Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Інвестиційна привабливість України : основні проблеми та шляхи їх вирішення

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У даній статті досліджено такі поняття, як «інвестиційний клімат», «інвестиційна привабливість», досліджено суть дефініцій та їх відмінність. Також у даній роботі представлені показники інвестиційної привабливості, звернено увагу на основні проблеми та шляхи їх вирішення. Вивчено та проаналізовано суть факторів, які безпосередньо впливають на розвиток інвестиційного середовища держави. Окреслено перспективи зростання інвестицій до країни. 
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, ефективне управління інвестиційним розвитком
 
В данной статье исследованы такие понятия, как «инвестиционный климат», «инвестиционная привлекательность», исследованы суть дефиниций и их различие. Также в данной работе представлены показатели инвестиционной привлекательности, обращено внимание на основные проблемы и пути их решения. Изучены и проанализированы суть факторов, которые непосредственно влияют на развитие инвестиционной среды государства. Определены перспективы роста инвестиций в страну.
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, эффективное управление инвестиционным развитием
 
In this article such concepts as "investment climate", "investment attractiveness" are investigated, the essence of definitions and their difference are investigated. Also in this paper are indicators of investment attractiveness, attention is drawn to the main problems and ways to solve them. The essence of the factors that directly influence the development of the investment environment of the state has been studied and analyzed. Prospects for the growth of investment in the country are determined.
Key words: investment, investment climate, investment attractiveness, effective management of investment development
 
Постановка проблеми: На сьогодні Україна, в досить не легкий для неї час, стоїть на порозі нового етапу економічного розвитку. Державою розглядається вступ до ЄС, учасниками якого є стійкі країни з вдалою та стабільною економічною системою. В даний час держава не має досить коштів для розвитку всіх сфер бізнесу, банківського сектору а також фінансуванню малого та середнього бізнесу , що є запорукою процвітання будь – якої економічної системи. Також на світовому ринку відбуваються, не менш важливі, глобальні зрушення в умовах конкуренції та боротьби за ринки збуту. Отже для того, щоб Україна мала стійке фінансове становище  на міжнародному ринку, її показники зростали, бюджет наповнювався, відбувався значний економічний приріст а також були робочі місяця потрібно розвивати всі сфери економіки. Але для цього, на даний час, не достатньо коштів саме тому було б вигідно та розумно залучати іноземні інвестиції, але Україна не займає провідних позицій серед країн з високою інвестиційною привабливістю, отже саме тому потрібно розглянути чому саме так відбувається. Виділити основні проблеми та шляхи їх вирішення. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій: Оскільки питання залучення інвестицій є досить актуальним, тому є достатня кількість вчених та науковців, які присвятили свої роботи інвестиційному розвитку, серед них: А. Пересада, В. Гейць, В. Новицький, І. Крупка, І. Крупка, Ю. Козак, В. Струнін та інші.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми: Незважаючи на велику кількість робіт присвячених інвестиційному клімату та його розвитку, все ж в умовах сьогодення все ще існує нагальна потреба в подальшому дослідженню проблем розвитку та шляхів їх розвитку з урахування тих факторів, які є на даний момент. 
Мета статті: З’ясування суті дефініцій «інвестиційний клімат», «інвестиційна привабливість», наскільки це важливо для розвитку економіки країни, розглянути найбільш слабкі сторони інвестиційного клімату та шляхи їх усунення, в умовах сучасного політичного та економічного середовища. 
Виклад основного матеріалу дослідження:  Одним із основних показників вдалого фінансово – економічного розвитку є індекс інвестиційної привабливості. Безумовно країна може здійснювати розвиток, лише за рахунок власних коштів з бюджету,але для якісного та стабільного розвитку, для збільшення доходів, для підвищення кількості робочих міст, для розвитку науково – технічної складової держави необхідні інвестиційні вливання, як зі сторони зарубіжних інвесторів так і зі сторони вітчизняних в різноманітні галузі. 
На сьогодні досить багато досліджень посвячено розвитку інвестиційного клімату, його проблем та шляхів подолання, але все ж ця економічна сфера, все ще потребує детального розгляду, розвитку та напрацювань. Країни, в яких рівень інвестиційної привабливості знаходиться на високому рівні, мають високі якісні показники економічного розвитку та входять до топ рейтингів з розвитку, а саме такі гіганти як: США, Китай, Ірландія, Нідерланди, Швейцарія, Сінгапур.
Інвестиції є одним з важливих критеріїв забезпечення умов виходу з того стану, в якому перебуває країна в даний момент, а саме не достатня кількість робочих міст, не розвинена інфраструктура, не має належних коштів для розвитку належним чином банківської системи а також малого та середнього бізнесу. Нестача капіталу є основною проблемою розвитку всіх галузей. Саме тому великого значення набуває налагодження стабільного інвестиційного розвитку в країні. 
Для проведення якісного і глибокого аналізу інвестиційної привабливості перш за все слід дослідити наукові підходи до трактування сутності понять «інвестиційний клімат країни» та «інвестиційна привабливість країни», їх тотожність чи відмінність. Одним з найбільш повних та зрозумілих пояснень «інвестиційного клімату» є дефініція В.Струніної, це сукупність політичних, соціально-економічних, фінансових, соціально-культурних, організаційно-пра- вових та географічних факторів, наявних у тій чи іншій країні, які приваблюють або відштовхують інвесторів. [9]
За С.Гуткевичем, можемо отримати роз’яснення терміну,  інвестиційна привабливість – це інтегральна сукупність критеріїв дійсності умов та факторів, які забезпечують зацікавленість інвесторів у вкладенні
Фото Капча