Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування систем менеджменту на засадах функціонального підходу

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
 
ГЕОРГІАДІ НЕЛЛІ ГЕОРГІЇВНА
 
УДК 658. 012. 4: 338
 
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАСАДАХ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПІДХОДУ
 
Спеціальність 08. 06. 02 – Підприємництво, менеджмент та маркетинг
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
Львів – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі менеджменту і міжнародного підприємництва Державного університету «Львівська політехніка» Міністерства освіти України
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор Кузьмін Олег Євгенович, Державний університет «Львівська політехніка», декан факультету економіки та менеджменту, завідувач кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Мартиненко Микола Мефодійович, Київський економічний інститут менеджменту, завідувач кафедри менеджменту; кандидат економічних наук, доцент Мізюк Богдан Михайлович, Львівська комерційна академія, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, декан факультету менеджменту.
Провідна установа – Ужгородський державний університет Міністерства освіти України, кафедра економіки, менеджменту та маркетингу.
Захист відбудеться «28» жовтня 1999 р. о 15-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35. 052. 03 у Державному університеті «Львівська політехніка» за адресою: 290646, м. Львів-13, вул. С. Бандери, 12, IV корпус, ауд. 406.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного університету «Львівська політехніка» за адресою: 200646, м. Львів-13, вул. Професорська, 1.
Автореферат розісланий «25» вересня 1999 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Важливою умовою успішного функціонування економіки України в період переходу до ринку є вдосконалення діючих систем управління підприємств, впровадження сучасних досягнень менеджменту. Ефективність управління в значній мірі визначається особливостями застосування функцій менеджменту в процесі діяльності організації. У функціях проявляються суть, зміст, цілі і завдання управління. Особливо важливо відзначити роль функцій у формуванні організаційних структур управління. Тому будь-який управлінський процес доцільно розглядати з позиції вивчення способів і механізмів використання функцій менеджменту з метою досягнення місії та цілей організації.
Функціональний зміст управління досліджували в своїх працях іноземні фахівці Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Черч, Л. Джильберт, М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоурі. Значну увагу цьому питанню приділяли вітчизняні науковці Г. Таукач, М. Мартиненко, В. Голіков, Б. Мізюк, В. Герасимчук, О. Кузьмін, Ф. Хміль, В. Геєць, Г. Попов, О. Козлова, Г. Одінцова, О. Бобров, Б. Смірнов, З. Румянцева та інші фахівці з питань управління. Проте і на сьогоднішній день функції менеджменту залишаються об’єктом дискусій. В науковій літературі відсутня єдина думка про сутність поняття «функції менеджменту», допускається вільне його трактування, що змінює значення і зміст цього терміну; не сформована чітка класифікація функцій менеджменту. Не достатньо дослідженим є механізм впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища організації на управлінську діяльність, не розроблені підходи до комплексної оцінки рівня розвитку функцій і формування напрямів його подальшого підвищення. Вітчизняні промислові підприємства очікують науково обгрунтованих рекомендацій в галузі формування організаційних структур управління, які б забезпечували виживання підприємства, його здатність до саморозвитку, ефективного використання інвестицій, практичної реалізації науково-технічних ідей. Отже, об’єктивна необхідність подальшого розвитку теоретичних і методично-прикладних засад формування ефективних систем управління на вітчизняних підприємствах із врахуванням особливостей реалізації і розвитку функцій менеджменту визначає актуальність теми даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дисертаційного дослідження пов’язаний з держбюджетною темою кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Державного університету «Львівська політехніка» ДБ-87 / Мотивація «Проблеми розвитку сучасних систем менеджменту на підприємствах України».
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних положень і методико-практичних рекомендацій щодо застосування функціонального підходу в процесі формування систем менеджменту на підприємствах.
Досягнення поставленої в роботі мети забезпечувалось шляхом вирішення таких завдань:
визначення сутності функцій менеджменту та обгрунтування принципів застосування функціонального підходу при побудові систем менеджменту;
класифікація функцій менеджменту, розкриття змісту та значення загальних і конкретних функцій в процесі формування і функціонування організацій;
оцінка діючих систем менеджменту вітчизняних промислових підприємств за допомогою експертного методу, реалізованого у формі анкетного опитування з подальшою математичною обробкою одержаних результатів;
обгрунтування методики визначення впливу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на управлінську діяльність організації;
розробка методу комплексної кількісної оцінки рівня розвитку конкретних функцій менеджменту на підприємстві;
узагальнення закордонного і вітчизняного досвіду та розробка рекомендацій щодо формування організаційних структур управління на засадах функціонального підходу.
Предметом дослідження є теоретичні та методико-прикладні питання використання функціонального підходу в процесі формування систем менеджменту на підприємствах. Об’єктом дослідження вибрані системи менеджменту вітчизняних підприємств харчової, машинобудівної, приладобудівної, хімічної та нафтохімічної галузей промисловості.
Теоретичною і методологічною основою дослідження стали сучасні теорії менеджменту і ринкової економіки; концептуальні підходи до проблем формування організаційних структур управління, відображені в роботах вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів; закони України, постанови Верховної Ради і Кабінету міністрів України, статистичні довідники і бюлетені Державного комітету статистики України, статистичні матеріали низки підприємств. В роботі використовувались методи економічного аналізу, порівняння, систематизації та узагальнення, експертний, економіко-математичного моделювання тощо.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці наукових засад, теоретичних і методичних положень щодо застосування функціонального підходу в процесі формування систем менеджменту на підприємствах. Особисто автором
Фото Капча