Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємстві Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Поняття та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку
2. Огляд нормативно – правових актів та літературних джерел з проблеми дослідження
3. Характеристика фінансового господарської діяльності Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка
4. Документальне оформлення руху готової продукції та її реалізації
5. Звітність матеріально – відповідальних осіб про рух готової продукції та її реалізації
6. Синтетичний і аналітичний рух готової продукції та її реалізації
Висновки і пропозиції
Список використаних джерел
 
 
Вступ
 
В сучасних умовах господарювання успішна діяльність кожного суб’єкта господарювання полягає у підвищенні рівня економічної ефективності виробництва продукції.
Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств виготовляють якусь продукцію, яка є об’єктом ведення обліку.
У економічно складний для України час держава повинна підтримувати виробників продукції, особливо, якщо підприємство виготовляє якусь нову продукцію, стимулювати підприємства до більшого розширення, надавати пільги і зменшити податковий тиск.
Мета курсової роботи полягає у з’ясуванні сутності готової продукції та порядку обліку її наявності та реалізації. 
Завданнями курсової роботи є: 
1. Поняття та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку.
2. Огляд нормативно - правових актів та літературних джерел з проблемами дослідження.
3. Характеристика фінансово господарської діяльності підприємства Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка.
4. Документальне оформлення руху готової продукції.
5. Звітність матеріально відповідальних осіб про рух готової продукції. 
Об’єктом дослідження є методика обліку наявності та руху готової продукції на підприємстві Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка.
Предметом дослідження є сутність та значення готової продукції, її облік та документування. 
 Інформаційною базою для здійснення обліку і аналізу готової продукції та її реалізації підприємства стала звітність підприємства Черкаська філія СТОВ ім. Шевченка за 2007-2009 роки його діяльності. 
При написанні курсової роботи використовувались наступні методи дослідження: табличний, графічний, метод середніх, абсолютних та відносних величин, балансований метод та метод дослідження показників у динаміці.
 
 
1. Поняття та класифікація готової продукції, значення і завдання її обліку
 
Готовою продукцією є виріб (або напівфабрикат), послуга, робота, що пройшли всі стадії технологічної обробки на даному підприємстві, відповідають затвердженим стандартам або умовам договору, прийняті технічним контролем підприємства і здані на склад або замовникові – покупцеві згідно з діючим порядком прийняття продукції. Усі елементи виробничого процесу – сировина, матеріали, які перебувають на різних стадіях технологічного процесу, утворюють незавершене виробництво та формують вид виробничого запасу. Готова продукція може мати, а може не мати кількісні та якісні характеристики, але завжди продукція має вартісну характеристику [6, c. 214]. 
Продукція, яка не має кількісних характеристик, - робота, послуга (посередництво) або великогабаритні вироби – будинок, пароплав – безпосередньо передається з виробництва покупцеві (замовникові). 
Класифікація готової продукції: 
1. За формою: 
- уречевлена (матеріальна); 
- результати виконаних робіт; 
- результати наданих послуг. 
2. За ступенем готовності: 
- готова продукція; 
- напівфабрикати – продукти окремих технологічних фаз, якій повинні пройти одну або декілька технологічних фаз обробки, перш ніж стати готовою продукцією; 
- незавершене виробництво; 
3. За технологічною складністю: 
- проста; 
- складна: 
а) супутня – це продукція отримана в одному технологічному циклі одночасно з основною, за якістю вона відповідає стандартам та призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві; 
б) побічна – це продукція, що утворюється в комплексних виробництвах паралельно з основною і на відміну від супутньої продукції не потребує додаткових витрат [13, c. 374]. 
В бухгалтерському обліку готова продукція оцінюється, відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 9 „Запаси”, за первісною вартістю, але оскільки така вартість може бути визначена лише після збирання всіх витрат пов’язаних з виробництвом, то постає потреба у щоденному обліку наявності та руху готової продукції. 
Первісна вартість визначається згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 16 „Витрати” (рис. 1.1.). Витрати на виробництво включають: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати, а також змінні і розподілені постійні накладні витрати. До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат. До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об’єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку [2, c. 330]. 
Фото Капча