Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
12
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі
 
Стеценко І. М.
Академія Державної пенітенціарної служби
У контексті змін законодавства потребують оновлення концептуальні підходи щодо підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації. У статті розглянуто пріоритетні напрямки реформування пенітенціарної системи та проведений аналіз професійної підготовки персоналу служби пробації в різних країнах та визначено пріоритети цієї підготовки, у тому числі особливості формування теоретичних знань та практичних навичок співробітників. Концептуально визначені зміст та етапи професійної підготовки майбутніх працівників уповноваженого органу з питань пробації.
Сформульовані висновки про те, що стратегічні орієнтири концепції підготовки персоналу уповноваженого органу з питань пробації це:
- забезпечення якісної освіти за рахунок внесення змін до програм навчальних дисциплін для вирішення проблеми професіоналізації, розширення зв’язків між теорією та практичною складовою підготовки;
- поєднання стандартів вищої освіти з забезпеченням особистісного розвитку курсантів, студентів та слухачів за рахунок набуття компетентностей, що дозволяють успішно здійснювати професійну діяльність та всіх етапах роботи з правопорушником;
- засвоєння знань і формування вмінь з соціальної роботи та виховання персоналу, який після опанування теорією і практикою роботи з правопорушниками, базував би свою діяльність на міжнародних стандартах поводження із засудженими, загальнолюдських цінностях в роботі з різними категоріями засуджених, на соціальній відповідальності за результати своєї діяльності;
- запровадження в систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації пенітенціарного персоналу принципів, освітніх технологій та методів, які б сприяли успішній адаптації до професійного середовища.
Стаття є спробою концептуально визначити підходи щодо підготовки персоналу уповноваженого органу з питань пробації. Водночас потребують розробки питання щодо узгодженості дій персоналу установи виконання покарань та працівників, які реалізовують завдання пенітенціарної пробації.
Ключові слова: підготовка персоналу уповноваженого органу з питань пробації в Україні, зарубіжна практика професійної підготовки офіцерів служби пробації, соціальна робота в межах пробації, концептуальні основи підготовки персоналу уповноваженого органу з питань пробації.
Постановка проблеми. Стратегією реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки передбачено підвищення ефективності попередження злочинів і реабілітації засуджених та вдосконалення системи виконання покарань, у тому числі: вдосконалення системи відбування покарання неповнолітніми із забезпеченням їм права на продовження освіти й професійного навчання; удосконалення нормативно-правової бази щодо призначення покарання; зменшення кількості покарань, пов’язаних із позбавленням волі; розробка нормативної та інституційної бази для надання послуг пробації; перепрофілювання та навчання співробітників пенітенціарної служби для створення повноцінної сучасної служби пробації; забезпечення технічної бази для функціонування служби пробації [5].
Зростання обсягу завдань, що виконує уповноважений орган з питань пробації у зв’язку із змінами в законодавстві, потребує концептуального визначення відповідної професійної підготовки кадрів та її наукового супроводу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Новітні підходи щодо функціонування органів, що виконують кримінальні покарання не пов’язані з позбавленням волі, обумовлюють необхідність оптимального поєднання системи професійної підготовки з формуванням компетентностей, які створюють фундамент для ефективної діяльності пенітенціарного персоналу. Треба зазначити, що вітчизняні науковці досить активно досліджували переваги та недоліки запровадження пробації в Україні проводячи аналіз ефективності діяльності вже функціонуючих підрозділів пробації в зарубіжних країнах і порівнюючи його з діяльністю кримінально-виконавчих інспекцій. Особлива увага приділялася: історичним етапам розвитку кримінально-виконавчої інспекції та пробації, розкриттю етимології самого поняття «пробація» та супутніх дефініцій; методам роботи з клієнтами пробації та взаємодії офіцерів служби пробації з громадськими та державними (судовими) інституціями; видам покарань, які виконує або контролює служба пробації тощо. Серед таких дослідників можна назвати К. Ав- тухова, В. Бадиру, О. Бецу, І. Богатирьова, О. Бо- гатирьову, В. Дрьоміна, А. Степанюка, Д. Ягуно- ва, І. Яковець, О. Янчука та ін.
Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми. Аналіз публікацій, що стосуються діяльності служби пробації показав, що в них переважно розглядаються проблеми реалізації завдань пробації. У тож же час малодослі-дженими постають проблеми, щодо визначення концептуальних підходів підготовки пенітенціарного персоналу для роботи в уповноваженому органі з питань пробації.
Мета статті. Проаналізувати досвід щодо професійної підготовки персоналу залученого до виконання покарань, не пов’язаних з позбавленням волі у вітчизняній та зарубіжній практиці для визначення концептуальних засад підготовки персоналу уповноваженого органу з питань про-бації в Україні.
Виклад основного матеріалу. У більш ранніх публікаціях з питань запровадження інституту пробації в Україні, можна виділити праці О. Беци, який вказує на те, що провідною ідеєю концепції соціальної реабілітації є положення про те, що злочинця надзвичайно важко ресоціалізува-ти, відірвавши його від зовнішнього середовища. Зокрема, він пише, що «З метою недопущення соціального виключення колишніх засуджених з життя соціуму створені відповідні соціальні служби (пробації/патронажні), які здійснюють соціальне супроводження та захист звільнених з місць позбавлення волі, їх психологічну підтримку та допомогу у вирішенні проблем, з якими вони неминуче зустрічаються, розвивають навички подолання труднощів та самодопомоги» [1, с. 54]. Основна ідея «соціального супроводження» простежується в наданні соціальних послуг через набутті пенітенціарним персоналом установ виконання покарань та пробації знань та вмінь щодо соціальної роботи із засудженими. Соціальна робота переплітається із психологічною підтримкою, що вимагає від персоналу відповідних знань в цій галузі.
Інший дослідник концептуальних підходів в діяльності служб пробації за кордоном, Д.
Фото Капча