Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Криміналістична тактика: принципи і функції

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО
 
Ахтирська Наталія Миколаївна
 
УДК 343.985.
 
КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА: ПРИНЦИПИ І ФУНКЦІЇ
 
Спеціальність 12.00.09. — Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза.
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 
Харків — 1998
 
Дисертація являє собою рукопис.
Робота виконана на кафедрі криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Міністерства освіти України.
Науковий керівник - Заслужений діяч науки України, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Коновалова Віолетта Омелянівна, професор кафедри криміналістики Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого.
Офіційні опоненти: Заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Грошевий Юрій Михайлович, віце-президент Академії правових наук України; доктор юридичних наук, професор Кузьмичов Володимир Сергійович, завідувач кафедри криміналістики Академії внутрішніх справ України.
Провідна установа: кафедра криміналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти України.
Захист відбудеться “19” 01 1999 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.086.01 в Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого (310024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого (310024, м. Харків, вул. Пушкінська, 77).
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Сучасний стан криміногенної ситуації в державі характеризується зростанням злочинів. Злочинність стала одним із факторів, що погрожують національній безпеці держави.
Відповідно до вимог Указу Президента України від 5 серпня 1996 р. №628 “Про додаткові заходи щодо зміцнення законності і правопорядку в Україні” Кабінетом Міністрів розроблена “Комплексна цільова програма боротьби зі злочинністю на 1996 – 2000 роки”.
Програма визначає основним стратегічним завданням удосконалювання практичної діяльності відповідних органів в зміцненні правопорядку та законності.
Криміналістична тактика озброює слідчих, осіб, що здійснюють дізнання, судові органи системою тактичних прийомів і наукових рекомендацій, які дозволяють найбільш ефективно використовувати можливості кожної слідчої дії та оперативно-розшукових заходів.
Принципи криміналістичної тактики є початковими положеннями, які обумовлюють розвиток і функціонуваня тактики. Їх основні функції виявляються в акумулюванні досягнень теорії і практики, оптимальній розробці тактичних прийомів, які сприяють ефективному розкриттю і попередженню злочинів.
Принципи криміналістичної тактики – це основный визначник тих прийомів, котрі розроблюються тактикою і забираються нею для свого озброювання. 
Проблеми криміналістичної тактики досить досконало були розглянуті плеядою вчених: Белкіним Р.С., Бахіним В.П., Богинським В.Є., Васильєвим А.М., Горським Г.Ф., Гусаковим А.Н., Доспуловим Г.Г., Драпкіним Л.Я., Дуловим О.В., Єршовим А.А., Карнєєвою Л.М., Колєсніченко О.Н., Колмаковим В.П., Коміссаровим В.І., Коноваловою В.О., Кузьмичовим В.С., Образцовим В.А., Порубовим М.І., Ратиновим А.Р., Строговичем М.С., Шепітько В.Ю., Якубович Н.А., Якушиним С.Ю. Але деякі аспекти криміналістичної тактики, що зумовлені новим правовим простором, варто та доцільно з`ясувати в сучасному ракурсі. 
Викладене вище утворило передумови для проведення наукового дослідження актуальної теми, обраної для даної дисертації.
Зв`язок дослідження з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрямок дослідження базується на планах наукових досліджень Національної юридичной академії ім. Ярослава Мудрого та її кафедри криміналістики згідно з “Комплексною цільовою програмою боротьби зі злочинністю на 1996 – 2000 роки”, затвержденою Указом Президента України 17 вересня 1996 р.
Об`єкт дослідження: законодавство України, що регулює проведення слідчих дій, оперативно-розшукових заходів і судового слідства; практика застосувння прийомів криміналістичної тактики.
Предмет дослідження: сутність принципів і функцій криміналістичної тактики, історія їх виникнення, генезис формування та перспективи розвитку.
Мета і завдання дослідження. Дослідження має за мету на підставі основних положень теорії криміналістичної тактики узагальнення й аналіз слідчої та судової практики, розробку принципів і функцій криміналістичної тактики.
Зазначена мета окреслила такі завдання дослідження:
1. Вивчити основні положення законодавства України, закордонних країн, міжнародних актів, що регулюють практику слідчої та оперативно-розшукової діяльності.
2. Проаналізувати практику застосування рекомендацій криміналістичної тактики, додержання принципів, установити функції, що здійснюються нею.
3. Розробити та описати сутність принципів і функцій криміналістичної тактики, рекомендації по удосконаленню законодавства, що регулює даний аспект проблеми, учбового процесу та практичної діяльності.
Методологічну базу дисертації складають різні наукові методи. Насамперед, діалектичний, юридичний (догматичний) метод, властивий юриспруденції, системний аналіз, порівняльний та історичний метод.
Емпірична база дослідження. Емпіричну базу дослідження складають результати анкетування та інтерв`ювання 350 робітників слідства та прокуратури, у тому числі тих, які навчались в Інституті підвищення кваліфікаії Генеральної Прокуратури України, а також результати аналізу 200 карних справ.
Наукова новизна отриманих результатів міститься в визначенні сутності принципів, їх системи і функцій в криміналістичній тактиці, викладенні їх ролі в аспекті узгодження та відповідності з новими законодавчими актами: Законами “Про организаційні та правові основи боротьби з организованою злочинністю”, “Про оперативно-розшукову діяльність” і міжнародними правовими актами, а також в формулюванні рекомендацій по поглибленому вивченню прогностичної функції криміналістичної тактики як перспективному напрямку.
На захист виносяться такі положення: 
1. Концепція теоретичних основ криміналістичної тактики.
2. Сутність принципів криміналістичної тактики в сучасному правовому простірі.
3. Сутність функцій криміналістичної тактики.
4. Взаємодія принципів
Фото Капча