Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексна програма фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Комплексна програма фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів
 
Ногас А. О.
Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука
 
Анотація. У статті відображені результати дослідження ефективності застосування програми фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів в умовах стаціонару.
Ключові слова: туберкульоз легенів, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура, рівень фізичного здоров'я, якість життя.
Аннотация. В статье отображены результаты исследования эффективности применения физической реабилитации больных туберкулезом легких в условиях стационара.
Ключевые слова: туберкулез легких, физическая реабилитация, лечебная физическая культура, уровень физического здоровья, качество жизни.
Annotation. In the article there are the represented results of research of efficiency of application of the program of physical rehabilitation of patients with a white plague in the conditions of permanent establishment.
Key words: white plague, physical rehabilitation, medical physical culture, physical health level, quality of life.
Постановка проблеми.
Туберкульоз сьогодні є актуальною медико-соціальною проблемою не тільки в Україні, а й в усьому світі. Загальна кількість хворих сягає 50-60 мільйонів, що змусило ВООЗ проголосити у квітні 1993 року туберкульоз глобальною небезпекою. Починаючи з 1995 року в Україні зареєстрована епідемія туберкульозу, яка невпинно прогресує та набуває загрозливих масштабів [17, 22].
Туберкульоз веде себе агресивно, уражаючи в основному осіб молодого та зрілого віку, призводить до тимчасової і стійкої втрати працездатності та зростання первинного виходу на інвалідність від даної патології, вимагає тривалого комплексного лікування та реабілітації хворих, попередньо визначає негативні соціально-економічні наслідки [18, 20, 21].
Найбільш часто уражаються туберкульозом легені. Зараз спостерігаються гостропрогресуючі, важкопротікаючі, а часом і невиліковні форми туберкульозу легенів [12, 14].
Недосконалість існуючих методів профілактики, лікування і реабілітації, подальше поширення захворювання на туберкульоз із всіма його негативними наслідками обумовлюють необхідність нового комплексного підходу до вирішення цієї проблеми [9, 19].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Сьогодні вітчизняні дослідники приділяють значну увагу засобам фізичної реабілітації при різних порушеннях та захворюваннях [2, 3, 4, 11, 13]. У питанні оцінювання рівня фізичного здоров'я заслуговує на увагу запропонований комплекс показників фізичного розвитку та функціонального стану (Апанасенко Г. Л., 1998). Використання експрес-методу дає можливість проводити оцінку рівня соматичного здоров'я хворих і контролювати ефективність проведеного лікування та реабілітації.
Враховуючи вищенаведене, у фтизіатрії проблема фізичної реабілітації тепер більш актуальна, ніж у минулому. Наказом Міністерства охорони здоров'я України (№ 384 від 09. 06. 06 р.) затверджено Протокол надання медичної допомоги хворим на туберкульоз, де розглядаються питання фізичної реабілітації, існує державна типова програма реабілітації інвалідів з ураженням внутрішніх органів, затверджена Кабінетом Міністрів України (Постанова № 1686 від 08. 12. 2006 р., додаток 5), яка спрямована на забезпечення системного підходу до організації реабілітації і встановлення контролю за якістю реабілітаційних послуг.
Поряд з достатнім правовим та законодавчим забезпеченням реабілітаційної допомоги хворим на туберкульоз легенів, у спеціалізованих закладах України застосування засобів фізичної реабілітації в процесі лікування перебуває на низькому рівні.
Наявні дослідження переважно стосуються санаторно-курортного лікування хворих на туберкульоз легенів [6, 7], застосування фізіотерапевтичних процедур [5, 8, 15].
Зустрічаються окремі роботи, в яких описано методику застосування лікувальної фізичної культури і лікувального масажу в реабілітації хворих на туберкульоз легенів [10, 16].
Водночас, враховуючи різноманіття форм легеневого туберкульозу, особливості його перебігу, у доступній нам літературі практично не виявлено систематизованих даних щодо комплексного поєднання засобів і методів фізичної реабілітації при відновному лікуванні цього контингенту хворих, відсутні обґрунтовані програми фізичної реабілітації та характеристика їхнього впливу на функціональний та фізичний стан і якість життя пацієнтів.
Таким чином, модернізація відомих і пошук нових засобів фізичної реабілітації для підвищення ефективності і якості відновного процесу хворих на туберкульоз легенів є актуальними.
Матеріали та методи досліджень. Дослідження проводилося впродовж 5 років і передбачало три етапи.
На першому етапі (2005-2006 рр.) здійснено аналіз і узагальнення даних науково-методичної та спеціальної літератури, що відображають стан проблеми, вивчено науково-теоретичні і методичні аспекти фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів; визначені мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження.
На другому етапі дослідження (2006-2007 рр.) проведено констатуючий експеримент з метою створення бази даних, необхідної для вивчення показників функції зовнішнього дихання, дослідження функціонального стану дихальної і серцево-судинної систем, визначення рівня фізичного здоров'я та якості життя хворих. На основі отриманих даних було розроблено й теоретично обґрунтовано комплексну програму фізичної реабілітації хворих на туберкульоз легенів.
Дослідження проводилися на базі фтизіотерапевтичного відділення № 3 головного закладу Рівненського територіально-медичного об'єднання «Фтизіатрія». У дослідженні взяло участь 68 хворих з діагнозом вперше діагностований туберкульоз легенів, з відсутністю бактеріовиділення (БК-), з них було 40 (58, 82%) чоловіків та 28 (41, 18%) жінок. Середній вік обстежених становив 29, 38±1, 18 років. Методом рандомізації пацієнти були розподілені на контрольну та основну групи по 34 особи у кожній, з них – по 20 чоловіків і 14 жінок. Контрольну групу (КГ) склали 20 хворих інфільтративним, 4 – дисемінованим, 6 – вогнищевим туберкульозом легенів та 4 – туберкульозним плевритом, яким проводилась загальноприйнята програма фізичної реабілітації, рекомендована МОЗ України. Основна група (ОГ) за клінічними формами та віком була ідентичною контрольній групі, пацієнти якої займалися
Фото Капча