Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційна політика

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
69
Мова: 
Українська
Оцінка: 

обернено пропорційна залежність. З урахуванням та законодавчо встановлених обмежень щодо складу інвестиційного портфелю, фінансовий посередник визначає види фінансових інструментів, з яких складатиметься інвестиційний портфель, та потенційну частку кожного з них. Крім того інвестиційна політика має містити основні принципи формування та управління інвестиційним портфелем (або тактику інвестиційного менеджменту).

Загальним для усіх типів фінансових посередників принципом інвестиційної політики є диверсифікація, тобто таке комбінування елементів портфелю, при якому досягається мінімальний ризик при максимальному доході. Таким чином, диверсифікація як стандарт інвестиційної політики, є фактором зменшення інвестиційних ризиків.

Загальні принципи диверсифікації полягають у таких вимогах:

 • частка цінних паперів одного емітента в інвестиційному портфелі фінансового посередника не може перевищувати 5%;
 • фінансовий посередник не може володіти більш ніж 10% акцій з правом голосу одного емітента.

Типи інвестиційної політики

Інвестиційна політика фінансових посередників розробляється з метою досягнення конкретної кінцевої мети – максимізації очікуваного доходу інвесторів та збереження вкладеного капіталу. В залежності від розмірів очікуваного доходу, термінів його отримання та джерел формування можуть бути вироблені відмінні форми інвестиційної політики, на базі яких формуються інвестиційні портфелі фінансових посередників.

Інвестиційна політика в залежності від строку виплати доходу поділяється на 1) політику максимізації капіталу інвесторів та 2) політику максимізації поточного доходу інвесторів.

Найпоширенішою є класифікація фінансових посередників в залежності від джерел отримання доходу або від структури активів, наведена нижче.

1. Інвестиційна політика базується на придбанні акцій:

 • фонди агресивного зростання – мета: високі доходи у короткостроковій перспективі; активи формуються з акцій, вартість яких має перспективи швидкого росту, з метою їх подальшого перепродажу; дивідендні доходи незначні;
 • фонди зростання (growth funds) – мета: стабільні доходи у довгостроковій перспективі; активи формуються з акцій, які мають перспективи зростання ціни у довгостроковій перспективі, дивідендні доходи незначні; принципи управління активами не передбачають їх продажу при кон’юнктурному (тимчасовому) зростанні вартості цінних паперів;
 • фонди зростання і доходу (growth and income funds) - мета: помірно високі доходи у довгостроковій перспективі; активи формуються з акцій “блакитних фішок” та облігацій або привілейованих акцій з достатньо високими фіксованими доходами; орієнтуються на отримання дивідендних доходів;
 • фонди доходних акцій (equity income funds) – високі поточні доходи за рахунок вкладення коштів у високодивідендні акції.
 • міжнародні фонди – мета: високі доходи у середньостроковій перспективі; активи формуються з акцій іноземних компаній з потенціалом довгострокового зростання та облігацій іноземних держав з порівняно високими процентними доходами; інвестиційна політика не спрямована на продаж акцій з метою отримання доходу у короткостроковій перспективі, базується на принципах, притаманних для фондів зростання;
 • галузеві фонди – мета: отримання високих доходів за рахунок інвестицій у підприємства конкретної галузі; активи формуються з акцій та інших цінних паперів підприємств галузей, стосовно яких існують надійні прогнози щодо прибутковості і зростання обсягів випуску на даному етапі розвитку економіки – комп’ютерні та телекомунікаційні технології; фармацевтичні компанії, нові медичні технології;
 • збалансовані фонди – мета: помірно високі доходи у довгостроковій перспективі; активи формуються з акцій та облігацій (акції складають 75% активів; облігації – 25% активів), мета мінімізація ризиків з поєднанням можливостей зростання та поточного доходу; основним принципом управління портфелем є стабільне співвідношення між акціями і облігаціями;
 • фонди змінного доходу (flexible income funds) – орієнтуються на забезпечення високих поточних доходів, на відміну від збалансованих фондів не витримують структуру активів у постійній пропорції, активно продають і купують цінні папери з метою отримання доходу від торгівлі цінними паперами;

2. Інвестиційна політика базується на придбанні облігацій (bond funds) :

 • фонди державних цінних паперів – мета: збереження вартості коштів інвесторів та отримання надійних доходів; інвестиційна політика передбачає активне управління портфелем облігацій, вартість яких коливається разом зі змінами ринкової процентної ставки, отримання доходів від продажу облігацій та реінвестування в інші облігації;
 • фонди корпоративних облігацій – мета: отримання помірно високих доходів; активи формуються з довгострокових або короткострокових облігацій; інвестиційна політика передбачає активне управління портфелем облігацій, вартість яких коливається разом зі змінами ринкової процентної ставки, отримання доходів від продажу облігацій та реінвестування в інші облігації;
 • фонди іноземних облігацій – мета: отримання високих доходів; активи формуються переважно з облігацій іноземних держав, за якими сплачуються достатньо високі процентні доходи; інвестиційна політика достатньо ризикована, що пов’язане з валютними ризиками (складністю точного прогнозування майбутнього курсу іноземної валюти) ;
 • фонди високодоходних облігацій (junk bond funds) – мета: отримання дуже високих доходів за рахунок вкладення коштів у ризиковані облігації при нехтуванні завданням збереження вкладеного капіталу.

3. Інвестиційна політика базується на придбанні інструментів грошового ринку:

фонди грошового ринку (money market funds) – мета: отримання доходів у короткостроковій перспективі з надійних джерел (казначейські векселі, високоліквідні муніципальні та корпоративні цінні папери), виникли як альтернатива ощадних рахунків банківської системи.

Практика інвестиційної діяльності свідчить, що найдоходнішими та найризикованішими є фонди акцій, високий рівень доходу та достатньо високі ризики (насамперед, валютні) характерні для фондів іноземних облігацій, найменш прибутковими і, водночас, майже безризиковими є вкладення в державні облігації та облігації резидентів.

ТЕМА № 2. Інвестиційна політика України на умовах ринку

Загальний огляд складових інвестиційної політики України

Механізм державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні

Стратегія пріоритетів інвестиційної політики України

1. Загальний огляд складових інвестиційної політики України

Політику держави щодо механізмів здійснення інвестиційної діяльності, а також пріоритетних напрямів інвестицій називають інвестиційною політикою; це найважливіша складова економічної політики держави.

Особливість інвестиційної політики держави в Україні визначається ситуацією, яка склалася в інвестиційному комплексі та в інвестиційній діяльності. Їй властиві: надзвичайно низькі

Фото Капча