Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій”

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
24
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та природокористування
Кафедра землеустрою, геодезії та геоінформатики
 
076-103
 
Методичні вказівки
для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Топографічне креслення”
студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології”
 
Рекомендовано до друку
методичною комісією
напряму 6.080101 „Геодезія,
картографія та землеустрій”
Протокол №4 від 14.04.2008 р.
 
Рівне- 2009
 
Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни „Топографічне креслення” студентами напряму 6.080101 „Геодезія, картографія та землеустрій” професійного спрямування „Землевпорядкування та кадастр” та „Геоінформаційні системи і технології” / С.М. Остапчук, О.М. Швець. - Рівне: НУВГП, 2009. – 24 с.
Упорядники: С.М.Остапчук, кандидат технічних наук, доцент; О.М. Швець, старший викладач
Відповідальний за випуск: П.Г.Черняга, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики
Рецензенти: C.В. Романчук, кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, геодезії та геоінформатики; М.М. Козяр, кандидат технічних наук, доцент кафедри нарисної геометрії, інженерної та машинної графіки
© С. М. Остапчук, О. М. Швець, 2009 © НУВГП, 2009
 
Зміст
 
Вступ
Розрахунково-графічна робота №1 «Умовні знаки для топографічних планів та карт»
Розрахунково-графічна робота №2 «Створення фрагменту карти в програмному середовищі Digitals»
Література
 
Вступ
 
Виконання розрахунково-графічних робіт з дисципліни «Топографічне креслення» передбачено діючим навчальним планом та робочою програмою дисципліни з метою закріплення отриманих теоретичних знань та удосконалення набутих практичних навичок. В першому семестрі передбачено виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Умовні знаки для топографічних планів та карт». Для виконання цієї роботи виділяється 12 год. В другому навчальному семестрі заплановано виконати розрахунково-графічну роботу №2 «Створення фрагменту карти в програмному середовищі Digitals». Термін її виконання теж становить 12 год.
Запропоновані методичні вказівки допоможуть з'ясувати ряд питань, що стосуються вимог і процедури виконання зазначених розрахунково-графічних робіт. Для полегшення роботи наведено приклади виконаних робіт у зменшеному масштабі. У зв'язку з обмеженими поліграфічними можливостями якість графічних матеріалів, зрозуміло, не може бути на належному рівні (наприклад, відсутні кольори умовних позначень, спотворені їх реальні розміри та ін.). Але автори наявність наведених прикладів вважають доцільним, оскільки вони допомагають студентам візуалізувати виконувану роботу і здійснювати її на більш свідомому рівні. Крім методичних вказівок для виконання розрахунково-графічних робіт потрібно використовувати рекомендовану навчальну і нормативну літературу.
 
Розрахунково-графічна робота №1 «Умовні знаки для топографічних планів та карт»
 
Під умовними знаками розуміють графічні позначення, за допомогою яких на планах і картах показують місцеположення предметів і явищ, а також їх якісні і кількісні характеристики.
Умовні знаки є своєрідною азбукою, за допомогою якої можна легко читати карти або плани. Чим крупніший масштаб карти чи плану, тим більше можна зобразити на них місцевих предметів, тим більше потрібно умовних позначень. Із зменшенням масштабу карти чи плану кількість знаків також зменшується.
Величина умовних знаків залежить від масштабу карти чи плану: чим крупніший масштаб, тим більша величина умовних знаків. Оптимальний розмір умовних знаків визначений на основі багаторічного досвіду оформлення топографо-картографічних матеріалів із врахуванням чутливості зорового сприйняття людини.
До сучасних топографічних знаків висуваються досить високі вимоги: графічна простота, наочність, достатня виразність і відмінність кожного від решти, характеристика основних властивостей відображуваного об'єкта, легке запам'ятовування тощо.
Із точки зору передачі планових геометричних особливостей об'єктів умовні знаки поділяють на площові (контурні), позамасштабні та лінійні.
Об'єкти, площа яких виражається в масштабі карти (плану), відображаються площовими умовними знаками. Раніше їх так і називали – “масштабні”. Вони складаються з позначення контура чи межі, яку займає об'єкт (суцільною лінією, пунктиром або точками), і його заповнення (зафарбуванням, сіткою, написом або значками). Контур передається із збереженням подібності з дійсними обрисами місцезнаходження та орієнтування об'єкта, а заповнення служить для його якісної характеристики (наприклад, луки, сади, виноградники, рілля, чагарники, ліси, болота, водосховища тощо).
Об'єкти, розміри яких не витримуються в масштабі карти (плану), позначаються позамасштабними умовними знаками. Вони дозволяють відображувати місцезнаходження відповідних об'єктів та їх різні характеристики. Місцезнаходження об'єктів при цьому
позначається певною (головною) точкою умовного знака, якісні відмінності передаються його формою, а кількісні – розмірами. Позамасштабними знаками показуються геодезичні пункти, заводські труби, колодязі, джерела, бензоколонки, окремі дерева, вітряки, маяки та ін.
Для відображення положення об'єктів великої протяжності, але малої ширини, довжина яких витримується в масштабі карти (плану), а ширина, переважно, не витримується, використовують лінійні умовні знаки. Вони передають точне місцезнаходження об'єктів на місцевості по осі їх найбільшої протяжності, але, як правило, перебільшують їх ширину. До таких об'єктів відносять залізні, автомобільні та ґрунтові дороги, лінії електропередач, трубопроводи, огорожі, кордони, показані однією лінією річки і т.п.
Слід зазначити, що один і той же об'єкт на картах (планах) різних масштабів може зображатися по-різному. На картах (планах) крупних масштабів він буде виражатися подібною площовою фігурою, а на матеріалах дрібніших масштабів може бути позначений позамасштабним або лінійним умовним знаком.
Для додаткової характеристики об'єктів і передачі їхніх різновидностей
Фото Капча