Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історичні етапи становлення логістики як науки

Предмет: 
Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Передумови розвитку логістики
Історичні етапи становлення логістики як науки
Список використаної літератури
 
Передумови розвитку логістики
 
Необхідною умовою для розвитку вітчизняної логістики стала ліквідація економічних передумов для відтворення монополістичних тенденцій. Відзначимо головні причини, по яких починаючи із середини 60-х рр., в економічно розвинених країнах спостерігається різке зростання інтересу до логістичної ідеї.
Перша причина – розвиток конкуренції, викликане переходом від ринку продавця до ринку покупця. Конкурентноздатність суб'єктів, які застосовують логістику, забезпечувалася за рахунок різкого зниження собівартості товару, підвищення надійності і якості поставок (регламентовані строки, відсутність браку, можливість дроблення партій і т. д.).
Друга причина, яка пояснює необхідність застосування логістики в економіці, – енергетична криза 70-х рр. Підвищення вартості енергоносіїв змусило підприємців шукати методи підвищення економічності перевезень. Причому ефективно вирішити це завдання лише за рахунок раціоналізації роботи транспорту неможливо. Тут необхідні погоджені дії всіх учасників сукупного логістичного процесу.
Можливість застосування логістики в економіці обумовлена сучасними досягненнями науково-технічного прогресу (НТП) у сферах виробництва і обігу. У результаті НТП створюються і починають застосовуватися різноманітні засоби праці для роботи з матеріальними та інформаційними потоками. З'являється можливість використовувати устаткування, яке відповідає конкретним умовам логістичних процесів. При цьому ключове значення для розвитку логістики має комп'ютеризація управління логістичними процесами.
Створення і масове використання засобів обчислювальної техніки, поява стандартів для передачі інформації забезпечили потужний розвиток інформаційних систем як на рівні окремих підприємств, так і більших територій. Стало можливим здійснення моніторингу всіх фаз руху продукту – від первинного джерела сировини через всі проміжні виробничі, складські ітранспортні процеси аж до кінцевого споживача.
Таким чином, логістика є відносно молодою наукою, яка бурхливо розвивається. Багато питань, які стосуються її понятійного апарату і термінології, постійно уточнюються і змінюються, наповнюючись новим змістом.
Логістика – це особлива сфера діяльності, яка вивчає сукупність матеріальних, транспортних, фінансових, грошових, трудових, інформаційних та інших потоків, за допомогою яких здійснюється взаємодія між об'єктами даної системи.
Необхідність пошуку нових джерел підвищення конкурентноздатності фірм і відносна вичерпність їх у рамках самої фірми привели до розширення зони вишукування резервів, їх пошуку не тільки в підрозділах фірми (як виробничих, так і невиробничих), але й за її межами. Крім того, виникла ідея оптимізувати не окремі компоненти виробничо-комерційного процесу, а їх сукупність. Мова йде про оптимальне використання всього ресурсного потенціалу фірми.
Логістика дозволяє економічним суб'єктам формувати стратегію ефективної політики забезпечення своєї конкурентної переваги, виходячи не з абстрактної орієнтації на ринку, а націлюючись на конкретного споживача. При цьому логічне мислення включає набагато більш широкий спектр питань, ніж просте управління фізичним розподілом продукції. Для ухвалення кваліфікованого рішення, яке підвищує конкурентноздатність фірми в умовах ринкового протистояння, необхідно на рівні дослідження операцій розрахункового базису прийнятого рішення формалізувати якнайбільше інформації, яка адекватно описує як саму фірму, так і її зовнішнє середовище. Досягненню цих цілей і служить логістика, яка знаменує перехід від описово-емпіричного до абстрактно-теоретичного рівня дослідження.
Логістика тісно пов'язана з економічною кібернетикою і економетрикою. Вперше знайшовши застосування у військовій справі, вона широко використовується у промисловості, матеріально-технічному забезпеченні, торгівлі, на транспорті, у банківській справі, сфері послуг, комунальному господарстві та інших областях ринкової економіки.
Головна ідея логістики полягає в тому, щоб всі стадії виробництва (видобуток сировини, одержання матеріалів, виробів, виготовлення кінцевої продукції), транспортування і збуту розглядати як єдиний і безперервний процес трансформації і руху продукту праці та пов'язаної з ним інформації.
З погляду логістики особливе значення мають такі напрямки вдосконалення виробничого процесу, як поділ праці, поглиблення спеціалізації і кооперування виробництва, його роботизація, впровадження гнучких виробничих систем, поява ресурсозберігаючих технологій, розвиток сучасних засобів передачі інформації.
 
Історичні етапи становлення логістики як науки
 
Логістика як наука і інструмент бізнесу в цивільній області стала формуватися на початку 1950-х рр., насамперед у США. Еволюція логістики тісно пов'язана з історією і еволюцією ринкових відносин в індустріально розвинених країнах, причому цей термін у бізнесі вкорінився і почав широко застосовуватися у світі лише з кінця 1970-х років.
У генезисі логістики XX в. можна виділити кілька історичних етапів.
З 1920-х до початку 1950-х років – період фрагментаризації, коли ідея логістики як інтегрального інструмента зниження загальних витрат і управління матеріальними потоками в бізнесі не була затребувана, хоча окремі логістичні функції були важливими з погляду зниження складових витрат, наприклад у виробництві, транспортуванні, складуванні і т. д.
У цей період були сформульовані передумови майбутнього впровадження логістичної концепції:
зростання запасів і транспортних витрат у системах дистрибуції товарів;
ріст транспортних тарифів;
поява і швидке поширення концепцій маркетингу;
розвиток теорії і практики військової логістики.
З середини 1950-х по 1970-і роки – період становлення (концептуалізації) логістики. Він характеризувався швидким розвитком теорії і практики логістики. Філософія маркетингу широко поширилася в західних організаціях бізнесу. У цей період логістика існувала в основному як спосіб мислення. У практичній же області відбувалася лише часткова оптимізація розподілу продукції, оскільки ринок покупців пережив якісні зміни. Причиною послужила поява філософії маркетингу, при цьому сервіс поставок набув вирішального значення у стратегії ринку.
Фото Капча