Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інтерактивні технології громадянського виховання молодших школярів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Л. Момотюк
 
Інтерактивні технології громадянського виховання молодших школярів
 
Анотація
Статтю присвячено актуальній проблемі громадянського виховання учнів молодшого шкільного віку. Зокрема, проаналізовано технологію впровадження у виховний процес і позакласну виховну роботу традиційних й інтерактивних форм і методів громадянського виховання, які, базуючись на принципі багатосторонньої взаємодії, стимулюють творчість, ініціативу, спонукають до самостійного та критичного мислення молодших школярів.
 
Аннотация
В статье раскрываются актуальные проблемы гражданского воспитания учащихся младших классов. Проанализировано технологию внедрения в учебный процесс и внеклассную воспитательную работу традиционных и интерактивных форм и методов гражданского воспитания, которые, базируясь на принципах многостороннего взаимодействия, стимулируют творчество, инициативу, самостоятельное и критическое мышление младших школьников.
 
Annotation
The article is devoted to the actual problem of the civil education of the junior schoolchildren. The technology of introduction of the forms and methods of civli education to teaching process and extracurricular work is analysed. This technology is based on the principles of the multilateral interaction and stimulate the creative activity, initiative, independent and critical thinking of junior schoochildren.
 
Побудова нового громадянського, демократичного, гуманного та правового суспільства, орієнтованого на високі національні й загальнолюдські цінності, набуває актуальності в стратегії сучасної української освіти. З огляду на це потреба запровадження цілісної системи громадянського виховання в навчально-виховний процес загальноосвітньої школи стає необхідним чинником сучасної освітньої реформи.
У цьому контексті загальноосвітня школа першого ступеня виконує роль фундаменту, на якому будується вся система громадянського виховання школярів, формування у них любові до рідного краю, України, історичної пам'яті, духовності, національного характеру. Набуті в школі першого ступеня особистісні якості, а також знання, вміння і навички не лише забезпечують основу навчання і виховання підлітків, а й значною мірою визначають особливості практичної, громадської та професійної діяльності дорослої людини.
Аналіз науково-педагогічної та методичної літератури засвідчує, що процес громадянського виховання підростаючого покоління широко і різнобічно обґрунтований в теорії і практиці. Зокрема, в педагогічній спадщині Г. Ващенка, А. Макаренка, С. Русової, К. Ушинського охарактеризовано основний зміст громадянського виховання дітей в школі, його національні ознаки. Проблему формування громадянськості як провідної риси особистості досліджено О. Докукі-ною, М. Задерихіною, Л. Канішевською, Н. Косарєвою, В. Мазаєм, Л. Пономарен-ко. Проблему громадянських цінностей обґрунтовано у працях Л. Бойко, І. Бондаренко, М. Боришевського, Л. Крицької, Н. Чернухи.
Детальному аналізу педагогічних засад функціонування громадянської освіти та виховання у вітчизняній шкільній практиці присвячено дослідження Н. Дерев'янко, Ю. Завалевського, В. Іової, О. Киричук, Н. Косарєвої, В. Кузя, Т. Мальцевої, В. Оржехівського, А. Розенберга, І. Тараненко, О. Сухомлинської, К. Чорної та ін.
Ефективність громадянського виховання молодших школярів значною мірою зумовлюється спрямованістю змісту виховного процесу, формами та методами його організації.
Здійснений нами аналіз психолого-педагогічної літератури дає підстави стверджувати, що зміст громадянського виховання учнів у школах включає в себе взаємопов'язану діяльність вчителів і учнів з метою засвоєння системи знань, спрямованих на формування і розвиток громадянських почуттів і відповідних ним рис поведінки, а саме: любові до Батьківщини, відданості їй, активної праці на благо Вітчизни, примноження традицій свого народу, бережливого ставлення до історичних пам'яток, традицій, звичаїв рідної України, прагнення до зміцнення честі та гідності своєї держави, мужності, готовності захищати Батьківщину; дружби з іншими народами; поваги до звичаїв, культури інших країн і народів, прагнення до співробітництва з ними.
Аналіз шкільної практики засвідчує, що успішність виховних впливів з метою виховання громадянськості молодших школярів залежить від умілого використання педагогами традиційних та інтерактивних виховних технологій.
Актуальним у контексті нашої роботи є дослідження В. Іової, Т. Люріної, які стверджують, що сьогодні виховний процес має переходити на становлення в особистості механізму саморегуляції на основі віри і почуття обов'язку, що потребує від педагогів нового підходу до технології реалізації концепції формування вільного громадянина, творчого, активного, здатного вирішувати завдання, які забезпечать поступ нації. За умов особистісно орієнтованого підходу до виховання особистість школяра визначається відповідним рівнем вихованості, навчальної компетентності, комунікативними вміннями, духовними орієнтирами та цінностями, активною громадянською і соціальною позицією. На їхню думку, такий підхід в організації виховної діяльності потребує від учителя введення інноваційних технологій, однією з яких є моделювання інтерактивних форм та методів громадянського виховання [7, с 11-12].
Інтерактивні форми і методи, як правило, припускають моделювання реальних життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем, рольові ігри. Тим самим вони якнайбільше сприяють формуванню навичок і умінь, виробленню цінностей, створюють атмосферу співробітництва і взаємодії.
Беручи до уваги наявний у педагогічній теорії і шкільній практиці досвід, під час експериментальної роботи нами було застосовано такі форми і методи: творчі вправи громадянського спрямування, рольові та імітаційні ігри, драматизації, інтерв'ю, обмін думками, вікторини, коло, тематичні брейн-ринги, захист проекту тощо. Для залучення до роботи якнайбільшої кількості учнів основною організаційною формою нами було обрано групову, що забезпечує інтерактивне спілкування, дає змогу кожному висловити власну думку, взяти участь в обговоренні.
За нашим висновком, особливе пізнавальне та навчально-виховне значення мають творчі вправи громадянського спрямування, які сприяють підвищенню рівня громадянської вихованості молодших школярів. Найбільш ефективними у вирішенні означеного завдання були наступні вправи:
- Придумати різні варіанти позитивного закінчення речення, яке
Фото Капча