Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
60
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Тараса Шевченка
 
Красножон Михайло Дмитрович
 
УДК 550. 832: 681. 3
 
Інтегрована інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень нафтогазових свердловин
 
Спеціальність 04. 00. 22 – геофізика
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук
 
Київ 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному геологорозвідувальному інституті (УкрДГРІ) Міністерства екології та природних ресурсів.
Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Кулінкович Арнольд Євгенович, УкрДГРІ, головний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук Лизун Степан Олексійович, Міністерство екології та природних ресурсів, заступник Державного секретаря; доктор геологічних наук, професор Жуков Микола Никанорович, кафедра мінералогії, геохімії та петрохімії Київського національного університету ім. Т. Г. Шевченка; доктор геологічних наук Федоришин Дмитро Дмитрович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедрою геофізичних досліджень свердловин.
 
Актуальність теми
 
Національною програмою “Нафта і газ” України до 2010 року” передбачено значне нарощування розвіданих запасів і видобутку нафти та газу за рахунок збільшення обсягів та підвищення ефективності геологорозвідувальних робіт (ГРР). Одним із провідних методів ГРР є геофізичні дослідження свердловин (ГДС), за результатами яких здійснюється геологічна документація розрізу свердловини, виділяються пласти-колектори і визначається їх характер насичення, підраховуються фільтраційно-ємкісні властивості колекторів, обчислюються підрахункові параметри і проводиться підрахунок запасів нафти та газу. Для вирішення широкого кола вищезазначених завдань в свердловинах виконується великий комплекс різноманітних за фізичною основою досліджень з наступною комплексною інтерпретацією результатів вимірювань. При цьому крім свердловинних вимірювань має використовуватись величезна кількість суміжної геолого-геофізичної інформації. Отримання достовірної діагностики нафтогазоперспективних об’єктів та надійної оцінки підрахункових параметрів родовищ, як свідчить і світовий досвід, практично неможливе без застосування багатоваріантних алгоритмів та рішень, що базуються на глибокій теоретичній основі, в поєднанні з сучасною комп’ютеризованою технологією інтерпретаційного процесу. При цьому ряд методів ГДС (широко хвильовий акустичний каротаж, імпульсний нейтрон-нейтронний каротаж та інші) передбачають виключно цифрову реєстрацію вимірювань та обробку їх результатів.
Незважаючи на солідну теоретичну базу, наявність значного числа різноманітних інтерпретаційних алгоритмів, до 90-х років не вдалось створити промислові системи та технології автоматизованої інтерпретації ГДС внаслідок технічної недосконалості, низької швидкодії та слабких інформаційних ресурсів вітчизняних обчислювальних засобів. Поява в 90-х роках швидкодіючих персональних обчислювальних машин (комп’ютерів) з їх широкими діалоговими можливостями створила сприятливі умови для розробки та впровадження сучасних автоматизованих систем та інтегрованих обчислювально-інформаційних технологій, які передбачають обов’язкову участь інтерпретатора в цьому процесі і орієнтовані на повне використання наявної інформації. Створення таких технологій вимагає вирішення широкого кола науково-методичних, алгоритмічних, програмних, технологічних та інформаційних питань, націлених на інтегрований аналіз і прийняття рішень на його основі, що і стало змістом даної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами та планами НДР
Дисертаційна робота виконувалась в Українському державному геологорозвідувальному інституті (УкрДГРІ) і тісно пов’язана з виконанням планів науково-дослідних робіт по державному замовленню Міністерства геології та Держкомгеології України. Основні теоретичні, методичні та алгоритмічні розробки автора викладені у звітах за темами (№ держреєстрації – 0194U039052, 0196U009672, 0195U006471, 0193U025727, 0193U025436).
Вдосконалення, впровадження та надання методичної допомоги в освоєнні виконаних автором розробок здійснювалось в рамках госпдоговірних робіт Київського геофізичного відділення УкрДГРІ з Прикарпатською, Балаклійською та Ніжинською експедиціями ДГП “Укргеофізика” (теми №362, 682, 691, 618, 163) та іншими організаціями.
Окремі положення, що стосуються створення автоматизованих систем обробки інформації, відповідних баз та банків даних, увійшли до розділу “Науковий супровід ГРР” проекту Програми розвитку мінерально-сировинної бази України до 2010 року.
Мета роботи
Розробити теоретичні, методичні основи та виконати алгоритмізацію розробки сучасної інтегрованої технології комп’ютеризованої інтерпретації матеріалів ГДС та суміжної геолого-геофізичної інформації.
 
Основні завдання досліджень
Основні завдання дисертаційної роботи обумовлені її метою і стосуються всіх етапів розробки інтерпретаційних технологій, а саме:
1. Аналіз розвитку та сучасного стану інтерпретаційних систем та розробка на цій основі принципів побудови інтегрованої технології інтерпретації.
2. Побудова технології оперативної та зведеної інтерпретації каротажних матеріалів.
3. Створення методики та програмного забезпечення попередньої обробки діаграм ГДС.
4. Розробка та вдосконалення методики і алгоритмів оцінки якості матеріалів електричного, радіоактивного та акустичного каротажу.
5. Розширення та вдосконалення теоретичної і методичної основи інтерпретації діаграм електричного та електромагнітного каротажу, створення комп’ютеризованої технології комплексної інтерпретації даних БКЗ, ІК та БК.
6. Створення методики та програмного забезпечення розчленування теригенного розрізу, оцінки ємкісних властивостей виділених пластів, виділення колекторів та визначення їх нафтогазонасиченості.
7. Розробка методики та комп’ютеризованої технології інтерпретації карбонатних розрізів.
8. Розробка теоретичного, методичного і програмного забезпечення обробки та інтерпретації методів ГДС з швидкоплинними процесами.
9. Створення методичного забезпечення для побудови геологічних розрізів, кореляційних схем та карт геолого-геофізичних параметрів.
10. Розробка методики та комп’ютеризованої технології підрахунку запасів нафтогазових родовищ.
11. Обґрунтування та розробка інформаційної структури і проектування відповідної бази даних для забезпечення ефективного функціонування технології інтегрованої інтерпретації матеріалів ГДС та суміжної інформації.
12. Тестові та виробничі випробування інтегрованої технології інтерпретації ГДС.
Методи досліджень:
- вирішення прямих та обернених задач за методами ГДС;
-
Фото Капча