Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

«Майстер-клас» із проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі вивчення іноземних мов

Предмет: 
Тип роботи: 
Стаття
К-сть сторінок: 
8
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Пукас Ірина Володимирівна,
вчитель англійської мови
Рівненської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 15
 
«Майстер-клас» із проблеми здійснення соціалізації особистості в процесі вивчення іноземних мов
 
Cучасна школа як багатогранна соціально-педагогічна система, яка відображає життя суспільства, покликана формувати творчу, ініціативну, соціально активну особистість, здатну працювати у принципово нових геополітичних, комунікаційних, економічних умовах та забезпечити прогрес розвитку суспільства. У зв’язку з цим, посилення соціокультурного контексту змісту навчально-виховного процесу є соціально і педагогічно доцільною тенденцією розвитку іншомовної освіти.
Визначенням результативності роботи вчителя у сучасній школі вважається, перш за все, високий рівень сформованості знань, умінь, навичок учнів, проте соціальний компонент, який виражається ступенем самостійності у розв’язуванні проблем людського буття, залишається поза межами уваги під час оцінювання якості освіти. Тому, формування соціальної компетентності, відповідно до рекомендацій Ради Європи, має бути одним із пріоритетних завдань сучасної освіти, оскільки вона забезпечує соціалізацію учня, спрямована на його соціальну діяльність, набуття ним соціального досвіду у розв’язанні життєвих і суспільних проблем та створення власної системи життєвих пріоритетів.
Необхідність формування соціальної компетентності зумовлено також модернізацією змісту освіти і здійснюється засобами відповідних методів і технологій навчання. Найрезультативнішими і ефективнішими, на моє переконання, є інтерактивні технології, які дають можливість обговорювати актуальні проблеми, виробляти власну точку зору, розвивати критичне та креативне мислення, практично використовувати здобуті знання.
Співпраця з педагогами, науковцями, іноземними експертами; участь в українсько-угорському проекті з демократизації освіти; ознайомлення з інноваційними технологіями навчання під час стажування в університеті м. Боузмен (штат Монтана, США) ; спілкування з вчителями з інших країн у мережі Інтернет (у рамках міжнародної програми «Навчаймося разом» за підтримки Британської Ради) ; участь у конференціях TESOL, семінарах, тренінгах ще раз переконали мене, що саме інтерактивні технології були і залишаються найдієвішими в успішному вирішенні питання формування соціальної компетентності учнів, підвищення пізнавальної активності та розвитку творчої особистості у процесі вивчення англійської мови.
Актуальність викладених вище питань і спонукала мене обрати науково-методичну тему «Формування соціальної компетентності учнів засобами інтерактивних технологій на уроках англійської мови та в позаурочний час».
Наукові концепції та теорії авторів, які використовуються. Досліджуючи проблему формування соціальної компетентності учнів засобами використання інтерактивних технологій, я ретельно ознайомилася з перспективними ідеями зарубіжних та вітчизняних дидактів, методистів, педагогів, психологів, серед яких – Дж. Дьюі, Є. Пасов, О. Пометун, Л. Пироженко, Ш. Амонашвілі, В. Шаталов, Є. Ільїн, Є. Шевченко, Р. Гранкіна, В. Болгаріна, які розглядають соціалізацію, як процес входження індивіда у суспільство, активного засвоєння ним соціального досвіду, соціальних ролей, норм, цінностей, необхідних для успішної життєдіяльності в певному суспільстві.
Участь у роботі творчої групи з питань впровадження інтерактивних методик і технологій, апробація ідей науковців на уроках і у позакласній роботі дали мені можливість створити власну систему роботи, під час реалізації якої я переконалася, що проблема формування соціальної компетентності учнів була і залишається актуальною, адже процес навчання є процесом розвитку свідомості учня та становлення особистого «я». Мені імпонує теорія соціалізації Дж. Дьюі, який вважав, що школа має стати «суспільством у мініатюрі», спільнотою, де дитина почне усвідомлювати себе та розуміти свої обов’язки стосовно цієї спільноти. Оскільки дитина здатна до постійного росту і розвитку, школа повинна поєднувати педагогічний, психологічний і соціальний фактори.
Ідея досвіду. Як відомо, суттєву роль у формуванні особистості, її соціалізації відіграє навчально-виховний процес, а реалізація моделі інтерактивності на уроках англійської мови та в позаурочний час забезпечує розвиток особистості, сприяє формуванню її соціальної компетентності і міцному засвоєнню програмового матеріалу. Формування соціальної компетентності, згідно з новим національним стандартом у сфері вивчення англійської мови, ґрунтується на таких ключових поняттях, як: спілкування, культура, мотивація, інтерактивність. Тому, основними принципами моєї роботи є соціальна спрямованість, функціональність, ситуативність, новизна, особистісна орієнтація спілкування, колективна взаємодія, поєднання розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів.
На моє переконання, саме інтерактивне навчання дозволяє і запам’ятовувати, і розуміти, і діяти, при цьому розвиваючись та самостверджуючись, набуваючи досвіду спілкування з оточуючими. Я прагну не тільки навчити дітей досконалому володінню англійською мовою, а й виховати небайдужих громадян з активною життєвою позицією. Тому надаю перевагу використанню інтерактивних технологій на уроках англійської мови та в позаурочний час з метою формування соціальної компетентності учнів. Створена мною методична розробка «Як мотивувати учнів до вивчення англійської мови на прикладі навчання у співробітництві» містить цікаві ідеї та поради, яким чином можна зацікавити і залучити до успішного навчання всіх учнів, заохотити їх бути активними у навчально-виховному процесі та успішними в подальшому житті.
Інноваційна значущість мого досвіду полягає у створенні системи навчальної та позакласної роботи з англійської мови з використанням інтерактивних технологій, яка дає можливість виховати соціально активну особистість учня з високою громадянською свідомістю, розвинути його внутрішню мотивацію до навчання та засвоєння нових знань, сформувати позитивну «Я-концепцію», забезпечити впевненість дитини у своїх можливостях використовувати іноземну мову в життєвих ситуаціях.
Технологія досвіду. Програма з іноземних мов вимагає формування в учнів соціокультурної компетенції у межах тематики, пов’язаної з такими аспектами, як повсякденне життя, умови життя, міжособистісні стосунки, ідеали та цінності, норми поведінки, соціальні правила поведінки, здатність використовувати різні стратегії для контакту з представниками інших
Фото Капча