Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
25
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М. П. ДРАГОМАНОВА
 
КОСТРИЦЯ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
 
УДК 372. 461: 378. 4: 37. 015. 6
 
Формування українського професійного мовлення у студентів вищих навчальних закладів економічної освіти України
 
13. 00. 02 – теорія і методика навчання (українська мова)
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі методики Національного аграрного університету, Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник: доктор педагогічний наук, професор Паламар Лариса Максимівна, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, професор кафедри української філології для неспеціальних факультетів.
Офіційні опоненти: доктор педагогічний наук, професор Караман Станіслав Олександрович Київський міський педагогічний університет імені Б. Грінченка, декан факультету української філології кандидат філологічних наук, доцент Сидоренко Олеся Михайлівна Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри сучасної української мови.
Провідна установа: Житомирський державний педагогічний університет імені Івана Франка, кафедра методики викладання мов та літератур, Міністерство освіти і науки України, м. Житомир
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
На сучасному етапі побудови України як суверенної держави значно зросла роль української мови. Набувши державного статусу, вона увійшла в усі сфери життя українського суспільства, стала знаряддям спілкування широких верств населення. Відповідно до потреб держави у розв’язанні цілого комплексу соціально-економічних і культурно-просвітницьких проблем постають нові вимоги до мовної освіти майбутніх фахівців у вищих навчальних закладах.
Мовленнєвотворча діяльність як складний вид творчої діяльності посідає особливе місце у системі навчання студентської молоді. Ідея розвитку української державності пов’язується з проблемою формування у студентів будь-якої спеціальності професійного мовлення, оскільки мова є досконалим інструментом формування не лише власної думки, розвитку інтелекту особи, а й засобом впливу на інших людей.
Концепція вищої освіти базується на принципах відповідності навчання потребам особи, суспільства і держави, фундаменталізації професійної підготовки, до системи реалізації якої входить і навчальна дисципліна “Українська мова” чи “Ділова українська мова”.
У цьому зв’язку слід зазначити, що економіка є визначальним фактором реформування політики, державного устрою, культури, отже, від рівня підготовки студентів з економічного фаху у певній мірі залежить розвиток нашої країни.
Недостатня підготовка студентів у вищих навчальних закладах значною мірою є наслідком недооцінки значення загальної, нормативної мовної освіти, необхідної для кожного випускника вищої школи. Якщо мова є засобом формування і вираження думки, а культура мовлення є культурою мислення, то складовою ефективної підготовки студентів з будь-якого фаху є формування українського професійного мовлення.
Для подолання наявних у мовній освіті недоліків треба активізувати творчий пошук нових, впливовіших технологій викладання української мови, створення сучасних методичних напрацювань у цій сфері освіти.
Актуальність дослідження визначається положеннями сучасних концепцій мовної освіти в Україні щодо підвищення методичного рівня навчання державної мови студентів, зокрема економічних спеціальностей. Формування професійного мовлення ґрунтується на теорії мовленнєвої діяльності, відповідно до якої вона є тим вищим видом діяльності, що супроводжує будь-яку іншу діяльність.
Професійне мовлення фахівців-економістів реалізується у різних формах і видах мовленнєвої діяльності, проте більшість зазначених дослідників надають перевагу писемній формі мовлення, не надаючи достатньої уваги формуванню навичок усного мовлення. У процесі вивчення дисципліни “Ділова українська мова” у вищих навчальних закладах необхідно насамперед навчити студентів умінням орієнтуватися у професійних ситуаціях, фахово користуватися українською мовою. Такий підхід до навчання обумовлює оновлення змісту, форм і методів викладання дисципліни “Українська мова” (“Ділова українська мова”), яка спрямована на оволодіння студентами професійним мовленням.
Зазначена проблема не дістала досі належного узагальнення на рівні концепції методики навчання ділової української мови для студентів економічних спеціальностей, що й обумовило вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. Зазначена тема дисертаційного дослідження є складовою комплексної теми Національного аграрного університету “Принципи побудови досконалого наукового тексту”. Тема дисертації узгоджена й затверджена Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в Україні (протокол № 4 від 27. 04. 99).
Об’єкт дослідження – формування професійного мовлення у студентів вищих економічних закладів освіти (на прикладі спеціальності “Облік і аудит”) у навчально-виховному процесі.
Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування професійного мовлення студентів вищих економічних закладів освіти в процесі викладання дисципліни “Ділова українська мова”.
Мета дослідження – розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально апробувати методику формування професійного мовлення у студентів вищих економічних закладів освіти.
Гіпотеза дослідження – рівень професійного мовлення студентів економічних спеціальностей вищих освітніх закладів значно підвищиться, якщо:
вивчення дисципліни “Ділова українська мова” буде здійснюватися на основі поєднання структурно-функціонального та комунікативно-діяльнісного підходів з широким використанням професійно спрямованого мовного матеріалу;
у процес навчання української мови будуть покладені психолого-педагогічні умови формування мовленнєвих умінь і навичок;
відбір навчального матеріалу буде здійснено окремо для кожного виду мовленнєвої діяльності окремо (слухання, говоріння, читання, письмо) ;
у спеціально організованій цілеспрямованій роботі над вивченням курсу “Ділова українська мова” превалюватиме напрямок формування українського усного професійного мовлення, що реалізується у відповідних видах мовленнєвої діяльності;
формування мовленнєвої культури спиратиметься на запропоновану й апробовану автором типологію вправ, яка ґрунтується на
Фото Капча