Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Методичні вказівки
К-сть сторінок: 
31
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 
Національний університет водного господарства та природокористування
 
Кафедра охорони праці і безпеки життєдіяльності
 
064 – 196
 
Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці»  для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання
 
Рекомендовано методичною  комісією за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» Протокол № 8 від 10.12.2012 р.
Рівне - 2013
 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» для студентів за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці» заочної форми навчання / М.В. Бернацький, В.Й. Чабан,. – Рівне : НУВГП, 2013. – 31с.
Упорядники: М.В. Бернацький, канд. техн. наук, доцент., В.Й. Чабан, канд. техн. наук, доцент, 
Відповідальний за випуск: В.Л. Филипчук, д-р техн. наук, професор, завідувач кафедри охорони праці і безпеки життєдіяльності.
© Бернацький М.В., Чабан В.Й.,2013 © НУВГП, 2013
 
1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 
Дані методичні вказівки розроблені для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки  6.170202 «Охорона праці». Методичні вказівки мають за мету надати допомогу студентам у підготовці до практичних занять та складанні підсумкових модулів з навчальної дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці».
У методичних вказівках наводяться питання до виконання контрольної роботи, а також приклад виконання практичного завдання, перелік рекомендованої літератури.
Згідно з навчальним планом дисципліни передбачена форма підсумкового контролю – залік. Оцінювання знань здійснюється за 100-бальною шкалою.
 
2. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Контрольна робота включає відповіді на теоретичні питання з основних розділів дисципліни «Правові основи працеохоронної політики та охорони праці» та розробку інструкції з охорони праці.
Інструкція з охорони праці розробляється у відповідності до місця роботи і посади студента-заочника.
В період екзаменаційно-лабораторної сесії читаються лекції основних розділів дисципліни та проводяться практичні заняття.
Після вивчення теоретичного матеріалу виконується контрольна робота, яка здається на кафедру ОП і БЖД для перевірки (не пізніше, ніж за два тижні до сесії).
Текстова частина контрольної роботи викладається в учнівському зошиті в рукописному варіанті повинна містити відповіді на теоретичні питання, рішення задач та список використаної літератури. 
Рисунки, та таблиці розміщуються як за текстом, так і на окремих аркушах та повинні мати нумерацію.
На титульній сторінці мають бути зазначені назва кафедри, шифр, прізвище та ініціали студента, назва групи, номер варіанту.
В кінці контрольної роботи приводиться список використаної літератури та ставиться підпис автора.
Після рецензування роботи викладачем студент має переглянути роботу та, врахувавши зауваження, доопрацювати.
Контрольна робота оцінюється за наступними критеріями:
-повнота і глибина розкриття теми та правильність рішення задач;
-наявність таблиць, рисунків, схем;
-оформлення.
Залік з дисципліни  приймається після зарахування контрольної роботи. 
Варіанти теоретичних питань контрольної роботи визначаються за останньою цифрою залікової книжки згідно таблиці 1.
 
3. ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 
Оцінювання навчальних досягнень студентів заочної форми навчання здійснюється на основі виконаної контрольної роботи і її захисту, який відбувається під час екзаменаційної сесії у формі співбесіди з викладачем.
Контрольна робота оцінюється за наступними критеріями:
-повнота і глибина розкриття теми та правильність рішення задач;
-наявність таблиць, рисунків, схем;
-оформлення.
Залік з дисципліни  приймається після зарахування контрольної роботи. 
Шкала оцінювання контрольної роботи
Теоретичні питанняПрактичне завданняЗахистВсього
1 - 32181060
 
4. ЗАВДАННЯ НА КОНТРОЛЬНУ РОБОТУ
з навчальної дисципліни
«Правові основи працеохоронної політики та охорони праці»
 
Таблиця 1.
Номера питань для контрольної роботи
варіан-туНомер питання
1121314151617181
22223242526272112
332434546484104114
44365666768796100
55284868788898108
661627749193103113
773847678694106116
882646587799109120
99374457708095115
1010203040506082111
1111334359637383105
1212354555658595110
13134789677697102117
14143949596979107118
15154353758799101119
Контрольні питання
1.Основний Закон держави, як найвища сила, на якій грунтується вся національна система права. 
2.Конституційні права та обов’язки громадян. Забезпечення рівноправності жінок і чоловіків. 
3.Правові норми, що регулюють права і свободи людини, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку. Права громадян на працю та відпочинок.
4.Право громадян України на соціальний захист, пенсійне забезпечення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
5.Право людини на достойний життєвий рівень, на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування.
6.Обов’язки людини перед суспільством, яке забезпечує вільний всебічний розвиток особистості. Конституційно спрямована діяльність держави щодо затвердження і забезпечення прав і свобод людини.
7.Відповідальність держави перед людиною за свою діяльність. 
8.Забезпечення державою прав на належні безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, визначену законом.
9.Державне фінансування відповідних соціально-економічних, медико-санітарних та оздоровчих і профілактичних програм. 
10.Розвиток і вдосконалення безпеки праці, проведення профілактичних заходів з виробничої санітарії, вдосконалення наукових досліджень по запобіганню та зниженню захворюваності.
11.Положення Основного Закону України, що регулюють правові відносини у сфері охорони праці та соціального захисту в умовах виробничої і невиробничої діяльності.
12.Принцип пріоритету життя
Фото Капча