Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Функції податків

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
20
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Функції податків
2. Форми податкового кредиту
3. Ставки ПДВ. Операції, що оподатковуються за «0» ставкою
4. Нарахування та сплата земельного податку. Ставка земельного податку
Список використаних джерел
 
1. Функції податків
 
Функції податків є проявом сутності податків та способом прояву їх властивостей. Саме функції податків показують, яким чином реалізується їх загальносуспільне призначення як інструменту розподілу та перерозподілу державних доходів. В економічній літературі автори досліджують різні функції податків. Найбільш поширеною є думка, що податки виконують: фіскальну, регулюючу, стабілізуючу, контрольну, перерозподільну та стимулюючу функції.
На сьогоднішній день вчені неоднозначно підходять до трактування сутності податків i функцій, які вони виконують. Особливу, одностайність спостерігаємо стосовно фіскальної функції. Вона вважається історично найдавнішою та послідовно реалізованою. Фіскальна функція податків забезпечує перерозподіл частини фінансових ресурсів суспільства на користь держави, проявляючись через формування доходів шляхом акумулювання коштів у бюджети усіх рівнів. Для реалізації фіскальної функції дуже важливе значення має постійність і стабільність надходження коштів у розпорядження держави. При цьому формування доходів держаного бюджету на основі стабільного і централізованого стягнення податків перетворює саму державу на великого економічного суб'єкта. У всякому разі, поряд з чисто фіскальними цілями податки можуть переслідувати й інші мети, наприклад економічні чи соціальні. Тобто фінансові цілі, будучи самими істотними, не є винятковими.
Реалізуючи фіскальну функцію, держава проводить всебічний економічний аналіз економічних систем та здійснює податковий контроль, який є частиною державного фінансового контролю і являє собою ефективний механізм зворотного зв'язку в ланцюгу практичних результатів розвитку економіки. Це сукупність контрольних заходів, які здійснюються податковими та іншими органами у відповідності з діючим законодавством, за правильністю нарахування податків та інших обов'язкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів.
Поряд з фіскальною функцією економісти розглядають ще цілий ряд функцій – економічну, розподільчу, регулюючу, стимулюючу, контрольну, заохочувальну та iн.
Економічна функція податків розглядається як їx здатність впливати на економічні процеси: темпи та пропорції розширеного відтворення, сукупний попит, інфляцію тощо.
Розподільна (соціальна) функція податків складається в перерозподілі суспільних доходів між різними категоріями населення. Іншими словами відбувається передача засобів на користь більш слабких і незахищених категорій громадян за рахунок покладання податкового тягаря на більш сильні категорії платників. У підсумку відбувається вилучення частини доходу одних і передача його іншим. Яскравим прикладом реалізації фіскально-розподільної функції є акцизи, установлювані, як правило, на окремі види товарів і в першу чергу предмети розкоші, а також механізми прогресивного оподатковування. Розподільчо-регулююча функція закладена в сутності кожного податку. Адже податки пов'язані з процесами перерозподілу вартісних пропорцій національного продукту між платниками податків та державою. Причому розміри цих вартісних пропорцій безпосередньо регулюються за допомогою податків. Суть регулюючої функції полягає у впливі податків на piзнi сторони діяльності їx платників.
Регулююча функція, будучи поxiдною від фіскальної, пo-piзному може здійснювати вплив на соціально-економічний розвиток територій. Саме тому позиції вчених щодо її застосування також відрізняються. Так, на думку Д. Рікардо «... податки складають ту частину продукту землі та праці країни, яка надходить у розпорядження уряду: вони завжди сплачуються або з капіталу, або з доходу країни... «. Biн доводив, що податкове регулювання повинно заохочувати нагромадження i розширення виробництва, тому наполягав на необхідності звільнення капіталу від оподаткування i виступав проти непрямих податків як таких, що збільшують витрати виробництва, зменшують прибуток i скорочують споживання. Метою податкової політики в частині регулюючої функції повинні стати: розкріпачення сил ринку, подолання спаду виробництва, стабілізація економіки, стимулювання пріоритетних сфер діяльності і структурних перетворень.
Можна зробити висновок, що регулююча функція податків є важливим інструментом державного регулювання економіки. Саме за допомогою регулюючих ефектів податків можна стимулювати підприємства до розширення масштабів своєї діяльності та її удосконалення, якщо окpeмi елементи податків заохочують платника до покращення результатів своєї діяльності. У випадку, якщо окpeмi елементи податкової системи роблять діяльність платника податків непродуктивною, регулююча функція податків може мати стримуючий ефект.
Основні напрями реалізації стимулюючої функції податкової системи – створення умов для покращення стану справ у реальному секторі економіки, для активізації інвестиційного процесу, стимулювання розвитку пріоритетних галузей народного господарства.
Заохочувальна функція податків полягає у тому, що порядок оподатковування може відбивати визнання державою особливих заслуг визначених категорій громадян перед суспільством, надання податкових пільг учасникам Великої Вітчизняної війни, Героїв СРСР і т. д. Однак дана функція являє собою просте пристосування податкових механізмів з метою реалізації соціальної політики держави і є скоріше супутньої, чим ведучої [2, c. 26].
Контрольна функція податків. Через податки держава здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю організацій і громадян, а також за джерелами доходів і витратами. Завдяки грошовій оцінці сум податків можливо кількісне зіставлення показників доходів з потребами держави у фінансових ресурсах. Завдяки контрольній функції оцінюється ефективність податкової системи, забезпечується контроль за видами діяльності і фінансових потоків. Крім того, через контрольну функцію оподатковування виявляється необхідність внесення змін у податкову систему і бюджетну політику.
Ряд економістів контролюючу функцію розглядають як самостійну; інші вважають, що вона проявляється лише в умовах дії регулюючої функції, тобто є підфункцією регулюючої.
Можливість реалізації інших функцій податків забезпечується їх впливом на всі стадії процесу суспільного
Фото Капча