Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Глосарій

Тип роботи: 
Інше
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ГЛОСАРІЙ
 
А
Аваль векселяце згода третьої сторони виконати всі умови векселя в т.ч.і його сплату
Авізоце внутрішньобанківський документ, в якому зазначені відповідні бухгалтерські проводки на зарахування або стягнення грошей
Агентські послугице послуги, які банк здійснює за уповноваженням клієнта
Акредитивявляє собою умовне грошове зобов’язання банку, яке видається ним за дорученням клієнта на користь його господарського партнера (контрагента) по угоді, за якою банк, що відкрив акредитив (банк-емітент), зобов ’язується здійснити платіж постачальнику чи надати повноваження іншому банку по здійсненню таких платежів за умови надання постачальником документів, що обумовлені акредитивом.
Активні операціїце розміщення банками наявних у їх розпорядженні коштів з метою одержання доходу та забезпечення ліквідності
Акцепт векселяце згода сплатити вексель
 
Б
Банк банківодна з функцій центрального банку, що зводиться до розрахунково-касового і кредитного обслуговування комерційних банків
Банк в економічному розумінніце фінансовий посередник, який виконує комплекс базових операцій грошового ринку: мобілізацію коштів, надання їх в позички, здійснення розрахунків між економічними суб’єктами
Банк в правовому відношенніце будь-який фінансовий посередник, що виконує одну або декілька операцій, віднесених законом до банківської діяльності
Банківська гарантіяце безвідзивне зобов’язання банку виплатити певну суму у випадку, коли третя особа не зробить цього.
Банківська системазаконодавчо визначена, чітко структурована сукупність фінансових посередників грошового ринку, які займаються банківською діяльністю
Банківське регулюванняодна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства
Банківський вексельце цінний папір, що містить безумовне боргове зобов’язання банку про сплату визначеної суми векселедержателю у конкретному місці та в вказаний строк.
Банківський наглядсистема контролю та активних впорядкованих дій Національного банку України, спрямованих на забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними установами у процесі їх діяльності законодавства України і встановлених нормативів, з метою забезпечення стабільності банківської системи та захисту інтересів стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників
Банківський переказоперація банку з виконання доручення клієнта по переведенню грошей в інший (закордонний) банк для виконання його грошових зобов ’язань
Банківський процентузагальнена назва процентів по операціях банків.
Банківські резервиактиви банків, які вони зберігають у високоліквідній формі (готівка в касах, депозити на рахунках в інших банках)
Банківські ризикизагроза втрат, що зумовлена специфікою банківської діяльності. Існують: кредитний, процентний, валютний ризики, ризик зловживання тощо.
Банк-кореспондентбанк в якому відкрито рахунок іншого банку
 
В
Валютна позиціяспіввідношення вимог та зобов'язань банку в іноземній валюті. При їх рівності позиція вважається закритою, при нерівності - відкритою. Відкрита позиція є короткою у разі, якщо обсяг зобов'язань по проданій валюті перевищує обсяг вимог, і довгою, якщо вимога по купленій валюті перевищує обсяг зобов'язань.
Виконуючий банкбанк, що прийняв від банку-емітента акредитив та дав згоду виконувати виплати на користь постачальника, на якого він виставлений
Відкритий ринокринок, на якому здійснюються операції з купівлі - продажу цінних паперів між особами, що не є первинними кредиторами та позичальниками, і коли кошти внаслідок продажу цінних паперів на такому ринку надходять на користь держателя цінних паперів,а не їх емітента.
Використовується центральними банками для купівлі - продажу, як правило, короткострокових державних цінних паперів з метою регулювання грошової маси. Внаслідок купівлі збільшується вкладення коштів в економіку, внаслідок продажу –зменшується.
Власний капітал (кошти) банкуце статутний та резервний фонди, фонди економічного стимулювання, інші спеціальні фонди та нерозподілений прибуток
 
Г
Гарантійний листписьмовий документ, за допомогою якого оформляється гарантія
Гарантіяце письмове зобов ’язання третьої сторони сплатити борг за позичальника, якщо той не зможе цього зробити сам
Графік повернення позичкице документ, в якому зазначені суми і дати повернення заборгованості банку.
Грошовий мультиплікаторпроцес створення нових банківських депозитів на основі додаткових резервів, що надійшли в систему ззовні. В результаті мультиплікації обсяг нових депозитів значно перевищує суму додаткових резервів, що надійшли в систему
Грошово-кредитна політикакомплекс заходів у сфері грошового обігу та кредиту, направлених на регулювання економічного зростання, стримування інфляції та забезпечення стабільності грошової одиниці України, забезпечення зайнятості населення та вирівнювання платіжного балансу.
Грошово-кредитна політикасукупність заходів центробанку, спрямованих на регулювання пропозиції (маси) грошей
 
Д
Дебіторські рахункице рахунки бухгалтерського балансу, на який обліковується розрахунки між постачальником та покупцем продукції і послуг, що ще не закінчені
Депозитний процентнорма доходу, яку виплачують банки своїм клієнтам по їх депозитах
Депозитний сертифікатцінний папір, що використовується юридичною особою для оформлення своїх депозитів в банку
Депозитні операціїоперації, що проводить банк, коли залучає кошти клієнтів
ДЕПО-рахункирахунки, на яких ведеться облік придбаних цінних паперів. Вони належать до позабалансових рахунків.
Дисконтоблік векселів і обліковий процент, що стягується банками при обліку векселів
Додатковий капіталце грошові кошти, що доповнюють загальний власний капітал
Документарне інкасоце доручення експортера (кредитора) своєму банку одержати від імпортера (платника, боржника) безпосередньо або через інший банк певну суму або підтвердження (акцепт) того, що ця сума буде сплачена в установлені строки.
Документарний акредитивце грошове зобов’язання банку, яке виставляється на підставі
Фото Капча