Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародна економіка 002

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
50
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ЗМІСТ
 
ПЕРЕДМОВА
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. ПОПИТ І ПРОПОЗИЦІЯ В МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ 
1.2. МІЖНАРОДНИЙ РОЗПОДІЛ ФАКТОРІВ ВИРОБНИЦТВА
1.3. СВІТОВИЙ РИНОК ТА МІЖНАРОДНИЙ РУХ ТОВАРІВ
1.4. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
ТЕМА 2. ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗВ’ЯЗКИ У МІЖНАРОДНІЙ ЕКОНОМІЦІ
2.1. СТРУКТУРА ЕКОНОМІКИ
2.2. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ОПЕРАЦІЇ
ТЕМА 3. ТЕОРІЇ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ТОВАРАМИ ТА ПОСЛУГАМИ
3.1. МЕРКАНТИЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ
3.2. МОДЕЛЬ “ЦІНИ-ЗОЛОТО-ПОТОКИ” Д.Х’ЮМА
3.3. ТЕОРІЯ НЕОМЕРКАНТИЛІЗМУ
3.4.ТЕОРІЯ АБСОЛЮТНИХ ПЕРЕВАГ
3.5. ТЕОРІЯ ПОРІВНЯЛЬНИХ ПЕРЕВАГ
3.6. ТЕОРІЯ РОЗМІРУ КРАЇНИ
ТЕМА 4. МІЖНАРОДНА ТОРГОВА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ІНСТРУМЕНТИ
4.1. СВОБОДА ТОРГІВЛІ І ПРОТЕКЦІОНІЗМ
4.2. ТАРИФНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ
ТЕМА 6. ЕКОНОМІЧНА РОЛЬ НЕТАРИФНИХ ОБМЕЖЕНЬ
6.1. ВИМІРЮВАННЯ НЕТАРИФНИХ МЕТОДІВ
ТЕМА 7. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ПОСЛУГАМИ
7.1. МІЖНАРОДНІ ПОСЛУГИ ТА ЇХ ВИДИ
ТЕМА 8. МІЖНАРОДНИЙ РУХ КАПІТАЛУ
8.1. МІЖНАРОДНІ ІНВЕСТИЦІЇ
8.2. ПРЯМІ ЗАКОРДОННІ ІНВЕСТИЦІЇ
ТЕМА 9. МІЖНАРОДНА МІГРАЦІЯ РОБОЧОЇ СИЛИ
9.1. ТЕОРІЯ МІЖНАРОДНОЇ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНА ПЕРЕДАЧА ТЕХНОЛОГІЇ
1.1. ТЕОРІЯ ВПЛИВУ ТЕХНІЧНОГО ПРОГРЕСУ НА МІЖНАРОДНУ ТОРГІВЛЮ
ТЕМА 11. МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ
11.1. СТАНОВЛЕННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
ТЕМА 12. МІЖНАРОДНА ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВА СИСТЕМА
12.1. ВАЛЮТНІ І ФІНАНСОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ
12.2. ВАЛЮТА ТА ЇЇ ВИДИ
ТЕМА 13. ВАРТІСТЬ ВАЛЮТИ І ВАЛЮТНИЙ КУРС
13.1. ВАЛЮТНИЙ КУРС ТА ЙОГО РІЗНОВИДИ
ТЕМА 14. ТЕОРІЇ ВАЛЮТНОГО КУРСУ
14.1. ТЕОРІЯ ЗАГАЛЬНОЇ РІВНОВАГИ
ТЕМА 15. ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС
15.1. ТЕОРІЯ ПЛАТІЖНОГО БАЛАНСУ
ТЕМА 16. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВІ РИНКИ
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ
ТЕМА 17. МОНІТОРИНГ ТА РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ
ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕОРЕТИЧНОГО КУРСУ
 
ПЕРЕДМОВА
 
Зростаюче значення міжнародних економічних відносин в період глобалізації зумовило виникнення потреби підготовки фахівців, здатних розв’язувати завдання економічної діяльності окремих підприємств, галузей та держави з урахуванням їх позиції на міжнародному ринку. Багатолітній досвід викладання міжнародної економіки свідчить про те, що теоретичні викладки повинні бути системними, тобто враховувати мікро- та макросередовище, яке склалося у певній країні та базуватися на конкретних розрахунках на базі реальних значень показників, які характеризують розвиток та динаміку економіки окремих країн та їх груп.
Пропонований курс лекцій призначений для студентів напряму 6.0501 "Економіка і підприємництво", які вивчають курс „Міжнародна економіка” у межах відповідного фахового спрямування. Його структура відображає основні питання,  що  стосуються міжнародних економічних процесів, засад та тенденцій міжнародних економічних відносин.
Загалом до розгляду протягом семестру пропонується сімнадцять тем (п’ятнадцять основних і дві факультативні), кожна з яких присвячена окремим аспектам міжнародної економіки. У конспекті до кожної з тем подано контрольні запитання, які можуть бути використані як при усному опитуванні студентів з метою перевірки якості засвоєння лекційного матеріалу, так і при проведенні контрольних робіт чи модулів. Слід відзначити, що контрольні запитання зустрічаються двох типів: для перевірки володіння термінологією та розуміння основних понять міжнародної економіки, а також для формування навичок будувати логічні взаємозв’язки між різними явищами та процесами міжнародних економічних відносин.
При підготовці даного курсу лекцій використані матеріали з джерел, зазначених у списку літератури та офіційних урядових сайтів. Автори сподіваються, що конспект лекцій знадобиться студентам та викладачам вищих навчальних закладів, а також всім, хто цікавиться проблемами міжнародної економіки.
 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ТА СТРУКТУРА МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ
 
1.1. Попит і пропозиція в міжнародній економіці
 
Міжнародна економіка є невід’ємною частиною загальної теорії ринкової економіки, яка досі не змогла дати універсального методу аналізу фундаментальних проблем та способу вирішення прикладних економічних задач, придатного для усіх країн чи їх груп.
Економісти досі сперечаються про спосіб та ступінь впливу держави на економічні процеси. Всі існуючі на сьогодні макроекономічні школи можна умовно поділити на три основні групи.
  1. Неокласична   школа.   Основною   проблемою   вважається   загальна рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції. Допускається, що ціни приводять попит і пропозицію до рівноваги, конкуренція і ринок досконалі. Держане втручання небажане.
  2. Неокейнсіанська школа. Основною проблемою вважається пояснення макроекономічних коливань навколо точки рівноваги. Головний недолік ринку– нездатність цін і заробітної плати миттєво реагувати на зміни попиту і пропозиції і зрівноважувати їх. Тому потрібне державне регулювання економіки.
  3. Школа   раціональних   очікувань.   Пояснює   поведінку   суб’єктів господарювання тим, як вони оцінюють майбутню поведінку інших суб’єктів і розвиток макроекономічних показників. Зміна очікувань приводить до корекції економічної політики держав.
З неокласичної теорії відомо, що попит і пропозиція на конкретний товар врівноважують один одного, що проявляється у виникненні ціни рівноваги.
Сукупний попит (aggregate demand, AD) – обсяг виробництва товарів, які споживачі готові колективно придбати при існуючому рівні цін.
Сукупна пропозиція (aggregate supply, AS) – обсяг виробництва товарів, які виробники готові колективно запропонувати на ринок при існуючому рівні
цін.
Товар (commodity good) – предмет, який задовольняє будь-яку суспільну потребу і вироблений для обміну, тобто який має цінність, котра встановлюється в процесі його обміну на інші товари.
Товар торговий (tradable good) – товар, який може рухатись між різними країнами (с/г, добувна і
Фото Капча