Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжбюджетні відносини в Україні

Предмет: 
Тип роботи: 
Дипломна робота
К-сть сторінок: 
110
Мова: 
Українська
Оцінка: 

розвитку: Монографія. / І. С. Волохова. – О. : ОДЕУ, 2013. – 234 с.

 • Воротін В. Є. Макроекономічне регулювання в умовах глобальних трансформацій: Монографія / В. Є. Воротін. – К. : Вид-во УАДУ, 2002. -392 с.
 • Гончаренко О. В. Механізм організації міжбюджетних відносин в Україні / О. В. Гончаренко // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 4 (70). – С. 75-85.
 • Гончаренко Олег Вікторович. Розбудова міжбюджетних відносин на місцевому рівні: дис. канд. екон. наук: 08. 00. 08 / Гончаренко Олег Вікторович. – Київ, 2011. – 217 с.
 • Грушицька І. Шляхи зміцнення дохідної бази місцевих бюджетів України / І. Грушицька // Світ фінансів. – 2012. – № 2 (19). – С. 129-134.
 • Держава регіональна політика України: особливості та стратегічні пріоритети: монографія / за ред. З. С. Варналія. – К. : НІСД, 2010. – 768 с.
 • Дроздовська О. Фінансова децентралізація: об’єктивна необхідність та основні цілі / О. Дроздовська // Наукові праці НДФІ. -2002. -№ 2 (17). -С. 8-14.
 • Європейська хартія місцевого самоврядування від 15 жовтня 1985 р. [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //www. zakon. rada. gov. ua.
 • Економічна безпека / за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання, 2012. – 647 с.
 • Жемеренко Є. В. Використання коштів місцевих бюджетів України // Фінанси України. – 2008. – № 1. С. 10-15.
 • Загорський В. С. Бюджетно-податкова система: теорія і практика: монографія / В. С. Загорський. -Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2009. – 304 с.
 • Зайчикова В. В. Місцеві фінанси України та європейських країн. – К. : НДФІ, 2010. – 299 с.
 • Звіти Міністерства фінансів, казначейської служби України про виконання державного бюджету за відповідний рік, http: //www. minfin. gov. ua
 • Казюк Я. М. Проблеми формування ефективного механізму міжбюджетного регулювання в Україні та шляхи їх вирішення // Економіка та держава, 2012. – №1. – С. 100-102.
 • Капаєва Л. М., Лях М. С. Фінансове право: Навч. посіб. – К. : Центр навч. літ., 2004. – 248 с.
 • Карасев М. Н. Налоговая политика и правовое регулирование налогообложения в России / М. Н. Карасев. – М. : ООО «Вершина», 2004. – 224 с.
 • Кізима Т. О. Соціальні трансферти як джерело доходів домашніх господарств: проблемно-теоретичні аспекти/ Т. О. Кізима// Економіка та держава. – 2012. – №4. – С. 46 – 49.
 • Концепція реформування місцевих бюджетів, схвалена розпорядженням Кабінету міністрів України від 23. 05. 2010 р. № 308-р.
 • Косаріна В. П. Економічна природа й сутність фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування / В. П. Косаріна, О. В. Тимошенко // Фінанси України. – 2013. – № 5. – С. 118 – 125.
 • Кравченко В. І. Фінанси місцевого самоврядування України: проблеми становлення (1989- 2001) / В. І. Кравченко. – К. : KM Academia, 2001. – 458 с.
 • Крисоватий А. І. Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні: монографія / А. І. Крисоватий. – Тернопіль: Карт-бланш, 2008. – 371 с.
 • Лаврів М. Б. Теоретичні аспекти фіскальної децентралізації // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / М. Б. Лаврів; за ред. І. Г. Ткачук. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2009. – Вип. ІІ. – 275 с.
 • Ладюк О. Д. Фінансова безпека держави. – К. : ЦУЛ, 2010. – 192 с.
 • Левицька С. О. Впровадження програмно-цільового методу фор-мування бюджетів // Фінанси України. – 2004. – № 6. – С. 33-37.
 • Легкоступ І. І. Стан та проблематика міжбюджетних відносин в Україні / І. І. Легкоступ// Економіка та держава. – 2013. – №4. – С. 55 – 58.
 • Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин в України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08. 04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит» / Інна Олександрівна Луніна; Ін-т економічного прогнозування. – К., 2001. – 20 с.
 • Луніна І. О. Державні фінанси та реформування міжбюджетних відносин: Монографія. – К. : Наукова думка, 2009. – 432.
 • Мацюра С. І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин / С. І. Мацюра // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5 (95). – С. 223-229.
 • Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена наказом Міністерства економіки України від 02. 03. 2010 р. № 60.
 • Мунтіян В. І. Економічна безпека України / В. І. Мунтіян. – К. : КВІЦ, 1999. – 462 с.
 • Мірошниченко О. В. Державна податкова політика та іллегалізація економічної діяльності в контексті економічної безпеки України / О. В. Мірошниченко // Стратегічні пріоритети. -2012. – № 2 (11). – C. 167-174.
 • Огонь Ц. Г. Доходи місцевих бюджетів та напрями їх реструкту-ризації // Фінанси України. – 2009. – № 1. – С. 3-13.
 • Опарін В. Бюджетний менеджмент: навчальний посібник / [В. Опарін, В. Федосов, Л. Сафронова]. – К. : КНЕУ. – 2004. – 864 с.
 • Основы национальной безопасности / [Л. А. Михайлов и др. ]. – М. : Академия, 2011. – 176 с.
 • Парижак Н. Міжбюджетні відносини в Україні: оцінка і напрямки реформування / Н. Парижак // Світ фінансів. – 2012. – № 4 (21). – С. 69-82.
 • Петленко Ю. В., Рожко О. Д. Місцеві фінанси: Опорний конспект лекцій. К. : Кондор, 2004. 282 с.
 • Податкова політика України: стан, проблеми та перспективи: монографія / П. В. Мельник, Л. Л. Тарангул, З. С. Варналій [та ін. ]; за ред. З. С. Варналія. – К. : Знання України, 2011. – 675 с.
 • Порядок використання у 2013 р. коштів Стабілізаційного фонду для реалізації інвестиційних проектів соціально-економічного розвитку регіонів, затверджений Постанова Кабінету Міністрів України від 31. 05. 2013 № 421.
 • Радіонов Ю. Актуальні проблеми розвитку міжбюджетних відносин / Ю. Радіонов // Економіка України. – 2014. – №5. – С. 54 – 64.
 • Регулювання міжбюджетних відносин: Україна і європейський досвід: наукова монографія / за ред. В. Г. Бодрова. – К. : Вид-во НАДУ, 2009. – 296 с.
 • Салямон-Міхєєва К. Д. Міжбюджетні відносини, як фінансовий механізм держави // Економіка. Фінанси. Право. 2012. – №3. – С. 10-25.
 • Слухай С. Міжбюджетні трансферти у постсоціалістичних країнах: від теорії до реалій. Монографія / С. Слухай. – К. : АртЕк, 2002. – 288 с.
 • Слухай С. Особливості фінансової децентралізації в Україні / С. Слухай // Наукові праці НДФІ. – 2002. – № (4) 19. – С. 48-55.
 • Сунцова О. О. Оптимізація місцевих податків і зборів та оцінка податкової конкуренції як чинники регіонального розвитку / О. О. Сунцова // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – № 12. (78). – С. 134-141.
 • Сухоруков А. І. Фінансова безпека держави / А. І. Сухоруков,
 • Стефанюк І. Б. Взаємовідносини державного та місцевих бюджетів України у 2013 р. / І. Б. Стефюк // Регіональна економіка. – 2014. – №2.
 • Тарангул Л. Л. Оподаткування та регіональний розвиток (теорія і практика) : Монографія. – Ірпінь: Акад. ДПС України, 2003. – 286 с.
 • Уоттс Рональд Л. Федеративні системи: Пер. з англ. / Р. Л. Уоттс. – Х. : Центр освітніх ініціатив, 2002. – 192 с.
 • Управління міським бюджетом за програмно-цільовим методом: Навч. посіб. / Проект «Реформа місцевих бюджетів в Україні». – К. : RTI International, 2008. – 56 с.
 • Цимбаленко Я. В. Шляхи реформування міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони (Серія «Державне управління»), 2013. – №1. – С. 121-126.
 • Ціпура В. Л. Сутність і класифікаційні ознаки міжбюджетних трансфертів / В. Л. Ціпура // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 1 (103). – С. 200-210.
 • Чечетов М. В. Бюджетний менеджмент. Навч. посібник в 2-х част. / [М. В. Чечетов, Н. Ф. Чечетова, А. Ю. Бережна]. – Х. : ВД ІНЖЕК, 2004. – Т. 1.
 • Швецов А. Н. Сучасні умови реформування міжбюджетних відносин // Держава та регіони (Серія «Державне управління»), 2013. – №2. – С. 92-97.
 • Швець В. Я. Концептуальні підходи до вдосконалення системи міжбюджетних відносин // Фінанси України. – 2008. – № 3. – С. 23-31.
 • Шлемко В. Т. Економічна безпека України: сутність і напрямки забезпечення: монографія / В. Т. Шлемко, І. Ф. Бінько. – К. : НІСД, 1997. – 144 с.
 • Юшко С. В. Організація міжбюджетних відносин в Україні: стан, проблеми і перспективи // Фінанси України, 2012. – №1. – С. 86-97.
 • Advantages and disadvantages of local government decentralization / Keith L. Miller. – 2002. – 17 p.
 • Bahl Roy. Fiscal Decentralization as Development Policy // Public Budgeting & Finance, Summer 1999, Volume 19, Number 2, P. 59-75.
 • Richard M. Bird, Michael Smart. Intergovernmental Fiscal Transfers: Some lessons from International Experience / Richard M. Bird, Michael Smart. – 2001. – 30 p.
 • Government Finance Statistics Yearbook, Vol. XXV, 2001, Intarnational Monetary Fund, Washington, 2001, 508 p.
 • Roy Bahl. Worldwide trends in fi scal decentralization [Electronic resource] / Roy Bahl. – Available from: http: //www. fi scalreform. net/library/pdfs/ intergovernmental-decentraliza tion/worldwide_trends_in_fi scal_decentralization.
 • Tiebout, Charles M. “An Economic Theory of Fiscal Decentralization, ” in Universities- National Bureau Committee for Economic Research. Public Finances: Needs, Sources, and Utilization. Princeton: Princeton University Press, 1961.
 •  

   
  Фото Капча