Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
94
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Методичні вказівки
до виконання контрольної роботи
з дисципліни «ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ»
для студентів ІІ-ІІІ курсів заочної форми навчання
напрямків підготовки «Облік та аудит», «Економіка підприємства»,
«Управління персоналом та економіка праці»
 
Укладачі: Л. М. Гейко, канд. екон. наук, доцент
Н. В. Сментина, канд. екон. наук, доцент
 
ВСТУП
 
Для студентів заочної форми навчання напрямків підготовки «Облік та аудит», «Економіка підприємства», «Управління персоналом та економіка праці» навчальним планом передбачено виконання письмової контрольної роботи з дисципліни «Державне регулювання економіки». Контрольна робота передбачає індивідуальне виконання кожним студентом окремих завдань з використанням навчальної та спеціальної літератури, що забезпечить практичне засвоєння та поглиблення отриманих на лекціях та практичних заняттях знань теоретичних засад державного регулювання економіки, методології обґрунтувань економічних рішень, уміння працювати з науковою літературою та вміння здійснювати економічні розрахунки показників і робити обґрунтовані висновки.
Виконання контрольної роботи є допуском студентів до складання заліку з дисципліни. За виконання завдань контрольної роботи студенти отримують бали, що зараховуються до загальної кількості балів з дисципліни під час складання заліку.
 
1. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Письмова контрольна робота складаються з двох частин: теоретичної та практичної. Теоретична частина контрольної роботи містить 10 тестів та передбачає розкриття сутності (змісту) п’яти основних категорій дисципліни. Практична частина контрольної роботи включає два практичні завдання різного рівня складності, що вимагають виконання певних розрахунків та обґрунтованого висновку. Усі практичні завдання містять умовні цифри.
При виконанні контрольної роботи та в разі необхідності слід звертатися за консультацією на кафедру економіки та управління національним господарством за адресою: м. Одеса, вул. Преображенська, 8, кімната 303. Тел. : (0482) 723-32-56.
Не пізніше ніж за тиждень до початку сесії контрольна робота подаються студентом для перевірки на кафедру. Підсумком перевірки контрольної роботи є її допуск до співбесіди або повернення на доробку (переробку) з зауваженнями рецензента.
Результати виконання контрольної роботи, яка за результатами перевірки допущена до співбесіди, із зауваженнями наукового керівника (у разі їх наявності) оголошуються студенту під час консультації або на практичному занятті на передодні залікового заняття.
У разі, якщо контрольна робота містить менше ніж 50% необхідної інформації (розрахунків) вона повертається студенту на доопрацювання. Про необхідність доопрацювання роботи студент дізнається на кафедрі не пізніше ніж через 10 днів після здачі роботи на перевірку. При повторному поданні контрольної роботи з доповненнями та виправленнями слід подавати і її первинний варіант з зауваженнями викладача, що її перевіряв.
Контрольну роботу студент виконує за варіантом, номер якого відповідає наведеним у таблиці 1 двом останнім цифрам номера залікової книжки студента. У разі відсутності номера залікової книжки завдання виконується за варіантом № 20.
 
Таблиця 1
Варіанти завдань контрольної роботи студентів
 
 
Завдання, яке виконано не за своїм варіантом, перевірці не підлягає.
 
2. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
При представленні контрольної роботи на перевірку слід дотримуватися певних вимог щодо її оформлення.
Завдання виконуються або в комп’ютерному варіанті, або рукописно виключно однією мовою (українською або російською).
При рукописному варіанті текстову частину роботи слід писати чітким, розбірливим почерком через клітинку, залишати поля для поміток та зауважень рецензента.
При комп’ютерному варіанті робота друкується на одній стороні білого паперу формату А4 з дотриманням таких вимог:
 • шрифт – Times New Roman;
 • розмір шрифту – 14;
 • міжстроковий інтервал – 1, 5;
 • розмір абзацного відступу – 1, 25 см;
 • поля: верхнє, нижнє, ліве – 2, 0 см. ; праве – 1, 5 см.
 • нумерація сторінок – у правому верхньому кутку.
Починається завдання з титульної сторінки, на якій наводяться необхідні відомості про студента. Зразок титульної сторінки наведено в Додатку А.
За титульною сторінкою послідовно розміщуються:
 • тестові питання відповідного варіанта роботи;
 • відповіді на тестові питання, відповідно до вимог їх подання;
 • завдання другої частини теоретичного блоку відповідного варіанта роботи;
 • розкриття сутності категорій;
 • завдання практичної частини та їх розв’язання;
 • перелік літератури, яка використовувалась при виконанні роботи.
Відповіді на тестові питання позначаються відповідною буквою з наведених варіантів відповідей та подаються у послідовності з першого по десятий у таблиці, форма якої наведена в додатку Б. Слід мати на увазі, що тестові питання, з позначкою *, мають декілька правильних відповідей.
При розкритті сутності категорій слід бути локанічним та посилатися на джерела інформації, якими скористався студент при виконанні завдання. Посилання на першоджерела інформації подаються у квадратних дужках, у яких вказується номер джерела, що міститься у переліку використаної літератури, та номер сторінки, на якій міститься запозичений матеріал. Наприклад, [3, с. 45]. Зразок оформлення посилань на джерело інформації наведено у додатку В.
Джерелами інформації для виконання теоретичної частини контрольної роботи мають бути навчальні посібники з дисципліни та спеціальна література.
Розв’язання практичного завдання здійснюється згідно з методикою розрахунків економічних показників, яка міститься в розділі 4 даних методичних вказівок. Кожен розрахунок потребує подання відповідної формули; отриманий результат обов’язково має містити одиниці його вимірювання. Завершується практичне завдання обґрунтованим висновком.
Обов’язковою є нумерація сторінок контрольної роботи. У кінці роботи
Фото Капча