Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни "Електротехніка”

Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
23
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки України
Національний університет водного господарства та 
природокористування
 
Кафедра електротехніки і автоматики
 
                                                     043-199-1
 
 
Методичні вказівки 
до контрольної роботи з дисципліни „Електротехніка” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.092600 „Гідромеліорація (водні ресурси)”
 
 
Рівне 2009
 
 
 
Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни „Електротехніка” для студентів заочної форми навчання, які навчаються за напрямом підготовки 6.092600 „Гідромеліорація (водні ресурси)”
 
Упорядник Рачинська Н.І., ст. викладач кафедри електротехніки і автоматики.
 
Відповідальний за випуск Б.О.Баховець, професор, академік УЕАН, завідувач кафедрою електротехніки і автоматики.
 
Рачинська Н.І., 2009
НУВГП, 2009
 
1. Мета навчальної дисципліни
 
Метою вивчення дисципліни „Електротехніка” є формування системи знань з електротехніки бакалаврів, які навчаються за напрямом „Гідромеліорація (водні ресурси)”. Ці знання дадуть їм не тільки розуміння фізичних процесів, що відбуваються в електричних пристроях, а також набути навиків читання електро-технічної літератури і застосування отриманих знань для раціонального підбору, експлуатації електричних апаратів та засобів контролю, сигналізації та керування.
 
2. Контрольні завдання
 
2.1. Загальні методичні рекомендації
 
Виконання контрольної роботи є відповідальним кроком для засвоєння теоретичного матеріалу дисципліни „Електротехніка”.
Самостійне виконання контрольної роботи є запорукою успішної складання заліку.
Перед виконанням кожного завдання контрольної роботи необхідно: по-перше, уважно вивчити теоретичний матеріал з певного розділу робочої програми, конспект лекцій; по-друге, уважно розглянути методичні поради щодо виконання завдання і тільки тоді виконувати його.
 
2.2. Вимоги оформлення і виконання контрольних завдань
 
При виконанні контрольної роботи треба додержуватись таких вимог:
- контрольну роботу виконувати в зошиті;
- на титульному аркуші роботи необхідно вказати: назву дисципліни, назва факультету, спеціальність, групу, шифр, прізвище, ім’я та по-батькові, домашню адресу, дату виконання:
- для зауважень необхідно залишити поля;
- умови задач переписувати повністю;
- виписати дані для розрахунку;
- до кожного пункту розрахунку давати короткі пояснення (наприклад, визначаємо повний опір кола, і тощо);
- векторні діаграми, графіки бажано виконувати на міліметрово-му папері у певному масштабі (В/см – для напруги, А/см – для струму);
- схеми завдань, векторні діаграми, графіки виконувати олівцем.
Контрольна робота повинна бути здана на перевірку за 10 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії.
Контрольна робота складається з 4-ох завдань. Шифр варіанту визначається за двома останніми цифрами номеру залікової книжки.
 
Завдання 1
 
До джерела змінної синусоїдної напруги   частотою   під’єднано споживач з послідовним з’єднанням резистивних елементів, котушок індуктивності і конденсаторів (рис.1). Для цього електричного кола необхідно:
- відповідно до таблиць варіантів накреслити схему;
- розрахувати індуктивні і ємнісні опори кола;
- визначити повний опір кола  ;
- вирахувати струм джерела живлення і спади напруг на кожно-му елементі кола;
- за масштабом по напрузі  , побудувати топогра-фічну векторну діаграми кола;
- визначити потужності кола: активну, реактивну, повну і коефі-цієнт потужності  ;
- відповідно до варіанту визначити резонансне значення або  , або  , або  , при яких в колі виникне явище резонансу напруг;
- визначити струм джерела живлення і зробити висновки щодо енергетичного стану кола при резонансі.
 
Рис.1. Послідовне з’єднання резестивних елементів, котушок індуктивності і конденсаторів
 
Дані варіантів взяти з таблиць 1, 2.
Таблиця1
Цифри одиниць у шифрі1234567890
Положення ключів
у схемі,
 рис.1 
 
Таблиця 2
Цифри десятків у шифрі1234567890
Значення параметрів
схеми 
 
 Знак “+” з таблиці 3 означає, що ключ замкнений, а знак “–”, що – розімкнений. Якщо ключ замкнений, то цей елемент відсутній у схемі.
 
Методичні поради до завдання 1
 
Струм джерела живлення при послідовному з’єднанні споживачів визначають за формулою (закон Ома): 
 
де   - повний опір кола. Тут:  ,   - індуктивний і ємнісний опори відповідних реактивних елементів кола.
Спади напруг на елементах кола визначаються за формулою:  ,  ,  ,
де   - порядковий номер елемента.
Потужності визначаються за формулами:
активна  , або  ;
реактивна  , або 
повна  .
Коефіцієнт потужності в послідовних колах можна визначити:
 
Резонанс в електричному колі виникне тоді, коли індуктивні і ємнісні опори взаємно компенсуються, тобто коли
 
Отже, явища резонансу напруг можна досягти, змінюючи або частоту напруги джерела  , або індуктивність кола  , або ємність кола  . Тоді резонансні значення будуть:  ,  ,   тут   підставляти в Генрі, ємність у фарадах  , або  .
Так як при резонансі  , то
Фото Капча