Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску мартенситу високовуглецевих Fe – Al сплавів

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 

в кристалічній гратці аустеніту атомів заміщення (алюмінію), атомів втілення (вуглецю), когерентних частинок (К-фази), а також пара- або феромагнітним станом останніх до мартенситного перетворення.

3. Виявлено зміни твердості, коерцетивної сили та відносного електроопору загартованих високовуглецевих Fe-Al сплавах. Встановлено, що зміни твердості та коерцитивної сили під час низькотемпературного відпуску корелюють з отриманими на монокристалічних зразках рентгенографічними даними про зміни в структурі мартенситу на початкових стадіях його розпаду. Отримані результати дали змогу зробити висновок про те, що збільшення загальної кількості впорядкованої К-фази в сплавах приводить до зменшення температурного коефіцієнта електричного опору, а злами на термічних кривих відносного електроопору пов'язані відповідно з феро-парамагнітним переходом у частинках К-фази та зменшенням пружних спотворень у кристалах мартенситу, а також з процесами розпаду відповідно -мартенситу та аустеніту.
4. Встановлено, що аналогічних змін структури та властивостей, які спостерігаються у загартованих сплавах системи Fe-Al-C при нешвидкісних режимах термічного впливу можна досягти в приповерхневому шарі монокристалічних зразків дією лазерних імпульсів. В цьому шарі зафіксовані прошарки з різними фазовими і структурними станами, -мартенсит, отриманий після лазерного впливу на аустеніт відрізняється від мартенситу охолодження асиметрією орієнтацій відносно залишкового аустеніту, зменшенням їх кількості з глибиною відповідно до змін стискуючих напружень на розтягуючі. Показано, що після імпульсного лазерного опромінення аустенітних та аустенітно-карбідних зразків і подальшого мартенситного перетворення утворюється -мартенсит більш стійкий до розпаду, ніж мартенсит в зразках, які не піддавалися лазерному впливу. Встановлено, що стабілізація -мартенситу залежить від фрагментації фазових складових і напружень, які виникають в приповерхневому шарі монокристалічних зразків при імпульсному лазерному впливі.
На основі цього, зроблено висновок про можливість отримання в приповерхневому шарі зразків наперед заданих фізичних та механічних властивостей.
 
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ:
 
Результати роботи опубліковані в наукових статтях:
1. Андрющенко В. А., Бекенев Л. В., Гнатюк И. Е. Изменение електросопротивления при нагреве высокоуглеродистых сплавов Fe-Al-C //Металлофизика и новейшие технологии. – 2000. – Т. 22. – №12. – С. 10-17.
2. Андрющенко В. А., Гнатюк И. Е., Шаповал Т. А. Влияние лазерной обработки аустенита Fe-Al-C сталей на устойчивость к распаду -мартенсита //Металлофизика и новейшие технологии. – 2001, – Т. 23. – № 2, – С. 235-240.
3. Андрющенко В. А., Гнатюк І. Є., Дзевін Є. М., Шаповал Т. О. Дослідження змін твердості високовуглецевих алюмінієвих сплавів на початкових стадіях низькотемпературного відпуску //Металлофизика и новейшие технологии. – 2001. – Т. 23. – № 4. – С. 1-7.
4. Андрющенко В. А., Коваль Ю. Н., Гнатюк И. Е., Шаповал Т. А. Ориентации -мартенсита в высокоуглеродистых сплавах системы Fe-Al-C //Металлофизика и новейшие технологии. – 2001. – Т. 23. – № 5. – С. 639-654.
5. Андрющенко В. А., Гнатюк И. Е., Дзевин Е. Н. Влияние импульсного лазерного воздействия на ориентации -мартенсита в закаленных Fe-Al-C сплавах //Металлофизика и новейшие технологии. – 2001. – Т. 23. – № 6. – С. 777-788.
6. Андрющенко В. А., Коваль Ю. Н., Гнатюк И. Е., Шаповал Т. А. Ориентации -мартенсита в высокоуглеродистых сплавах системы Fe-Al-C //Вісник Черкаського унівеситету. Серія фізико-мат. Науки. Черкаси. – 2000. – В. 10. – С. 50-66.
7. V. A. Andryushchenko, I. Ye. Gnatyuk, Ye. N. Dzevin, T. A. Shapoval Getting the Special Properties of the Fe-Al-C Alloys by Means of Inducing of Phase and Structural Changes //Металлофизика и новейшие технологии. – 2001. – Т. 23. С. 257-261.
8. T. A. Shapoval, I. E, Gnatyuk Correlation between the structure and magnetic and strength properties in high-carbon alloys alloyed by aluminium // Czechoslovak Journal of Phisics, Vol. 52, Suppl. A, p. A21-23.
та тезах конференцій:
9. V. A. Andryshchenko, I. Ye. Gnatyuk, Ye. N. Dzevin and T. V. Efimova. Getting the Spetial Properties of the Fe-Al-C Alloys by Means of Inducing of Phase and Structural Changes. P. 75. //Abstract of International Meeting New Materials and New Technologies in New Millenium. World of Phase Transformation, September 19-23, Crimea, Ukraine.
10. V. Andryuschenko, I. Gnatyuk, T. Sapoval. Influence of laser treatment of an austenite of Fe-Al-C steels on stability of -martensite disintegration. //Abstract of XVII Conference on Applied Cristallography, 4-7 September, 2000, Katovice-Wisla, Poland.
11. В. А. Андрющенко, И. Е. Гнатюк, Е. Н. Дзевин, В. Ф. Мазанко, Изменение структуры и свойств высокоуглеродистых алюминевых сплавов, инициированные лазерным облучением и низкотемпературным отпуском. //Тезисы докладов VI Всеросийской конференции “Структура и свойства аустенитных сталей и сплавов” стр. 41, 10-14 сентября 2001 г., г. Екатеринбург, Россия.
12. T. A. Shapoval., I. E. Gnatyuk. Correlation between the structure and magnetic and strength properties in high-carbon alloys alloyed by aluminium. Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 52 (2002), Suppl. A. Presented at 11-th Chech and Slovak Conference on Magnetism, Kosice, 20-23 August 2001.
 
АНОТАЦІЯ
 
Гнатюк І. Є. Кристалоструктурні зміни на початкових етапах відпуску мартенситу високовуглецевих Fe-Al-сплавів. Дисертація у вигляді рукопису на здобуття вченого ступеня кандидата фізико-математичних наук. Спеціальність 01. 04. 13 – фізика металів. Національний науковий центр Харківський фізико-технічний
Фото Капча