Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

Телефон +3 8(068) 052-35-08
Телефон +3 8(093) 689-29-85
 (096) 074-41-54
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика основних напрямків діагностики здоров’я за прямими показниками

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
9
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
1. Види діагностики рівня здоров’я людини
2. Характеристика основних напрямків діагностики здоров’я за прямими показниками
Список використаної літератури
 
1. Види діагностики рівня здоров’я людини
 
Здоров'я, як найбільш повноцінне вираження життя, являє собою єдність структури й функції. Взаємодії в організмі, при яких всі тканини, органи й системи залежать один від одного, відбуваються завдяки інтеграційним закономірностям.
Можна виділити приблизно 12 інтеграційних систем (серцевосудинна, лімфатична, нервова, кісткова, м'язова, ендокринна, покрив тіла, дихальна, травна, сечовидільна, імунна, жіноча та чоловіча репродуктивні системи), які забезпечують контроль над виконанням багатьох комплексних функцій. Погіршення або відмова органів, що не забезпечують життя й фізичне здоров'я, приводить до зниження якості життя і її активності. Однак при цілеспрямованих діях подібні структурні вади можуть бути компенсовані, що допоможе забезпечити активне життя, якістю не нижче, ніж у цілком здорових людей.
Для того щоб зберегти й зміцнити здоров'я людей, тобто керувати ним, необхідно зібрати інформацію, як про умови формування, так і про кінцевий результат їхньої реалізації – конкретних показниках, що характеризують стан здоров'я індивіда або популяції.
Вибір діагностичної моделі залежить від мети досліджень, тобто стан однієї й тієї ж самої людини можливо вивчити за допомогою різних методик. При цьому головним буде не симптоматика, а тлумачення й об'єднання в одне ціле діагностичних результатів при остаточному формуванні заключних висновків про стан організму. У зв'язку із цим розрізняють три типи діагностичних моделей:
1. Нозологічна діагностика.
2. Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками.
3. Діагностика здоров'я за прямими показниками.
В основі діагностики здоров'я лежить нозологічний підхід до розпізнання різних фізіологічних станів або хвороб. Але такий підхід подає інформацію про оцінку здоров'я – «здоровий» «хворий». Кожна людина, навіть абсолютно здорова «почасти хвора», оскільки в її організмі приховано протікають якінебудь патологічні процеси, які не відображаються на життєвій активності. Але при цьому невідомо, яку ціну організм платить за підтримки працездатності на належному рівні, а іноді й вище його. Але ж, структура здоров'я ґрунтується на стабільності гомеостазу, а ступінь її залежить від рівня адаптивності й саморегуляції організму.
 
2. Характеристика основних напрямків діагностики здоров’я за прямими показниками
 
Донозологічна діагностика здоров'я за функціональними показниками ґрунтується на вивченні роботи механізмів адаптації. У процесі адаптації підвищується стійкість організму до впливу різних факторів (у тому числі й несприятливих), що дає можливість його функціонуванню в неадекватних умовах навколишнього середовища. Рівень функціонування, що змінюється й напруга регуляторних механізмів може бути охарактеризований як:
нормальні адаптаційні реакції;
напруга механізмів адаптації (короткочасна або нестійка адаптація) ;
перенапруга й розлад у роботі механізмів адаптації.
Наступна донозологічна модель діагностики здоров'я за прямими показниками має два різновиди:
визначення біологічного віку;
за резервами біоенергетики.
Визначення рівня здоров'я за показниками біологічного віку. Результати досліджень свідчать, що вагоме значення при характеристиці здоров'я людини має оцінка його біологічного віку. На відміну від нозологічної оцінки стану організму, біологічний вік дозволяє оцінити ступінь його старіння («вікового зношування»), тобто характеризує відповідність дійсного біологічного віку людини її календарному віку (КВ).
Для визначення біологічного (функціонального) віку запропоновані різні методики його оцінки, відмінні один від одного за своєю складністю й інформативністю. Більш складні й відповідно інформативні методи визначають використання сучасної медичної апаратури. А варіанти, які ґрунтуються на загальнодоступних показниках і вимірах – більш прийняті для масових досліджень і не менш інформативні.
Учені – валеологи стверджують, що діагностика здоров'я повинна бути комплексною, що включає й суб'єктивну оцінку особистості, і об'єктивну оцінку стану життєздатності. Тому складовою частиною показника біологічного віку є індекс самооцінки здоров'я (СОЗ). В. П. Войтенко (1991) розроблено спеціальну анкету, що містить 29 питань. Як об'єктивна основа для судження про вірогідність запропонованих питань використаний комплекс клінікофізіологічних показників.
Проведене велике дослідження в Київському інституті геронтології АМН України показало, достовірний взаємозв'язок з індексом СОЗ має місце як стосовно загальноклінічних показників (артеріальний тиск, життєва ємність легенів), так і стосовно параметрів, що характеризують старіння (акомодація кришталика, гострота слуху, маса тіла). Тому індекс СОЗ, як самостійна характеристика життєздатності разом з календарним віком (КВ) являють собою повну інформацію для оцінки числа хронічних захворювань, наявних у індивіда.
Визначення рівня здоров'я за резервами біоенергет ики. Цей метод спрямований на вивчення рівня фізичного (соматичного) здоров'я. Фізичне здоров'я людини відбиває динамічний стан організму, що визначається резервами біоенергетики і є основою виконання індивідом соціальних і біологічних функцій. Його еквівалентом є фізичний стан (ФС) людини. Вітчизняними вченими здійснений множинний кореляційний і регресійний аналіз із метою визначення провідних факторів, що визначають структуру фізичного стану. Отримані результати показали, що для оцінки ФС, а разом з ним і фізичним здоров'ям, вагоме значення мають показники фізичної працездатності, функціональні можливості сердечносудинної системи й вік. А показники фізичного розвитку в дорослих набувають підлеглого значення.
Найбільш точну кількість фізичного здоров'я можна визначити за максимальною аеробною здатністю організму, тобто за показником максимального споживання кисню (МСК). У спеціальній літературі описані різні методи визначення МСК.
Однак тести максимального й субмаксимального навантаження не рекомендується застосовувати, тому що вони небезпечні для осіб з прихованими формами протікання захворювань сердечносудинної системи. А К. Купер (1989) відзначив, що 12-хвилинний тест протипоказаний особам старше 35 років або тим, хто не пройшов 6тижневий курс початкової фізичної підготовки. Крім того, існуючі методики визначення МСК мають деякі обмеження в практиці масової фізичної культури.
З врахуванням цих проблем розроблені різні експрессистеми оцінки рівня фізичного здоров'я, не потребуючі складного устаткування, спеціального навченого персоналу, але в той же час відрізняються один від одного інформативністю. Кількість науководослідних робіт, у яких використовувалася «експрес-оцінка» соматичного здоров'я за системою Г. Л. Апанасенко, вказують на її вагоме значення при оцінці ефективності будьяких фізкультурнооздоровчих програм.
Не дивлячись на популярність цього методу діагностики рівня здоров'я, існують його модифікації і вченими триває пошук нових способів вимірювання і оцінки фізичного стану людини.
здоров’я є абсолютно-логічною категорією, яка може бути описана різноманітними моделями, що ускладнює діагностику здоров’я. Тривалий час традиційна діагностика медицини полягала лише у розпізнаванні ознак хвороби. Якщо вони є – людина хвора, а якщо їх немає – здорова, оцінка ж рівня здоров’я не проводилась.
Ліквідувати цей недолік допомогло введене академіком М. Амосовим в теорію здоров’я поняття «кількості -здоров’я», яке характеризується рівнем потенціальних можливостей до мобілізації резервів організму.
Найбільш розповсюдженою моделлю діагностики рівня (кількості) здоров’я за прямими показниками є оцінка енергопотенціалу (резервів біоенергетики) людини.
Одним з елементів сутності здоров’я є енергетичний потенціал людини, що проявляється у аеробній здатності (тобто кількості спожитого кисню за 1хвилину на 1 кг маси тіла) – МСК. Отже, показники енергетики людини, виражені у МСК, можуть повністю характеризувати фізичне здоров’я людини.
Дослідження (Амосова М. М., Я. А. Бендет, 1983) свідчать про те, що залежно від ступеня порушення здоров’я, знижується і рівень МСК (на 40-80%). Встановлено, що люди з високим аеробним потенціалом наділені високою стійкістю до негативних чинників (гіпоксії, радіації, змін внутрішнього середовища, у них високий коронарний, респіраторний і ендокринний резерви). Доведено, що фактори ризику захворювань формуються при зниженні МСК організму лише до певної межі. нагромаджений досвід дає змогу сформувати поняття «безпечного рівня здоров’я», який характеризується МСК – 42мл/кг/хв для чоловіків і 35 мл/кг/хв для жінок. У людей, які мають безпечний стан здоров’я спостерігаються високі резервні можливості, у них відсутні фактори ризику захворювань. У людей з низьким рівнем виникають передумови ризику і можливість розвитку хронічних соматичних захворювань.
Однак, інші дослідження (Дембо А. Г., 1984 та інші), свідчать про наявність факторів, які не вкладаються в енергетичну концепцію. Зокрема, у висококваліфікованих спортсменів, з дуже високим (граничним) рівнем МСК нерідко бувають порушення фізичного здоров’я: не лише порушення опорно-рухового апарату, але й внутрішніх органів (холецистит, органів травлення, дихання, дистрофія міокарду тощо). До речі, жінки характеризуються нижчим енергопотенціалом, але живуть довше. Отже, існує інша складова здоров’я, потужніша за енергетичний потенціал людини.
Іншим показником є біологічна організованість, що забезпечує оптимальний взаємозв’язок, тобто гармонійність між взаємозв’язаними органами та функціями. Висока біологічна організація спостерігається у довгожителів (навіть з низьким рівнем енергопотенціалу), у жінок. А у спортсменів при напружених тренуваннях спостерігається їх зниження (відсутність кореляційних зв’язків між РWC170, ЧСС у стані спокою, часом відновлення тощо). Найпростішим прикладом біологічної організації є взаємозв’язки між віком, зростом та вагою (таблиці) та «загублених» років життя у випадку надлишкової маси тіла. Отже, у фізичному здоров’ї розрізняють два компоненти: енергетичний та організаційний. Обидва компоненти здоров’я тісно зв’язані між собою і перебувають у постійній взаємодії: життя не можливе без припливу енергії із зовнішнього середовища, а організаційний компонент забезпечує взаємозв’язок, взаємне підпорядкування функцій і структур, необхідну «допомогу» з боку однієї функції в інтересах всього організму, або іншої функції. (Наприклад, якщо в організмі мало енергії, то спочатку «включається» забезпечення енергією зовнішня діяльність (зниження рухової активності) ; і лише потім діяльність внутрішніх органів. Або постільний режим – це не вимога лікаря, а самого організму, який скорочує витрати на зовнішню діяльність для забезпечення «внутрішніх» потреб.
Між станом здоров’я і хвороби виділяють перехідний, так би мовити третій стан, який характеризується «неповним» здоров’ям. Це передпатологічний стан, при якому регуляція психічних та фізичних функцій менш досконала, що вже характерно для хворобливого стану. Цей передпатологічний період супроводжується виникненням неприємних суб’єктивних відчуттів: роздратування, головні болі, слабкість, потемніння в очах при різних змінах положення тулуба, втрата апетиту, озноб, низька працездатність, задишка при помірному фізичному навантаженні, неприємні відчуття в ділянці серця тощо. Якщо організм подолає цей стан, то здоров’я поновиться. Об’єктивно можуть бути зареєстровані тенденція до тахікардії, нестійкий рівень АТ, похолодання кінцівок тощо.
В третьому стані знаходяться більше половини всієї популяції людей. Якщо хвороби тривають дні, тижні, місяці, то третій стан може зберігатися роками і навіть все життя.
Такий стан характерний для тих, хто веде малорухомий спосіб життя, неправильно харчується, вживає алкоголь, в періоди статевого дозрівання, старості, а також для тих, хто проживає на радіаційно забруднених територіях в нашій державі (синдром радіофобії). У школярів до третього стану також призводять розумова втома, перенапруження, хронічна інтоксикація, процес адаптації до школи.
Коли ж захисні можливості виявляться недостатніми, виникає біль, який свідчить про порушення життєдіяльності організму під впливом надзвичайних подразників, що обмежують її пристосування до зовнішнього середовища та знижують працездатність.
«Третій стан» не є однорідним і включає в себе два стани: передхвороба та маніфестація патологічного процесу.
Основною ознакою передхвороби є – можливість розвитку патологічного процесу без зміни діючого ззовні чинника при знижених резервних можливостях людини.
Основною ознакою маніфестації патологічного процесу є зниження або втрата здатності до виконання функцій і початок хвороби.
Таким чином межі «третього стану» є чітко окресленими. Однак, межа між передхворобою та маніфестацією патології на сьогоднішній день не є визначеною.
 
Список використаних джерел:
 
Брехман И. И. Введение в валеологию – науку о здоровье, – М., Наука, 1987.
Булич Е. Г., Муравов І. В. Валеологія. Теоретичні основи валеології. – К. : ІЗМН, 1997.
Валеологія: Навчально-метод. матеріал для викладачів та студ. вищих навч. закл. / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». Вінницьке територіальне представництво / Л. С. Лойко (уклад.). – К., 2001.
Гудзан Н., Філь В. Вікова фізіологія та валеологія: практичні роботи: навч. -метод. посібник / Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2007.
Давидюк Г. М. Валеологія. – Луцьк: Надстир'я, 1998.
Фото Капча