Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Геополітичне положення України в центрально-східній Європі

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
 
Черник Петро Петрович
 
УДК 327 (73+410)
 
ГЕОПОЛІТИЧНЕ ПОЛОЖЕННЯ УКРАЇНИ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ
 
Спеціальність 23.00.04 – політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук
 
Львів – 2008
 
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі політології Національного університету “Львівська політехніка”
Науковий керівник:
кандидат історичних наук, доцент 
Ткачук Павло Петрович, Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету “Львівська політехніка”, начальник
Офіційні опоненти: доктор політичних наук, професор Бурдяк Віра Іванівна Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича професор кафедри політології та державного управління
доктор історичних наук, професор Трофимович Володимир Васильович, Національний університет “Острозька академія”, завідувач кафедри історії 
 
Захист відбудеться 29 квітня 2008 року о 15.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.11 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, ауд. 25.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005 м.Львів, вул. М. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий 27 березня 2008 р.
 
Загальна характеристика роботи
 
Актуальність теми. Наприкінці ХХ ст. відбулися глибокі геополітичні зміни, значення яких для Європи та світу важко переоцінити. Поряд із далекосяжним за наслідками процесом становлення нового світового порядку, проголошення незалежної Української держави, на думку відомого американського політолога З. Бжезінського, стало однією з найвагоміших геополітичних подій сучасності. 
Завдяки геополітичному становищу, історичному досвіду, культурним традиціям, багатим природним ресурсам, потужному економічному, науково-технічному та інтелектуальному потенціалу Україна може стати важливою регіональною потугою, здатною відігравати вагому роль у забезпеченні політико-економічної стабільності в Європі. Особливого значення Україна надає розвиткові взаємовідносин з країнами Центрально-Східної Європи, адже добросусідські стабільні стосунки з цими державами є необхідною передумовою її європейської та євроатлантичної інтеграції, активної участі в регіональному та субрегіональному співробітництві.
З огляду на низку історичних, геополітичних, культурних та інших факторів, становлення і розвиток відносин України з державами Центрально-Східної Європи мають свої особливості. По-перше, це схожість соціально-економічних і політичних проблем, які доводиться розв’язувати на шляху трансформації посткомуністичних суспільств; по-друге, це спільна зацікавленість у швидкому і повномасштабному входженні у європейські структури; по-третє, це визнання державами Центрально-Східної Європи необхідності активної участі України у перетвореннях регіону, що робить її впливовим чинником регіонального розвитку. Однак географічне розташування й спільність історичного минулого країн Центрально-Східної Європи не лише об’єднує їх, а й створює певні проблеми: даються взнаки відмінності у поглядах щодо європейської та євроатлантичної інтеграції, спостерігається різниця в темпах і формах військово-політичного співробітництва тощо. Тому комплексне дослідження геополітичного положення України в Центрально-Східній Європі має як теоретичне, так і практичне значення, адже розбудова рівноправних партнерських відносин між країнами Центрально-Східної Європи відповідає інтересам не лише їхніх безпосередніх учасників, а й інтересам усієї Європи. 
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана з науковою проблематикою, над якою працює кафедра політології Національного університету “Львівська політехніка”, зокрема з науковими програмами, які стосуються європейського вибору зовнішньої політики України, питань теорії і методології дослідження міжнародних систем тощо.
Мета дисертаційного дослідження – комплексний аналіз геополітичного положення України в Центрально-Східній Європі з урахуванням геополітичних особливостей розвитку двосторонніх взаємин України з державами регіону. Досягнення мети передбачає розв’язання таких завдань:
з’ясувати зміст поняття „геополітичне положення” у взаємозв’язку з основними поняттями й категоріями геополітики;
розкрити особливості сучасного геополітичного положення України з урахуванням його хронологічної і просторової динаміки;
визначити геополітичні чинники, які впливають на трансформацію геополітичного положення України й процеси формування зовнішньої політики Української держави;
проаналізувати геополітичний контекст міждержавних взаємин України з країнами Центрально-Східної Європи та їх вплив на місце Української держави в регіоні;
виокремити геополітичну складову низки міждержавних проблем, які впливають на регіональні позиції України;
визначити шляхи та механізми подолання геополітичних суперечностей між Україною та країнами Центрально-Східної Європи;
висвітлити перспективи реалізації геополітичного положення України в регіоні Центрально-Східної Європи.
Об’єктом дослідження є геопросторовий вимір європейських політичних процесів.
Предметом дослідження є динаміка геополітичного положення України в процесі реалізації взаємовідносин України з державами Центрально-Східної Європи.
Методологічна основа дисертаційного дослідження. У дослідженні використано сучасну методологію геополітичного дослідження, яка утвердилася в науці про міжнародні відносини під впливом критичних підходів кінця 80-их початку 90-их років ХХ століття та актуальної дискусії навколо проблем глобалізації. Геополітичний простір, контрольований державою, трактується лише як одна із можливих форм конструювання соціального й політичного простору. Відтак, дисертаційне дослідження здійснюється на стику двох наукових напрямів – структурного реалізму та неоінституціоналізму, синтез яких розглядається як оптимальна перспектива розвитку геополітичного дискурсу. Автор виходить із припущення про взаємозумовленість сучасних геопросторових явищ за участю національних держав процесами подвійної природи – структурного впливу міждержавних інтеракцій та інституціалізованих форм транснаціональних зв’язків. Вони конкретизують геополітичне положення держави, надаючи нових властивостей просторовим відношенням як його базовим характеристикам. 
Виходячи з цього, геополітичне положення України характеризується динамічністю, зумовленою розвитком співвідношення його
Фото Капча