Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування професійного іміджу вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
21
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність дослідження. Сучасна освітня система має відповідати високим вимогам суспільства до особистості педагога. Стає очевидним, що досягнення цілей сучасної освіти багато в чому пов’язано з особистісним потенціалом учителя, його загальною  й професійною культурою.
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ  столітті, в Державній програмі «Вчитель» окремо наголошується на необхідності формування  іміджу вчителя, відповідно до потреб сучасної практики, динамічних змін, що відбуваються в країні і світі. 
До головних завдань, що постають перед вищою школою в Україні, можна віднести створення нової нормативної бази національної вищої освіти, її узгодження з вимогами європейської системи стандартів у галузі освіти, а також підвищення якості вищої освіти, що стає найважливішою соціокультурною проблемою, яка зумовлюється інтенсивним процесом глобалізації, необхідністю формувати умови для індивідуального розвитку особистості, її самореалізації.
Суттєві зміни в підході до розвитку вищої освіти, які відбуваються останніми роками на вітчизняному науковому просторі, вплинули не лише на  орієнтаційні та світоглядні концепції у навчанні та вихованні, а й привели  до виникнення нових потреб суспільства в питанні надання освітніх послуг, перегляду вимог до професійної підготовки майбутніх спеціалістів. Останнім часом психолого-педагогічна наука, інноваційна педагогіка постійно приділяють увагу питанням самоосвіти, самодіяльності, самовдосконалення та самовизначення особистості, покладаючись усе більше на прагнення людини створити себе через свою професію, через побудову життєвої стратегії і планування професійної діяльності. Таке прагнення має виступати основним завданням професійної освіти майбутніх учителів початкових класів. Залучення студентів до створення в уяві образу майбутньої професії (результат професійної підготовки) може стати спонукальною силою, перетворитись у цілеспрямоване формування іміджу. Зрозуміло, цей процес потребує теоретичного забезпечення. Тому проблема формування професійного іміджу сучасного вчителя – завдання невідкладне.
Питання професійного становлення педагога розглядали класики зарубіжної (Й.Гербарт, А.Дістервег, Я.Коменський, Й.Песталоцці та ін.) та вітчизняної (А.Макаренко, Г.Сковорода, В.Сухомлинський, К.Ушинський  та ін.) педагогіки. Теоретичне підґрунтя підготовки педагогічних кадрів на народознавчій основі закладено в працях С.Русової, В.Скуратівського, М.Стельмаховича, В.Сухомлинського та ін. Концептуальні засади педагогіки вищої школи досліджені А.Алексюком, І.Бехом, І.Зязюном, Л.Кондрашовою, А.Кузьмінським, В.Радулом та ін. Проблема професійної готовності вчителя стала предметом наукових розвідок А.Капської, Н.Кузьміної, А.Ліненко, О.Мороза, О.Пєхоти, С.Сисоєвої, А.Троцко та ін. Різні напрями фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи вивчають О.Біда, М.Парфьонов, Л.Петриченко, М.Севостюк, Г.Тарасенко, Л.Хомич та ін. 
Відповідно до наших підходів, критеріальними характеристиками особистісної самореалізації майбутнього вчителя, його професійної педагогічної свідомості є імідж, який зумовлює самореалізацію особистості та високий статус професії вчителя.
Проблема формування іміджу є однією з актуальних у сучасній педагогічній науці. Як засвідчують дослідження вітчизняних учених, в останні роки зазначена проблема досить активно розробляється щодо різних видів людської діяльності. Пріоритет у її вирішенні залишається за політикою, бізнесом, мистецтвом та іншими галузями.
Поняття  «імідж»  висвітлено  в  роботах  Р. Арнхейма, П. Берда,  В. Орєшкіна, В. Франкла, Е. Фромма, В. Черепанової, В. Шепеля,  Г. Почепцова та ін.
Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу, механізми формування іміджу органів влади, основні фактори впливу на формування іміджу державної установи розкрито у роботах Ю.Падафет, О.Скориніної Т.Хомуленко. 
У роботах  М. Васильєвої, К. Левітана,  М. Подберезського  розкриваються особливості професійної та педагогічної  деонтології, що вивчає проблеми обов’язку, сферу обов’язкового, всі форми моральних вимог та їх співвідношення.  Підкреслюється необхідність дотримання етико-деонтологічних норм іншими  по відношенню до себе. 
Імідж, як професійна якість сучасного вчителя, розглядається в роботах О. Абдулліної, О. Газмана, Н. Кузьміної,  В.Сластьоніна, Н. Щуркова.
Як бачимо, у сучасній педагогічній науці накопичений широкий арсенал технологій, спрямованих на підтримку та створення іміджу різних фахів. Однак, аналіз наукових джерел засвідчив, що проблема формування іміджу вчителя початкових класів ще не стала предметом спеціальних досліджень та обговорень.
Аналіз існуючих підходів дозволяє говорити про те, що різні автори конструюють різноманітні образи (моделі) особистості, кожна з яких має право на існування й одночасно потребує доповнення іншою. Сучасна педагогічна наука прагне до створення цілісного образу (іміджу) майбутнього вчителя початкових класів, сформованого не як формальне поєднання різнопланових підходів, а як здобутків, що відкривають всі грані  вчителя як цілісної особистості.
Вивчення сучасного стану підготовки майбутніх вчителів початкових класів, а також  їхньої професійної зрілості, виявило об’єктивні суперечності між:
  • необхідністю забезпечення високого рівня професійної підготовки майбутніх вчителів початкових класів і відсутністю науково-обґрунтованої системи такої підготовки;
  • стандартністю змісту освіти та уніфікованістю навчальних програм підготовки майбутніх учителів, з одного боку, і принципами побудови моделі професійного іміджу вчителя початкових класів у відповідності з його особистісним розвитком та професійним становленням з другого боку. 
Актуальність і недостатній рівень розробленості теоретичного, методичного і практичного аспектів даної проблеми, а також наявність суперечностей у підході щодо ролі, місця, значення та специфіки діяльності вчителя у суспільстві дає нам підстави констатувати, що імідж учителя початкових класів сприятиме забезпеченню його професійного росту та особистісного розвитку. Таке припущення вимагає як теоретичного обґрунтування, так і експериментальної перевірки.  Ця обставина і зумовила вибір теми дисертаційного дослідження «Формування професійного іміджу вчителя початкових класів у процесі вивчення фахових дисциплін». 
Зв'язок роботи з науковими темами. Дослідження пов’язане з реалізацією основних програм та планів розвитку вищої освіти України в контексті входження у болонський процес. Тема дослідження  є складовою комплексної теми «Теорія і практика імітаційно-ігрового
Фото Капча