Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Історико-культурна спадщина Чернігівської області: стан та перспективи розвитку

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті обґрунтовані теоретико-методичні та прикладні засади формування історико-культурного потенціалу Чернігівської області та розроблені практичні рекомендації щодо його розвитку для забезпечення оптимального і збалансованого функціонування.
Розкрито зміст історико-культурного потенціалу у складі рекреаційно-туристичних ресурсів Чернігівської області, визначені тенденції виникнення нових видів туризму, що поєднуються з історико-культурним надбанням регіону.
Для аналізу та перспектив розвитку історико-культурного потенціалу Чернігівської області проведено SWOT-аналіз, який є одним з універсальних інструментів аналізу ситуації в галузі, і його можна ефективно використовувати для розробки стратегії розвитку туристичної сфери регіону. За результатами проведеного SWOT-аналізу виявлено особливості становлення туристичного потенціалу Чернігівської області на ринку послуг України, визначені головні чинники зростання привабливості туристичного потенціалу регіону, запропоновано заходи щодо підвищення історико-культурного туристичного іміджу, формування на території області конкурентної туристичної галузі, щоб стати провідним туристичним центром країни та Європи.
 
The article substantiates theoretical, methodical and applied principles of formation of historical and cultural potential of Chernihiv region and made practical recommendations for its development in order to ensure optimal and balanced functioning.
Disclosed the content of historical and cultural potential in the recreational and tourist resources of the Chernihiv region, determined the tendencies of emergence of new types of tourism, which are combined with the historical and cultural property of the region.
For analysis and prospects of development of historical and cultural potential of Chernihiv region, has been carried out SWOT-analysis, which is one of the universal tools for analyzing the situation in the industry, and can be effectively used to creation a strategy for the development of the tourism sector in the region. According to the results of the SWOT – analysis was featured to the development of tourist potential of Chernihiv region on the market of services of Ukraine, identified the main factors of the growth of the attractiveness of the tourist potential of the region, proposed measures to enhance the historical and cultural tourist image, formation in the territory of the competitive tourism industry in order to become the leading tourist center of the country and Europe.
 
Ключові слова: історико-культурний потенціал, туристично-рекреаційні ресурси, туристичний імідж, туристичні потоки, SWOT-аналіз.
Keywords: historical and cultural potential, tourist and recreational resources, tourist image, tourist flows, SWOT analysis.
 
Постановка проблеми. На сьогодні світовий та внутрішній ринки сформували конкурентна ситуація, в умовах якої особливої уваги набувають питання оцінювання туристичного потенціалу регіонів та окремих туристичних дестинацій. Зокрема історико-культурний потенціал країни, матеріальні та духовні пам'ятки народу мають велике значення для формування світогляду, а також для задоволення матеріальних та рекреаційно-туристичних потреб туристів. У розвинених країнах навчилися активно використовувати туристичні ресурси для отримання прибутку. Деякі країни, наприклад, Італія, Франція, Данія, Велика Британія, Чехія отримують значну частину доходів до бюджету країни від просування та вмілої реалізації історико-культурного потенціалу. Звичайно, в першу чергу, цьому сприяє наявність пам’яток, їхня висока художня цінність та дбайливе зберігання протягом тривалого часу. Всесвітньо відомі пам’ятки історії та культури Риму, Венеції, Флоренції, Парижа, Лондона, Дрездена, Праги приваблюють щороку сотні тисяч туристів.
Україна має давню історію, а зокрема Чернігівська область володіє унікальними рекреаційно-туристичними надбаннями: багаті природні ресурси, історико – архітектурні пам’ятки оборонного характеру, сакральні пам’ятки, археологічні та літературно-меморіальні пам’ятки. Все це дає підстави розглядати область як одну з найперспективніших для розвитку туристичної інфраструктури та туристично-рекреаційного туризму.
Оскільки населення України знаходиться зараз у складному економічному становищі, то відбувається все більша переорієнтація з виїзного туризму на внутрішній, туристи намагаються знайти альтернативний варіант для відпочинку. Всім відомо, що традиційними зимовими напрямками для відпочинку є Карпати, а літніми – відпочинок на узбережжі Чорного та Азовського морів. Чернігівщина, завдаючи своєму культурно-історичному потенціалу має всі шанси зайняти нішу весняного та осіннього масового напрямку для розвитку туризму.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку туризму протягом останніх років активно досліджують українські та зарубіжні фахівці. У своїх працях вони розглядають туризм як явище культури і чинник духовного розвитку особистості, виявляють світоглядні аспекти туризму [1-2]. Теоретичні та практичні аспекти регіонального розвитку туризму досліджували такі відомі вчені як: О. О. Бейдик, В. С. Кравців, В. І. Мацола, Д. М. Стеченко, М. П. Мальська та ін. [3]. Але аналіз опублікованих наукових праць виявив недостатню висвітленість проблем регіонального розвитку туризму, зокрема підходів до вивчення туристичної привабливості регіону та формування стратегій його розвитку.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування особливостей історико-культурного потенціалу Чернігівської області, що дозволить, в цілому, підвищити туристичний імідж регіону, створити бренди та розробити маршрути за різними історико-культурними напрямами, що, в свою чергу, спричинить зростання фінансових надходжень.
Виклад основного матеріалу дослідження. Історико-культурні ресурси включають в себе пам’ятки історії, архітектури, археології, місця, які пов’язані з життям і діяльністю видатних історичних осіб, території, де збереглися яскраво виражені етнографічні особливості, фольклор, культові споруди, центри прикладного мистецтва та ремесел, музеї, виставки, театри, картинні галереї тощо.
Ці ресурси приваблюють людей з метою задоволення їх духовних потреб і здатні задовольнити прагнення до пізнання історії своєї країни, тимчасової зміни постійного місця проживання з метою культурного розвитку.
Фото Капча