Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Характеристика та аналіз фінансових результатів діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіт»

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
41
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Вступ
 
За останнє десятиліття реклама в Україні стала достатньо важливою галуззю бізнесу. Сучасні досягнення науково-технічного прогресу дозволяють використовувати принципово нову техніку й технології (у тому числі інформаційні), породжують істотні зміни в окремих сферах економіки, зв'язані зі структурними зрушеннями й появою нових видів товарів (продукції й послуг), розширенням і відновленням їх асортименту, розвитком інформаційної взаємодії учасників виробничого й збутового процесів. У людей виникають якісно нові потреби (наприклад, у здоровому способі життя й вживанню екологічно чистих продуктів, у новітній побутовій техніці, у достовірній інформації, подорожах і розвагах і т. п.) і можливості їх задоволення.
Необхідно щоб на ринку знали марку підприємства, і не експерти, що користуються спеціальними каталогами й закритою інформацією, а самі широкі кола споживачів, а зробити це можна тільки за допомогою реклами: у газетах і на телебаченні, на упаковці й засобах доставки вантажів і т. д. У кожному разі витрати на рекламу (а в деяких країнах у деяких галузях вони становлять понад 50% вартості виробів) – це ризиковані інвестиції, які можуть і не принести бажаної віддачі. Щоб могти виконувати серйозні ринкові задачі, реклама повинна опиратися на серйозні ринкові дисципліни, поняття й категорії, одна з яких маркетинг. А якщо ні, то реклама буде виконувати тільки дизайнерські, конкурсні або інші задачі, що не мають ніякого відношення до її основного призначення. Реклама – повинна бути кращою гарантією якості товару (послуги). Несправжня, сумнівна реклама прирікає товар на загибель. Тільки задоволений покупець дає можливість виробнику утриматися на ринку. Зрозуміло, знаходяться «тимчасовий правителі», « бізнесмени-одноденки», що роблять спроби використати рекламу у своїх цілях, але покупця обдурити вдається тільки раз. У другий раз товар, не відповідний до рекламних тверджень, залишиться незатребуваним.
Сьогодні актуальність реклами не викликає сумніву так, як вона відіграє ключову роль у розвитку ринкової економіки і є її важливим елементом.
Якщо виробника позбавити такого ефективного зв'язку зі споживачем, якою є реклама, то він перестане вкладати гроші в удосконалювання старих і створення нових товарів. Прагнення до розвитку, конкуренція в підприємництві будуть в'янути. От чому в країнах з високим рівнем життя, масовим виробництвом витрачаються величезні гроші на рекламу. Від звичайного інформаційного повідомлення реклама відрізняється зацікавленістю в кінцевому результаті.
Мета даної курсової роботи полягає у вивченні специфіки рекламної діяльності підприємства оптової торгівлі кормів для тварин і розробці ефективного організаційно-економічного механізму організації реклами та маркетингу, а також у оптимізації витрат на рекламні кампанії і вивільнення фінансових ресурсів на розвиток компанії.
Предметом дослідження у роботі є організаційно-економічний механізм рекламної кампанії в комерційно-збутовій діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіт». Для досягнення поставленої мети у курсовій роботі потрібно вирішити наступні завдання:
розглянути сутність та види сучасної реклами;
оглянути сучасні методи розробки рекламної компанії;
дослідити сучасний стан та фінансове становище компанії «Агровіт»;
дослідити порядок організації рекламної кампанії «Агровіт» та оцінити ефективність;
надати рекомендації по підвищенню ефективності рекламної діяльності компанії.
В роботі використовувалися як загальнонаукові методи дослідження – аналіз, порівняння, диференціація і узагальнення, так і спеціальні методи економічного аналізу та моделювання.
Інформаційною базою для виконання курсової роботи послужили документи фінансової та статистичної звітності об'єкту дослідження за останні три роки, матеріали маркетингового департаменту та матеріали періодичного друку по питанням реклами та торгівельної діяльності, статистичні збірки.
Методи дослідження. Методологічною основою курсової роботи є сукупність методів і прийомів наукового пізнання. Як загальнонауковий метод використовувався системний підхід, який дозволив визначити сутність та систему рекламної діяльності. Для аналізу реклами як об'єкта досягнення конкурентоспроможності використовувався метод аналізу та синтезу. За допомогою логіко-семантичного методу поглиблено понятійний апарат. Порівняльно-правовий метод широко використано для дослідження зарубіжного досвіду у сфері рекламної діяльності. Методи класифікації, групування, структурно-логічний застосовувалися для виділення окремих видів рекламної діяльності. Статистичний, порівняльно-правовий, структурно-логічний та компаративний методи використовувалися для формулювання пропозицій щодо удосконалення рекламних заходів у сфері маркетингової діяльності, розрахунково-конструктивний при визначенні оптимальних потенційних параметрів рекламної діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Агровіт».
Для виконання курсової роботи використані літературні джерела, серед яких періодичні видання, відомі праці провідних вчених, спеціалізовані форми бухгалтерської звітності, внутрішньогосподарська інформація, законодавчі акти та нормативно-правові документи, зведені та первинні дані статистичної звітності по підприємству.
Робота складається з трьох розділів, вступу та висновків.
У першому розділі розглянуто теоретичні аспекти організації ефективних рекламних кампаній у комерційно-збутовій діяльності приватного підприємства.
Другий розділ присвячено аналізу ефективності здійснення рекламних кампанії ТОВ «Агровіт», висвітлені позитивні сторони та недоліки в організації рекламних кампаній мережі.
У третьому розділі роботи запропоновані заходи по підвищенню ефективності рекламних кампаній у мережі товарів кормів для тварин «Агровіт» та заходи по оцінки ефективності рекламних кампаній.
Висновки та пропозиції, отриманні в процесі дослідження, спрямовані на підвищення ефективності функціонування приватного підприємства оптової торгівлі кормами для тварин та інших торгівельних підприємств. Вони можуть бути використані фахівцями для розробці практичних заходів з подальшого розвитку рекламної діяльності щодо покращення конкурентоспроможності торгівельної компанії та товарної продукції, наближення її до споживачів.
 
Розділ 1. Теоретичні аспекти розробки рекламної кампанії
 
1.1 Суть, функції та особливості рекламної кампанії
 
Основою
Фото Капча