Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика гігієнічної оцінки грунту за даними санітарного обстеження земельної ділянки та результатами лабораторного аналізу

Предмет: 
Тип роботи: 
Лекція
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ТЕМА: МЕТОДИКА ГІГІЕНІЧНОЇ ОЦІНКИ ГРУНТУ ЗА ДАНИМИ САНІТАРНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ ТА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЛАБОРАТОРНОГО АНАЛІЗУ
 
МЕТА ЗАНЯТТЯ: Закріпити та систематизувати знання про гігієнічне, епідеміологічне та екологічне значення грунту, оволодіти методикою обстеження земельної ділянки відбору проб грунту та його гігієнічної оцінки.
 
ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ:
 
1. Грунт та його гігієнічне значення.
2. Види ґрунтів. Походження, формування, механічна структура, фізичні властивості та природний хімічний склад ґрунтів. Процеси самоочищення грунту.
3. Захворювання, виникнення яких пов’язане із забрудненням грунту.
4. Методи санітарного обстеження території та відбору проб грунту для фізико-хімічного, бактеріологічного, гельмінтологічного, радіометричного та токсикоз-хімічного досліджень.
5. Схема санітарної оцінки та показники санітарного стану грунту.
6. Основні етапи нормування екзогенних хімічних речовин у ґрунті. Показники шкідливості грунту.
7. Заходи щодо санітарної охорони грунту.
 
ЗАВДАННЯ:
 
Оволодіти методикою обстеження земельної ділянки та відбору проб грунту, методикою санітарно-гігієнічного дослідження грунту та скласти гігієнічний висновок щодо якості грунту за даними ситуаційних задач.
 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:
 
  1. Гігієна та екологія. За ред.. В. Г. Бардова – Вінниця: Нова Книга, 2006, 720 с.
  2. Загальна гігієна. Пропедевтики гігієни. / Є. Г. Гончарук, Ю. І. Кундієв, В. Г. Бардов та ін / За ред. Є. Г. Гончарука. – К. : Вища школа, 1995. – С. 129-130; 316-324.
  3. Общая гигиена. Пропедевтика гигиены. / Е. И. Гончарук, Ю. И. Кундиев, В. Г. Бардов и др. – К. : Вища школа, 1999. – С. 144-145; 382-391.
  4. Комунальна гігієна / Є. Г. Гончарук, В. Г. Бардов, С. І. Гаркавий, О. П. Яворівський та ін. ; За ред. Є. Г. Гонча рука. – К. : Здоров’я, 2003. – С. 332-384.
  5. Даценко І. І., Габович Р. Д. Профілактична медицина. Загальна гігієна з основами екології. – К. : Здоров’я, 1999. – С. 220-236.
  6. Загальна гігієна. Посібник до практичних занять. / І. І. Даценко, О. Б. Денисюк, С. Л. Долошицький та ін. / За ред. І. І. Даценко. – Львів. : “Світ”, 1992. – С. 79-89.
  7. Минх А. А. Методы гигиенических исследований. – М. : Медицина, 1990. – С. 203-215.
  8. І. В. Сергета. Практичні навички з загальної гігієни. – Вінниця, 1997. – С. 28- 30.
 
МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
 
У ході заняття студенти під керівництвом викладача проводять визначення фізичних властивостей грунту, оволодівають методикою гігієнічної оцінки грунту за результатами лабораторного аналізу, використовуючи, при цьому, шкалу його санітарної оцінки, самостійно розв’язують задачі за темою практичного заняття.
Методика санітарного обстеження ділянки та відбору проб ґрунту
Санітарне обстеження земельної ділянки включає:
- визначення призначення ділянки (територія лікарні, дитячих закладів, шкіл, промислових підприємств, об'єктів знешкодження відходів комунально-побутового, виробничого, будівельного походження тощо) ;
- візуальне обстеження території ділянки, визначення характеру, розміщення (віддаленості) джерел забруднення ґрунту, рельєфу місцевості, напряму стоку метеорних вод по відношенню до цих джерел, напрямку руху ґрунтових вод;
- визначення механічного складу ґрунту (пісок, супісь, суглинок, чорнозем) ;
- визначення місць відбору проб ґрунту для аналізу: ділянки біля джерела забруднення і контрольної ділянки завідомо чистого ґрунту (на віддаленні від цього джерела).
Показники санітарного стану ґрунту
Група показниківПоказники
Санітарно-фізичніМеханічний склад, коефіцієнт фільтрації, повітропроникність, вологопроникність, капілярність, вологоємність, загальна та гігроскопічна вологість
Фізико-хімічніАктивна реакція (рН), ємність поглинання, сума поглинутих основ
Показники хімічної безпеки: 
- хімічні речовини природного походженняФоновий вміст валових та рухомих форм макро- та мікроелементів незабрудненого ґрунту
- хімічні речовини антропогенного походження (показники забруднення ґрунту ЕХР) Залишкові кількості пестицидів, валовий вміст важких металів та миш’яку, вміст рухомих форм важких металів, вміст нафти та нафтопродуктів, вміст сірчаних сполук, вміст канцерогенних речовин (бенз (а) пірену) тощо
Показники епідемічної безпеки: 
- санітарно-хімічніЗагальний органічний азот, санітарне число Хлєбнікова, азот аміаку, азот нітритів, азот нітратів, органічний вуглець, хлориди, окисність ґрунту
- санітарно-мікробіологічніЗагальне число ґрунтових мікроорганізмів, мікробне число, титр бактерій групи кишкової палички (колі-титр), титр анаеробів (перфрингенс-титр), патогенні бактерії та віруси
- санітарно-гельмінтологічніЧисло яєць гельмінтів
- санітарно-ентомологічніЧисло личинок та лялечок мух
Показники радіаційної безпекиАктивність ґрунту
Показники самоочищення ґрунтуТитр та індекс термофільних бактерій
Проби відбираються “методом конверту” на прямокутних чи квадратних ділянках розміром 10х20 чи більше метрів. У кожній з п’яти точок “конверта” відбирають 1 кг ґрунту на глибину 20 см. З відібраних зразків готують середню пробу масою 1 кг.
До відібраної проби заповнюють супровідний бланк, у якому вказують: місце, адресу і призначення земельної ділянки, тип ґрунту, рельєф, рівень стояння ґрунтових вод, мету і об’єм аналізу, результати досліджень, виконаних на місці, дату і час відбору, погодні умови попередніх 4-5 днів, ким відібрана проба, його підпис. Проби упаковують у скляний закритий посуд, поліетиленові мішечки.
Усі показники поділяються на прямі (дозволяють безпосередньо за результатами лабораторного дослідження проби ґрунту оцінити рівень його забруднення та ступінь небезпечності для здоров'я населення (Додаток 1) та непрямі (дозволяють зробити висновки про факт існування забруднення, його давність та тривалість шляхом порівняння результатів лабораторного аналізу досліджуваного ґрунту і контрольного чистого ґрунту того ж типу,
Фото Капча