Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжбюджетні відносини в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Дипломна робота
«Міжбюджетні відносини в Україні»
 
ЗМІСТ
 
Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти міжбюджетних відносин
1.1. Сутність міжбюджетних відносин
1.2. Види та форми міжбюджетних відносин
1.3. Зарубіжний досвід міжбюджетних відносин
Розділ 2. Особливості реалізації міжбюджетних відносин в Україні
2.1. Етапи становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні
2.2. Розмежування доходів та видатків між різними ланками бюджетної системи
2.3. Бюджетні трансферти як основний інструмент регулювання міжбюджетних відносин
Розділ 3. Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні
3.1. Стратегічні напрямки реформування міжбюджетних відносин
Висновки
Список використаних джерел
 
ВСТУП
 
Соціально-економічний розвиток будь-якої країни нерозривно пов’язаний із процесом руху коштів між бюджетами різних рівнів щоб забезпечити необхідним обсягом фінансових ресурсів кожного суб’єкта міжбюджетних відносин. Головною ознакою міжурядових фінансових відносин у будь-якій країні є організація та способи переміщення фінансових ресурсів від одного рівня влади до іншого. Однією з найважливіших і найскладніших проблем державних фінансів у кожній країні є: ефективна організація всередині бюджетної системи, а саме між бюджетом центрального уряду і бюджетами органів місцевого самоврядування; здійснення фінансового вирівнювання з метою забезпечення конституційних гарантій населенню незалежно від місця його проживання.
Формування міжбюджетних відносин досить складна та багатогранна проблема. Вона торкається не лише суто розподілу фінансових ресурсів між різними рівнями бюджетної системи для виконання власних і делегованих повноважень, але й удосконалення діючої системи управління фінансуванням органів місцевого самоврядування та законодавчого розподілу функцій і відповідальності між центральними і місцевими органами влади.
Міжбюджетні відносини залишаються напруженою ланкою в бюджетному процесі. Вимагає вдосконалення система бюджетного регулювання, зберігається недостатня власна дохідна база місцевих бюджетів, потребує поліпшення законодавче забезпечення розмежування функцій та завдань центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо здійснення бюджетних видатків. Однією з найважливіших проблем є створення оптимальної моделі організації міжбюджетних відносин в країні. Саме тому тема дипломної роботи є надзвичайно актуальною.
Теоретичним і практичним основам організації міжбюджетних відносин присвячено праці багатьох відомих українських та зарубіжних науковців, серед яких І. Алєксєєв, В. Асадчев, В. Баранова, О. Василик, І. Волохова, О. Гончаренко, І. Карпухно, С. Слухай, О. Шишко, О. Щербакова та багато інших. Тому під час визначення сутності міжбюджетних відносин були розроблені різні концептуальні підходи, які дають своє власне бачення ролі та сутності міжбюджетних відносин. Зазначені науковці та багато інших досить глибоко та змістовно досліджували систему міжбюджетних відносин в Україні, проте низка проблем у сфері міжбюджетних відносин потребує додаткових досліджень.
Зокрема, ще не знайшов належного наукового узагальнення процес реформування міжбюджетних відносин після набуття чинності Бюджетного кодексу України, подальшої розробки вимагає чинна практика організації міжбюджетних відносин в умовах державного унітаризму України. Наукового аналізу вимагають проблеми чіткого розмежування доходів і видатків відповідно до повноважень в бюджетній системі та раціоналізації розподілу фінансових ресурсів між бюджетами різних рівнів, зміцнення власної дохідної бази місцевого самоврядування, напрями вдосконалення міжбюджетних відносин.
Ступінь розробленості проблеми та актуальність подальшого реформування міжбюджетних відносин в Україні визначила постановку мети і задач.
Метою дипломної роботи є дослідження теоретичних аспектів сутності міжбюджетних відносин, їх організації в Україні, визначення ключових напрямків функціонування міжбюджетних трансфертів при взаємодії бюджетів різних рівнів, вивчення особливостей та проблем міжбюджетних відносин в Україні, виявлення шляхів раціоналізації та подальшого реформування фінансових відносин, які склалися між рівнями бюджетної системи з урахуванням зарубіжного досвіду та розроблення пропозицій щодо вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні. Дипломна робота зорієнтована на досягнення наступних завдань:
  • дослідити основні етапи становлення та розвитку міжбюджетних відносин в Україні;
  • провести теоретичного аналізу сутності міжбюджетних відносин та механізму їх реалізації;
  • визначити особливості формування міжбюджетних відносин з урахуванням зарубіжного досвіду;
  • проаналізувати сучасні тенденції і факторні умови змін щодо формування нових бюджетних відносин;
  • встановити основні напрямки розвитку міжбюджетних відносин в Україні;
  • дослідити особливості існуючих моделей організації міжбюджетних відносин та у процесі аналізу запропонувати оптимальну модель в умовах сьогодення України;
  • визначити роль місцевих бюджетів у соціально-економічних процесах;
  • запропонувати напрями вдосконалення механізму міжбюджетних відносин.
Предметом дослідження є теоретичні, методичні та практичні аспекти функціонування бюджетів всіх рівнів України і реалізації міжбюджетних відносин на місцевому рівні в соціально-економічному розвитку адміністративно-територіальних формувань.
Об'єктом дослідження обрано організацію міжбюджетних відносин в Україні.
Дипломна робота складається з трьох розділів: 1. Теоретичні аспекти міжбюджетних відносин; 2. Особливості реалізації міжбюджетних відносин в Україні; 3. Напрямки вдосконалення міжбюджетних відносин в Україні.
 
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН
 
1.1. Сутність міжбюджетних відносин
 
Проблема відносин між центральними та місцевими органами влади у сфері розподілу відповідальності за виконання тих чи інших функцій та їх фінансування постала ще з часів виникнення правової держави наприкінці ХVІІІ – ХІХ століття. Розподіл відповідальності між державою та органами місцевого самоврядування обумовив необхідність їх взаємодії між собою, розподілу функцій [2].
Міжбюджетні відносини як об’єкт дослідження здавна привертали увагу як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Вже А. Сміт у роботі «Дослідження про природу і причини багатства народів» обґрунтував доцільність розмежування функцій державних і місцевих фінансів. На початку XX століття у Німеччині, Франції, Англії, Росії у працях таких
Фото Капча