Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Контроль і ревізія

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
447
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дікань Л. В.
 
КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ
 
Навчальний посібник
2-е видання, перероблене і доповнене
 
 
 
 
Контроль і ревізія. Навчальний посібник 2-е вид., перероб. і доп. / Л. В. Дікань – Харків: Вид. ХНЕУ, 2006. - 394 с. (Укр. мов.)
 
Розглянуто становлення та розвиток контролю. Висвітлено світовий досвід організації державного контролю. Надано характеристику предмету, об’єкту, методів та принципів контролю. Значну увагу приділено суб’єктам контролю в Україні. Розкрито сутність ревізії та аудиту, організації контрольно-ревізійної діяльності. Розглянуто особливості контролю в бюджетних установах та на промислових підприємствах. Розкрито аспекти здійснення контролю та ревізії касових і банківських операцій, розрахунків, операцій з основними засобами і нематеріальними активами, операцій з товарно-матеріальними цінностями, праці та її оплати, виробництва та реалізації промислової продукції, результатів діяльності та власного капіталу підприємства, стану бухгалтерського обліку і звітності. Визначено податковий, бюджетний та казначейський контроль як складові ланки економічного контролю. Розглянуто особливості контролю та аудиту в банківських установах. Навчальний матеріал доповнюється рисунками та таблицями, запитаннями для самоперевірки, навчальними завданнями, наведено глосарій та нормативну базу з окремих питань контролю та ревізії.
Для студентів, аспірантів та викладачів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, фахівців у галузі контролю та ревізії.
 
 
 
Передмова
Програма курсу «Контроль і ревізія»
Розділ 1. Теоретико-методологічні основи економічного контролю
та організації контрольно-ревізійного процесу
Тема 1. Становлення та розвиток контролю
Тема 2. Сутність контролю. Дискусійні питання
Тема 3 Класифікація фінансового контролю
Тема 4. Ревізія: поняття і зміст
Тема 5. Організація контрольно-ревізійної діяльності
Розділ 2. Ревізія діяльності підприємств, установ та організацій
Тема 6. Особливості контролю у бюджетних установах та на промислових підприємствах
Тема 7. Ревізія касових і банківських операцій
Тема 8. Ревізія розрахунків
Тема 9. Ревізія операцій з основними засобами і нематеріальними активами
Тема 10. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями
Тема 11. Ревізія праці та її оплати
Тема 12. Ревізія виробництва та реалізації промислової продукції
Тема 13. Ревізія результатів діяльності та власного капіталу підприємства
Тема 14. Ревізія стану бухгалтерського обліку і звітності
Глосарій
Література
Нормативна база
Інструкція «Про порядок проведення ревізій і перевірок органами державної контрольно-ревізійної служби в Україні»
 
Положення «Про планування контрольно-ревізійної роботи органами державної контрольно-ревізійної служби»
Положення «Про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України»
Методичні вказівки щодо застосування стандартів внутрішнього аудиту в банках України
Порядок проведення органами державної контрольно-ревізійної служби державного фінансового аудиту діяльності суб'єктів господарювання
Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту ефективності виконання бюджетних програм
Методичні рекомендації щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної служби аудиту фінансової та господарської діяльності бюджетних установ
Порядок проведення інспектування державною контрольно-ревізійною службою
Положення про єдиний казначейський рахунок
 
 ПЕРЕДМОВА
 
Розвиток продуктивних сил і виробничих відносин у різних соціально-економічних формаціях обумовлює потребу в удосконалюванні функцій управління процесом виробництва. При цьому однією з найважливіших функцій управління є чітко організована система контролю, бо призначення контролю відповідає цілям управління. До того ж трансформаційні процеси, що здійснюються в Україні, реформа бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні, затвердження нового Плану рахунків і Положень (стандартів) обліку зумовлюють необхідність реформування контрольно-ревізійної діяльності, бо вона в умовах ринкових перетворень здобуває особливий характер. Доказом цього є як збільшення кількості підприємств різних форм власності, так і підвищення складності умов їх економічної виробничо-господарської діяльності, що загалом обумовило стрімке зростання кількості суб’єктів контролю та потребує вдосконалення їх роботи.
За таких умов ключовим постає питання підготовки кадрів для існуючого різноманіття контролюючих органів та служб.
Втім підґрунтям цього є, перш за все, теоретичне визначення змісту та сутності певних понять у рамках відповідних курсів та, насамперед, курсу «Контроль і ревізія», який є одною з провідних дисциплін за навчальними планами економічних вузів і спеціальностей.
Тобто як головну мету даного посібника можна визначити сприяння поглибленому вивченню та засвоєнню теоретичних основ контролю і ревізії, організації контрольно-ревізійної роботи з погляду на розвиток сучасної науки та практики.
Завданнями посібника є:
  • широке оволодіння теоретичною базою з питань контролю та ревізії;
  • практичне застосування теоретичних знань для вирішення конкретних завдань щодо здійснення контролю і ревізії;
  • оволодіння знаннями з конкретних форм організації перевірок;
  • Реалізація завдань забезпечує:
  • оволодіння теоретичними знаннями з приводу контролю і ревізії підприємств різних форм власності;
  • оволодіння методиками проведення ревізії та інспектування;
  • розвиток творчого мислення та індивідуальних здібностей студентів у вирішенні практичних завдань;
В якості предмету обговорювання обрано контрольно-ревізійну роботу, її організацію, форми, методи та прийоми контролю.
Посібник написано відповідно до програми курсу «Контроль і ревізія», затвердженої вченою радою Харківського національного економічного університету, яка відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах та узгоджена з примірною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансфертною Системою (ECTS) ;
В свою чергу, це обумовило інноваційну структуру даного посібника, а саме розподіл його на дві частини згідно з модулями.
Так, перша частина посібника
Фото Капча