Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності педагогічних працівників в умовах інформатизації галузі освіти

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Ключник В. В.
 
Інформаційно-методичний супровід освітньої діяльності педагогічних працівників
в умовах інформатизації галузі освіти
 
Формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, держави, впровадження сучасних інформаційних технологій у практику навчально-виховного процесу – пріоритетні шляхи розвитку освіти.
 
Зі змісту Національної доктрини розвитку
освіти України у XXI столітті
Докорінні зміни, що відбуваються в українському суспільстві, в тому числі й у освіті, вимагають глибокої перебудови педагогічної та психологічної науки відповідно до нових реалій сучасного життя, перспектив соціально-економічного та науково-технічного розвитку нашої держави.
Характерною ознакою нашої епохи є перехід суспільства від індустріального до постіндустріального, а нині – до інформаційного. Інформаційні технології все глибше проникають у всі сфери людської життєдіяльності, стають потужною продуктивною силою суспільства. Тому у найближчому майбутньому від рівня інформаційної культури молодого покоління залежатиме науковий, технічний, виробничий, соціально-економічний потенціал народного господарства будь-якої держави та добробут її народу.
Разом з тим недостатній рівень інформатизації закладів освіти, проблема підготовки «інформаційно компетентних» педагогічних кадрів, проблеми розвитку дистанційної освіти, комп’ютерно орієнтованого науково-методичного супроводу педагогічної діяльності потребують активного впровадження комплексних системних заходів щодо організації і функціонування єдиного інформаційно-освітнього простору сучасної школи, розробки і впровадження відповідних програм.
Організація комп’ютерно орієнтованого методичного супроводу освітньої діяльності педагогічних працівників методичним кабінетом управління освіти Рівненського міськвиконкому
Питання ролі сучасних інформаційних, а в останній час і комунікативних технологій (ІКТ) в галузі удосконалення системи освіти є актуальним протягом останніх двох десятиріч. Однак особливо гостро ця проблема постала в ході впровадження в навчально-виховний процес відносно недорогих і тому доступних персональних комп’ютерів, об’єднаних як у локальну мережу, так і глобальну мережу Інтернет. Для успішної реалізації програми модернізації загальної середньої освіти, яка базується на комп’ютеризації та «інтернетизації», виникає потреба не лише в сучасному технічному забезпеченні навчальних закладів, але і у відповідній підготовці педагогічних працівників та організації системи освіти.
Методичний кабінет управління освіти м. Рівного – це одна із організаційних ланок науково-методичної роботи з педагогічними та керівними кадрами. Він забезпечує функціонування нової регіональної структури освіти, створеної з урахуванням місцевих соціально-економічних умов, історичних традицій, перспектив культурно-освітнього розвитку міста.
Методичний кабінет забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів та керівників шкіл з одного боку, і якості навчання учнів – з іншого.
Вся робота з підвищення професійної майстерності педагогів будується з урахуванням результатів діагностики, на основі особистісно зорієнтованого підходу: що кому потрібно. Таким чином, надання методичної допомоги педагогам базується на глибокому, всебічному, науково обґрунтованому аналізі їх запитів у підвищенні професійної майстерності.
У квітні 2011 р. виконавчим комітетом Рівненської міської ради було затверджено міську Програму впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальних закладах міста на період до 2015 року, реалізація якої забезпечить:
‒удосконалення та оптимізацію навчально-виховного процесу в закладах освіти засобами сучасних інформаційно-комунікативних технологій;
‒покращення якості доступу до сучасних інформаційних технологій;
‒створення інформаційного ресурсу в системі навчально-виховної роботи навчальних закладів, дистанційне навчання творчо-обдарованих учнів;
‒створення міської системи впровадження інформаційно-комунікаційних технологій із централізованим інформаційним ресурсом;
‒запровадження дистанційного навчання та перепідготовки педагогічних кадрів;
‒покращення роботи з творчо-обдарованими учнями, учасниками різноманітних олімпіад та конкурсів.
Програмою передбачено:
‒створення комп'ютерної мережі навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх високоефективних інформаційних та телекомунікаційних технологій навчання;
‒оснащення шкіл навчальними комп'ютерними комплексами, об'єднання їх у локальну мережу класу або навчального закладу, телекомунікаційну мережу міста;
‒створення та ефективне функціонування web-порталу галузі «Освіта міста»;
‒створення розгалуженої мережі web-сторінок загальноосвітніх навчальних закладів;
‒удосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів через впровадження дистанційних технологій навчання;
‒розробку інформаційного, навчального та методичного забезпечення дистанційної освіти тощо.
Така система організації на рівні міста в цілому та окремого закладу зокрема має ряд вагомих переваг:
Для адміністрації школи:
Оперативне отримання і узагальнення інформації про навчальний процес для прийняття управлінських рішень.
Ведення шкільної документації (алфавітних книг, особистих справ тощо).
Моніторинг руху учнів.
Створення системи шкільного документообігу.
Автоматизоване складання звітності для управління освіти.
Для учителів, учнів, батьків:
Оперативний доступ до розкладу уроків, ведення шкільних і позаурочних заходів.
Отримання підсумкових і поточних звітів успішності і відвідування навчальних занять.
Доступ до електронного щоденника, в який автоматично виставляються оцінки і де помічено заборгованість за предметами.
Для учителів-предметників:
Організація діагностичного тестування.
Підготовка до ЗНО за рахунок простоти підготовки тестів і автоматичної обробки результатів.
Робота з мультимедійними і навчальними курсами, підключеними до електронного класного журналу.
Ведення індивідуальних учнівських та вчительських портфоліо, портфоліо проектів з гнучкою системою прав доступу.
Внутрішня електронна пошта.
Для всіх учасників навчально-виховного процесу:
Єдине середовище обміну інформацією в межах школи (дошка оголошень, каталог шкільних ресурсів, механізм портфоліо, форум і т. п.), що покращує взаєморозуміння і співробітництво між усіма учасниками навчально-виховного процесу.
Зважаючи на вищезазначене, головними завданнями методичної служби на найближчі 5 років є:
‒формування єдиного інформаційно-методичного середовища галузі освіти;
‒формування та організація діяльності мережевого співтовариства суб’єктів освіти;
‒організація комп’ютерно орієнтованого
Фото Капча