Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування оптимальної структури капіталу підприємства на ТОВ "ХЗ ПТУ"

Тип роботи: 
Магістерська робота
К-сть сторінок: 
131
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Сучасне економічне становище потребує від власників та фінансових менеджерів підприємств ефективного управління, уважного контролю та своєчасного коригування структури капіталу підприємства, бо оптимальна структура капіталу дозволяє отримувати максимальний прибуток, рентабельність, фінансову стійкість та високі показники ліквідності та платоспроможності. Існують певні методичні підходи, метою яких є забезпечення такого співвідношення внутрішніх та зовнішніх джерел фінансового капіталу підприємства, яке б дозволило досягти найвищих показників господарської діяльності підприємства. Для контролю за поточним станом структури капіталу необхідно регулярно визначати показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства.
В умовах становлення ринкових відносин в Україні особливу актуальність набули питання формування капіталу і вибору найбільш ефективних способів його використання. Можливості становлення й успішного розвитку підприємства будь-якої форми власності можуть бути реалізовані лише у випадку, якщо власник уміє розумно управляти капіталом. Незважаючи на свою новизну у сучасних національних умовах, питання формування, кругообігуобороту й ефективного використання капіталу історично виникали ще у період зародження товарно-грошових відносин. У командно-адміністративній економіці вони теж мали місце, однак висвітлювалися у фондовій інтерпретації. З формуванням ринкової економіки виникла потреба розглядати різноманітні аспекти використання приватної власності з метою одержання додаткової вартості через теорію капіталу, а тому важливо не лише правильно розуміти економічну сутність капіталу, але і визначити його особливості стосовно сучасних економічних відносин в економіці.
Діяльність підприємства в умовах ринкової економіки будь-якої форми власності, організаційно-правового статусу і галузевої спрямованості безпосередньо залежить від фінансового капіталу та його структури. Досягнення стратегічних цілей підприємства також значно залежить від ефективності управління капіталом підприємства та його структурою, тобто визначення загальної потреби в них, формування оптимальної структури, умов їх залучення.
Структура капіталу представляє собою співвідношення власних та позикових фінансових коштів, що використовуються підприємством в процесі своєї господарської діяльності.
Структура капіталу, що використовується підприємством визначає багато аспектів не тільки фінансової, але й операційної та інвестиційної його діяльності, здійснює активний вплив на кінцеві результати цієї діяльності. Вона впливає на коефіцієнт рентабельності активів та власного капіталу (тобто на рівень економічної та фінансової рентабельності підприємства), визначає систему коефіцієнтів фінансової стійкості та платоспроможності (тобто рівень основних фінансових ризиків) і остаточно формує співвідношення в ступенях прибутковості та ризику в процесі розвитку підприємства.
Управління структурою капіталу є однією з найактуальніших проблем, що є предметом досліджень та дискусій упродовж багатьох років. Саме встановлення необхідних пропорцій капіталу для забезпечення ефективного функціонування підприємства є предметом чисельних досліджень закордонних та вітчизняних економістів. З розвитком ринкових відносин все більше уваги приділяється засобам використання альтернативних форм та джерел залучення капіталу.
У науковій літературі формуванню оптимальної структури капіталу підприємницьких структур присвячені праці таких відомих вчених, як І.О. Бланка, В.В. Ковальова, Сайфулина Р.С., Шеремета А.Д. Є. Брігхема, Дж. Ван Хорна, С. Майерса та інших. Це пов'язано з тим, що теоретична концепція структури капіталу формує основу вибору стратегічних напрямків фінансового розвитку підприємства, які забезпечують зростання його ринкової вартості, тобто має достатньо широку сферу практичного використання.
Метою дипломної роботи є узагальнення існуючих теоретичних положень, обґрунтування та розроблення методичних підходів і практичних рекомендацій щодо формування оптимальної структури капіталу підприємства.
Для досягнення мети в дипломній роботі було поставлено та вирішено такі завдання:
-визначити сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності;
-визначити показники оцінки ефективності управління капіталом підприємства;
-проаналізувати фінансовий стан та структуру капіталу підприємства;
-викласти рекомендації щодо оптимізації структури капіталу підприємства;
-визначити фактори, що вливають на рентабельність власного капіталу підприємства;
-викласти теоретико-прикладні рекомендації щодо визначення політики формування власного фінансового капіталу;
-надати рекомендації щодо організації кредитної роботи на підприємстві.
Об'єктом дослідження даної дипломної роботи обрано процес управління структурою капіталу підприємства шляхом співвідношення власного та позикового капіталу.
Предметом дослідження є теоретико-методологічні та методичні підходи щодо управління ефективністю використання капіталу підприємства.
Теоретичною основою дипломної роботи є наукові дослідження та розробки в сфері визначення економічної сутності капіталу, форм та методів управління його структурою. Інформаційну базу дипломної роботи склала фінансова звітність ТОВ "ХЗ ПТУ".
Практичне значення мають отримані результати, що були проведені на основі узагальнення існуючих теоретичних підходів до формування оптимальної структури капіталу підприємства.
 
1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
 
1.1 Сутність фінансового капіталу підприємства та його роль в забезпеченні ефективної діяльності
 
Для забезпечення нормального процесу фінансування підприємницьких структур незалежно від їх форм власності й організаційно-правового статусу виникає значна потреба у фінансовому капіталі.
Взагалі, капітал – це економічна категорія, відома задовго до його зародження, отримала новий зміст в умовах переходу країни до ринкових відносин. Капітал, що є головною економічною базою створення та розвитку підприємства, в процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників та персоналу.
Вихідним моментом у процесі наукового дослідження фінансового капіталу підприємств як економічної категорії має бути визначення поняття "фінансовий капітал підприємства". Формулювання цього поняття не розкриває цілком природи й основних характеристик цієї категорії, але дає змогу відокремити фінансовий капітал від інших понять, пов'язаних із багатогранною економічною категорією "капітал".
Отже, фінансовий капітал підприємства як економічна категорія існує об'єктивно і його природа визначається не суспільно-економічною формацією або типом
Фото Капча