Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 
Гоєр Ольга Деживна
 
УДК 339. 13. 017+658. 8
 
Формування привабливості національних ринків у міжнародному маркетинговому середовищі
 
Спеціальність 08. 02. 03 – Організація управління, планування і регулювання економікою
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кредісов Анатолій Іванович Київський національний університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин.
Офіційні опоненти – доктор економічних наук, професор Старостіна Алла Олексіївна Національний технічний університет України (КПІ), завідувач кафедри промислового маркетингу - кандидат економічних наук, доцент Поліванов Володимир Єгорович Українська академія зовнішньої торгівлі, декан факультету міжнародної економіки та менеджменту.
Провідна установа – Київський національний економічний університет, кафедра міжнародного менеджменту, Міністерства освіти і науки України, м. Київ.
Захист відбудеться “28” 10. 2002 року о 17 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26. 001. 02 з захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті Міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1, аудиторія 352.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 02017, м. Київ, вул. Володимирська, 58 к. 10.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена в першу чергу тим, що в новому тисячолітті представники всіх сфер бізнесу будуть вимушені діяти в рамках глобального ринку. Це мотивується як надзвичайним зростанням та потенційними прибутками закордонних ринків, так і намаганнями вижити в умовах найжорстокішої конкуренції на глобальному рівні.
Процес вибору міжнародного ринку для проведення експортних операцій, ліцензування, розміщення інвестицій, створення спільного підприємства або стратегічного альянсу вимагає багато інформації. Більше того, отримання інформації відносно різних ринків визначає значною мірою ймовірність успіху (або провалу) на міжнародній арені.
З іншого боку, актуальність дослідження можна обумовити дією трьох основних груп факторів. Перша з них пов’язана із важливістю міжнародного маркетингу як теорії і практики підприємницької діяльності на міжнародному рівні. Друга група факторів вказує на необхідність створення на сучасному етапі соціально-економічного розвитку України сприятливих умов для організації міжнародного бізнесу. Третя група факторів пов’язана з недостатністю теоретичного, методологічного та практичного забезпечення міжнародної маркетингової діяльності в умовах сучасного етапу розвитку економіки України.
Вихідними матеріалами при підготовці цього дослідження послужили роботи багатьох дослідників і практиків з питань міжнародного маркетингу і бізнесу, а також досвід як іноземних, так і українських підприємств, що роблять певні кроки в напрямку освоєння міжнародних ринків.
Для проведення дослідження автором було використано праці іноземних науковців таких, як Ж. Жаннет, Ф. Катеора, Ф. Котлер, П. Кругман, Х. Мефферт, Т. Теннессі, Ж. Хулей; праці вчених та практиків з Росії та інших країн СНД – Л. Багієв, Є. П. Голубков, Ф. М. Левшин, С. Попов; роботи вітчизняних авторів, серед яких слід виділити І. Акімову, А. Афоніна, І. Бураковського, А. Войчак, І. Гончарову, С. Гаркавенко, А. Кредісова, А. Мазаракі, І. Новікову, Є. Панченка, В. Поліванова, І. Спіцина, А. Старостіну, Є. Савельєва, В. Федосова, Т. Циганкову.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами полягає в тому, що тематика дисертаційного дослідження відображає один із напрямів розробки кафедрою управління зовнішньоекономічною діяльністю Інституту міжнародних відносин наукової теми “Механізм комплексного забезпечення зовнішньоекономічних аспектів суверенітету України” (№ 97134), яка є складовою комплексної наукової програми Інституту міжнародних відносин Київського Національного університету імені Тараса Шевченка “Розробка міжнародних правових, політичних та економічних основ розбудови української держави” (№ 97128). Зокрема кафедрою управління зовнішньоекономічною діяльністю враховано висновки та пропозиції автора щодо методології оцінки іноземних ринків та формування привабливого маркетингового середовища.
Метою дослідження є вивчення та розробка теоретичних, методичних й практичних засад оцінки та формування міжнародної привабливості маркетингового середовища в процесі виходу підприємства на міжнародний ринок в умовах інтернаціоналізації світогосподарських процесів. Для досягнення цієї мети автором були поставлені такі задачі:
встановити основні причини та особливості виходу підприємств на міжнародний ринок, зумовлені сучасним станом розвитку світового господарства;
визначити систему показників, критерії і фактори формування та оцінки привабливості ринка;
вивчити основні підходи та етапи щодо оцінки та формування потенційного міжнародного ринку;
дослідити взаємозв’язок між оцінкою економічного стану країни (зокрема макроекономічних показників) та прийняттям рішення про вихід на міжнародний ринок;
проаналізувати сучасний стан національного екзогенного середовища України щодо привабливості вітчизняного ринку для іноземних компаній;
дослідити основні мотиви, методи та перешкоди виходу іноземних компаній на ринок України;
проаналізувати досвід функціонування іноземних компаній на території України.
Об’єктом дослідження виступає міжнародне маркетингове середовище як взаємодія національних ринків та їх складових.
Предметом дослідження є міжнародна конкурентна привабливість національних ринків.
Методом дослідження є діалектичний метод наукового пізнання. Крім того, у дисертаційному дослідженні використано широкий інструментарій загальнонаукових методів дослідження: метод кількісного та якісного порівняння (у підрозділах 2. 2, 2.
Фото Капча