Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Макроекономіка як наука

Предмет: 
Тип роботи: 
Навчальний посібник
К-сть сторінок: 
108
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ВСТУП
 
Шановний читачу! Перед тобою навчальний посібник, у якому використаний мій власний досвід викладання курсу лекцій із макроекономіки на економічному факультеті та на факультеті міжнародних відносин Ужгородського національного університету. Для чого потрібне ще одне видання з макроекономіки?
По-перше, чим більше підручників і навчальних посібників друкується, тим більший вибір мають студенти, а кількість, як відомо, при певних обставинах переходить у позитивну якість. По-друге, макроекономіка в УжНУ викладається тільки протягом семестру. Зрозуміло, що використання студентами фундаментальних курсів американських й інших авторів із макроекономіки займає багато часу для пошуку відповіді на ті чи інші питання.
На нашу думку, даний навчальний посібник не може і не повинен розглядатись як ефективний замінювач фундаментальних курсів із макроекономіки, перекладених і виданих в Україні. Подібну мету я перед собою не ставив. Мова йде про інше. Ні один “імпортний” курс із макроекономіки не враховує специфіку української економіки. Традиційні рецепти, якими “лікували” економічні проблеми або в США – у відповідності з розробками американських економістів, або в інших країнах – за рекомендаціми Міжнародного Валютного Фонду, в Україні не дають тих результатів, які вони приносили в інших країнах. Видання даного навчального посібника обумовлене також особливостями організації навчального процесу за кордоном і в Україні. На сьогоднішній день ми маємо суттєві відмінності. У високорозвинутих країнах для студентів, які вивчають економічні дисципліни, крім навчального курсу, готуються також навчально-методичні посібники для самостійної роботи, електронні версії курсу з повним набором матеріалів для самостійної роботи – як в бібліотеці, так і на персональних комп'ютерах у домашніх умовах. Таких можливостей більшість наших студентів сьогодні не має. А отже, видання нових навчальних посібників, у рамках нормативної програми, з урахуванням вимог практичного приєднання нашої освіти до Болонського процесу дозволяє дещо покращити наявну ситуацію.
А вивчати макроекономіку потрібно. Саме вивчення цієї науки дає можливість зрозуміти, що відбувається з економікою будь-якої країни і як на неї впливати. Такі проблеми як інфляція, безробіття, зростання або зменшення доходів зачіпають кожного з нас. Розуміння цих явищ дозволить кожній людині усвідомлено зробити правильний вибір у багатьох життєвих ситуаціях: як розпорядитися своїми збереженнями, як вплине на вітчизняну економіку зміна курсу її грошей по відношенню до долара чи євро, чим обернеться для кожного з нас додаткова грошова емісія в країні тощо. Крім того, вивчення макроекономіки дозволить нам зробити грамотний вибір на користь тієї чи іншої партії чи кандидатури на загальних чи місцевих виборах. Сьогодні в Україні відбувається досить інтенсивне маніпулювання свідомістю людей із боку різних політичних сил. Знання економічної теорії, а особливо макроекономіки, зробить досить проблематичним маніпулювання думками людей.
І ще одне, мною підготовлений і надрукований навчально-методичний посібник із курсів “Основи економічних теорій”, “Макроекономіка”, “Мікроекономіка” з елементами модульного контролю. У цьому посібнику студентам рекомендована література до кожної з тем, система завдань і тестів, рефератів, дві модульні контрольні роботи (14 варіантів завдань), виділені нові поняття і категорії. Безперечно, що вивчення окремих тем із макроекономіки повинно здійснюватись у функціональному взаємозв'язку з завданнями, які окреслені у навчально-методичному посібнику.
 
ТЕМА 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
 
План
Предмет і основні проблеми макроекономіки.
Основні поняття макроекономіки. Макроекономічна політика.
ПРЕДМЕТ І ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ МАКРОЕКОНОМІКИ
Макроекономіка – один із основних розділів економічної теорії. При вивченні політекономії (основ економічних теорій) ми вели мову про те, що існують два абсолютно різні рівні економічного аналізу: 1) рівень макроекономічного аналізу, який розглядає економіку як єдине ціле, або вивчає агреговані показники; 2) рівень мікроекономічного аналізу, що вивчає поведінку економічних одиниць на рівні галузі, окремої фірми.
Предметом макроекономіки виступають закономірності механізму функціонування всього народного господарства безвідносно до специфіки його окремих галузей, фактори, які визначають його зміни в короткостроковій і довгостроковій перспективі, способи впливу на народногосподарські процеси з боку держави. У даному визначенні фіксуються чотири головні особливості макроекономічного аналізу:
Об'єкт дослідження – економіка в цілому.
Фактори, які впливають на економічний розвиток. Саме дія цих факторів викликає коливання економічної активності й супроводжується появою економічних проблем, які потрібно вирішити.
Наслідки дії факторів впливу на економічний розвиток неоднакові в часі, тому макроекономіка розглядає їх у двох часових інтервалах – короткостроковому і довгостроковому.
Складовим елементом макроекономічного аналізу є розробка заходів економічної політики держави.
На відміну від мікроекономіки, макроекономіка піддає аналізу найбільш суттєві взаємозв'язки і закономірності у суспільному виробництві, абстрагуючись від особливостей поведінки окремих ринків. Це дозволяє пояснити глибинні причини, які викликають зміни у поведінці виробництва у цілому, темпів його зростання, спадів у економіці, тенденцій і закономірностей розвитку економіки у перспективі.
Макро- і мікроекономіка не протистоять одна одній, а доповнюють одна одну. Найбільш повні і об'єктивні знання про механізм функціонування народного господарства можна отримати, тільки враховуючи висновки і результати досліджень як в галузі макроекономіки, так і мікроекономічного аналізу. Єдність двох розділів сучасної економічної науки в останні роки проявляється все більш помітно.
Сучасна макроекономічна теорія пройшла декілька етапів у своєму розвитку:
До світової економічної кризи 1929-1933 рр. макроекономічна теорія виконувала переважно теоретичну функцію, описуючи ті або інші функціональні залежності на макрорівні. Економічний розвиток мав
Фото Капча