Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Комплексна система показників ефективності контроллінгу (КСПЕК)

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
10
Мова: 
Українська
Оцінка: 
У статті обґрунтовано показники ефективності контроллінгу, їх місце та роль в системі показників ефективності функціонування промислового підприємства. Доведено, що при оцінці ефективності контроллінгу, показники слід диференціювати на ті, що характеризують ефективність його функціонування та ефективність його впровадження. Запропоновано використовувати комплексну систему показників ефективності контроллінгу (КСПЕК), яка дозволяє провести поточний та стратегічний контроль ефективності. Розкрито сутність та методику розрахунку показників, які формують КСПЕК.
 
This article justifies efficiency parameters of controlling, their place and role in the system of efficiency parameters of industrial enterprise. It is proved that the effectiveness of controlling should be considered on the efficiency of its functioning with efficiency of its implementation. This suggested using an integrated system of efficiency parameters of controlling (ISEPC) based on current and strategic control of effectiveness. The essence and the method of calculation of parameters which form the ISEPC were determined in the article.
 
Ключові слова: механізм контроллінгу, показники ефективності функціонування промислового підприємства, показники ефективності впровадження контроллінгу, показники ефективності функціонування контроллінгу, комплексна система показників ефективності контроллінгу.
 
Keywords: controlling mechanism, efficiency parameters of industrial enterprise, efficiency parameters of controlling implementation, efficiency parameters of controlling functioning, integrated system of efficiency parameters of controlling.
 
Постановка проблеми
Необхідність впровадження ефективного механізму контроллінгу на українських промислових підприємствах обумовлена наявністю проблем в адаптації підприємств до їх ефективного функціонування в умовах мінливості факторів зовнішнього та внутрішнього середовища; контролю за досягненням цілей підприємства. Контроллінг переводить керування підприємством на якісно новий рівень, інтегруючи, координуючи й направляючи діяльність його служб і підрозділів на досягнення оперативних і стратегічних цілей. Постійний моніторинг умов функціонування та своєчасність реагування на зміни, які постійно відбуваються як у внутрішньому, так і у зовнішньому середовищі є основним положенням концепції контроллінгу, що забезпечує як економічну стабільність, так і комерційний успіх при функціонуванні промислових підприємств. Останнім часом сучасні інструменти та методи фінансового менеджменту починають ефективно використовуватись на вітчизняних промислових підприємствах, проте недостатньо розробленими, на нашу думку, є питання оцінювання економічної ефективності цих інструментів.
Аналіз останніх досліджень та публікації
Останнім часом з'явились чимало досліджень вітчизняних вчених: Деменіної О. М. [1], Козуб О. В. [2], Аксентюк М. М. [3], Верещагіна В. В. [4], Гасило О. О. [5], Петрусевича Н. Ю. [6] та інших, – в роботах яких, достатньо ґрунтовно досліджені теоретичні питання, пов'язані із загальними процесами управління підприємством на основі контроллінгу та запропоновані науково-методичні підходи до формування систем контроллінгу. Проте, не зважаючи на досить широкий спектр досліджень, є низка невирішених теоретичних та практичних питань, які потребують вирішення. Так, досі не вирішено питання забезпечення об’єктивної оцінки ефективності впровадження та функціонування контроллінгу на промисловому підприємстві, що не дає змоги обрати найбільш ефективний його варіант та визначає актуальність проведення даного дослідження.
 
Постановка завдання
Тому метою даної статті є викладення розроблених автором наукових положень щодо теоретичного обґрунтування сутності, складу та методики розрахунку показників ефективності функціонування контроллінгу та ефективності його впровадження.
 
Виклад основного матеріалу дослідження
Аналіз досліджень, присвячених створенню ефективного інструментарію контроллінгу [1, 7, 8, 9], дозволив встановити, що контроллінг, як інформаційно-аналітична система управління, має складну вертикальну (ієрархічну) й горизонтальну структури. Вертикальна структура, при цьому, охоплює послідовність процедур контролю, тоді як горизонтальна – показники, що характеризують окремі аспекти функціонування виробничих ланок, діяльності підрозділів, відділів, та підсумкові показники ефективності діяльності підприємства і його фінансового стану.
Спираючись на те, що процес функціонування механізму контроллінгу на промисловому підприємстві передбачає використання відповідного інструментарію – системи показників оцінки його ефективності [1, 3, 7, 8, 9], яка використовується при координації процесів та контролю результатів діяльності підприємства, а також при розробці управлінських рішень щодо ліквідації відхилень, що виникають в процесі оперативної діяльності підприємства та досягнення його стратегічних цілей.
Виходячи з того, що показник – це встановлена якісна і кількісна міра, яка є критерієм оцінки стану об'єкта, процесів і явищ, що відбуваються у навколишньому середовищі та мають вплив на результати діяльності об'єкта [8, 9], якісний бік показника відображає зміст об'єкту, явища або процесу в конкретних умовах місця і часу, а його кількісний бік – розмір, який вказує абсолютний або відносний рівень об'єкта в заданий час.
З метою забезпечення відповідності системи показників цілям контроллінгу, необхідним є їх відбір, систематизація та удосконалення. Для забезпечення ефективності системи показників, як інформаційного елементу механізму контроллінгу, необхідно спрямувати їх на об’єктивне відображення стану та результатіврізних видів діяльності підприємства. Крім того, показники, що входять до системи, повинні бути актуальними, динамічними, прийнятними для використання припорівнянні. Використання системи показників дозволяє не тільки кількісно охарактеризувати й оцінити ситуацію, а й розкрити причини її виникнення, провестиструктурно-логічний аналіз факторів, що впливають на результативність діяльності підприємства.
Отже, система показників – це сукупність окремих показників, які логічно пов'язані між собою та відображають умови і результати функціонування конкретного промислового підприємства.
Система показників є найбільш чутливим до змін елементом механізму контроллінгу, оскільки процеси економічного розвитку являють собою комплекснерозривно діючих мінливих чинників й результатів функціонування підприємства.
За допомогою системи показників визначаються кінцеві результати
Фото Капча