Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Корпоративна культура викладача вищої школи. Компонентно-структурний аналіз поняття та узагальнена характеристика

Тип роботи: 
Індивідуальне завдання
К-сть сторінок: 
13
Мова: 
Українська
Оцінка: 

діяльності викладача, як представника освітньої корпорації, залежить від його здатності доцільно спроектувати свою поведінку в закладі вищої освіти, взаємодіяти зі студентами, з колегами, з адміністрацією у межах існуючих норм і правил корпоративної культури ВНЗ. [4]

Специфічні риси професії викладача ВНЗ (за Т. Парсонс і Н. Сторером) розкриті за допомогою наступних критеріїв:
рофесійна відповідальність за збереження, передачу, накопичення, використання та збагачення спеціалізованої суми знань, оскільки функціями діяльності викладача є навчальна
і дослідницька;
значна автономність професії, яка зумовлена тим, що судити про наукову компетентність викладача ВНЗ можуть тільки його колеги, оцінюючи рівень його кваліфікації за своїми специфічними критеріями;
професійна майстерність викладача як педагога та науковця не є об’єктом «купівлі-продажу», тому зв’язок між якістю праці викладача і системою її оплати більш тонкий, ніж у інших так званих обслуговуючих професіях. Результати цієї праці виявляються не одразу, тому виникає спокуса недоплачувати викладачеві;
мотивація діяльності викладача ВНЗ значно складніша, ніж просто прагнення отримати плату за надані послуги. Одним із значущих стимулів діяльності викладача є професійне визнання його колег, тих, хто здатний оцінити його інтелектуальні зусилля і наукову компетентність.
Корпоративну культуру викладача ВНЗ варто розглядати з точки зору:
специфіки професійної діяльності;
сутності і специфіки вироблених у професійній спільноті культурних цінностей;
норм моральної поведінки її членів;
професійної свідомості і самосвідомості;
професійного мислення і професійного світогляду;
способу діяльності людини і творчої самореалізації особистості.
Корпоративна культура викладача відображає специфічну культуру певної професійної групи (викладачів) окремого ВНЗ як освітньої корпорації.
Під корпоративною культурою викладача вищої школи слід розуміти усвідомлене застосування у власній професійній діяльності сукупності корпоративних цілей вищого навчального закладу, корпоративних цінностей і норм професійної групи, які приймає і поділяє викладач, які регулюють його взаємини з представниками інших соціальних груп, що задіяні в роботі вищого навчального закладу, та прагнення сприяти розвитку позитивного іміджу вищого навчального закладу.
Корпоративна культура викладача ВНЗ є складним інтегративним утворенням, що містить ціннісні, діяльнісні та особистісні компоненти. Корпоративну культуру викладача вищої школи необхідність розглядати у взаємозв’язку з корпоративною культурою ВНЗ.
Зв’язок між станом корпоративної культури ВНЗ і викладачів очевидний, оскільки дослідники трактують корпоративну культуру освітнього закладу як сукупність цінностей, норм, традицій, що поділяють усі співробітники, які регулюють їх поведінку та взаємодію. Нині багато престижних ВНЗ мають розроблені кодекси, у змісті яких декларовані основні цінності і принципи корпоративної культури, а також описані моделі поведінки викладачів, студентів, співробітників, що відповідають їм.
Корпоративна культура викладача вищої школи містить компоненти, в яких відображені наступні елементи:
усвідомлення власних цінностей як суб’єкта професійної діяльності та корпоративних цінностей, їх адекватність;
переконання;
організаційна поведінка та її моделювання у професійних та життєвих ситуаціях;
знання і розуміння основ корпоративних стосунків.
Серед компонентів корпоративної культури викладача вищої школи повинні бути такі, які відображають:
- усвідомлення цінностей і прийняття їх викладачем;
- уміння вибудовувати корпоративні відносини на різних рівнях організаційної структури освітнього закладу (відносини між співробітниками, між співробітниками та керівництвом) ;
- здатність до моделювання власної поведінки у відповідності з корпоративними нормами і моделями поведінки;
- особистісне усвідомлення своєї значущості для трудового колективу та організації загалом, міри залучення себе як співробітника до спільних справ і в системі комунікацій.
 
Висновок
 
Корпоративна культура – це, перш за все, система базових уявлень, тобто таких подань, які не просто описані і зафіксовані в документах і яких дотримується група, але таких, які існують у головах людей і відповідно до яких здійснюється їх діяльність в даній організації. Основою корпоративної культури є система (сукупність) цінностей, переконання, норми і правила, що приймаються і поділяються більшістю співробітників, й яка не отримала нормативного закріплення в законодавстві та базується на загальному культурному рівні суспільства, нормах моралі, діловій практиці. Корпоративна культура покликана для адаптації організації до змін у навколишньому середовищі шляхом внутрішньої інтеграції.
Корпоративна культура ВНЗ – це цілісна система унікальних ідентифікуючих ознак, в основу яких покладено цінності, які визначають філософію його діяльності, ідею (візію) та місію, формують традиції, норми і стилі, способи службових та міжособистісних взаємовідносин, поведінку студентів і співробітників, що відображає рівень досконалості, добропорядності та привабливості університетського бренду в сучасному соціокультурному та науково-освітньому просторі.
Корпоративна культура вищого навчального закладу включає в себе такі поняття як: наявність у трудовому колективі загального розуміння корпоративної iдеологiї; візуальна символіка корпоративної ідеології (логотип) ; поведiнка членів трудового колективу у вiдповiдностi з корпоративною iдеологiєю.
Таким чином, корпоративну культуру можна визначити як сукупнiсть прийнятих у даному вищому навчальному закладі норм i правил поведiнки по вiдношенню до клієнтiв та партнерiв, а також культуру мiжособових стосункiв, тобто втiлення «духу ВНЗ», коли всi спiвробiтники – вiд керiвникiв до виконавцiв – чiтко усвiдомлюють завдання організації i докладають максимум зусиль для їх реалізації.
Ефективність корпоративної культури визначається злагодженістю, взаємодією (командний дух), задоволенням роботою й гордістю за її результати, відданістю організації і готовністю відповідати її високим стандартам, високою вимогливістю до якості праці та навчання; готовністю до змін, викликаних вимогами прогресу і конкурентною боротьбою, незважаючи на труднощі та бюрократичні перепони. Таке освітнє середовище формуватиме і відповідні особистісні якості майбутнього фахівця.
Корпоративна культура має великий вплив на поведінку членів організації.
Під корпоративною культурою викладача вищої школи слід розуміти усвідомлене застосування у власній професійній діяльності сукупності корпоративних цілей вищого навчального закладу, корпоративних цінностей і норм професійної групи, які приймає і поділяє викладач, які регулюють його взаємини з представниками інших соціальних груп, що задіяні в роботі вищого навчального закладу, та прагнення сприяти розвитку позитивного іміджу вищого навчального закладу.
 
Список використаних джерел
 
1. Абрамова С. Г. О понятии «корпоративная культура» [Электронный ресурс] / С. Г. Абрамова, И. А. Костенчук. – Режим доступа: http: //www. emcon. ru/420-087. html
2. Андрущенко В. Університетська освіта: тенденції змін / В. Андрущенко // Вища освіта України. – 2012. – № 2. – С. 5
3. Астахова Е. В. Кадровый корпус высшей школы Украины: метаморфозы развития: монография / Е. В. Астахова. – Х. : Изд-во НУА, 2006. – 188 с.
4. Гнезділова К. М. Корпоративна культура викладача вищої школи: навч. -метод. посібник / К. М. Гнезділова – Черкаси: ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2013. – 124 с.
5. Парсяк В. Н. Корпоративна культура вищих навчальних закладів: сутність і складові / В. Н. Парсяк, І. Драгомірова // Актуальні проблеми економіки. - 2009. – №2. – С. 97-104.
6. Шейн Э. Х. Организационная культура и лидерство / Э. Х. Шейн; пер. с англ. под ред. В. А. Спивака. – СПб. : Питер, 2002. – 336 с.
Фото Капча