Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування системи обліку в сільськогосподарських виробничих структурах ринкового типу (організаційно-методологічні аспекти)

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
28
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Інститут аграрної економіки
Української Академії Аграрних Наук
 
Автореферат
на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ВИРОБНИЧИХ СТРУКТУРАХ РИНКОВОГО ТИПУ (організаційно-методологічні аспекти)
Спеціальність 08. 06. 04 “Бухгалтерський облік, аналіз і аудит”
 
УДК 631. 162: 657. 22
ГУЗАР Богдан Степанович
 
КИЇВ – 1999
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті агарної економіки Української академії аграрних наук.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, академік УААН Саблук Петро Трохимович, Інститут аграрної економіки УААН, директор.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Сук Леонід Кіндратович, Національний аграрний університет, професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту кандидат економічних наук, професор Щирський Василь Антонович, Національна академія управління, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
Захист дисертації відбудеться “ 24 “ лютого 1999 р. о 13-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К. 26. 350. 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН (252127, м. Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, конференц-зал, 3-й поверх).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Інституту аграрної економіки УААН (252127, м. Київ-127, вул. Героїв оборони, 10, 2-й поверх).
Автореферат розісланий “ 22 ” січня 1999 року
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Створення суверенної незалежної держави Україна зумовлює необхідність здійснення глибоких соціально-економічних перетворень на селі, спрямованих на подолання відчуження сільськогосподарських працівників від землі, засобів виробництва і результатів праці, стабілізацію постачання продуктів харчування, гарантування продовольчої безпеки країни, освоєння ринкових відносин в агропромисловому комплексі.
В умовах переходу до ринкової економіки на базі реформованих сільськогосподарських підприємств створюються нові організаційно-правові структури ринкового типу. Їх ефективне функціонування невідкладно вимагає кардинальних змін як в економіці агропромислового виробництва, так і в сфері облікового забезпечення його діяльності.
Проблемам розвитку виробничо-правових структур та удосконалення обліку в нових умовах господарювання присвячені роботи ряду вітчизняних вчених-економістів: Л. О. Артикульного, М. Ф. Бичкова, П. І. Гайдуцького, М. Я. Дем’яненка, В. М. Жука, Г. Г. Кирейцева, М. Й. Маліка, В. Я. Месель-Веселяка, В. Б. Моссаковського, П. Т. Саблука, В. В. Сопка, Л. К. Сука та інших авторів, які зробили значний внесок в розробку теорії і практики обліку і діяльності нових форм господарювання.
Подальше входження агропромислової економіки в ринок, при наявності інфляційних процесів, ставлять перед теорією і практикою бухгалтерського обліку ряд нових важливих завдань. Потреба негайного їх вирішення і зумовлює актуальність вибраної теми, визначає основні напрями дисертаційного дослідження. Водночас слід відзначити, що організаційно-методологічні проблеми формування системи обліку в ринкових умовах вивчено ще недостатньо, що потребує поглибленого їх дослідження, особливо в умовах переходу до застосування міжнародних стандартів і розробки проекту Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні“.
Необхідність розв’язання цих проблем підкреслює актуальність вибраної теми дисертації.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з науково-технічною програмою на 1996-2000 роки “Наукові основи аграрної політики трансформування агропромислового виробництва в ринкові умови” Інституту аграрної економіки УААН.
Метою проведеного дослідження є розробка обгрунтованих методологічних і практичних підходів щодо організаційної побудови і ведення обліку в нових господарських структурах ринкового типу.
У відповідності до мети дослідження вирішувались наступні завдання:
• виявити організаційно-економічні особливості створення і функціонування нових виробничо-правових сільськогосподарських структур на сучасному етапі переходу до ринкових відносин;
• обгрунтувати організаційно-методологічні та інші положення та методичні підходи щодо формування системи обліку і особливостей його ведення в умовах створення господарських структур ринкового типу;
• визначити роль, завдання і функції бухгалтерського обліку в нових умовах господарювання;
• розробити порядок ведення обліку в кооперативних формуваннях та їх асоціаціях.
• опрацювати пропозиції по удосконаленню форм документів і регістрів та організації аналітичного і синтетичного обліку ресурсів і витрат виробництва в різних господарських формуваннях.
Предмет та об’єкт дослідження. Предметом дослідження виступає організація обліку виробничо-господарської діяльності нових форм господарювання.
Об’єктом дослідження є колективні сільськогосподарські підприємства, селянські (фермерські) господарства, кооперативні та інші структури АПК Черкаської області.
Методологія і методика дослідження. Теоретичною і методологічною основою досліджень є положення ринкової економіки, теорії, діалектичний метод пізнання та системний підхід до вивчення економічних явищ, законодавчі та інші нормативні акти, постанови Уряду країни з питань здійснення аграрної реформи, організації обліку і переходу його на міжнародні стандарти та розробки відомих вчених – економістів.
В процесі дослідження вивчалися публікації вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали наукових конференцій, рекомендації науково – дослідних установ щодо організації обліку в нових господарських структурах і його удосконалення. Для вирішення поставлених в дисертаційній роботі завдань використовувались наступні методи дослідження: монографічний, абстрактно-логічний, економіко-статистичний, розрахунково- конструктивний, графічний та інші.
Наукова новизна одержаних результатів. Наукову новизну дисертаційних досліджень визначають такі організаційно-методологічні та практичні результати:
• виявлені особливості виробничої діяльності нових форм господарювання як предмета організації бухгалтерського обліку;
• обгрунтовані організаційно-методологічні підходи щодо формування
• системи обліку в нових господарських структурах;
• визначені відмінності фінансового, управлінського і податкового обліку та вимоги, які до них
Фото Капча