Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Ігрові художньо-педагогічні технології

Предмет: 
Тип роботи: 
Доповідь
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Тема доповіді: Ігрові художньо-педагогічні технології
 
Мета доповіді: на основі вивченого теоретичного матеріалу стисло розкрити ігрові художньо-педагогічні технології та розробити урок відповідно до теми.
До мети визначимо наступні завдання доповіді:
1.На підставі вивченого теоретичного матеріалу виявити сутність ігрових технологій, зробити узагальнення та висновки щодо неї.
2.Розробити конспект уроку за ігровими технологіями
Об'єктом доповіді є процес впровадження і застосування ігрових художньо-педагогічних технологій на уроках з образотворчого мистецтва в системі початкової освіти.
 
Предметом доповіді є ігрові художньо-педагогічні технології, що використовуються при вивченні образотворчого мистецтва.
Теоретико-методичну основу ігрових технологій становлять наукові дослідження психологічних підвалин ігрових технологій( К. Гросса, К. Бюлера, Л. Виготського, Д. Узнадзе, Д. Ельконіна, Ж. Піаже) та застосування ігрових технологій у педагогіці (А. Макаренко, В. Кукшина, А. Леонтьєва, Н. Кудикіної, Є.Смирнової, А. Єршової, В.  Букатова, Л. Некрасової, П. Підкасистого, Ж. Хайдарова, Є. Шулешко, Л.  Філякіної, )
Практично-методичну основу ігрових художньо-педагогічних технологій становлять художньо-ігрові, художньо-творчі завдання та творчі вправи для учнів молодшого та середнього шкільного віку,розроблені О. Ферапонтовою, Ю. Саприкіною, А. Маринець.
Для досягнення мети та розв’язання завдань застосовано наступні методи:
1.Теоретичні:
•Аналіз педагогічної літератури
•Узагальнення та висновки
2.Емпіричні:
•Художньо-творчі
•Частково-пошукові
•Художньо-пошукові
Одержані результати:
•Виявлено сутність ігрових художньо-педагогічних технологій, які полягають у відтворенні соціальної дійсності, яка характеризується вільною творчістю, емоціогенністю, умовністю ситуації  і яка спрямована на певний навчальний результат.
•Розроблено урок з використанням ігрових технологій
Практичне значення становить розробка уроку з образотворчого мистецтва та впровадження їх у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних заходів.
Узагальнення та висновки доповіді можуть бути використані для організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх та позашкільних  навчальних закладах.
 
ВСТУП
 
Актуальність теми полягає у теоретичному обґрунтуванні сутності ігрових художньо-педагогічних технологій. Сучасна освіта у галузі образотворчого мистецтва має у пріоритеті інноваційні технології. Традиційне навчання у загальноосвітніх закладах не відповідає специфіці інтерактивного розвитку дитини. Саме на такий розвиток спрямовані ігрові технології. Підгрунтям для визначення означеної проблеми у ЗНЗ є концепція і комплексна програма художньо-естетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах (2004 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україна н аперіод до 2021 р. (2013 р.). Зміст цих документів спрямований на виховання в учнях здатності не лише до набуття знань, а й на адекватне реагування на суспільну трансформацію, розуміння та оцінювання їх доцільного впливу на загальну соціокультурну реальність.
 Швидкий розвиток науки, зростання обсягу нової інформації потребують від сучасної школи підготовки активних, самостійних людей, які мали б високі творчі здібності, уміли б самостійно критично та творчо мислити, знаходити шляхи вирішення проблеми, грамотно опрацьовувати інформацію. Основне завдання сучасного вчителя - залучити учнів до активної та самостійної діяльності. Зацікавленість, викликана педагогом на уроці, за певних умов може перерости у стійкий інтерес до знань. Тільки в разі такого підходу можливе формування освіченої, творчої особистості, становлення її фізичного, морального здоров’я,  яке є одним зі стратегічних завдань реформування освіти в Україні, згідно з Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, стане можливим. 
Глобальні процеси сучасного цивілізаційного розвитку визначають необхідність становлення нової парадигми освіти. Одним із можливих проголошується тип інтегративної освіти. У контексті цього типу освіти впроваджуються нові педагогічні технології, серед яких важливе місце посідають ігрові.
Виклад основного змісту дослідження: 
 Відомий педагог А. Макаренко стверджував: «Яка дитина в грі, така вона здебільшого буде в праці». Тому майбутній діяч виховується насамперед у грі, зокрема на нестандартних уроках під час повторення, вивчення та закріплення нового навчального матеріалу. 
Дитинство – суттєвий період у розвитку дитини. Характерною його особливістю є прагнення до гри. В ігровій ситуації дитина здійснює свої бажання, реалізує свої потреби, інтереси. В неї розвивається фізична сила, моторність, швидкість і точність рухів, координація. Гра є важливим засобом навчання дитини, пізнання навколишнього життя і людських взаємин. У грі учасники вчаться думати, працювати, творити і радіти успіхам, набувати досвіду в різних ігрових ситуаціях.
Таким чином, гра охоплює все: мислення, нову інформацію, новий досвід, комунікацію, працю, є засобом для фізичного, розумового, суспільного та психічного розвитку дитини. Ігри мають особливе значення як для кожної дитини зокрема, так і для організованої групи дітей. Гра — це не імітація життя, а саме життя. Це насамперед творча дія, яка розгортається немовби не в реальному просторі, а у світі символічних значень, живої фантазії. Природа гри синкретична і міфологічна, що відповідає характеру мислення дитини, яка сприймає світ цілісно, не розділяючи реальне і «придумане» непробивними мурами. Ігри виробляють в учнів «рефлекс свободи», адже рішення приймається самостійно, шляхом природного пізнання — інтуїтивного відкриття. З огляду на це важливим фактором естетичного розвитку і саморозвитку дитини стає художньо-ігрове моделювання змісту інтегрованих уроків, що передбачає використання різних ігрових форм. Такі методи і прийоми збагачують і доповнюють композицію інтегрованого уроку. Гра — це модель певного реального процесу, імітація, відтворення в умовних обставинах певних життєвих ситуацій. Дітей молодшого шкільного віку відрізняє велика рухова активність, підвищений емоційний стан, бажання фантазувати. Ці риси знаходять своє позитивне втілення в ігровій діяльності, яка поєднує трудову,
Фото Капча