Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Криміналістична методика: питання співвідношення криміналістичної характеристики з іншими Forensic methodology: business relationship with other criminological characteristics

Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
11
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Криміналістична методика: питання співвідношення криміналістичної характеристики з іншими
Forensic methodology: business relationship with other criminological characteristics
 
Малярова В. О.,
доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, судової медицини і психіатрії Харківського національного університету внутрішніх справ
Статтю присвячено деяким питанням формування й застосування криміналістичних методик. Проаналізовано різні погляди на структуру окремої криміналістичної методики розслідування злочинів. Розглянуто питання співвідношення криміналістичної та кримінально-правої характеристик. Зроблено висновок, що ні кримінально-правова, ні кримінологічна, ні інші характеристики злочинів не здатні охопити цілу низку ознак, що мають важливе значення для формування й реалізації криміналістичних методик.
Ключові слова: розслідування злочинів, криміналістична характеристика, кримінально-правова характеристика, окремі види злочинів, криміналістична методика.
Статья посвящена некоторым вопросам формирования и применения криминалистических методик. Проанализированы различные взгляды на структуру частной криминалистической методики расследования преступлений. Рассмотрены вопросы соотношения криминалистической и уголовно-правой характеристик. Сделан вывод, что ни уголовно-правовая, ни криминологическая, ни другие характеристики преступлений не способны охватить целый ряд признаков, которые имеют важное значение для формирования и реализации криминалистических методик.
Ключевые слова: расследование преступлений, криминалистическая характеристика, уголовно-правовая характеристика, отдельные виды преступлений, криминалистическая методика.
The article is devoted to some issues of formation and application of particular criminalistics methods. We analyzed different points of view on the structure of particular criminalistics methods. The questions of the relation of criminalistics and others characteristics. The following conclusions: neither criminal law nor the criminological or other characteristics of the crime are not able to reach a number of features that are important for the formation and implementation of criminalistics methods.
Key words: crime investigation, criminalistics characteristics, criminal law characteristics, certain types of crime, forensic technique.
Розслідування злочинів як процес встановлення об’єктивної істини в справі, а отже, як один із різновидів пізнавальної людської діяльності, підпорядковується загальним закономірностям руху пізнання від явища до суті, від зовнішніх зв’язків до осягнення глибинних, корінних зв’язків і відносин між явищами. Подія злочину, встановлення якого є найважливішою метою досудового розслідування, являє собою один із матеріальних процесів дійсності, тому взаємно зумовлюється іншими процесами, подіями та явищами, позначається в них та є відображенням певних процесів і явищ. Ці зміни є результатом взаємодії події, явища та середовища. За ними ми можемо говорити про зміст події. Щодо процесу доказування зміни в середовищі як результат відображення в ньому події злочину є доказом цієї події, тобто тими фізичними даними, за допомогою яких можна судити про обставини злочину. Будь-яка подія злочину позначається на навколишньому середовищі, саме тому процес виникнення доказів носить повторюваний і стійкий характер, є закономірним [1, с. 3].
Способи вивчення будь-якого об’єкта чи явища визначаються властивостями цього об’єкта. Методика розслідування окремих видів злочинів, фактично будучи окремим випадком пізнання, визначається насамперед особливостями самих злочинів. Особливості злочинів окремих видів, що мають криміналістичне значення, тобто значення для слідчої практики й розробки наукових рекомендацій, відображаються у відповідних окремих криміналістичних методиках. Розслідування злочинів – специфічна пізнавальна й організаційно-тактична діяльність, сутність якої обумовлюється особливостями формування доказової інформації та встановленим законом порядком її отримання [2, с. 255]. Вивчення судово-слідчої практики, розроблення криміналістичної характеристики злочинів, а також окреслення моделі механізму злочинної події дозволяють інтегрувати ці різні за характером дані до єдиної пізнавальної за змістом структури, якою є криміналістична методика. Використання методичних знань дозволяє оптимізувати діяльність слідчого та забезпечити всебічне, повне й неупереджене дослідження всіх обставин злочину (згідно із ч. 1 ст. 94 Кримінального процесуального кодексу України), необхідне для прийняття правильних і законних рішень як на різних етапах розслідування, так і в кримінальному провадженні в цілому.
Проблеми формування й насичення методик розслідування злочинів ставали предметом наукових криміналістичних пошуків, зокрема, у роботах В. П. Бахіна, РС. Бєлкіна, О. М. Васильєва, І. О. Возгріна, А. Ф. Волобуєва, В. К. Гавла, І. Ф. Герасимова,
В. А. Журавля, Н. І. Кліменко, О. Н. Колесніченка, В. О. Коновалової, Г. А. Матусовського, В. О. Образцова, М. В. Салтевського, М. О. Селіванова, В. Г. Танасевича, В. В. Тіщенка, В. Ю. Шепітька, Б. В. Щура, М. П. Яблокова та інших учених. Водночас багато проблем криміналістичної методики залишаються не розробленими або належать до дискусійних положень. Статтю присвячено вирішенню окремих питань, пов’язаних із наповненням криміналістичної методики даними, отриманими в результаті проведеного аналізу.
Загальне, типове в злочинах, істотне в кримінально-правовому сенсі позначається на нормах кримінального права, зокрема, у вигляді загального поняття й ознак складу злочину, обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, тощо. Норми кримінального права надають ознаки злочинів високого ступеня узагальнення. З огляду на них криміналістика виділяє багато інших обставин злочинів, менш типових, проте істотних у криміналістичному плані.
Саме особливості злочинів окремих видів, наповнення криміналістичної характеристики є тим спільним, що властиве злочинам цих видів, має криміналістичне значення, відбиває прояв окремих закономірностей, повторюється у відповідних злочинах та слугує передумовою для розробки методик розслідування злочинів окремого виду.
У межах окремого виду злочинів криміналістична характеристика виділяє способи, сліди, злочинні зв’язки тощо, що є типовими для окремих груп, різновидів злочинів. Саме ці ознаки є основою для побудови окремих криміналістичних методик. Для слідчої практики дуже важливо, щоб
Фото Капча