Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплекс самостійного опрацювання з дисципліни «Будівельні матеріали»

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Комплекс самостійного опрацювання з дисципліни
«Будівельні матеріали»
 
Галузь знань 0701 – Транспорт і транспортна інфраструктура
Спеціальність 5. 07010101 "Організація та регулювання дорожнього руху"
 
Зміст
 
Вступ
Лекція 1. Загальні технічні властивості будівельних матеріалів
1.1. Фізичні властивості
1.2. Механічні властивості
1.3. Хімічні властивості
1.4. Технологічні властивості
Лекція 2. Природні кам’яні матеріали
2.1. Характеристика породотвірних мінералів
2.1.1. Група кварцу
2.1.2. Група алюмосилікатів
2.1.3. Група залізисто-магнезіальних силікатів
2.1.4. Група карбонатів
2.1.5. Група сульфатів
2.2. Будова та властивості гірських порід різного походження
2.2.1. Вивержені породи
2.2.2. Осадові породи
2.2.3. Метаморфічні породи
2.3. Класифікація та характеристика матеріалів і виробів із природного каменю
2.4. Використання відходів видобування і обробки гірських порід
Завдання для самостійної роботи
Лекція 3. Керамічні матеріали й вироби 
3.1. Класифікація керамічних матеріалів 
3.2. Сировина для виробництва кам’яних матеріалів 
3.3. Матеріали для декорування (глазур, ангоби, керамічні фарби)
3.4. Основи технології керамічних матеріалів і виробів
3.5. Характеристика керамічних матеріалів різного призначення
3.5.1. Стінові вироби 
3.5.2. Вироби спеціального призначення
Лекція 4. Матеріали та вироби з мінеральних розплавів і металічні матеріали
4.1.1. Сировина, технологія отримання та властивості скла 
4.1.2. Матеріали та вироби зі скла 
4.1.3. Склокристалічні матеріали 
4.1.4. Матеріали й вироби із кам’яного литва
4.2. Металеві матеріали 
4.2.1. Загальна характеристика металів 
4.2.2. Основні властивості металів
4.2.3. Фізико-хімічні основи отримання чорних металів та сплаві на їх основі
4.2.4. Класифікація і характеристика чавунів
4.2.5. Класифікація вуглецевих сталей
4.2.6. Вироби зі сталей
4.2.7. Кольорові метали та сплави й матеріали на їх основі
Лекція5. Неорганічні в’яжучі речовини
5.1. Фізико-хімічні закономірності формування складу та структури мінеральних в’яжучих речовин
5.2. Класифікація неорганічних в’яжучих речовин
5.3. Повітряні в’яжучі речовини 
5.3.1. Технічні характеристики гіпсових в’яжучих
5.3.2. Повітряне будівельне вапно 
5.3.3. Магнезіальні в’яжучі речовини
5.4. Гідравлічні в’яжучі речовини 
5.5. Технологія виробництва цементу
5.6. Хіміко-мінералогічний склад портландцементного клінкеру
Завдання для самостійної роботи
Лекція 6. Матеріали та вироби на органічній основі. Бітумні й дьогтеві в’яжучі речовини
6.1. Особливості утворення в’яжучих речовин
органічного походження та їхня класифікація
6.2. Бітумні в’яжучі речовини 
6.3. Дьогтьові в’яжучі речовини
6.4. Асфальто- й дьогтебетони
6.5. Характеристика матеріалів на основі бітумних та дьогтьових в’яжучих речовин
Завдання для самостійної роботи
Лекція 7. Матеріали та вироби з деревини
7.1. Загальні відомості
7.2. Будова деревини
7.3. Мікроструктура й хімічний склад
7.4. Деревні породи
7.5. Основні властивості деревини
7.6. Біокомпозити та композиційні матеріали
на основі відходів переробки деревини
7.7. Захист деревини від гниття та займання
Лекція 8. Лакофарбові матеріали
8.1. Особливості композиційної побудови лакофарбових матеріалів
8.2. Класифікація лакофарбових матеріалів
8.3. Характеристика основних компонентів лакофарбових матеріалів
Завдання для самостійної роботи
Лекція 9. Полімерні матеріали
9.1. Класифікація полімерних речовин та матеріалів на їхній основі
9.2. Основні властивості полімерних матеріалів (пластмас) 
Завдання для самостійної роботи
Список літератури
 
Вступ
 
Ця дисципліна вивчає будівельні матеріали і вироби, їх значення для розвитку будівництва та підвищення ефективності капіталовкладень. Приділяється увага питанням класифікації будівельних матеріалів, їх складу і структури, корозії матеріалів, економії паливно-енергетичних ресурсів, використанню вторинної сировини та охорони довкілля при виробництві будівельних матеріалів. Розглядаються принципові питання технології виробництва найважливіших будівельних матеріалів, способи підвищення їх довговічності.
Мета дисципліни: формування умінь і навичок, які дають змогу робити правильний вибір матеріалу з урахуванням експлуатаційних умов, передбачати економію витрат на матеріали, зниження маси будівель і споруд; опанування теоретичними основами проектування та здійснення ремонтно-будівельних робіт.
Вивчення дисципліни спирається на такі дисципліни: «Будівлі та споруди», «Будівельні машини і транспорт», безпосередньо на дисципліну «Будівельні конструкції».
 
Лекція 1
Загальні технічні властивості будівельних матеріалів
 
Для виконання функціонального призначення у спорудах матеріали повинні мати необхідні властивості. Під властивостями розуміють здатність матеріалів певним чином реагувати на вплив окремих або сукупних зовнішніх чи внутрішніх факторів (механічних, фізичних, хімічних, біологічних та ін.). Тому, обираючи певний матеріал з урахуванням умов експлуатації та призначення об’єкта, треба правильно визначити його властивості й всебічно оцінити їх.
Для оцінки властивостей будівельних матеріалів їх піддають різним випробуванням у лабораторіях, використовуючи для цього спеціальні прилади, механізми й вимірювальну апаратуру. Порівнюючи одержані показники з відповідними величинами, встановленими нормативними документами (стандартами, технічними умовами, будівельними нормами), роблять висновок про технічну можливість, а враховуючи економічні показники, і економічну доцільність використання даного будівельного матеріалу в конкретних умовах.
Вибір матеріалів відповідної якості й вартості для будівництва кожного об’єкта є одним з основних елементів будівельного проектування.
Усі властивості будівельних матеріалів за сукупністю ознак поділяють на фізичні, механічні, хімічні й технологічні.
 
1. 1. Фізичні властивості
 
Фізичні властивості характеризують особливості фізичного стану
Фото Капча