Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції бухгалтерської системи

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Характеристика об’єктів та функції бухгалтерської системи
2. Користувачі бухгалтерської інформації
3. Види господарського обліку
Висновок
Використана література
 
Вступ
 
Бухгалтерська система має свій предмет, метод, об’єкти і суб’єкти.
Бухгалтерська система вивчає господарство (економіку), багатогранність якої визначають господарські факти – явища і процеси. В кожному господарському факті присутні одночасно три аспекти: економічний, юридичний і матеріальний.
Предмет – це факти господарської діяльності, які характеризують стан та використання ресурсів підприємства, процесів придбання, виробництва, збуту, розрахункові відносини підприємства з фізичними і юридичними особами, фінансові результати та їх використання, формування інформації фінансового характеру для внутрішніх і зовнішніх користувачів. В загальному розумінні під предметом бухгалтерського обліку слід розуміти господарську діяльність підприємства. Предметом бухгалтерської системи є не самі об’єкти (активи і пасиви) в їх фізичному розумінні, а інформація про них, яка необхідна для управління.
Основною ланкою застосування бухгалтерського обліку є підприємство, господарська діяльність якого і є предметом бухгалтерського обліку. При цьому під господарською діяльністю розуміють спрямування власних і залучених коштів або ресурсів на виробництво, зберігання, переміщення та споживання господарських цінностей. Основною властивістю кожного господарюючого суб’єкта є залучення ним цінностей у кругообіг, мета і характер якого визначається видом господарства.
Основними елементами бухгалтерської системи є:
Документація – кожна господарська операція оформлюється первинним документом, який складається в момент її здійснення, або безпосередньо після її здійснення.
Інвентаризація – спосіб перевірки фактичної наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів та наступне порівняння з даними бухгалтерського обліку.
Оцінка – спосіб вартісного визначення активів і джерел їх надходження та господарських процесів.
Калькуляція – спосіб визначення фактичної собівартості продукції (робіт, послуг) за встановленою номенклатурою витрат, яку складає підприємство.
Бухгалтерський рахунок – спосіб економічного групування, поточного відображення та оперативного контролю за об’єктами обліку з метою виявлення змін які відбувалися під час здійснення господарської операції.
Подвійний запис – кожна господарська операція записується в дебет одного і в кредит іншого рахунку в одній і тій же сумі, це основа бухгалтерського обліку.
Баланс – звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов’язання та капітал.
Звітність – система групування економічних показників що характеризують підсумки діяльності підприємства за звітний період.
 
1. Характеристика об’єктів та функції бухгалтерської системи
 
Господарська діяльність складається з окремих елементів – операцій, процесів тощо. Ці елементи безпосередньо відображаються в бухгалтерському обліку і визначають окремі його об’єкти, що складають зміст предмету.
В більш конкретному вигляді бухгалтерського обліку складається з багаточисельних об’єктів цієї господарської діяльності.
Під об’єктом обліку розуміють конкретний засіб (майно) або джерело його утворення, наприклад, матеріали, паливо, готівка (гроші в касі підприємства безготівкові кошти (кошти на поточному рахунку в банку), позики банку, прибуток тощо.
Головні об’єкти бухгалтерської системи:
Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій використання яких як очікується приведе до отримання майбутніх економічних вигод.
Власний капітал – залишковий інтерес в активах підприємства після вирахування зобов’язань. Тобто власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов’язань, які призводять до його змін.
Зобов’язання – заборгованість підприємства яка виникла в наслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому як очікується приведе до зменшення ресурсів підприємства.
Господарські процеси – засоби підприємства та їх джерела знаходяться у постійному русі, вони постійно змінюються в результаті різних господарських фактів.
Господарська операція – дія, або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов’язань та власного капіталу, тобто в фінансовому стані підприємства.
Об’єкти класифікують за складом, розміщенням, джерелами утворення капіталу та використання його в діяльності.
Об’єкти за складом і розміщенням поділяють на:
Необоротні активи (довгострокові) – сукупність майнових цінностей підприємства, які багаторазово беруть участь в процесі його господарської діяльності та переносять свою вартість на продукцію частинами.
1. Нематеріальні активи – об’єкти довгострокового вкладення (більше року), що мають вартісну оцінку, але не є речовими цінностями, переносять свою вартість на витрати виробництва протягом строку їх служби шляхом нарахування амортизації за встановленими на підприємстві нормами.
2. Незавершене будівництво – недобудовані об’єкти.
3. Довгострокові фінансові інвестиції – вкладання грошей в цінні папери з терміном погашення більше року.
4. Довгострокова дебіторська заборгованість – заборгованість інших підприємств чи окремих осіб по платежам даному підприємству (термін погашення очікується після 12 місяців).
Оборотні активи – грошові кошти, а також інша активи призначені для реалізації та споживання на протязі року.
Витрати майбутніх періодів – витрати які мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
За джерелами надходження об’єкти поділяються на:
Власні:
- власний капітал, статутний, пайовий, додатковий, резервний капітали, нерозподілений прибуток (збиток) ;
- забезпечення наступних витрат і платежів
Запозичені – зобов’язання:
- довгострокові зобов’язання (термін погашення більше року) ;
- поточні зобов’язання (термін погашення не більше року) ;
- доходи майбутніх періодів – доходи отримані у звітному чи попередніх періодах,
Фото Капча