Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 portalstudcon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки
до виконання контрольної роботи
з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»
для студентів ІІ-ІІІ курсів заочної форми навчання
напрямків підготовки «Облік та аудит», «Економіка підприємства»,
«Управління персоналом та економіка праці»
 
Укладачі: Л. М. Гейко, канд. екон. наук, доцент
Н. В. Сментина, канд. екон. наук, доцент
 
ВСТУП
 
Для студентів заочної форми навчання напрямків підготовки «Облік та аудит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці» навчальним планом передбачено виконання письмової контрольної роботи з дисципліни «Державне регулювання економіки». Контрольна робота передбачає індивідуальне виконання кожним студентом окремих завдань з використанням навчальної та спеціальної літератури, що забезпечить практичне засвоєння та поглиблення отриманих на лекціях та практичних заняттях знань теоретичних засад державного регулювання економіки, методології обґрунтувань економічних рішень, уміння працювати з науковою літературою та вміння здійснювати економічні розрахунки показників і робити обґрунтовані висновки.
Виконання контрольної роботи є допуском студентів до складання заліку з дисципліни. За виконання завдань контрольної роботи студенти отримують бали, що зараховуються до загальної кількості балів з дисципліни під час складання заліку.
 
1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Письмова контрольна робота складаються з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина контрольної роботи містить 10 тестів та передбачає розкриття сутності (змісту) п’яти основних категорій дисципліни. Практична частина контрольної роботи включає два практичні завдання різного рівня складності, що вимагають виконання певних розрахунків та обґрунтованого висновку. Усі практичні завдання містять умовні цифри.
При виконанні контрольної роботи та в разі необхідності слід звертатися за консультацією на кафедру економіки та управління національним господарством за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8, кімната 303. Тел. : (0482) 723-32-56.
Не пізніше ніж за тиждень до початку сесії контрольна робота подаються студентом для перевірки на кафедру. Підсумком перевірки контрольної роботи є її допуск до співбесіди або повернення на доробку (переробку) з зауваженнями рецензента.
Результати виконання контрольної роботи, яка за результатами перевірки допущена до співбесіди, із зауваженнями наукового керівника (у разі їх наявності) оголошуються студенту під час консультації або на практичному занятті на передодні залікового заняття.
У разі, якщо контрольна робота містить менше ніж 50% необхідної інформації (розрахунків) вона повертається студенту на доопрацювання. Про необхідність доопрацювання роботи студент дізнається на кафедрі не пізніше ніж через 10 днів після здачі роботи на перевірку. При повторному поданні контрольної роботи з доповненнями та виправленнями слід подавати і її первинний варіант з зауваженнями викладача, що її перевіряв.
Контрольну роботу студент виконує за варіантом, номер якого відповідає наведеним у таблиці 1 двом останнім цифрам номера залікової книжки студента. У разі відсутності номера залікової книжки завдання виконується за варіантом № 20.
 
Таблиця 1
Варіанти завдань контрольної роботи студентів
 
 
Завдання, яке виконано не за своїм варіантом, перевірці не підлягає.
 
2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
При представленні контрольної роботи на перевірку слід дотримуватися певних вимог щодо її оформлення.
Завдання виконуються або в комп’ютерному варіанті, або рукописно виключно однією мовою (українською або російською).
При рукописному варіанті текстову частину роботи слід писати чітким, розбірливим почерком через клітинку, залишати поля для поміток та зауважень рецензента.
При комп’ютерному варіанті робота друкується на одній стороні білого паперу формату А4 з дотриманням таких вимог:
 • шрифт – Times New Roman;
 • розмір шрифту – 14;
 • міжстроковий інтервал – 1, 5;
 • розмір абзацного відступу – 1, 25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве – 2, 0 см. ; праве – 1, 5 см.
 • нумерація сторінок – у правому верхньому кутку.
Починається завдання з титульної сторінки, на якій наводяться необхідні відомості про студента. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку А.
За титульною сторінкою послідовно розміщуються:
 • тестові питання відповідного варіанта роботи;
 • відповіді на тестові питання, відповідно до вимог їх подання;
 • завдання другої частини теоретичного блоку відповідного варіанта роботи;
 • розкриття сутності категорій;
 • завдання практичної частини та їх розв’язання;
 • перелік літератури, яка використовувалась при виконанні роботи.
Відповіді на тестові питання позначаються відповідною буквою з наведених варіантів відповідей та подаються у послідовності з першого по десятий у таблиці, форма якої наведена в додатку Б. Слід мати на увазі, що тестові питання, з позначкою *, мають декілька правильних відповідей.
При розкритті сутності категорій слід бути локанічним та посилатися на джерела інформації, якими скористався студент при виконанні завдання. Посилання на першоджерела інформації подаються у квадратних дужках, у яких вказується номер джерела, що міститься у переліку використаної літератури, та номер сторінки, на якій міститься запозичений матеріал. Наприклад, [3, с. 45]. Зразок оформлення посилань на джерело інформації наведено у додатку В.
Джерелами інформації для виконання теоретичної частини контрольної роботи мають бути навчальні посібники з дисципліни та спеціальна література.
Розв’язання практичного завдання здійснюється згідно з методикою розрахунків економічних показників, яка міститься в розділі 4 даних методичних вказівок. Кожен розрахунок потребує подання відповідної формули; отриманий результат обов’язково має містити одиниці його вимірювання. Завершується практичне завдання обґрунтованим висновком.
Обов’язковою є нумерація сторінок контрольної роботи. У кінці роботи фіксується особистий підпис студента та дата її виконання.
 
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Контрольна робота студентів заочної форми навчання оцінюється згідно з картою самостійної роботи студентів. За виконання контрольної роботи студент має змогу отримати 60 балів.
Складові оцінки контрольної роботи такі:
 • теоретична частина – 10 балів (10 тестів по 1 балу) ;
 • розкриття сутності категорій – 20 балів (5 категорій по 4 бали) ;
 • практична частина – 30 балів, у т. ч.
 • практичне завдання першого типу – 10 балів;
 • практичне завдання другого типу – 20 балів.
Теоретична частина контрольної роботи включає тестові питання, правильна відповідь на кожне з яких оцінюється по 1 балу. Таким чином, максимальна кількість балів, яку може отримати студент за відповіді на тестові питання, складає 10 балів.
Якщо тестове питання передбачає наявність більше однієї відповіді, оцінка залежить від повноти цієї відповіді:
- наявність однієї відповіді при двох необхідних – 0, 5 бала;
- наявність однієї відповіді при трьох необхідних – 0, 35 бала;
- наявність двох відповідей при трьох необхідних – 0, 7 бала.
Розкриття сутності категорій оцінюється 20 балами. Правильне повне розкриття сутності кожної категорії з обов’язковим посиланням на джерела інформації оцінюється 4 балами за кожну категорію. Зменшення кількості балів за виконання завдання передбачається:
на 1 бал – за відсутність посилань на першоджерела інформації;
на 2 бали – за переписування великого масиву інформації з літературних джерел без виділення головної суті.
Практична частина контрольної роботи включає розв’язання двох завдань різного рівня складності, які оцінюються наступним чином:
завдання 3. 1 – 10 балів;
завдання 3. 2 – 20 балів;
Складові оцінки практичного завдання такі:
Завдання 3. 1:
- правильний вибір формул та їх написання – 3 бали;
- правильне використання формул і підставлення даних – 2 бали;
- правильні математичні розрахунки – 2 бали;
- правильний обґрунтований висновок – 3 бали.
Завдання 3. 2:
- правильний вибір формул та їх написання – 8 балів;
- правильне використання формул і підставлення даних – 5 балів;
- правильні математичні розрахунки – 2 бали;
- правильний обґрунтований висновок – 5 балів.
Кількість балів зменшується в залежності від повноти окремих складових завдання, від кількості математичних і економічних помилок та їх глибини.
Якщо при розв’язанні завдання допущена одна проміжна математична помилка, яка потягнула за собою невірний кінцевий результат, кількість балів зменшується на 1 бал. Якщо таких помилок більше ніж одна, то кількість балів за складову – правильні математичні розрахунки дорівнюватиме 0. Якщо математично невірний лише кінцевий результат, кількість балів зменшується на 0, 5 бали.
 
4. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКІВ ЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ
 
4.1. Розрахунок очікуваних обсягів макроекономічних показників
 
Основним макроекономічним показником, з якого починаються розрахунки, є показник ВВП. Валовий внутрішній продукт обчислюють трьома методами, які забезпечують однаковий результат підрахунку:
 • методом кінцевого використання (за видатками) ;
 • розподільчим методом (за доходами) ;
 • виробничим методом (за доданою вартістю).
На основі показника ВВП розраховується ціла низка інших макроекономічних показників. Перший з них – показник ВНП (через сальдо первинних доходів). Іншими словами, ВНП відмінний від ВВП на суму переведеного у країну прибутку від вкладеного за кордоном капіталу (власності) та заробітної плати громадян, що працюють за кордоном, за винятком аналогічних, вивезених з країни доходів іноземців та іноземних суб’єктів господарювання.
ВНП = ВВП + Д (П) резидентів – Д (П) нерезидентів, (1)
де
Д (П) резидентів – доходи (прибуток) фізичних осіб – громадян даної країни (юридичних осіб – національних підприємств), що працюють за кордоном;
Д (П) нерезидентів – доходи (прибуток), отримані іноземними фізичними та юридичними особами, що працюють в Україні.
Якщо з ВВП вирахувати суму річної амортизації, то отримаємо ЧНП.
ЧНП = ВНП – А (2)
Для розрахунку обсягу ЧНП розрахункового року слід враховувати структурні зміни в економіці та застосовувати формулу:
ЧНП¹ = ЧНП св¹: d чнп св¹ х 100%, (3)
де ЧНП¹ – чистий національний продукт, що очікується в розрахунковому році, грн;
ЧНПсв¹ – чистий національний продукт, що буде створений у сфері виробництва в розрахунковому році, грн. ;
d чнп св¹ – питома вага у розрахунковому році сфери виробництва в чистому національному продукті, %.
Чистий національний продукт, що буде створений у сфері виробництва в розрахунковому році, має бути розрахований за допомогою коефіцієнтів (індексів), які визначають вплив екстенсивних та інтенсивних факторів на зазначений показник. Формула розрахунку виглядає так:
ЧНП св¹ = ЧНП св° х kpq св¹ х kpт св¹, (4)
де ЧНП св¹, ЧНП св° – чистий національний продукт, що створений у сфері виробництва відповідно в розрахунковому та базисному році, грн. ;
kpq св¹, kpт св¹ – індекси в розрахунковому році показників продуктивності праці та чисельності працюючих у сфері виробництва.
 
4.2. Розрахунок дотації
 
При визначенні розміру дотації слід розуміти, що за своєю сутністю дотація є компенсацією держави за втручання її у процес ціноутворення. Тому формула розрахунку має вигляд:
Д = (Цр – Цу) х Qдот, (5)
де Д – розмір дотації на виробництво продукції (послуги), грн.
Цр – реальна ринкова ціна, грн. /од.
Цу – відпускна ціна, що встановлена державою за одиницю продукції, грн. /од.
Qдот – обсяг виробництва продукції або послуги, що підлягає дотуванню, од.
 
 4.3. Розрахунок субсидії
 
При визначенні суми субсидії слід виходити з того, що субсидія – це фінансова допомога держави споживачам житлово-комунальних послуг, що її потребують, на сплату частини вартості житлово-комунальних послуг у межах норм їх споживання. З огляду на це, формула розрахунку суми субсидії на місяць є такою:
  (6)
де Сжкп – розмір субсидії, що надається споживачеві житлово-комунальних послуг на місяць, грн. ;
Цжкп (N) – вартість житлово-комунальних послуг у межах норм споживання на місяць, грн. ;
d – граничний відсоток середнього сукупного доходу, що встановлений державою для сплати житлово-комунальних послуг населенням, %;
ССД – середньомісячний сукупний дохід родини за попередні півроку, грн.
Граничний відсоток середнього сукупного доходу (d), який встановлено державою для сплати житлово-комунальних послуг, є диференційованим і у теперішній час складає:
10% – для сімей, що складаються виключно з пенсіонерів;
15% – для сімей, у складі яких є працездатні особи.
 
4.4. Визначення необхідного обсягу виробництва (можливого обсягу експорту) ресурсу
 
При обґрунтуванні необхідного обсягу виробництва продукції у країні, необхідного обсягу імпорту продукції у країну та можливого обсягу експорту продукції з країни використовують балансовий метод планування. Він полягає в ув’язці потреб усіх потенційних споживачів ресурсу (виробників, населення, держави, інших країн) з можливостями потенційних постачальників ресурсу (національних виробників, імпортерів, держави). Інструментом планування є баланс, розділи якого містять такі показники:
Розділ балансу «Розподіл» має такі показники (статті) :
1. Виробничо-експлуатаційні потреби
2. Капітальне будівництво
3. Ринковий фонд
4. Експорт
5. Закладення ресурсу до державного резерву
6. Залишки ресурсу на кінець року
Розділ балансу «Ресурси» включає показники:
1. Залишки ресурсу на початок року
2. Виробництво
3. Імпорт
4. Розбронювання ресурсу з державного резерву
5. Інші ресурси
При обґрунтуванні показнику, розмір якого необхідно визначити, користуються прийомом балансової ув’язки, відповідно до якого, наприклад, необхідний обсяг виробництва розраховується за формулою:
Q необх = Усього «Розподіл» – відомі джерела ресурсів (7)
 
4.5. Розрахунки можливого обсягу виробництва промислової продукції
 
При визначенні можливого обсягу виробництва промислової продукції слід розуміти, що він знаходиться у прямо пропорційній залежності від середньорічної виробничої потужності промисловості та ступеня її використання. Формула, що використовується для розрахунку, має вигляд:
Q можл. =  х kвп, (8)
де   – середньорічна виробнича потужність промисловості, од.
Kвп – коефіцієнт використання середньорічної виробничої потужності.
Середньорічна потужність визначається за формулою:
де ВП п. р. – виробнича потужність промисловості на початок року, од.
 – середньорічне виведення з експлуатації потужності, од;
-середньорічне введення у дію потужності, од.
 
4.6. Розрахунки необхідного введення в дію додаткових виробничих потужностей та необхідних для цього капіталовкладень
 
При визначенні необхідного введення в дію виробничих потужностей слід виходити з того, що така необхідність виникає тоді, коли діючі в певній сфері економічної діяльності виробничі потужності не забезпечують необхідний суспільству обсяг виробництва продукції, а підприємства самотужки невзмозі виправити ситуацію, що склалася на ринку продукції. Методологічною засадою визначення необхідного введення в дію виробничих потужностей є баланс виробничої потужності відповідної сфери економічної діяльності, на підставі показників якого розраховується можливий обсяг виробництва продукції в розрахунковому році (див. формулу 8).
Ключовою формулою розрахунків необхідного приросту виробничих потужностей є така:
ΔП необх = (Qнеобх – Q можл) : kвикПвв, (10)
де ΔП необх – необхідний приріст виробничих потужностей;
Qнеобх – необхідний обсяг виробництва продукції (див. формулу 7) ;
Q можл – можливий обсяг виробництва продукції;
kвикПвв – коефіцієнт використання виробничих потужностей, що вводяться в експлуатацію.
При визначенні обсягу капітальних вкладень, які необхідні для введення в дію виробничих потужностей, використовується показник питомих капітальних вкладень, який свідчить про витрати капіталу (інвестицій) на введення в дію одиниці потужності (площі). Цей показник є середньою розрахунковою величиною, яка свідчить про те, які капітальні витрати понесли на аналогічних об’єктах галузі інвестори, що здійснювали введення в дію аналогічних об’єктів. Ключовою формулою розрахунків є така:
КВ необх = Пвв • Īуд, (11)
де КВнеобх – обсяг капітальних вкладень, необхідних для введення в дію виробничих потужностей, грн. ;
Пвв – виробничі потужності, що мають бути введені в дію, од. ;
Īуд – середні питомі капітальні вкладення по аналогічних об’єктах галузі, грн. /од.
 
4.8. Розрахунки очікуваних змін на ринку робочої сили
 
При визначенні очікуваних змін чисельності робочої сили слід виходити з того, що необхідне скорочення чисельності робочої сили в галузі виникає за причин зменшення обсягів виробництва продукції чи послуг та зростання рівня продуктивності праці – у виробничій сфері і розширення норм (зон) обслуговування – у невиробничій сфері. Для визначення таких змін складається відповідний баланс ринку праці, у якому порівнюються потреба в робочій силі з наявністю її на початок та кінець розрахункового року.
Ключовою формулою таких розрахунків є визначення загальної потреби у робочій силі в розрахунковому періоді.
У виробничій сфері (промисловості) спочатку визначається чисельність промислово-виробничого персоналу за формулою:
Тпвп p = Qp: qпвп p, (12)
де Тпвп p – загальна потреба в чисельності промислово-виробничого персоналу в розрахунковому році, осіб;
Qp – обсяг виробництва продукції в розрахунковому році, грн. ;
qпппp – рівень продуктивності праці одного працівника ПВП, грн. /осіб.
Загальна чисельність робочої сили в промисловості складається як з промислово-виробничого персоналу, так і непромислового персоналу, частка якого в загальній чисельності робочої сили коливається (в залежності від галузі) від 5 до 10%.
У невиробничій сфері розрахунок загальної потреби в робочій силі певної кваліфікації залежить від очікуваних обсягів послуг цієї сфери та норм (зон) обслуговування певного контингенту. Розрахунки здійснюються за формулою:
Тр. с. p = Qp: Np, (13)
де Тр. с. p – загальна потреба в робочій силі в розрахунковому році, осіб;
Qp – обсяг послуг у розрахунковому році, посл. ;
Np – норма (зона) обслуговування в розрахунковому році, осіб/посл.
Після визначення загальної потреби в робочій силі розраховують необхідний приріст (+), або зменшення робочої сили (-) шляхом вирахування від загальної потреби у робочій силі її наявності кількості на початок року.
Розрахунок надлишку (додаткової потреби) робочої сили у розрахунковому році визначається як сума необхідного приросту (зменшення) робочої сили та її вибуття з наявного складу протягом розрахункового року.
 
5. ВАРІАНТИ контрольної роботи
 
ВАРІАНТ 1
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Показник «оборот вантажного вагона» вимірює:
а) термін перевізного циклу;
б) час з початку завантаження вантажу у вагон до наступного завантаження іншого вантажу в цей же вагон;
в) час з початку завантаження вантажу у вагон до початку його розвантаження.
1. 2. * Пряме втручання держави у процес ціноутворення здійснюється:
а) шляхом установлення єдиних податків, що містять ціни;
б) шляхом установлення фіксованих цін;
в) шляхом установлення граничного рівня цін або їх граничного зростання;
г) шляхом затвердження структури ціни.
1. 3. Застосування адміністративного методу державного регулювання економіки переслідує ціль:
а) установлення межі приватного підприємництва;
б) забезпечення соціальної стабільності суспільства;
в) соціальний захист населення;
г) пом’якшення недоліків ринкової економіки.
1. 4. * Непрямими податками є:
а) акциз
б) податок з прибутку підприємств;
в) податок на додану вартість;
г) мито;
д) податок з доходів населення.
1. 5. Рівень зайнятості трудових ресурсів вимірюється:
а) відношенням чисельності осіб, які фактично працюють, до загальної чисельності населення;
б) відношенням чисельності осіб, які фактично працюють у різних сферах економічної діяльності, до загальної чисельності трудових ресурсів;
в) відношенням чисельності трудових ресурсів до загальної чисельності населення.
1. 6. Кількісним показником індикативного плану є:
а) темп зростання валового національного продукту;
б) валовий збір зерна;
в) зростання реальних доходів населення.
1. 7. Трудові баланси відображають:
а) чи має місце безробіття в державі;
б) формування, розподіл та використання трудових ресурсів;
в) процес відтворення робочої сили.
1. 8. Визначте зміни в обсязі державного резерву ресурсу за умов, якщо виробничі потреби і потреби населення в ресурсі складають 1, 8 тис. тонн, норматив державного резерву дорівнює 10, 0%, а на початок року в ньому знаходиться 200 тонн ресурсу:
а) необхідно розширити обсяг державного резерву ресурсу на 20 тонн;
б) необхідно зменшити обсяг державного резерву ресурсу на 10 тонн;
в) немає необхідності змінювати обсяг державного резерву;
г) необхідно зменшити обсяг державного резерву ресурсу на 20 тонн;
1. 9. Складовими економічної структури економіки є:
а) галузева, відтворювальна, соціальна, регіональна структура;
б) натуральна, відтворювальна, технологічна структура;
в) відтворювальна, міжрегіональна, екологічна структура.
1. 10. Осяг незавершеного будівництва на кінець року за умови, якщо на початок року незавершене будівництво дорівнювало 25, 8 млн. грн., а за рік виконано обсяг будівельно-монтажних робіт вартістю 2, 5 млн. грн. :
а) не зміниться;
б) становитиме 23, 3 млн. грн. ;
в) становитиме 28, 3 млн. грн.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Валовий національний продукт.
2. Дотація.
3. Балансовий метод індикативного планування.
4. Трудові ресурси.
5. Питомі капітальні вкладення.
ІІІ. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у витратній частині державного бюджету в розрахунковому році, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні вугілля.
Вихідні дані:
1. У розрахунковому році обсяг видобутку вугілля складе 92 млн. т.
2. Витрати вугільних підприємств на видобуток 1 тонни вугілля наведені у таблиці.
3. Норматив рентабельності, що забезпечує підприємствам галузі отримання госпрозрахункового доходу, дорівнює 25, 0%.
4. Відпускна оптова ціна, яка встановлена державою за 1 тонну вугілля, дорівнює 900, 0 грн.
3. 2. Постановка завдання: Визначити необхідність введення в дію додаткових потужностей з виробництва цукру та обсяг потрібних для цього капітальних вкладень.
Вихідні дані:
На кінець базисного року сумарні потужності підприємств з виробництва цукру дорівнювали 3, 9 млн. тонн.
2. Планується, що виробничі потужності цукрових заводів, які діють на початок розрахункового року, будуть використовуватися на 90, 0%.
3. У розрахунковому році планується виведення з експлуатації застарілого обладнання:
з 01. 03 – виробничою потужністю 0, 2 млн. тонн цукру на рік, яке використовується на 95, 3%;
у невизначений термін – потужністю 0, 2 млн. тонн цукру на рік, яке використовується на 85, 0%.
4. Необхідний обсяг виробництва цукру в розрахунковому році для задоволення потреб усіх споживачів визначений у розмірі 4, 0 млн. тонн.
5. У цукровій промисловості нормативний коефіцієнт використання нових потужностей, що вводяться в дію, дорівнює 0, 800.
6. Відомо, що на двох цукрових заводах для введення в дію додаткових потужностей розміром 0, 2 млн. тонн та 0, 4 млн. тонн цукру на рік були витрачені капітальні вкладення в розмірі (відповідно) 120, 5 млн. грн. та 180, 1 млн. грн.
 
ВАРІАНТ 2
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Коефіцієнт перевезеності вантажу показує:
а) ступінь перевезеності виробленої продукції;
б) відсоток перевезень;
в) питому вагу перевезень.
1. 2. * Методи втручання держави у процес ціноутворення залежать від:
а) волі та бажання політичної партії, що прийшла до влади;
б) зрілості ринкових відносин;
в) прийнятої у державі концепції державного регулювання;
г) стабільності економіки.
1. 3. Адміністративні міри державного регулювання – це:
а) міри виключно правового характеру;
б) міри виключно економічного характеру;
в) міри як правового, так і економічного характеру.
1. 4. Місцевий податок – це:
а) податок, що встановлюється місцевою владою;
б) податок, який перераховується в певній пропорції до державного та місцевого бюджетів;
в) податок, що приймається місцевою владою із затвердженого державою переліку і застосовується на певній території.
1. 5. * Державна програма та державний план відрізняються за такими критеріями:
а) обов’язковість виконання програм;
б) адресність показників програм;
в) наявність у програм ресурсного забезпечення;
г) наявність органу управління, що контролює виконання програми;
д) у них різний терміновий горизонт.
1. 6. Сутність принципу пріоритетності у плануванні полягає у:
а) визначенні головних проблем економічного розвитку держави;
б) наданні фінансових ресурсів для вирішення проблем розвитку галузі;
в) визначенні проблем, які забезпечують економічне зростання;
г) визначенні найголовніших проблем (галузей), які обумовлюють економічне зростання і для вирішення (розвитку) яких держава надає необхідні фінансові кошти.
1. 7. Основна мета балансового методу планування – це:
а) виявлення пропорцій та диспропорцій в економіці;
б) виявлення потреб усіх споживачів у певних ресурсах;
в) виявлення можливостей усіх постачальників певних ресурсів.
1. 8. Визначте зміни, які необхідно передбачити в обсязі державного резерву, якщо виробничі потреби і потреби населення в ресурсі складають 2, 0 тис. тонн, установлений КМУ норматив державного резерву дорівнює 15, 0%, а на початок року в державному резерві знаходиться 250 тонн ресурсу, з яких у 25 тонн закінчується термін зберігання:
а) поновити ресурси резерву в обсязі 25 тонн;
б) вилучити з державного резерву 25 тонн ресурсу, термін зберігання якого закінчується;
в) закласти до державного резерву 75 тонн нового ресурсу;
г) не змінювати обсяг державного резерву.
1. 9. Валовий національний продукт вимірює:
а) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені національними підприємствами в межах країни;
б) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені в обох сферах економіки в межах країни незалежно від національної належності підприємств;
в) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені в обох сферах економіки національними виробниками незалежно від їх місцезнаходження.
1. 10. * Обсяг капітальних вкладень, які на етапі розрахунків визначаються як потрібні для введення в дію виробничих потужностей, залежить від:
а) розміру виробничої потужності, що має бути введена в дію;
б) розрахункового значення середніх питомих капітальних вкладень;
в) вартості будівельно-монтажних робіт;
г) ціни будівництва.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Валовий внутрішній продукт.
2. Субсидія.
3. Метод державного регулювання економіки.
4. Безробітні.
5. Технологічна структура капітальних вкладень.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги сім'ї, що претендує на її оформлення, на місяць, у разі якщо сім'я має право на її отримання, та суму коштів, яку має сплатити сім'я самотужки за отримані протягом місяця комунальні послуги.
Вихідні дані:
Сім’я складається з 4 осіб.
Доходи працездатних членів сім’ї за 6 місяців, що передують моменту отримання субсидії, підтверджені довідками про доходи з місця роботи (навчання), містяться у таблиці.
Вартість житлово-комунальних послуг, що споживає сім’я за місяць, складає – 559, 25 грн., у т. ч. у межах норм споживання – 551 грн.
Затверджений прожитковий мінімум дорівнює 1018 грн. на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Визначити очікувані зміни чисельності робочої сили (додаткову потребу чи надлишок) в промисловості в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році в промисловості досягнуті такі обсяги виробництва продукції: в галузях групи «А» – 1470, 0 млн. грн. ; у галузях групи «Б» – 1500, 0 млн. грн.
2. Середньорічна виробітка одного працівника ПВП у базисному році складала: у галузях групи «А» – 14, 0 тис. грн. ; у галузях групи «Б» – 11, 2 тис. грн.
3. У розрахунковому році очікуються такі зміни обсягів виробництва продукції: у галузях групи «А» – скорочення на 10, 0%; у галузях групи «Б» – зростання на 5, 0%.
4. Продуктивність праці в розрахунковому році зміниться так: у галузях групи «А» – зросте на 3, 0%, у галузях групи «Б» – зросте на 2, 0%.
5. На початок розрахункового року чисельність працюючих складає: у галузях групи «А» – 143200 осіб, у галузях групи «Б» – 160000 осіб.
7. Протягом розрахункового року матиме місце вибуття робочої сили (на пенсію тощо) : у групі «А» – 2300 осіб, у групі «Б» – 1500 осіб.
8. Питома вага ПВП у загальній чисельності працівників у групі «А» складає 95, 0%, а у групі «Б» – 93, 0%.
 
ВАРІАНТ 3
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * На вибір виду транспорту для перевезення вантажу впливають такі фактори:
а) вид вантажу;
б) швидкість доставки вантажу;
в) вартість перевезення вантажу;
г) відстань доставки вантажу;
д) якість транспортних шляхів.
1. 2. Видами макроекономічного планування, що відомі у світовій практиці, є:
а) бізнес-планування та модулювання;
б) планування ділового розвитку та прогнозування;
в) індикативне та директивне планування;
г) стратегічне та тактичне планування.
1. 3. За функціональним призначенням розрізняють такі методи державного регулювання:
а) методи суспільного регулювання, бюджетно-податкові методи, грошово-кредитні й адміністративні;
б) адміністративні, бюджетні, податкові, грошово-кредитні й амортизаційні методи регулювання;
в) цінове регулювання й адміністративні методи регулювання.
1. 4. До загальних мір, що регулюють обсяг кредиту, належить:
а) установлення ставки відсотка, за яким Національним банком кредити надаються комерційним банкам;
б) обмеження обсягу кредиту, що надається одному клієнтові;
в) регламентація умов видачі конкретних видів кредиту;
г) безвідсоткове кредитування будівництва житла для молодих сімей.
1. 5. * Чисельність трудових ресурсів відрізняється від робочої сили (у сторону збільшення) розміром:
а) чисельності тих трудових ресурсів, які зайняті навчанням з відривом від виробництва;
б) чисельності осіб працездатного віку, які отримують пенсію на пільгових умовах;
в) чисельності тих трудових ресурсів, які не зайняті у сферах економічної діяльності.
1. 6. Базовими документами для розробки державного індикативного плану соціально-економічного розвитку є:
а) концепція соціально-економічного розвитку, орієнтири соціально-економічного розвитку;
б) прогнози соціально-економічного розвитку, концепція соціально-економічного розвитку;
в) директивні завдання, концепція соціально-економічного розвитку;
г) бюджет країни та пріоритети соціально-економічного розвитку.
1. 7. Фінансовим балансом є:
а) баланс основних фондів;
б) баланс устаткування;
в) баланс грошових прибутків і витрат населення.
1. 8. Визначте потреби будівництва в цементі в розрахунковому році, якщо в базисному році в ньому було спожито 12, 5 млн. т цементу, а в розрахунковому році обсяг будівельно-монтажних робіт зросте на 5, 0%:
а) вони не зміняться; б) 11, 875 млн. т;
в) 13, 125 млн. т; г) 13, 0 млн. т.
1. 9. Національний дохід держави відрізняється від чистого національного продукту?
а) сумою амортизаційних відрахувань, що нараховані по основних фондах народного господарства за рік;
б) сумою непрямих податків, що містяться в цінах кінцевих споживчих товарів та послуг;
в) вони не відрізняються.
1. 10. Сума у вартісній формі витрат на здійснення розширеного відтворювання основних фондів виробничого та невиробничого призначення – це:
а) капітальні вкладення; б) фінансові інвестиції; в) інвестиції.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Чистий національний продукт.
Ліцензія.
Державне регулювання економіки.
Транспортна активність населення.
Готова продукція будівництва та її вимірювачі.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити річний розмір дотацій хлібозаводу на виробництво пшеничного хліба, який необхідно передбачити в місцевому бюджеті, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні пшеничного хліба.
Вихідні дані:
1. Річний обсяг виробництва пшеничного хліба на хлібозаводі дорівнює 2, 5 тис. т
2. Витрати на виробництво 1 кг пшеничного хліба наведені в таблиці
3. Нарахування на заробітну плату (ЄСВ) встановлені на рівні 37, 5%.
4. Норматив рентабельності пшеничного хліба, що забезпечує підприємству отримання госпрозрахункового доходу, дорівнює 14, 0%.
5. Відпускна оптова ціна за 1 кг пшеничного хліба, яка встановлена органами місцевої влади, складає 4, 60 грн.
3. 2. Постановка завдання: Визначити можливий у розрахунковому році обсяг видобутку вугілля.
Вихідні дані:
1. У базисному році у вугільній промисловості мали місце такі показники:
обсяг видобутку вугілля – 722, 0 млн. тонн;
середньорічна виробнича потужність – 773, 0 млн. тонн;
виробнича потужність на кінець року – 790, 0 млн. тонн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни виробничої потужності галузі:
- з 01. 07 – виведення потужності розміром 12, 6 млн. тонн вугілля на рік;
- з 01. 10 – виведення потужності розміром 16, 4 млн. тонн вугілля на рік;
- у невизначений термін введення нового обладнання потужністю 20, 0 млн. тонн вугілля на рік.
3. У розрахунковому році ступінь використання виробничих потужностей галузі зросте на 2, 3% пункти.
 
ВАРІАНТ 4
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Визначте обсяг будівельно-монтажних робіт, що виконані за рік, якщо незавершене будівництво на початок року дорівнювало 21, 4 млн. грн., а на кінець року – 23, 7 млн. грн. :
а) 45, 1 млн. грн. ;
б) 2, 3 млн. грн. ;
в) 7, 3 млн. грн.
1. 2. * Роботу транспорту вимірюють такі показники:
а) обсяг перевезень вантажів;
б) обсяг вантажообігу;
в) обсяг пасажирообігу;
г) чисельність пасажирів;
д) обсяг приведеного вантажообігу.
1. 3. Можливість процесу державного регулювання економіки забезпечують такі передумови:
а) економічні, організаційні, політичні;
б) політичні, організаційні, методологічні;
в) організаційні, методологічні, природо кліматичні;
г) зовнішньоекономічні, політичні, організаційні.
1. 4. Методи державного регулювання залежно від ступеня втручання держави в економіку поділяються на:
а) методи прямого і методи непрямого регулювання;
б) адміністративні методи й економічні регулятори;
в) бюджетні, податкові та фінансово-кредитні методи.
1. 5. Дотація за своєю сутністю – це:
а) міра бюджетного регулювання, яка забезпечує соціальний захист населення;
б) компенсація з бюджету коштів за втручання держави в процес ціноутворення;
в) сплата з державного бюджету коштів на покриття збитковості окремих видів продукції (послуг) або галузей у цілому.
1. 6. Трудові ресурси за своєю сутністю – це:
а) особи у працездатному віці;
б) громадяни у віці від 16 років до 60 (для жінок) та 62 (для чоловіків) років;
в) частина населення держави, яка завдяки фізичним можливостям та трудовим навичкам бере чи може брати участь у різних сферах економічної діяльності;
г) особи, які беруть участь у різних сферах економічної діяльності.
1. 7. До загальноекономічних належить пропорція:
а) між фондом споживання та фондом нагромадження;
б) між промисловістю та сільським господарством;
в) між чисельністю зайнятих і незайнятих;
г) між тваринництвом та рослинництвом.
1. 8. * Сутність принципу балансової ув’язки, який використовується при розрахунках показників індикативного плану полягає у:
а) визначенні певної статті ресурсної частини балансу, виходячи з розрахунків загальної суми потреб у розділі «Розподіл» та інших статей ресурсної частини балансу;
б) визначенні статей розподільної частини балансу;
в) визначенні певної статті розподільної частини балансу, виходячи з розрахунків загальної суми ресурсів та інших статей розподільної частини балансу;
г) визначенні статей ресурсної частини балансу.
1. 9. Визначте потреби будівництва в цементі в розрахунковому році, якщо в базисному році галуззю було спожито 10, 5 млн. тонн цементу, а в розрахунковому році обсяги будівництва не зміняться, а норма споживання цементу в галузі зменшиться на 5, 0%:
а) 9, 975 млн. т;
б) не зміниться;
в) 11, 025 млн. т;
г) 9, 925 млн. т.
1. 10. Валовий внутрішній продукт відрізняється від валового випуску:
а) вартістю використаних у виробництві засобів виробництва;
б) сумою амортизаційних нарахувань;
в) сумою чистих матеріальних витрат.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Національний доход.
2. Пряме бюджетне фінансування.
3. Індикативний план.
4. Капіталовкладення.
5. Реальні доходи населення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, яку потрібно надати власнику житла на місяць. Яку суму коштів повинен сплатити власник житла за отримані послуги після отримання субсидії?
Вихідні дані.
Сім’я власника житла складається з 3-х осіб, у тому числі однієї дитини непрацездатного віку, і відповідає вимогам щодо надання субсидії.
Сукупний доход сім’ї за останні півроку дорівнював 15500 грн.
Сім’я отримує житлово-комунальні послуги, вартість яких на місяць складає 488, 5 грн., у тому числі у межах норми споживання – 469, 7, 0 грн.
Встановлений державою прожитковий мінімум дорівнює 1018 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Визначити необхідність введення в дію в розрахунковому році додаткових виробничих потужностей у цементній промисловості та обсяг потрібних для цього інвестицій
Вихідні дані:
1. У базисному році в цементній промисловості мали місце такі показники ресурсів виробничої потужності:
виробнича потужність на початок року – 4, 1 млн. тонн;
введення в дію потужності – 0, 2 млн. тонн;
виведення з експлуатації потужності – 0, 3 млн. тонн
2. У розрахунковому році очікуються такі показники та зміни:
виробничі потужності цементних заводів на початок року будуть використовуватися на 90, 0%;
з 01. 03 планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 3 млн. тонн цементу на рік, яке використовується на 85, 0%;
у невизнечений термін планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 2 млн. тонн цементу на рік, яке використовується на 88, 0%.
3. Необхідний обсяг виробництва цементу для забезпечення в розрахунковому році потреб усіх споживачів визначений у розмірі 4, 0 млн. тонн.
4. Коефіцієнт використання нових потужностей, що вводяться в дію, дорівнює в галузі 0, 800.
5. Відомо, що на двох цементних заводах для введення в дію додаткових потужностей розміром 0, 2 млн. тонн та 0, 3 млн. тонн цементу на рік були вкладені кошти в розмірі (відповідно) 85, 6 млн. грн. та 114, 0 млн. грн.
 
ВАРІАНТ 5
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * Транспортну активність населення вимірюють такі показники:
а) чисельність пасажирів, що припадає на одного мешканця;
б) кількість поїздок, що припадає на одного мешканця;
в) обсяг пасажирообігу, що припадає на одного мешканця.
1. 2. Прямими методами державного регулювання економіки є:
а) податковий, бюджетний та адміністративний;
б) податковий та бюджетний;
в) адміністративний та бюджетний;
г) адміністративний та податковий.
1. 3. Дотація має місце при такому співвідношенні між реальною ринковою ціною (Цр) та встановленою відпускною (Цв) :
а) Цр > Цв; б) Цв > Цр; в) Цр < Цв.
1. 4. Прогресивний податок – це:
а) податок, ставка якого підвищується при збільшенні бази оподаткування;
б) податок, ставка якого знижується при збільшенні бази оподаткування;
в) податок, ставка якого постійна і не залежить від зміни бази оподаткування;
г) податок, платежі за яким до бюджету зростають.
1. 5. * Трудові ресурси в Україні мають такий склад:
а) особи у віці 16-62 роки;
б) жінки у віці 16-60 років та чоловіки у віці 16-62 років за винятком інвалідів І та ІІ груп та осіб, що отримують пенсію на пільгових умовах;
в) особи пенсійного віку, які працюють у різних сферах економічної діяльності;
г) особи, які не досягли віку 16 років, але працюють (за офіційним дозволом) у різних сферах економічної діяльності.
1. 6. Класифікація пропорцій в національній економіці за видами включає такі їх групи: :
а) загальноекономічні, галузеві, натурально-речові;
б) трудові, регіональні, міжрегіональні, галузеві, загальноекономічні;
в) загальноекономічні, галузеві, регіональні, вартісні.
1. 7. * Необхідність розбронювання державного резерву виникає у випадку:
а) поширення нормативного розміру державного резерву;
б) поновлення державного резерву;
в) скорочення нормативного розміру державного резерву.
1. 8. Ринковий фонд цукру в розрахунковому році за умови, якщо в базисному році потреби населення в цукрі складали 25, 4 тис. тонн, а в році розрахунковому чисельність населення зменшиться на 5, 0%, а науково обґрунтована норма споживання цукру населенням зросте на 2, 0%, становитиме:
а) 24, 13 тис. т; б) 24, 61 тис. т; в) 25, 91 тис. т.
1. 9. Чистий національний продукт відрізняється від валового національного продукту:
а) розміром доходів, що отримують іноземні спеціалісти, які працюють на території держави;
б) розміром прибутків, що отримують розташовані на території держави іноземні юридичні особи;
в) сумою амортизаційних відрахувань, що нараховані по основних фондах народного господарства за рік.
1. 10. Готова будівельна продукція за умови, якщо обсяги будівельно-монтажних робіт за два роки будівництва об’єкта складали відповідно 3, 6 млн. грн. та 5, 3 млн. грн. становитиме:
а) 8, 9 млн. грн. ; б) 1, 7 млн. грн. ; в) 5, 3. млн. грн.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Економічне зростання.
2. Податок.
3. Прогнозування національної економіки.
4. Цінове регулювання економіки.
5. Державне замовлення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити річний розмір дотацій хлібозаводу на виробництво хліба, який необхідно передбачити в місцевому бюджеті, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні хліба.
Вихідні дані:
1. Річний обсяг виробництва хліба, що дотується, дорівнює 2, 5 тис. т.
2. Витрати на виробництво 1 кг. пшеничного хліба наведені в таблиці.
3. Нарахування на заробітну плату у хлібопекарській промисловості встановлені на рівні 37, 5%.
4. Норматив рентабельності хліба дорівнює 14, 0%.
5. Відпускна оптова ціна за 1 кг. хліба, яка встановлена органами місцевої влади, складає 4, 75 грн.
3. 2. Постановка завдання: Визначити обсяг та темп зростання валового національного продукту в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році досягнуті такі показники:
доходи, що отримані громадянами України
за участь в усіх сферах економічної діяльності – 190, 5 млрд. грн. ;
прибутки національних підприємств та
організацій, які отримані на території України – 270, 0 млрд. грн. ;
прибутки національних підприємств та
організацій, які отримані за межами України – 70, 0 млрд. грн. ;
непрямі податки, що включені в ціни товарів
та послуг – 156, 5 млрд. грн. ;
питома вага створеного у сфері виробництва
чистого національного продукту – 72, 0%;
амортизаційні відрахування основних фондів – 132, 5 мдрд. грн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни показників:
продуктивність праці у сфері виробництва – не зміниться;
чисельність працівників у сфері виробництва – скоротиться на 3, 0%;
питома вага сфери виробництва в чистому
національному продукті – зменшиться на 5, 0% пунктів;
темп зростання амортизаційних відрахувань
основних фондів – 120, 0%.
 
ВАРІАНТ 6
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Для вимірювання темпів економічного зростання головним в Україні визнано такий показник:
а) темп приросту валового випуску;
б) коефіцієнт структурних зрушень;
в) темп зростання валового національного продукту;
г) темп зростання валового внутрішнього продукту.
1. 2. Добутком обсягу виробництва на коефіцієнт перевезення ресурсу визначається такий показник:
а) обсяг вантажообігу;
б) обсяг перевезень вантажу;
в) ступінь перевезеності ресурсу.
1. 3. * Непрямий вплив держави на соціально-економічні процеси здійснюється:
а) через податкову систему; б) через бюджетну систему;
в) через кредитну систему; г) через фінансову систему.
1. 4. Загальна риса для всіх засобів бюджетного методу державного регулювання полягає в тому, що:
а) кошти, які асигнуються з державного бюджету за цими засобами, не потрібно повертати;
б) кошти, які асигнуються, носять характер довгострокових асигнувань;
в) асигнування направлені на соціальний захист населення.
1. 5. Такий інструмент державного регулювання як «Допомоги населенню» належить до:
а) податкового методу; б) бюджетного методу;
в) грошово-кредитного методу; г) адміністративного методу.
1. 6. В основу розміру мінімальної заробітної плати згідно з законом України покладено:
а) вартість робочої сили;
б) розмір прожиткового мінімуму;
в) вартість предметів споживання першої необхідності.
1. 7. Застосування директивного планування доцільно в економіці такого типу:
а) у стані економічної кризи;
б) у ринковій економіці;
в) у планово-централізованій економіці;
г) як у планово-централізованій економіці, так і у стані глибокої економічної кризи ринкової економіки.
1. 8. Первинним при розробці розрахункового матеріального балансу є:
а) розділ «Ресурси»;
б) розділ «Використання»;
в) не має значення.
1. 9. Визначте потребу в імпорті нафти, якщо виробничі потреби в ній складають 25, 8 млн. т, потреби інших споживачів – 2, 2 млн. т, а власний видобуток дорівнює 850 тис. т.
а) 23, 6 млн. т; б) 27, 15 млн. т; в) 23, 95 млн. т.
1. 10. * Кінцеві результати інвестиційної діяльності вимірюють такі показники:
а) обсяг незавершеного будівництва на кінець року;
б) обсяг готової будівельної продукції;
в) введення в дію виробничих потужностей та об’єктів;
г) обсяг незавершеного будівництва на початок року;
д) річний обсяг будівельно-монтажних робіт.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Державне регулювання промисловості.
2. Загальнодержавний податок.
3. Реальні інвестиції.
4. Відтворювальна структура капітальних вкладень.
5. Провізна спроможність транспортної магістралі.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити річний розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у Визначити річний розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у витратній частині державного бюджету, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні вугілля.
4. Нарахування на заробітну плату у вугледобувній галузі встановлені на рівні 37, 5%.
5. Норматив рентабельності, що забезпечує підприємствам галузі отримання госпрозрахункового доходу, дорівнює 25, 0%.
6. Відпускна ціна, яка встановлена органами державної влади за 1 тонну вугілля, дорівнює 900, 0 грн.
3. 2. Постановка завдання: Визначити можливий обсяг експорту вугілля в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. Головним споживачем вугілля є енергетика та коксохімія. Теплові електростанції, що працюють на вугіллі, у розрахунковому році мають виробити 116, 8 млрд. квт-год. електроенергії. У середньому за день вони виробляють 320 млн. квт-год.
2. Норма витрати вугілля на виробництво 1 млн. квт-год. електроенергії дорівнює 300 тонн.
3. Нормативний запас вугілля на кінець року повинен забезпечити безперебійну роботу теплових електростанцій протягом 30 днів.
4. Коксохімічні батареї вироблятимуть з вугілля 29, 1 млн. тонн коксу.
5. Норматив виходу коксу складає в середньому 60, 0%.
6. Коксохімічні батареї працюють протягом усього року без зупинки, тобто 365 днів.
7. Нормативний запас вугілля на кінець року повинен забезпечити безперебійну роботу коксохімічних батарей протягом 60 днів.
8. Експлуатаційні потреби інших галузей економіки у вугіллі визначені на рівні 4, 5 млн. тонн, а їх нормативний запас на кінець року – 0, 3 млн. тонн.
9. Потреби населення у вугіллі визначені в розрахунковому році на рівні 7, 5 млн. тонн.
10. Норматив державного резерву для вугілля складає 10, 0%.
11. На початок розрахункового року в резерві знаходиться 7, 5 млн. тонн вугілля.
12. У розрахунковому році виробнича потужність підприємств вугільної промисловості досягне 116, 8 млн. т вугілля на рік та буде використовуватись на 97, 5%.
13. Залишки вугілля на початок розрахункового року в енергетиці – 3, 2 млн. тонн, у коксохімії – 4, 1 млн. тонн, в інших галузях – 0, 3 млн. тонн.
 
ВАРІАНТ 7
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. У розрахунок валового національного продукту покладено:
а) принцип незалежності від місцезнаходження національних юридичних та фізичних осіб;
б) принцип територіального розміщення в межах країни юридичних та фізичних осіб незалежно від їх національної належності;
в) принцип національної належності розташованих у межах країни юридичних та фізичних осіб.
1. 2. Родоначальником теорії державного регулювання економіки світом визнано:
а) Карла Маркса; б) Адама Сміта;
в) Джона М. Кейнса; г) Давіда Рікардо;
д) К. Р. Макконнела.
1. 3*. Особливостями державного замовлення є:
а) обов'язковість його виконання;
б) державна гарантія реалізації виробленої продукції;
в) надання пільг виконавцям;
г) розміщення на конкурсній основі.
1. 4. Державна цільова програма являє собою:
а) сукупність заходів, для здійснення яких залучається багато галузей, господарських органів;
б) державний адресний плановий документ, який містить комплекс економічних, техніко-виробничих, науково-дослідних та організаційно-господарських заходів з визначеними для їх здійснення ресурсами, виконавцями та строками;
в) план заходів для вирішення великомасштабних проблем.
1. 5. * Причинами виникнення надлишку робочої сили є:
а) зменшення обсягів виробництва продукції та послуг;
б) зростання продуктивності праці;
в) зменшення попиту населення;
г) зростання обсягів виробництва.
1. 6. Застосування індикативного планування доцільно в економіці такого типу:
а) у стані економічної кризи ринкової економіки;
б) у ринковій економіці;
в) у планово-централізованій економіці.
1. 7. Групу матеріальних балансів утворюють:
а) баланс зерна, баланс ріллі, баланс робочої сили;
б) баланс устаткування, баланс вугілля, баланс цукру;
в) баланс прибутків і витрат держави, баланс нафтопродуктів, баланс кормів.
1. 8. Визначте можливий обсяг експорту цукру за умови, якщо загальні ресурси його складають 560 тис. тонн, потреби населення – 350 тис. тонн, а інші потреби – 160 тис. тонн.
а) за цих умов експорт взагалі не можливий;
б) за цих умов потрібен імпорт цукру;
в) 50, 0 тис. тонн;
г) 190 тис. тонн.
1. 9. Обсяг пасажирообігу за умови, якщо кількість пасажирів дорівнює 120 млн. пас., а середня дальність однієї поїздки – 450 км. становить:
а) 54, 0 млрд. пас•км; в) 54, 0 млн. пас•км;
б) 266, 7 пас/км; г) 266, 7 пас-км.
1. 10. Показник «питомі капітальні вкладення» свідчить:
а) про розмір капітальних вкладень, які необхідні для введення в дію одиниці потужності;
б) про питому вагу будівельно-монтажних робіт у загальному обсязі капіталовкладень;
в) про вартість одного квадратного метра житла.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Соціальна структура економіки.
2. Місцевий податок.
3. Етапи (стадії) інвестиційного процесу.
4. Зайнятість.
5. Методологія державного регулювання економіки.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір дотацій, що надаються хлібозаводу з місцевого бюджету щомісячно на виробництво пшеничного хліба, та питому вагу дотацій у реальній ринковій ціні.
Вихідні дані:
1. Хлібозавод працює у трьохзмінному режимі 30 днів на місяць.
2. Обсяг виробництва хліба за зміну дорівнює 8 т.
3. Витрати хлібозаводу на виробництво 1 кг хліба наведені у таблиці.
4. Нарахування на заробітну плату встановлені на рівні 37, 5%.
5. Норматив рентабельності для пшеничного хліба встановлено на рівні 18%.
6. Відпускна оптова ціна за 1 кг хліба, яка встановлена органами місцевої влади, складає 4, 60 грн.
3. 2. Постановка завдання: Визначити обсяг та темп зростання валового національного продукту в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році досягнуті такі показники:
доходи, що отримані громадянами України за участь в усіх сферах економічної діяльності – 160, 5 млрд. грн. ;
прибутки національних підприємств та організацій – 430, 0 млрд. грн. ;
непрямі податки, що включені в ціни товарів та послуг – 130, 0 млрд. грн. ;
питома вага чистого національного продукту виробничої сфери – 80, 0%;
амортизація основних фондів народного господарства – 110, 2 млрд. грн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни показників:
продуктивність праці у виробничій сфері – не зміниться;
чисельність працівників у виробничій сфері – скоротиться на 10, 0%;
питома вага виробничої сфери в чистому національному продукті – зменшиться на 5, 0% пунктів;
амортизаційні відрахування основних фондів народного господарства – зростуть на 20, 0%.
 
ВАРІАНТ 8
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. У розрахунок валового внутрішнього продукту покладено принцип:
а) національної належності юридичних та фізичних осіб незалежно від їх місцезнаходження;
б) територіального розміщення в межах країни незалежно від національної належності юридичних та фізичних осіб;
в) національної належності розташованих у межах країни юридичних та фізичних осіб.
1. 2. * Економічними функціями держави, що обумовлюють необхідність державного регулювання економіки, визнані:
а) соціальний захист населення;
б) захист від зовнішнього ворога;
в) розробка правових засад розвитку економіки;
г) захист конкуренції;
д) розвиток усіх форм підприємництва;
е) економічна безпека держави.
1. 3. Державне замовлення – це:
а) договір, що укладається державою (в особі відповідного міністерства, відомства) з підприємством на виробництво визначеного виду й обсягу продукції або послуг;
б) завдання на виробництво продукції, що директивно встановлюється підприємству;
в) договір між міністерством і комерційною структурою на постачання продукції.
1. 4. Такий інструмент державного регулювання економіки, як «Пряме фінансування державних закладів освіти» належить до:
а) бюджетно-податкового методу регулювання;
б) адміністративного методу регулювання;
в) бюджетного методу регулювання.
1. 5. * Трудові ресурси відрізняються від робочої сили за такими критеріями:
а) чисельність трудових ресурсів більша за робочу силу на кількість тих трудових ресурсів, які зайняті навчанням з відривом від виробництва;
б) чисельність трудових ресурсів більша за робочу силу на кількість осіб працездатного віку, які отримують пенсію на пільгових умовах;
в) чисельність трудових ресурсів більша за робочу силу на кількість тих трудових ресурсів, які не зайняті у сферах економічної діяльності.
1. 6. Індикативний план економічного та соціального розвитку України містить:
а) 12 розділів;
б) 5 розділів;
в) кількість розділів не є постійною.
1. 7. Сутність балансового методу планування полягає в:
а) ув‘язці попиту та пропозиції ресурсів, що направляються на задоволення цього попиту;
б) розробці матеріальних, трудових та фінансових балансів;
в) використанні того чи іншого балансу для прийняття рішення.
1. 8. Визначте, розмір виробничих потреб у вугіллі в розрахунковому році за умови, якщо в базисному році вони склали 15, 4 млн. тонн, у розрахунковому році обсяг виробництва в галузях, що його споживають, зросте на 10, 0%, а інші умови – не зміняться.
а) 13, 86 млн. т;
б) 15, 95 млн. т;
в) 16, 94 млн. т
1. 9. Транспортна активність населення за умов, якщо чисельність пасажирів за рік досягла 194 млн. пас., а чисельність населення складала 48, 5 млн. осіб, становитиме:
а) 4 пасажири за рік;
б) 4 поїздки за рік на одного мешканця;
в) 25, 0%.
1. 10. Структура капітальних вкладень, що показує співвідношення витрат, які спрямовані на виконання проектних робіт, будівельно-монтажних робіт, придбання обладнання та інших витрат, – це:
а) відтворювальна структура капітальних вкладень;
б) технологічна структура капітальних вкладень;
в) галузева структура капітальних вкладень.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Регіональна структура економіки.
2. База оподаткування.
3. Прожитковий мінімум.
4. Інвестор.
5. Фактори, що обумовлюють можливості промислового виробництва.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, яку потрібно надати власнику житла на місяць, та суму коштів, яку повинен сплатити власник житла за отримані житлово-комунальні послуги після отримання субсидії.
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 3-х осіб, у тому числі однієї дитини непрацездатного виду.
2. Сім'я відповідає вимогам щодо отримання субсидії.
3. Сукупний доход сім'ї за останні півроку дорівнював 14400 грн.
4. Сім'я отримує певні житлово-комунальні послуги, вартість яких на місяць складає 488, 5 грн., у т. ч. у межах норми споживання – 450, 0 грн.
5. Прожитковий мінімум, що встановлений державою, дорівнює 1018 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Скласти баланс виробничих потужностей цементної промисловості та визначити можливий у розрахунковому році обсяг виробництва цементу.
Вихідні дані:
1. У базисному році у цементній промисловості мали місце такі показники:
обсяг виробництва цементу – 710, 0 тис. тонн;
середньорічна виробнича потужність галузі – 760, 0 тис. тонн;
виробнича потужність галузі на кінець року – 790, 0 тис. тонн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни виробничої потужності галузі:
- з 01. 04 – виведення потужності розміром 10, 2 тис. тонн цементу на рік;
- з 01. 10 – виведення потужності розміром 6, 4 тис. тонн цементу на рік;
- з 01. 07 – введення нового обладнання потужністю 18, 5 тис. тонн цементу на рік.
3. У розрахунковому році ступінь використання виробничих потужностей галузі зросте на 2, 1% пункти.
 
ВАРІАНТ 9
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Коефіцієнт перевезення вугілля за умови, якщо обсяг його видобутку склав 256 млн. т, а обсяг перевезень – 248 млн. т. становитиме:
а) 0, 08 б) 1, 032; в) 0, 969.
1. 2. Мірами непрямого втручання держави у процес ціноутворення є:
а) встановлення граничного рівня цін;
б) встановлення граничного зростання рівня цін;
в) встановлення податків та нормативів, що впливають на ціну.
1. 3. Мірами бюджетного регулювання, що спрямовані на соціальний захист населення, є:
а) пряме бюджетне фінансування, ліцензування, квотування, допомоги;
б) дотації, субсидії, допомоги;
в) субсидії, дотації, державні капіталовкладення, державний контакт.
1. 4. * Загальнодержавними є такі податки:
а) податок на додану вартість;
б) мито;
в) податок на прибуток підприємств;
г) податок на доходи фізичних осіб;
д) туристичний збір.
1. 5. Останнім етапом у процесі розробки державного індикативного плану є:
а) доведення показників державного індикативного плану до відома громадськості;
б) ухвалення проекту індикативного плану Кабінетом Міністрів;
в) розглядання проекту індикативного плану у Верховній Раді;
г) затвердження державного індикативного плану Верховною Радою.
1. 6. Сутність методу екстраполяції зводиться до:
а) визначення тенденції розвитку явища чи процесу в минулому та перенесення її на майбутнє;
б) визначення середнього значення показників економічного розвитку в минулому;
в) планування соціально-економічного розвитку на підставі результатів, які досягнуті в минулому.
1. 7. Визначте зміни, які необхідно передбачити в обсязі державного резерву, якщо виробничі потреби і потреби населення в ресурсі складають 2, 0 тис. тонн, установлений КМУ норматив державного резерву дорівнює 15, 0%, а на початок року в резерві знаходиться 300 тонн ресурсу:
а) зменшити обсяг державного резерву на 5 тонн;
б) не змінювати обсяг державного резерву;
в) поновити ресурси резерву в обсязі 5 тонн;
г) розширити обсяг державного резерву на 5 тонн.
1. 8. Економічне зростання вимірюється за допомогою таких показників:
а) темпу зростання, коефіцієнта зростання, коефіцієнта структурних зрушень;
б) коефіцієнта та темпу зростання, темпу приросту;
в) темпу зростання, темпу приросту.
1. 9. * Показниками проміжних результатів будівництва є:
а) обсяг незавершеного будівництва на кінець року;
б) обсяг готової будівельної продукції;
в) введення в дію виробничих потужностей та об’єктів;
г) обсяг незавершеного будівництва на початок року;
д) річний обсяг будівельно-монтажних робіт.
1. 10. Трудові ресурси за своєю сутністю – це:
а) особи у працездатному віці;
б) громадяни у віці від 16 років до 60 (жінки) та 62 (чоловіки) років;
в) населення держави, яке завдяки фізичним можливостям та трудовим навичкам бере чи може брати участь у різних сферах економічної діяльності;
г) особи, які беруть участь у різних сферах економічної діяльності.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Фактори економічного зростання.
2. Податкова ставка.
3. Заробітна плата.
4. Реальні інвестиції.
5. Показники продукції транспорту.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити, чи має право сім’я на отримання житлової субсидії та її суму на місяць. Яку суму коштів буде сплачувати сім’я щомісячно за отримані комунальні послуги в разі надання субсидії?
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 4 осіб та відповідає вимогам щодо надання субсидії.
2. Вартість комунальних послуг, що отримує сім'я щомісячно, складає 585, 0 грн., у тому числі у межах норми споживання – 545, 0 грн.
3. Доходи членів сім’ї за 6 попередніх місяців складали: чоловіка – 17200 грн.. ; жінки – 5640 грн. ; дитини – 2700 грн.
4. Затверджений прожитковий мінімум складає 1218 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання. Визначити можливий обсяг експорту цукру у розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році чисельність населення в країні складала 47, 3 млн. осіб. У розрахунковому році очікується її скорочення на 5, 0%.
2. Науково-обґрунтована душова норма споживання цукру визначена в розмірі 25 кг на рік.
3. На цукрових заводах у розрахунковому році буде виготовлено 4, 03 млн. тон цукру..
4. Виробничим споживачем цукру є галузі харчової промисловості. Дані про обсяги виробництва продукції в них у розрахунковому році, норми витрат цукру на виробництво одиниці продукції та нормативні запаси цукру наведені в таблиці. 
5. В інших галузях народного господарства буде спожито в розрахунковому році 232, 0 тис. т цукру.
6. У розрахунковому році КМ України встановив норматив державного резерву цукру в розмірі 10, 0%.
7. На початок розрахункового року в державному резерві знаходиться 250, 0 тис. т цукру.
8. Залишки цукру на початок розрахункового року складуть:
- у консервній промисловості – 8, 5 тис. т,
- у кондитерській промисловості – 25, 0 тис. Т.
 
ВАРІАНТ 10
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Державне замовлення – це:
а) договір, що укладається державою (в особі відповідного міністерства, відомства) з підприємством на виробництво визначеного виду й обсягу продукції або послуг;
б) завдання на виробництво продукції, що директивно встановлюється підприємству;
в) договір між міністерством і комерційною структурою на постачання продукції.
1. 2. Показник «перепускна здатність транспортної магістралі» свідчить про:
а) довжину транспортної магістралі;
б) максимальну кількість вантажів, що можуть бути перевезені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік) ;
в) максимальну кількість транспортних засобів, які можуть бути пропущені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік).
1. 3. Соціально-економічними передумовами виникнення державного регулювання економіки є:
а) перехід економіки на ринкові засади;
б) галузевий і територіальний розподіл праці, створення системи органів, які наділені регулюючими функціями, розробка методології державного регулювання економіки;
в) розробка теорії державного регулювання економіки і створення системи органів, що виконують регулюючі функції.
1. 4. База оподаткування – це:
а) грошова сума, що перераховується до бюджету відповідного рівня;
б) вартість майна або доходу, з якої нараховується сума податку, що перераховується до бюджету;
в) відсоткова ставка, по якій нараховується сума податку.
1. 5. Предметом державного регулювання в сільському господарстві є:
а) обсяг виробництва продукції;
б) використання продукції;
в) розвиток галузі;
г) розвиток конкуренції.
1. 6. Валовий внутрішній продукт вимірює:
а) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені національними підприємствами в межах країни;
б) вартість кінцевого споживання товарів та послу, що вироблені в обох сферах економіки в межах країни незалежно від національної належності підприємств;
в) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені в обох сферах економіки національними виробниками незалежно від їх місцезнаходження.
1. 7. Трудові ресурси за видами зайнятості розподіляються так:
а) зайняті в різних сферах економічної діяльності та зайняті навчанням з відривом від виробництва;
б) зайняті в різних сферах економічної діяльності та незайняті трудові ресурси;
в) зайняті в різних сферах економічної діяльності, зайняті навчанням з відривом від виробництва та незайняті трудові ресурси.
1. 8. Відмінна риса індикативного планування полягає в такому:
а) показники індикативного плану носять рекомендаційний, інформаційно-орієнтований характер;
б) кількість показників в індикативному плані зведено до мінімуму;
в) індикативний план містить, переважно, відносні показники, що характеризують тенденції соціально-економічного розвитку.
1. 9. Стаття матеріального балансу «Ринковий фонд» свідчить про:
а) потреби населення в матеріальному ресурсі;
б) обсяги ресурсів, що продаються на продовольчому чи речовому ринках;
в) ємність ринку.
1. 10. Нормативний обсяг державного резерву вугілля за умови, якщо виробничі потреби в ньому дорівнюють 135, 0 млн. т, потреби населення – 15, 0 млн. т, а встановлений КМ України норматив державного резерву -10, 0% становитиме:
а) 13, 5 млн. т; б) 12, 0 млн. т; в) 15, 0 млн. т.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Екстенсивні фактори економічного зростання економіки.
2. Пропорційний податок.
3. Цінове регулювання економіки.
4. Капітальні вкладення.
5. Показники роботи транспорту.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити, чи має право сім’я на отримання житлової субсидії та її суму на місяць? Яку суму буде сплачувати сім’я за комунальні послуги після отримання субсидії?
Затверджений державою розмір прожиткового мінімуму складає 1017 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Скласти баланс виробничих потужностей вугільної промисловості та визначити можливий у розрахунковому році обсяг видобутку вугілля.
Вихідні дані:
1. У базисному році у вугільній промисловості мали місце такі показники:
обсяг видобутку вугілля – 835, 0 млн. тонн;
середньорічна виробнича потужність галузі – 875, 0 млн. тонн;
максимально можливий обсяг видобутку вугілля
на кінець року – 900, 0 млн. тонн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни:
- з 01. 07 – виведення потужності розміром 15, 0 млн. тонн вугілля на рік;
- з 01. 10 – виведення потужності розміром 20, 0 млн. тонн вугілля на рік;
- у невизначений термін введення потужності розміром 40, 0 млн. тонн вугілля на рік.
У розрахунковому році ступінь використання виробничих потужностей галузі зросте на 2, 1% пункти.
 
ВАРІАНТ 11
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * Цілями адміністративного методу державного регулювання економіки є:
а) встановлення межі приватного підприємництва;
б) забезпечення державних та суспільних потреб;
в) захист від незаконного втручання держави у підприємницьку діяльність;
г) збалансування інтересів суб’єктів господарювання.
1. 2. Елементи механізму державного регулювання економіки мають таку логічну послідовність:
а) форми – методи – цілі – завдання державного регулювання економіки;
б) методи – завдання – цілі – форми державного регулювання економіки;
в) цілі – завдання – форми – методи державного регулювання економіки;
г) форми – завдання – методи – цілі державного регулювання економіки.
1. 3. * Для визначення необхідного обсягу виробництва промислової продукції використовуються такі баланси:
а) баланс засобів виробництва;
б) баланс предметів споживання;
в) баланс виробничих потужностей;
г) баланс робочої сили.
1. 4. Показник «провізна спроможність транспортної магістралі» свідчить про:
а) довжину транспортної магістралі;
б) максимальну кількість вантажів, що можуть бути перевезені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік) ;
в) максимальну кількість транспортних засобів, що можуть бути пропущені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік).
1. 5. Державне регулювання економіки – це:
а) використання бюджетно-податкової і кредитно-фінансової систем з метою реалізації соціально-економічної політики держави;
б) планування соціально-економічного розвитку, що не носить обов'язкового характеру;
в) вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою правових і економічних регуляторів;
г) втручання держави в економічну діяльність підприємств шляхом прийняття законів, що обмежують їхню діяльність.
1. 6. Потреби населення в цукрі в розрахунковому році за умови, якщо в базисному році вони дорівнювали 25, 0 тис. тонн, а в розрахунковому норми споживання цукру не зміняться, а чисельність населення – зменшиться на 4, 0% становитимуть:
а) 26, 0 тис. т; б) не зміниться;
в) 24, 0 тис. т; г) 23, 75 тис. т.
1. 7. * У розрахунки макроекономічних показників покладено такі принципи:
а) виключення подвійного рахунка;
б) національний дохід держави виробляється виключно у сфері виробництва;
в) у створюванні вартості товарів та послуг беруть участь земля, капітал, праця та підприємницька діяльність;
г) національний дохід держави виробляється як у сфері виробництва, так і у сфері послуг;
д) матеріальні блага та послуги створюються лише працею людини.
1. 8. * До галузевих органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) міністерство освіти та науки;
б) міністерство економічного розвитку та торгівлі;
в) обласна державна адміністрація;
г) міністерство енергетики та вугільної промисловості;
д) міністерство фінансів.
1. 9. Основне призначення індикативного плану полягає в тому, щоб:
а) надати галузям народного господарства завдання на перспективу;
б) визначити основні орієнтири, що характеризують масштаби, пропорції і кінцеві цілі суспільного розвитку;
в) розрахувати показники розвитку народного господарства і вимагати безумовного їх виконання.
1. 10. * Розбронювання державного резерву відбувається за таких причин:
а) зміна встановлених нормативів державного резерву;
б) поновлення матеріальних ресурсів, що знаходяться в державному резерві;
в) зменшення нормативного розміру державного резерву.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Інтенсивні фактори економічного зростання економіки.
2. Прогресивний податок.
3. Джерела інвестицій у національну економіку.
4. Методи індикативного планування.
5. Рівень життя населення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання 1. Визначити, чи має право сім’я на отримання житлової субсидії. Якщо так, то який її розмір має бути на місяць? 2. Яку суму коштів буде сплачувати сім’я за надані їй комунальні послуги в разі отримання субсидії?
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 2-х осіб та відповідає вимогам щодо надання субсидії.
2. Вартість комунальних послуг, що отримує сім'я щомісячно, складає 615, 0 грн., у т. ч. в межах норми споживання – 585, 0 грн.
3. Доходи працездатних членів сім’ї за 6 попередніх місяців поточного року складали: чоловіка – 12800 грн. ; жінки – 7800 грн.
4. Затверджений державою розмір прожиткового мінімуму дорівнює 1218 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання. Визначити обсяг та темп зростання чистого національного продукту в розрахунковому році.
Вихідні дані:
У базисному році у сферах економічної діяльності на території України досягнуті показники, що наведені у таблиці.
Прибутки, що отримали у базисному році юридичні особи України за її межами, досягли 1, 25 млрд. грн.
Доходи, що отримали у базисному році фізичні особи України за її межами, досягли 350, 0 млн. грн.
Прибутки, що отримали у базисному році юридичні особи-нерезиденти на території України, досягли 10, 5 млрд. грн.
Доходи, що отримали у базисному році іноземні громадяни-нерезиденти на території України, дорівнюють 1, 3 млрд. грн.
6. Питома вага створеного в базисному році у виробничій сфері чистого національного продукту становить 70%.
7. У розрахунковому році у виробничій сфері очікуються такі зміни показників:
продуктивність праці – зросте на 5, 0%,
чисельність працюючих – зросте на 2, 5%;
питома вага створеного чистого
національного продукту – зменшиться на 3, 0% п.
 
ВАРІАНТ 12
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * Застосування податкових методів державного регулювання економіки переслідує такі цілі:
а) стимулювання або обмеження попиту;
б) перерозподіл додатків;
в) соціальний захист населення;
г) стимулювання або обмеження виробництва, яке відповідає або (відповідно) не відповідає інтересам державної економічної політики,
1. 2. Для визначення можливого обсягу виробництва промислової продукції використовується такий баланс:
а) баланс засобів виробництва;
б) баланс предметів споживання;
в) баланс виробничих потужностей.
1. 3. * Базовими документами для розробки державного індикативного плану соціально-економічного розвитку є:
а) концепція соціально-економічного розвитку;
б) прогнози соціально-економічного розвитку;
в) орієнтири соціально-економічного розвитку;
г) директивні завдання.
1. 4. Фактична чисельність пасажирів визначається:
а) за кількістю проданих квитків;
б) за кількістю поїздок;
в) за вартістю квитків.
1. 5. Визначте, що необхідно зробити з державним резервом у розрахунковому році, якщо на початок року в ньому знаходиться 5, 2 тис. тонн цукру, а встановлений Кабінетом Міністрів нормативний розмір його дорівнює 6, 45 тис. тонн?
а) поновити ресурс в обсязі 1, 25 тис. тонн;
б) зменшити обсяг резерву на 1, 25 тис. тонн;
в) збільшити обсяг резерву на 1, 25 тис. тонн;
1. 6. * Чим відрізняється валовий внутрішній продукт від валового національного продукту?
а) ВНП не включає прибутки, що отримують розташовані на території держави іноземні юридичні особи;
б) сумою доходів, що отримують іноземні підприємства на території держави;
в) ВНП не включає доходи, що отримують іноземні спеціалісти, які працюють на території держави;
г) ВВП не включає прибутки, що отримують національні юридичні особи, які розташовані за межами держави;
д) ВВП не включає доходи, що отримують громадяни, які працюють за кордоном.
1. 7. * До загальнодержавних органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) Верховна Рада України;
б) обласна державна адміністрація;
в) Міністерство економічного розвитку та торгівлі України;
г) Національний банк України.
1. 8. * Визначте серед наведених три завдання державного регулювання економіки, які сьогодні є головними:
а) стабілізація економіки;
б) економічне зростання;
в) підвищення рівня життя населення;
г) соціальний захист населення,
д) перерозподіл доходів.
1. 9. Непрямими методами державного регулювання економіки є:
а) грошово-кредитні, податкові й амортизаційні методи;
б) бюджетні, податкові, грошово-кредитні й амортизаційні методи;
в) податкові і грошово-кредитні методи.
1. 10. Розрізняють такі методи індикативного планування:
а) балансовий, нормативний, індексний та метод екстраполяції;
б) нормативний, балансовий, економіко-математичні методи;
в) балансовий, нормативний, метод факторів, економіко-статистичні та економіко-математичні методи.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Національний доход.
Податкова пільга.
Грошово-кредитний метод державного регулювання економіки.
Об’єкт державного регулювання економіки.
Продукція будівництва та її вимірювачі.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити річний розмір дотацій хлібозаводу на виробництво хліба, який необхідно передбачити в місцевому бюджеті, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні хліба.
Вихідні дані:
1. Річний обсяг виробництва хліба, що дотується, дорівнює 2, 5 тис. тонн.
2. Витрати на виробництво 1 кг пшеничного хліба наведені в таблиці: 
3. Нарахування на заробітну плату в хлібопекарській промисловості встановлені на рівні 37, 5%.
4. Норматив рентабельності хліба дорівнює 14, 0%.
5. Відпускна оптова ціна за 1 кг хліба, яка встановлена органами місцевої влади, складає 2, 95 грн.
3. 2. Постановка завдання. Визначити необхідне введення в дію в розрахунковому році додаткових виробничих потужностей в цементній промисловості та обсяг потрібних для цього капітальних вкладень.
Вихідні дані:
1. У базисному році мають місце такі показники ресурсів виробничої потужності в цементній промисловості:
виробнича потужність на початок року – 18, 2 тис. т. ;
введення в дію потужностей з виробництва цементу – 1, 1 тис. т. ;
виведення з експлуатації обладнання потужністю – 0, 3 тис. т.
2. У розрахунковому році очікуються такі показники та зміни:
виробничі потужності цементних заводів на початок року використовуються на 92, 5%;
з 01. 06 розрахункового року планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 3 тис. тонн цементу за рік, яке використовується на 97, 3%;
у невизначений термін планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 4 тис. т цементу за рік, яке використовується на 95, 0%.
3. Загальні потреби суспільства в цементі визначені в розрахунковому році на рівні 17, 5 тис. тонн.
4. Нормативний коефіцієнт використання нових потужностей, що вводяться в дію, дорівнює в галузі 0, 700.
5. При порівнянні підприємств аналогів було з’ясовано, що для введення в дію додаткових потужностей розміром 0, 4 тис. тонн цементу за рік були проінвестовані ресурси (капітальні вкладення) у розмірі 30, 5 млн. грн., а для введення потужності у розмірі 0, 7 тис. тонн цементу за рік – 50, 8 млн. грн.
 
ВАРІАНТ 13
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Чим відрізняється субсидія від дотації?
а) субсидія передбачається у витратній частині державного бюджету, а дотація – у місцевому бюджеті;
б) вони не відрізняються;
в) субсидія – це міра, що носить характер одноразових, або обмежених у часі виплат коштів, а дотація – це міра, що носить характер довгострокових виплат коштів,
г) субсидії передбачаються населенню, а дотації – підприємствам.
1. 2. У засади індикативного планування покладено такі методологічні принципи:
а) пропорційності, пріоритетності, вивчення попиту;
б) аналізу досягнутого рівня розвитку, пропорційності, вивчення попиту;
в) ефективності, комплексності, пріоритетності, вивчення попиту, пропорційності, аналізу досягнутого рівня розвитку;
г) пріоритетності, комплексності, ефективності.
1. 3. Виробнича потужність промисловості – це:
а) обсяг промислової продукції, що фактично вироблений у промисловості;
б) максимально можливий випуск промислової продукції з основних виробничих фондів за рік;
в) можливості діючого обладнання галузі.
1. 4. «Коефіцієнт перевезеності вантажу» може приймати таке значення:
а) менше ніж 1;
б) більше за 0;
в) більше за 0, але менше ніж 1;
г) більше за 1.
1. 5. Цінове регулювання – це:
а) встановлення податків та їх ставок у складі ціни;
б) встановлення фіксованих цін на товари та послуги;
в) втручання держави у процес ціноутворення, що здійснюється за допомогою як прямих, так і непрямих засобів.
1. 6. Визначте, що необхідно зробити з державним резервом у розрахунковому році, якщо на початок року в ньому знаходиться 230 тис. т вугілля, а встановлений Кабінетом Міністрів нормативний розмір дорівнює 210 тис. т?
а) зменшити на 20 тис. т;
б) поновити на 10 тис. т;
в) поновити на 20 тис. т.
1. 7. Чистий національний продукт за своєю сутністю – це:
а) показник, який свідчить про те, що додало суспільство до свого добробуту за рік;
б) дохід, який отримали національні постачальники економічних ресурсів за рік;
в) створена вартість.
1. 8. * Верховна Рада України виконує такі головні функції у сфері державного регулювання:
а) приймає закони, які регулюють розвиток економіки;
б) затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального та науково-технічного розвитку;
в) затверджує державний бюджет країни;
г) затверджує індикативні плани економічного та соціального розвитку країни.
1. 9. * У ресурсній частині матеріального балансу містяться такі показники:
а) виробництво;
б) закладення ресурсу до державного резерву;
в) залишки ресурсу на початок року;
г) продуктивність праці;
д) залишки ресурсу на кінець року.
1. 10. Прямими методами державного регулювання економіки є:
а) податкові, бюджетні й адміністративні методи;
б) адміністративні й бюджетні методи;
в) адміністративні й податкові;
г) податкові й бюджетні.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Чистий національний продукт.
Методологія державного регулювання економіки.
Податковий кредит.
Індикативне планування.
Адміністративний метод державного регулювання економіки.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити очікувані зміни (надлишок чи додаткову потребу) робочої сили в сільському господарстві в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році середньорічна чисельність робітників, занятих у виробництві сільськогосподарської продукції, склала 3700 тис. осіб.
2. У розрахунковому році обсяг виробництва продукції в сільському господарстві зменшиться на 5, 0%.
3. У розрахунковому році в галузі очікується наступний темп зростання продуктивності праці у сільському господарстві – 103, 0%.
4. Питома вага робітників, зайнятих виробництвом сільськогосподарської продукції у загальній чисельності працюючих у сільському господарстві складає 96%.
5. Наявність робочої сили в сільському господарстві на початок розрахункового року складе 3670 тис. осіб.
6. Протягом розрахункового року з різних причин у сільському господарстві матиме місце вибуття робочої сили – 30, 0 тис. осіб.
3. 2. Постановка завдання: Визначити річний розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у витратній частині державного бюджету, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні вугілля.
Вихідні дані:
1. Згідно з прийнятим державою рішенням дотуванню підлягає обсяг видобутку вугілля, що забезпечує потреби металургії в коксі для виробництва продукції на експорт, та потреби вітчизняних електростанцій.
2. У розрахунковому році обсяг виробництва експортної продукції металургійною галуззю має досягти 24, 8 млн. тонн.
3. За технологіями, що використовуються в Україні, на виробництво однієї тонни металургійної продукції витрачається 0, 2 тонни коксу, а норматив виходу коксу з вугілля складає в середньому 64, 0%.
4. Електростанції, які працюють на вугіллі, у розрахунковому році вироблятимуть 21, 5 млрд. квт-год. електроенергії. Витрати вугілля на виробництво 1 тис. квт-год. електроенергії дорівнюють 0, 3 тонни.
5. Витрати вугільних підприємств на видобуток 1 тонни вугілля наведені в таблиці: 
6. Норматив рентабельності, що забезпечує підприємствам вугледобувної галузі отримання прибутку, дорівнює 25, 0%.
7. Відпускна ціна, яка встановлена органами державної влади за 1 тонну вугілля, що дотується, дорівнює 260, 0 грн.
 
ВАРІАНТ 14
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * Продукцію транспорту вимірюють такі показники:
а) обсяг перевезень вантажів;
б) обсяг вантажообігу;
в) обсяг пасажирообігу;
г) чисельність пасажирів.
1. 2. Формами державного регулювання економіки є:
а) адміністративне й економічне регулювання;
б) бюджетно-податкове, фінансово-кредитне, цінове регулювання, індикативне планування, прогнозування, програмування, регулювання оплати праці;
в) адміністративне, бюджетне, податкове, фінансово-кредитне регулювання, прогнозування і планування.
1. 3. До бюджетного методу належать такі міри державного регулювання:
а) дотації, субсидії, пряме бюджетне фінансування, інноваційне фінансування;
б) державні капітальні вкладення, державне замовлення, дотації, пенсії;
в) пряме бюджетне фінансування, дотації, субсидії, державні капітальні вкладення, допомоги.
1. 4. Національний банк України встановлює нормативи обов’язкових резервів грошових коштів у національній валюті в такому розмірі:
а) 12% -15%; б) не встановлює; в) до 8%.
1. 5. Можливості виробництва промислової продукції обумовлюють такі фактори:
а) виробничі потужності, матеріальні ресурси та ефективність їх використання;
б) трудові та фінансові ресурси;
в) основні виробничі фонди, матеріальні, трудові, фінансові ресурси та ефективність використання кожного з них;
г) трудові, матеріальні, фінансові ресурси та виробничі потужності.
1. 6. Якісним показником індикативного плану є:
а) темп зростання валового національного продукту;
б) обсяг валового національного продукту;
в) чисельність трудових ресурсів;
г) обсяг державного замовлення.
1. 7. Баланси, що використовуються в розрахунках показників індикативного плану зведені в такі групи:
а) фінансові баланси, трудові баланси та баланси природокористування;
б) грошові баланси, матеріальні баланси, трудові баланси;
в) трудові баланси, матеріальні баланси, фінансові баланси;
г) баланси природокористування, баланси основних фондів, баланси засобів виробництва.
1. 8. Можливий обсяг виробництва продукції за умов, якщо середньорічна виробнича потужність підприємств галузі дорівнює 25 тис. тонн і використовується з резервом 4, 4% становитиме:
а) 25, 0 тис. т; б) 23, 9 тис. т; в) 25, 2 тис. т.
1. 9. Макроекономічні показники виробничим методом розраховуються в такій послідовності:
а) валовий внутрішній продукт – валовий національний продукт – чистий національний продукт – національний дохід – валовий випуск;
б) валовий випуск – валовий внутрішній продукт – валовий національний продукт – чистий національний продукт – національний дохід;
в) чистий національний продукт – валовий національний продукт – валовий внутрішній продукт – валовий випуск – національний дохід;
г) національний дохід – валовий внутрішній продукт – валовий випуск – валовий національний продукт – чистий національний продукт.
1. 10. Органи державного регулювання економіки класифікуються на:
а) загальнодержавні, галузеві та регіональні;
б) місцеві, промислові, державні;
в) галузеві, державні.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Субсидія на житлово-комунальні послуги.
Бюджетний метод державного регулювання економіки.
Державний резерв матеріального ресурсу.
Безробітні (за визначенням українського законодавства).
Реальні доходи населення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: 1. Визначити, чи має право сім’я на отримання житлової субсидії. Якщо так, то якого розміру на місяць вона має бути? 2. Яку суму коштів буде сплачувати сім’я за надані їй комунальні послуги в разі отримання субсидії?
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 3 осіб та відповідає вимогам щодо надання субсидії.
2. Вартість комунальних послуг, що отримує сім'я щомісячно, складає 715, 0 грн., у тому числі в межах норми споживання – 675, 0 грн.
3. Доходи членів сім’ї за 6 попередніх місяців поточного року складали: чоловіка – 13500 грн. ; жінки – 9420 грн.
4. Затверджений розмір прожиткового мінімуму складає 1218 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання. Визначити обсяг та темп зростання валового національного продукту в розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У базисному році досягнуті такі макроекономічні показники:
валовий внутрішній продукт – 685, 8 млрд. грн. ;
доходи, що отримані юридичними та фізичними
особами України за її межами – 1, 2 млрд. грн. ;
доходи, що отримані іноземними юридичними
та фізичними особами на території України – 12, 6 млрд. грн. ;
сума амортизаційних відрахувань по основних
фондах національного господарства – 190, 8 млрд. грн. ;
чистий національний продукт, що отриманий
у невиробничій сфері – 160, 6 млрд. грн.
2. У розрахунковому році у виробничій сфері очікуються такі зміни показників:
чисельність працюючих – зросте на 3, 2%;
продуктивність праці – зросте на 5, 4%;
3. Питома вага створеного у невиробничій сфері чистого національного продукту зменшиться на 3, 0% пункти.
4. Сума амортизаційних відрахувань по основних фондах національного господарства зросте у розрахунковому році на 9, 5%.
 
ВАРІАНТ 15
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * На транспортну активність населення впливають такі фактори:
а) грошові доходи населення;
б) розмір транспортних тарифів;
в) довжина та густота доріг;
г) реальні доходи населення;
д) зміни цін на споживчі товари.
1. 2. Об'єктом державного регулювання економіки у вузькому розумінні цього слова є:
а) підприємства галузей виробничої сфери;
б) світове господарство;
в) умови, проблеми, сектори та галузі економіки, функціонування (рішення) яких ринковий механізм забезпечує незадовільно або не забезпечує зовсім;
г) національна економіка.
1. 3. Загальнодержавний податок – це:
а) податок, який перераховується до державного бюджету;
б) податок, який залишається у місцевому бюджеті;
в) податок, що діє на території всієї держави і суми якого перераховуються до відповідних бюджетів.
1. 4. * Призначення фінансово-кредитне регулювання:
а) регулювання обсягу грошової маси в обігу;
б) регулювання обсягу кредиту;
в) пом’якшення циклічних коливань;
г) перерозподіл валового національного продукту.
1. 5. * Розмір виробничої потужності промисловості обумовлюють такі фактори:
а) кількість обладнання;
б) продуктивність одиниці обладнання за одиницю часу;
в) кількість часу, протягом якого використовується обладнання;
г) кількість матеріальних ресурсів, що використовуються у виробництві.
1. 6. За календарною ознакою розрізняють такі види індикативних планів:
а) річні та п’ятирічні;
б) поточні, середньострокові та довгострокові;
в) річні, п’ятирічні та семирічні.
1. 7. Сутність балансового методу планування – це:
а) ув'язка потреб і ресурсів для задоволення цих потреб;
б) визначення потреб усіх потенційних споживачів і розрахунок можливих ресурсів;
в) визначення обсягу виробництва, виходячи з потреб та інших ресурсів.
1. 8. Можливий обсяг виробництва промислової продукції за умов, якщо середньорічна виробнича потужність промислових підприємств дорівнює 264 тис. тонн і використовується з резервом у 10, 5% становитиме:
а) 264, 0 тис. т;
б) 288, 41 тис. т;
в) 236, 28 тис. т.
1. 9. * Результати функціонування економіки на макрорівні вимірюють такі показники системи національних рахунків:
а) валова продукція;
б) чистий національний продукт;
в) сукупний суспільний продукт;
г) національний дохід;
д) валовий національний продукт;
е) валовий внутрішній продукт.
1. 10. * До регіональних органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) міністерство економічного розвитку автономної республіки Крим;
б) обласна державна адміністрація;
в) міністерство енергетики та вугільної промисловості України,
г) обласна рада народних депутатів.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Економічні функції держави.
Прогресивний податок.
Структурна політика держави.
Індикативний план.
Інвестиції.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити річний розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у витратній частині державного бюджету, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні вугілля.
Вихідні дані:
1. У розрахунковому році обсяг видобутку вугілля досягне 184 млн. тонн, 50% з яких будуть дотуватися.
2. Витрати вугільних підприємств на видобуток 1 тонни вугілля наведені в таблиці: 
3. Норматив рентабельності, що забезпечує підприємствам галузі отримання прибутку, дорівнює 25, 0%.
4. Відпускна ціна, яка встановлена органами державної влади за 1 тонну вугілля, що дотується, дорівнює 260, 0 грн.
3. 2. Постановка завдання. Визначити необхідний обсяг імпорту пиломатеріалів у розрахунковому році.
Вихідні дані:
1. У розрахунковому році заплановано виробити з деревини 200 тис. куб. м пиломатеріалів.
2. Головними споживачами пиломатеріалів є мебельна промисловість та будівництво. У розрахунковому році обсяг виробництва меблів у грошовому виразі досягне 10, 3 млн. грн.
3. Норма витрати пиломатеріалів у мебельній промисловості складає в середньому 2, 0 куб. м. на виробництво продукції на суму 1 тис. грн.
4. Обсяг будівельно-монтажних робіт (БМР) у розрахунковому році дорівнює 5, 2 млрд. грн.
5. Норма витрати пиломатеріалів у будівництві встановлена в розмірі 4, 0 куб. м на 100 тис. грн. БМР.
6. Експлуатаційні потреби інших галузей народного господарства в пиломатеріалах у розрахунковому році складають 5, 4 тис. куб. м.
7. Населенню передбачається реалізація пиломатеріалів у розмірі 1, 5 куб. м.
8. Норматив державного резерву, що встановлений КМ України для пиломатеріалів, складає 2, 0%. На початок розрахункового року в державному резерві знаходиться 6, 2 тис. куб. м пиломатеріалів.
9. Нормативний запас пиломатеріалів у мебельній промисловості на кінець року повинен забезпечити потребу галузі на термін 10 днів.
10. У середньому за 1 день у мебельній галузі споживається 150 куб. м пиломатеріалів.
11. Нормативні запаси пиломатеріалів на кінець року в інших галузях визначені в розмірі 2, 3 тис. куб. м.
12. Залишки пиломатеріалів на початок розрахункового року у всіх виробничих споживачів складають 2, 5 тис. куб. м.
 
ВАРІАНТ 16
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. * Призначення фінансово-кредитного регулювання таке:
а) регулювання обсягу грошової маси в обігу;
б) регулювання обсягу кредиту;
в) пом’якшення циклічних коливань;
г) перерозподіл валового національного продукту.
1. 2. Сутність балансового методу планування полягає:
а) в ув'язці потреб і ресурсів для задоволення цих потреб;
б) у визначенні потреб усіх потенційних споживачів і розрахунку можливих ресурсів;
в) у визначенні обсягу виробництва, виходячи з потреб і всіх інших ресурсів.
1. 3. * Функціонування економіки на макрорівні характеризують такі показники системи національних рахунків:
а) валова продукція;
б) чистий національний продукт;
в) сукупний суспільний продукт;
г) національний дохід;
д) валовий національний продукт;
е) валовий внутрішній продукт.
1. 4. * До регіональних органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) Міністерство фінансів Автономної республіки Крим;
б) Департамент економіки обласної державної адміністрації;
в) Міністерство енергетики та промислової політики України;
г) Департамент соціальної політики обласної державної адміністрації.
1. 5. * На транспортну активність населення впливають такі фактори:
а) грошові доходи населення;
б) розмір транспортних тарифів;
в) довжина та густота доріг;
г) реальні доходи населення;
д) зміни цін на споживчі товари.
1. 6. Об'єктом державного регулювання економіки у вузькому розумінні є:
а) підприємства галузей виробничої сфери;
б) світове господарство;
в) умови, проблеми, сектори та галузі економіки, функціонування (або рішення) яких ринковий механізм забезпечує незадовільно або не забезпечує зовсім;
г) економіка держави.
1. 7. Загальнодержавний податок – це:
а) податок, який перераховується до державного бюджету;
б) податок, який залишається у місцевому бюджеті;
в) податок, що діє на території всієї держави і суми якого перераховуються до відповідних бюджетів.
1. 8. * Розмір виробничої потужності промисловості обумовлюють такі фактори:
а) кількість обладнання;
б) продуктивність одиниці обладнання за одиницю часу;
в) кількість часу, протягом якого використовується обладнання;
г) кількості матеріальних ресурсів, що використовуються у виробництві.
1. 9. За календарною ознакою розрізняють такі види індикативних планів:
а) річні та п’ятирічні;
б) поточні, середньострокові та довгострокові;
в) річні, п’ятирічні та семирічні.
1. 10. Можливий обсяг виробництва матеріального ресурсу за умови, якщо середньорічна потужність підприємств дорівнює 264 тис. т і використовується з резервом у розмірі 10, 5% становитиме:
а) 264, 0 тис. т;
б) 288, 41 тис. т;
в) 236, 28 тис. т.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
Відтворювальна структура економіки.
Податковий метод державного регулювання економіки.
Реальні інвестиції.
Метод індикативного планування.
Виробнича потужність промисловості.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. 1) Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, яку потрібно надати власнику житла на місяць. 2) Яку суму коштів буде сплачувати сім’я за надані їй комунальні послуги?
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 3-х осіб та відповідає вимогам щодо надання субсидії.
2. Вартість комунальних послуг, що отримує сім'я щомісячно, складає
515, 0 грн., у т. ч. у межах норми споживання – 495, 0 грн.
3. Доходи працездатних членів сім’ї за 6 попередніх місяців поточного року складали: чоловіка – 10600 грн. ; жінки – 6300 грн.
4. Затверджений державою розмір прожиткового мінімуму дорівнює 1017 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Визначити обсяг капітальних вкладень, які необхідні для введення в дію в розрахунковому році виробничих потужностей у цементній промисловості.
Вихідні дані:
1. Загальні потреби суспільства в цементі в розрахунковому році визначені та дорівнюють 830, 6 тис. тонн.
2. У розрахунковому році передбачається імпорт цементу обсягом 50, 4 тис. тонн.
3. Виробнича потужність підприємств цементної промисловості на кінець базисного року досягла 800, 2 тис. тонн та використовувалась на 97, 5%.
4. У розрахунковому році плануються такі заходи з поновлення виробничих потужностей цементної промисловості:
- з 01. 05 – виведення застарілого обладнання потужністю 3 тис. тонн цементу за рік, яке використовується на 98, 5%;
- у невизначений термін – виведення застарілого обладнання потужністю 2 тис. тонн цементу за рік, яке використовується на 95, 0%.
5. Нормативний коефіцієнт використання потужностей, що вводяться в дію, дорівнює в галузі 0, 750.
6. Відомо, що на будівництво подібних виробничих потужностей були вкладені такі інвестиції:
102, 0 млн. грн. – для введення в дію потужності розміром 5, 1 тис. тонн цементу за рік;
75, 9 млн. грн. – для введення в дію потужності розміром 3, 3 тис. тонн цементу за рік.
 
ВАРІАНТ 17
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Соціально-економічними умовами державного регулювання економіки є:
а) галузевий і територіальний розподіл праці,
б) створення системи органів, які наділені регулюючими функціями, розробка методології державного регулювання економіки, єдність усіх гілок влади та їх політична воля здійснювати регулювання;
в) розробка теорії державного регулювання економіки і створення системи органів, що виконують регулюючі функції.
1. 2. Перепускна спроможність транспортної магістралі – це:
а) показник потужності транспортної магістралі;
б) максимальна кількість вантажів, яка може бути перевезена по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік) ;
в) максимальна кількість транспортних засобів, які можуть бути пропущені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік).
1. 3. База оподаткування – це:
а) грошова сума, що перераховується до бюджету відповідного рівня;
б) вартість майна або доходу, з якої нараховується сума податку, що перераховується до бюджету;
в) відсоткова ставка, по якій нараховується сума податку.
1. 4. Державне замовлення – це:
а) це договір, що укладається державою в особі відповідного міністерства (відомства) із підприємством, на виробництво визначеного виду й обсягу продукції або послуг;
б) це завдання на виробництво продукції, що директивно встановлюється підприємству;
в) це договір між міністерством і комерційною структурою на постачання продукції.
1. 5. Предметом державного регулювання у промисловості виступає:
а) обсяг виробництва продукції;
б) використання продукції;
в) розвиток підприємства;
г) розвиток конкуренції.
1. 6. Відмінна риса індикативного планування полягає в такому:
а) його показники носять рекомендаційний, інформаційно-орієнтований характер;
б) кількість показників в індикативному плані зведено до мінімуму;
в) план містить в основному відносні показники, що характеризують тенденції соціально-економічного розвитку.
1. 7. Стаття матеріального балансу «Ринковий фонд» свідчить про:
а) потреби населення у певному матеріальному ресурсі;
б) обсяг ресурсів, що продаються на продовольчому чи речовому ринках;
в) ємність ринку певного товару.
1. 8. Нормативний обсяг державного резерву вугілля за умови, якщо виробничі потреби в ньому дорівнюють 135, 0 млн. т, потреби населення – 15, 0 млн. т, а встановлений Кабінетом Міністрів норматив державного резерву – 10, 0% становитиме:
а) 13, 5 млн. т;
б) 12, 0 млн. т;
в) 15, 0 млн. т.
1. 9. Валовий внутрішній продукт за своєю сутністю – це:
а) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені національними підприємствами в межах країни;
б) вартість кінцевого споживання товарів та послу, що вироблені в обох сферах економіки в межах країни незалежно від національної належності підприємств;
в) вартість кінцевого споживання товарів та послуг, що вироблені в обох сферах економіки національними виробниками незалежно від їх місцезнаходження.
1. 10. За видами зайнятості трудові ресурси розподіляються так:
а) ті, що зайняті в різних сферах економічної діяльності та ті, що зайняті навчанням з відривом від виробництва;
б) ті, що зайняті в різних сферах економічної діяльності та незайняті трудові ресурси;
в) ті, що зайняті в різних сферах економічної діяльності, зайняті навчанням з відривом від виробництва та незайняті трудові ресурси.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Державне замовлення.
2. Грошово-кредитний метод державного регулювання економіки.
3. Принципи державного регулювання економіки.
4. Рівень життя населення.
5. Капітальні вкладення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, яку потрібно надати власникові житла на місяць, та суму коштів, яку повинен сплатити власник житла за отримані житлово-комунальні послуги після отримання субсидії.
Вихідні дані:
1. Сім’я власника житла складається з 2 непрацездатних осіб – пенсіонерів.
2. Сім’я відповідає вимогам щодо надання субсидії.
3. Сукупний дохід сім’ї за останні півроку дорівнював 12700 грн.
4. Сім’я отримує житлово-комунальні послуги, вартість яких на місяць складає 488, 5 грн., у тому числі в межах норми споживання – 469, 7 грн.
5. Прожитковий мінімум, що встановлений державою, дорівнює 1218 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання. Визначити обсяг капітальних вкладень, які необхідні для введення в дію в розрахунковому році виробничих потужностей в цементній промисловості.
Вихідні дані:
1. Загальні потреби суспільства в цементі в розрахунковому році визначені та дорівнюють 830, 6 тис. тонн.
2. У розрахунковому році у зв’язку із скороченням нормативного розміру державного резерву передбачається розбронювання державного резерву цементу обсягом 50, 4 тис. тонн.
3. Виробнича потужність підприємств цементної промисловості на кінець базисного року досягла 800, 2 тис. тонн.
4. У розрахунковому році плануються такі заходи з поновлення виробничих потужностей цементної промисловості:
з 01. 04 – виведення застарілого обладнання потужністю 3 тис. тонн цементу за рік;
у невизначений термін – виведення застарілого обладнання потужністю 2 тис. тонн цементу за рік.
5. Ступінь використання середньорічної виробничої потужності галузі становитиме 97, 5%.
6. Нормативний коефіцієнт використання потужностей, що вводяться в дію, дорівнює в галузі 0, 7.
7. Розраховані середні питомі капітальні вкладення на подібних підприємствах галузі дорівнюють 10, 5 тис. грн. за тону цементу.
 
ВАРІАНТ 18
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. Провізна спроможність транспортної магістралі – це:
а) показник довжини транспортної магістралі;
б) показник, який свідчить про максимальну кількість вантажів, що можуть бути перевезені по транспортній магістралі за певний період часу;
в) показник потужності транспортної магістралі, що свідчить про максимальну кількість транспортних засобів, які можуть бути пропущені по транспортній магістралі за певний період часу (добу, рік).
1. 2. Державне регулювання економіки за своєю сутністю – це:
а) використання бюджетно-податкової і кредитно-фінансової систем з метою реалізації соціально-економічної політики держави;
б) планування соціально-економічного розвитку, що не носить обов'язкового характеру;
в) вплив держави на відтворювальні процеси в економіці за допомогою правових та економічних регуляторів;
г) втручання держави в економічну діяльність підприємств шляхом прийняття законів, що обмежують їхню діяльність.
1. 3. * Цілями адміністративного методу державного регулювання економіки є:
а) встановлення межі приватного підприємництва;
б) забезпечення державних та суспільніх потреб;
в) захист від незаконного втручання держави в підприємницьку діяльність;
г) соціальний захист населення.
1. 4. Елементи механізму державного регулювання економіки мають таку логічну послідовність:
а) завдання – цілі – методи – форми державного регулювання економіки;
б) методи – форми – цілі – завдання державного регулювання економіки;
в) цілі – завдання – форми – методи державного регулювання економіки;
г) форми – методи – цілі – завдання державного регулювання економіки.
1. 5. * Для розрахунку необхідного обсягу виробництва промислової продукції використовуються такі баланси:
а) баланс засобів виробництва;
б) баланс предметів споживання;
в) баланс виробничих потужностей;
г) баланс робочої сили.
1. 6. Основним призначенням індикативного плану є таке:
а) надати завдання галузям народного господарства на перспективу;
б) визначити основні орієнтири, що характеризують масштаби, пропорції і кінцеві цілі суспільного розвитку;
в) розрахувати показники розвитку народного господарства і вимагати безумовного їх виконання.
1. 7* Розбронювання державного резерву відбувається за таких причин:
а) зміни Кабінетом Міністрів встановлених нормативів державного резерву;
б) поновлення матеріальних ресурсів, що знаходяться в державному резерві;
в) зменшення нормативного розміру державного резерву.
1. 8. Необхідний розмір ринкового фонду цукру в розрахунковому році за умови, якщо в базисному році потреби населення дорівнювали 25, 0 тис. тонн, а в розрахунковому році норми споживання цукру населенням не зміняться, а чисельність населення зменшиться на 4, 0% становитиме:
а) 26, 0 тис. т;
б) не зміниться;
в) 24, 0 тис. т;
г) 23, 75 тис. т.
1. 9. * У розрахунок макроекономічних показників покладені такі принципи:
а) вилучення повторного рахунку;
б) національний дохід держави виробляється виключно у сфері виробництва;
в) у створюванні вартості товарів та послуг беруть участь земля, капітал, праця та підприємницька діяльність;
г) національний дохід держави виробляється як у сфері виробництва, так і сфері послуг;
д) матеріальні блага та послуги створюються лише працею людини.
1. 10* До галузевих органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) Національний банк;
б) міністерство молоді та спорту;
в) міністерство охорони здоров’я;
г) міністерство аграрної політики та продовольства;
д) Державний комітет статистики України.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Галузева структура економіки.
2. Бюджетний метод державного регулювання.
3. Джерела реальних інвестицій.
4. Ліцензія.
5. Номінальні доходи населення.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити розмір субсидії на житлово-комунальні послуги, яку потрібно надати власнику житла на місяць, та суму коштів, яку повинен сплатити власник житла за отримані житлово-комунальні послуги після отримання субсидії.
Вихідні дані:
1. Сім'я власника житла складається з 3-х осіб, у тому числі однієї дитини непрацездатного виду.
2. Сім'я відповідає вимогам щодо отримання субсидії.
3. Сукупний доход сім'ї за останні півроку дорівнював 14400 грн.
4. Сім'я отримує певні житлово-комунальні послуги, вартість яких на місяць складає 488, 5 грн., у т. ч. у межах норми споживання – 450, 0 грн.
5. Прожитковий мінімум, що встановлений державою, дорівнює 1017 грн. на одну особу на місяць.
3. 2. Постановка завдання: Визначити необхідне введення в дію в розрахунковому році додаткових виробничих потужностей в цементній промисловості та обсяг потрібних для цього капітальних вкладень.
Вихідні дані:
1. У базисному році мають місце такі показники ресурсів виробничої потужності в цементній промисловості:
виробнича потужність на початок року – 18, 2 тис. тонн;
введення в дію потужностей з виробництва цементу – 1, 1 тис. тонн;
виведення з експлуатації обладнання потужністю – 0, 3 тис. тонн.
2. У розрахунковому році очікуються такі показники та зміни:
виробничі потужності цементних заводів на початок року використовуються на 92, 5%;
з 01. 06 розрахункового року планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 3 тис. тонн цементу за рік, яке використовується на 97, 3%;
у невизнечений термін планується виведення застарілого обладнання потужністю 0, 4 тис. т цементу за рік, яке використовується на 95, 0%.
3. Необхідний обсяг виробництва цементу в розрахунковому році визначений у розмірі 18, 4 тис. тонн. Нормативний коефіцієнт використання нових потужностей, що вводяться в дію, дорівнює в галузі 0, 700.
4. Відомо, що на двох цементних заводах для введення в дію додаткових потужностей розміром 0, 4 та 0, 7 тис. тонн цементу за рік були проінвестовані ресурси (капітальні вкладення) відповідно 30, 5 та 50, 8 млн. грн.
 
ВАРІАНТ 19
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1* Визначте серед наведених три завдання державного регулювання економіки, які сьогодні є головними:
а) стабілізація економіки;
б) економічне зростання;
в) підвищення рівня життя населення;
г) соціальний захист населення;
д) перерозподіл доходів.
1. 2. Фактична чисельність пасажирів визначається:
а) за кількістю проданих квитків;
б) за кількістю поїздок;
в) за вартістю квитків.
1. 3. Непрямими методами державного регулювання економіки є:
а) грошово-кредитний, податковий та амортизаційний методи;
б) бюджетний, податковий, грошово-кредитний та амортизаційний методи;
в) податковий та грошово-кредитний методи.
1. 4. * Податковий метод державного регулювання економіки переслідує такі цілі:
а) стимулювання або обмеження попиту;
б) перерозподіл доходів;
в) соціальний захист населення;
г) стимулювання виробництва, яке відповідає інтересам державної економічної політики.
1. 5. Для розрахунку можливого обсягу виробництва промислової продукції використовується такий баланс:
а) баланс засобів виробництва;
б) баланс предметів споживання;
в) баланс виробничих потужностей.
1. 6* Базовими для розробки державного індикативного плану соціально-економічного розвитку є такі документи:
а) концепція соціально-економічного розвитку;
б) прогноз соціально-економічного розвитку;
в) орієнтири соціально-економічного розвитку;
г) директивні завдання галузевим міністерствам;
д) основні напрямки бюджетної політики держави.
1. 7. Розрізняють такі методи індикативного планування:
а) балансовий, нормативний, індексний та метод екстраполяції;
б) нормативний, балансовий, економіко-математичні методи;
в) балансовий, нормативний, метод факторів, економіко-статистичні та економіко-математичні методи.
1. 8. Визначте, які зміни мають відбутися в державному резерві, якщо на початок року в ньому знаходиться 5, 2 тис. тонн ресурсу, а встановлений Кабінетом Міністрів нормативний розмір його дорівнює 6, 45 тис. тонн:
а) необхідно поновити ресурс у державному резерві у обсязі 1, 25 тис. тонн;
б) необхідно зменшити обсяг резерву на 1, 25 тис. тонн;
в) необхідно поповнити державний резерв на 1, 25 тис. тонн.
1. 9. * Визначте, чим відрізняється валовий внутрішній продукт від валового національного продукту?
а) ВНП не включає прибутки, що отримують розташовані на території держави іноземні юридичні особи;
б) сумою доходів, що отримують іноземні підприємства на території держави;
в) ВНП не включає доходи, що отримують іноземні спеціалісти, які працюють на території держави;
г) ВВП не включає прибутки, що отримують національні юридичні особи, які розташовані за межами держави;
д) ВВП не включає доходи, що отримують громадяни, які працюють за кордоном.
1. 10. * До загальнодержавних органів регулювання належать такі організаційні структури:
а) міністерство фінансів;
б) обласна державна адміністрація;
в) міністерство економічного розвитку та торгівлі;
г) національний банк;
д) міністерство інфраструктури України.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Економічна політика держави.
2. Податковий метод державного регулювання.
3. Дотація.
4. Трудові ресурси.
5. Пропускна спроможність транспортної магістралі.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання. Визначити річний розмір дотацій вугільній промисловості, який необхідно передбачити у витратній частині державного бюджету, та питому вагу дотації в реальній ринковій ціні вугілля.
Вихідні дані:
У розрахунковому році обсяг видобутку вугілля складе 113 млн. т.
65% від загального видобутку дотується державою з бюджету.
3. Витрати вугільних підприємств на видобуток 1 тонни вугілля наведені в таблиці. 
4. Норматив рентабельності, що забезпечує підприємствам галузі отримання прибутку, дорівнює 25, 0%.
5. Відпускна ціна, яка встановлена органами державної влади за 1 тону вугілля, що дотується, дорівнює 900, 0 грн.
3. 2. Постановка завдання: Скласти баланс виробничих потужностей вугільної промисловості та визначити можливий у розрахунковому році обсяг видобутку вугілля.
Вихідні дані:
1. У базисному році у вугільній промисловості мали місце такі показники ресурсів та використання виробничої потужності:
обсяг видобутку вугілля – 600, 0 млн. тонн;
середньорічна виробнича потужність – 650, 0 млн. тонн;
виробнича потужність на кінець року – 630, 0 млн. тонн.
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни виробничої потужності галузі:
- з 01. 04 – виведення потужності розміром 70, 0 млн. тонн вугілля на рік;
- з 01. 08 – виведення потужності розміром 80, 0 млн. тонн вугілля на рік;
- у невизначений термін введення потужності розміром 50, 0 млн. тонн
вугілля на рік.
3. У розрахунковому році ступінь використання виробничої потужності галузі зросте на 2, 7% пунктів.
 
ВАРІАНТ 20
 
І. ТЕСТИ. Визначте правильну відповідь.
1. 1. «Коефіцієнт перевезеності вантажу» може набувати такого значення:
а) більше за 0, але менше ніж 1; б) більше за 0;
в) дорівнювати 1; г) більше за 1.
1. 2. Цінове регулювання – це:
а) встановлення податків та їх ставок у складі ціни;
б) встановлення фіксованих цін на товари та послуги;
в) втручання держави у процес ціноутворення, що здійснюється за допомогою як прямих, так і непрямих засобів.
1. 3. Прями методами державного регулювання економіки є:
а) податковий, бюджетний та адміністративний методи;
б) адміністративний та бюджетний методи;
в) адміністративний та податковий методи;
г) податковий та бюджетний методи.
1. 4. Субсидія відрізняється від дотації за такими критеріями:
а) субсидія передбачається у витратній частині державного бюджету, а дотація – у місцевому бюджеті;
б) вони не відрізняються;
в) субсидія – це міра, що носить характер одноразових або обмежених у часі виплат коштів, а дотація – це міра, що носить характер довгострокових виплат коштів;
г) субсидія передбачається населенню, а дотація – підприємствам.
1. 5. Методологічними принципами індикативного планування є:
а) принцип пріоритетності;
б) принцип аналізу досягненого рівня розвитку;
в) принцип ефективності;
г) принцип комплексності;
д) принцип соціального захисту населення.
1. 6. Виробнича потужність промисловості свідчить про:
а) обсяг промислової продукції, що фактично вироблений у промисловості;
б) максимально можливий випуск промислової продукції з основних виробничих фондів галузі за рік;
в) можливості діючого виробничого обладнання галузі.
1. 7. * У ресурсній частині матеріального балансу містяться такі показники:
а) виробництво ресурсу;
б) виробничо-експлуатаційні потреби ресурсу;
в) залишки ресурсу на початок року;
г) експорт ресурсу;
д) залишки ресурсу на кінець року.
1. 8. Визначте, що необхідно зробити з державним резервом вугілля у розрахунковому році, якщо на початок року в ньому знаходиться 230 тис. тонн вугілля, а встановлений КМ України нормативний розмір його дорівнює 210 тис. тонн?
а) зменшити державний резерв на 20 тис. тонн;
б) поновити ресурс у державному резерві в обсязі 10 тис. тонн;
в) поновити ресурс у державному резерві в обсязі 20 тис. тонн;
г) збільшити державний резерв на 20 тис. тонн.
1. 9. За своєю сутністю чистий національний продукт – це:
а) показник, який свідчить про те, що додало суспільство до свого добробуту за рік;
б) дохід, який отримали всі постачальники економічних ресурсів за рік;
в) створена вартість.
1. 10. * Верховна Рада України виконує такі функції у сфері державного регулювання:
а) приймає закони, які регулюють розвиток економіки;
б) затверджує загальнодержавні програми економічного, соціального та науково-технічного розвитку;
в) затверджує державний бюджет України;
г) затверджує індикативні плани економічного та соціального розвитку України.
ІІ. РОЗГЛЯНЬТЕ ПОНЯТТЯ ТА СФОРМУЙТЕ ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ
1. Інвестиції.
2. Адміністративний метод державного регулювання економіки.
3. Трудові ресурси.
4. Виробнича потужність промисловості.
5. Провізна здатність транспортної магістралі.
ІП. ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ
3. 1. Постановка завдання: Визначити, чи має право сім’я на отримання субсидії з листопада. Якщо так, то: розрахувати розмір субсидії на рік, яку необхідно передбачити у державному бюджеті; розрахувати суму коштів, яку сім’я має сплатити самотужки за отримані протягом місяця комунальні послуги.
Вихідні дані:
1. Сім’я складається з 4 осіб.
2. Доходи працездатних членів сім’ї за пів року, що передують моменту отримання субсидії, які підтверджені довідками про доходи з місця роботи (навчання), містяться в таблиці.
3. Сім’я споживає за місяць електроенергії у кількості 250 квт-год.
4. Норма споживання електроенергії за місяць – 75 квт-год. на сім’ю.
5. Тариф на електроенергію – 24, 5 грн. за 100 квт-год.
6. Вартість інших послуг, що споживаються, складає – 598 грн., у т. ч. в межах норм споживання – 566 грн.
7. Затверджений прожитковий мінімум дорівнює 1218 грн. на місяць.
3. 2. Постановка завдання. Визначити можливий в розрахунковому році обсяг виробництва цементу.
Вихідні дані:
1. У базисному році в цементній промисловості мали місце такі показники ресурсів виробничих потужностей та їх використання:
виробнича потужність на початок року – 9, 1 тис. т;
виведення виробничої потужності – 0, 4 тис. т;
введення виробничої потужності – 0, 3 тис. т;
середньорічна потужність – 8, 75 тис. т
обсяг виробництва цементу за рік – 8, 3 тис. т;
2. У розрахунковому році очікуються такі зміни виробничої потужності галузі:
з 01. 04 – виведення з експлуатації застарілого обладнання потужністю 0, 2 тис. т цементу на рік;
з 01. 10 – виведення з експлуатації обладнання потужністю 0, 1 тис. т цементу на рік;
у невизначений термін введення в експлуатацію нового обладнання потужністю 0, 6 тис. т цементу на рік.
У розрахунковому році ступінь використання виробничих потужностей галузі зросте на 2, 5% пункти.
 
6. СПИСОК рекомендованої літературИ для виконання контрольної роботи
 
а) основні нормативно-законодавчі матеріали:
 1. Податковий кодекс України від 02. 12. 2010 р. № 2755-VI.
 2. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України: Закон України від 23. 03. 2000 р. №1602-IІІ.
 3. Про зайнятість населення: Закон України від 05. 07. 2012 р. № 5067-VI.
 4. Про затвердження Методики надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива: Наказ Мінпраці України, Мінекономіки (до 2000р.), Мінфін України [інші] від 15. 04. 1998 р. № 58/45/91/73/51/23/10-538.
 5. Про затвердження переліку об’єктів державного цінового регулювання з визначенням періодів такого регулювання у 2013-2014 роках: Постанова Кабінету міністрів України від 04. 03. 2013р. № 181.
 6. Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07. 06. 1996 р. № 236/96-ВР.
 7. Про захист економічної конкуренції: Закон України від 11. 01. 2001 р. № 2210-III.
 8. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 10. 04. 2014 р. № 1197-VII.
 9. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16. 04. 1991 р. № 959-XII.
 10. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18. 09. 1991 р. № 1560-XII.
 11. Про ліцензування окремих видів підприємницької діяльності: Закон України від 01. 06. 2000 р. № 1775-III.
 12. Про оплату праці: Закон України від 24. 03. 1995 р. № 108/95-ВР.
 13. Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива: Постанова Кабінету Міністрів України від 21. 10. 1995 № 848.

 

б) основана література:
 1. Національна економіка: навчальний посібник / Уклад. Л. М. Гейко, Н. В. Сментина. – Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2013 р.
 2. Государственное регулирование экономики: учебное пособие / Л. М. Гейко; В. П. Марущак. – ВМВ, 2007. – 280 с.
 3. Державне регулювання економiки: пiдручник / Л. А. Швайка. – Знання, 2008. – 462 с.
 4. Державне регулювання економiки: пiдручник / ред. проф. I. Р. Михасюк; А. Ф. Мельник; М. I. Крупка; З. М. Залога. Львiвський нацiональнй унiверситет iм. Iвана Франка. – Атiка, 2000. – 592 с.
 
в) додаткова література:
 1. Вергун М. Г. Державне управління та державне регулювання економіки: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М. Г. Вергун, П. В. Маслак; Житомирський національний агроекологічний ун-т. Інститут післядипломної освіти та дорадництва. – Житомир: Рута, 2009. – 240 с.
 2. Гриньова В. М., Новікова М. М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Х. : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004. -756 с.
 3. Державне регулювання економiки: Навчальний посiбник / Д. М. Стеченко. – Знання, 2007. – 271 с.
 4. Державне регулювання економiки: Навчальний посiбник / С. М. Чистов; А. Є. Никифоров; Т. Ф. Куценко; та iн. – КНЕУ, 2000. – 316 с.
 5. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – К. : КНЕУ, 2000. – 316 с.
 6. Кучеренко В. Р., Карпов В. А., Кузнецов Э. А. Основы государственного регулирования экономики/ Учебное пособие. – Одесса: Астропринт, 2001. – 157 с.
 7. Наливайченко, Світлана Петрівна. Основи теорії державного регулювання економіки [Текст]: підручник / С. П. Наливайченко. – [Вид. 2-ге, перероб. та допов. ]. – Сімф. : Фенікс, 2010. – 446 с.
 8. Продовжен В. М., Новікова М. М. Державне регулювання економіки: Навчальний посібник. – Х. : Видавничий дім «ІНЖЕК», 2004. -756 с.
 
ЗМІСТ
 
Вступ
 1. Основні вимоги до виконання контрольної роботи
 2. Вимоги до оформлення контрольної роботи
 3. Критерії оцінювання контрольної роботи
 4. Методика розрахунків економічних показників
 5. Варіанти контрольної роботи
Варіант 1
Варіант 2
Варіант 3
Варіант 4
Варіант 5
Варіант 6
Варіант 7
Варіант 8
Варіант 9
Варіант 10
Варіант 11
Варіант 12
Варіант 13
Варіант 14
Варіант 15
Варіант 16
Варіант 17
Варіант 18
Варіант 19
Варіант 20
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото Капча