Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Механізм виконання дохідної частини державного бюджету та його вдосконалення

Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
102
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота
на тему:
«Механізм виконання дохідної частини державного бюджету та його вдосконалення»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
БІБЛІОГРАФІЯ
РОЗДІЛ 1. Теоретико-методичні основи механізму виконання дохідної частини державного бюджету
1.1. Сутність, завдання та послідовність виконання дохідної частини державного бюджету
1.2. Інформаційне забезпечення та організація виконання дохідної частини державного бюджету
1.3. Критична оцінка наукових публікацій з проблематики виконання дохідної частини державного бюджету
РОЗДІЛ 2. Аналіз механізму виконання дохідної частини державного бюджету в Україні
2.1. Методика та інструментарій аналізу системи виконання дохідної частини державного бюджету
2.2. Аналіз механізму виконання загального фонду дохідної частини державного бюджету за 2010-2014 роки
2.3. Аналіз механізму виконання спеціального фонду дохідної частини державного бюджету за 2010-2014 роки
РОЗДІЛ 3. Вдосконалення механізму виконання дохідної частини державного бюджету в Україні
3.1. Розробка управлінських рішень з виконання дохідної частини державного бюджету прогноз на наступні 2 роки
3.2. Проблеми та напрями підвищення ефективності системи виконання
дохідної частини державного бюджету в Україні
Висновки І ПРОПОЗИЦІЇ
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Економічний зміст бюджету та його ланок розкривається в процесах формування та розподілу грошових ресурсів, які за своєю сутністю дуже різноманітні й охоплюють усі рівні державного управління. Рух валового внутрішнього продукту на всіх стадіях – від створення до споживання здійснюється за допомогою грошових фондів. Тому залежно від того, як відбувається процес мобілізації та використання бюджетних коштів, як це впливає на формування в кінцевому підсумку фондів споживання та нагромадження визначається роль бюджету в управлінні економікою. У зв’язку з цим важливе значення має постійне удосконалення системи мобілізації доходів бюджету, краще використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів.
Дослідження проблем формування доходної частини Державного бюджету України викликає інтерес, насамперед тому, що саме бюджет характеризує рівень економічного розвитку країни, і завдяки правильному здійсненню бюджетного процесу забезпечується економічна і соціальна стабільність та належний життєвий рівень населення. Через державний бюджет органи державної виконавчої влади здійснюють реалізацію державної внутрішньої і зовнішньої політики, державне регулювання і стимулювання економіки, фінансування соціальної політики з врахуванням довгострокових інтересів країни. Збільшення асигнувань з державного бюджету сприяє зростанню сукупного попиту в економіці і, відповідно, збільшенню випуску продукції і зайнятості. Наведене свідчить про актуальність досліджуваної теми.
Підходи до вирішення проблеми формування доходної частини бюджету наведено у працях наступних вітчизняних та зарубіжних науковців: Л. О. Омелянович, Ю. В. Пасічник, В. В. Бурковський, Г. О. П’ятаченко, Д. М. Демченко, І. Є. Януль, Т. Ф. Григораш, О. Д. Гордей, В. Андрущенка, С. Буковинського, О. Василика, Т. Вахненко, В. Гейця, В. Глущенка, А. Гриценка, І. Д’яконової, А. Ілларіонової.
Основна мета дипломної роботи полягає у дослідження особливостей формування доходної частини Державного бюджету України. Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємопов’язаних завдань:
  • дослідити науково-методичні засади формування доходів Державного бюджету України;
  • проаналізувати особливості формуванні доходної частини Державного бюджету України;
  • напрацювати можливі шляхи оптимізації формування доходної частини Державного бюджету України.
Предметом дослідження виступають економічні відносини, які виникають в процесі формування дохідних частин Державного бюджету України.
Об’єктом дослідження виступає доходна частина Державного бюджету України зокрема його формування та виявлення резервів росту.
В дослідженні застосовано логіко-діалектичний метод пізнання, методи системного аналізу, синтетичних оцінок, метод багатовимірного статистичного аналізу, групувань, вибірок тощо.
В якості інформативної бази дипломної роботи виступили нормативно-правові акти з питань формування Державного бюджету, літературні джерела з теми дослідження, навчальні посібники, підручники та матеріали періодичних видань.
 
БІБЛІОГРАФІЯ
 
Серед вагомих наукових досліджень зарубіжних вчених з питань функціонування бюджетної системи та розробки і проведення політики у сфері державних фінансів можна назвати праці О. Богачової, Дж. Б’юкенена, А. Вагнера, К. Ерроу, А. Ігудіна, Дж. М. Кейнса, В. Лебедєва, Е. Ліндала, П. Мальцева, І. Озерова, В. Панскова, А. В. Парето, А. Пігу, М. Порша, Д. Рікардо, П. Самуельсона, А. Сміта, М. Сперанського, Дж. Стігліца, В. Танзі, А. Улюкаєва, М. Ходоровича.
Проблеми розробки теоретичних основ формування бюджетної системи в умовах трансформації економіки досліджувались у працях вітчизняних вчених: В. Андрущенка, О. Барановського, Й. Бескида, С. Буковинського, С. Булгакової, О. Василика, В. Гейця, В. Глущенка, А. Гриценка, А. Даниленка, А. Єпіфанова, Б. Кваснюка, О. Кириленка, Н. Костіної, В. Кравченка, І. Лукінова, І. Лук’яненко, І. Луніної, С. Науменкової, В. Опаріна, К. Павлюк, Д. Полозенка, І. Сала, С. Слухая, А. Соколовської, В. Суторміної, В. Федосова, С. Юрія та інших.
В останні роки проблеми формування дохідної частини бюджету, міжбюджетних відносин перебувають у центрі уваги науковців і органів державного управління. Мають місце численні науково-практичні дискусії щодо розподілу державних видатків, розробки і реалізації податкової політики. Слід зазначити, що на даний час центральними органами виконавчої влади здійснені перші важливі кроки стосовно посилення обґрунтованості планування бюджету, збалансованості бюджету, запровадження програмно-цільового методу планування видаткової частини бюджету, формульного підходу у процесі міжбюджетного регулювання, використання бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку. Проте зазначені питання у вітчизняній економічній теорії залишаються недостатньо розробленими.
Соціально-економічний розвиток суспільства на даному етапі вимагає використання бюджетної системи як дійового інструменту
Фото Капча