Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Міжнародний захист прав жінок

Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
51
Мова: 
Українська
Оцінка: 

1985 р.), на якій рівність почала розглядатися не лише як суто правове поняття, тобто ліквідація дискримінації de jure, але і як рівність фактичних можливостей для участі жінок в процесі суспільного розвитку. Внаслідок того, що найбільшим стражданням в умовах військових конфліктів і будь-яких озброєних конфліктів піддаються жінки і діти, до порядку денного Всесвітньої конференції з прав людини, що відбулася 1993 р. у Відні, було вперше включено як самостійний пункт порядку денного питання про права жінок як невід’ємну складову і неподільну частину загальних прав людини. У 1995 р. в Пекіні відбулася четверта за рахунком Всесвітня конференція зі становища жінок, на якій були прийняті Пекінська декларація і Платформа дій. Пекінська платформа дій по праву вважається порядком денним для розширення можливостей жінок.

Одним з основних заходів з ліквідації дискримінації, що були передбачені міжнародними договорами, стало прийняття відповідного внутрішньодержавного законодавства, яке б передбачало створення спеціального механізму забезпечення принципу гендерної рівності, закріплювало б конкретні заходи, спрямовані на його реалізацію. Сьогодні кожна розвинута країна світу має в своєму національному законодавстві акти, спрямовані на забезпечення гендерної рівності.
 
ЛІТЕРАТУРА
 1. Анисимов Л. Н. Международно-правовые механизмы защиты прав человека в рамках Совета Европы и развитие контактов между Востоком и западом // Актуальные проблемы международного права. Сборник научных трудов. – М. : ВЮЗИ, 1989. С. 88-100.
 2. Болотіна Н. Б. Соціальне законодавство України: Ґендерна експертиза / Відп. ред. Т. М. Мельник. – К. : Логос, 2001. – 82 с.
 3. Гендерні аспекти державної служби: Монографія / М. Пірен, Н. Грицяк, Т. Василевська, О. Іваницька / За заг. ред. Б. Кравченка. – К. : Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. – 335 с.
 4. Гендерна експертиза Українського законодавства: громадські ініціативи: Проект. – Київ: Всеукраїнська громадська організація «Ліга 50/50», 2003. – 163 с.
 5. Гендерні паритети в умовах трансформації суспільства: Монографія / За заг. ред. Н. М. Оніщенко, Н. М. Пархоменко. – К. : Юрид. думка, 2007. – 372 с.
 6. Гендерна рівність в Україні та ЄС: проблема одна, гострота – різна // Профспілкові вісті. – 2009. – 11 груд. (№ 49/50). – С. 14.
 7. Дашковська О. Р. Деякі проблеми правового захисту жінок в Україні / О. Р. Дашковська // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Жінки за духовну безпеку суспільства», Харків, 11 – 12 червня 1999 г. Ч. 1. / ред. кол. : В. І. Астахова, ін. – Х. : ХГИ «НУА», 1999. – С. 97 – 100.
 8. Дашковська О. Р. Національні державно-правові механізми захисту прав жінки: світовий досвід і шляхи вдосконалення // Вісник Академії правових наук України. – 2004. – № 2 (37). – С. 199 – 200.
 9. Дашковська О. Р. Правове становище жінки в аспекті гендерної рівності: загальнотеоретичний аналіз: дис.... д-ра юрид. наук / О. Р. Дашковська. -Х. : Основа, 2008. – 392 с.
 10. Дмитриева Г. К. Международная защита прав женщины. – К. : Вища шк., 1985. – 156 с.
 11. Загальна декларація прав людини // Міжнародні договори України. – К. : Освіта, 1992. – 28 с.
 12. Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків» від 08. 09. 2005 р № 2866-IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005. – № 52. – Ст. 561.
 13. Кук Р. Использование Конвенции по ликвидации всех форм дискриминации женщин для расширения человеческих прав женщин // Заявляем наши права. – М. : Глас, 1996. – С. 46-58.
 14. Лаврінчук І. П. Трудове законодавство України: Ґендерна експертиза / Відп. ред. Т. М. Мельник. – К. : Логос, 2001. – 70 с.
 15. Ліщинська О. С. ООН: початок всесвітнього діалогу за гендерну рівність / О. С. Ліщинська // Історичні і політологічні дослідження: зб. ст. Т. 1. / Гол. ред. П. В. Добров. – Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2007. – №3/4 (33/34). – С. 410-414.
 16. Ліщинська О. С. Четверта всесвітня конференція зі становища жінок: на шляху в ХХІ століття / О. С. Ліщинська // Наука. Релігія. Суспільство: зб. ст. / Гол. ред. А. І. Шевченко. – Донецьк: Вид-во ІПШІ, 2009. – № 3. – С. 59-63.
 17. Мельник Т. Міжнародний досвід гендерних перетворень. – К: Логос, 2004. – 320 с. – С. 117.
 18. Нордау М. Вырождение. – Киев; Харьков: Изд-во Югансон. – 450 с.
 19. Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека: международный и национальный аспект. – М., 2000. – 255 с.
 20. Права человека: Изложение фактов. Опасная традиционная практика, пагубно отражающаяся на здоровье женщин и детей. – Женева: Центр по правам человека, 1996. – Вып. 23. – 34 с
 21. Руднева О. М., Христова Г. О. Процедура контролю за виконанням державою зобов’язань згідно з Конвенцією про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок // Вісник Верховного суду України. 2006. – № 5. – С. 41.
 22. Станкєвіч В. Правовий статус жінок у Польщі у світлі Європейського Союзу // Центральноєвропейські політичні студії. – 2006. – № 1. – С. 117-118.
 23. Чижмарь К. І. Міжнародні стандарти рівноправ'я та захисту прав жінок та практика України: дис. канд. юрид. наук: 12. 00. 11 / НАН України; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – К., 2007. – 182 с.
 24. Гончарова Ю. А. Законодавче забезпечення міжнародного захисту прав жінок: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //kul. kiev. ua/images/chasop/2013_1/yyyyy/334. pdf
 25. Грицяк Н. В. Правове регулювання рівних прав та можливостей жінок і чоловіків в Україні: стан та шляхи вдосконалення: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //www. academy. gov. ua/ej2/txts/pol-prav/05gnvssv. pdf.
 26. Завальський А. Етапи нормативного регулювання захисту прав жінки в Україні: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //www. justinian. com. ua/article. php? id=3636
 27. Загальна декларація прав людини: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //kr-admin. gov. ua/mol/molod/2. pdf
 28. Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //zakon4. rada. gov. ua/laws/show/995_207
 29. Поленина С. В. Права женщин в системе прав человека. Международный аспект: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //www. owl. ru/library/003t. htm
 30. Резолюция 2263 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН «Декларация о ликвидации дискриминации в отношении женщин»: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //zakon0. rada. gov. ua/laws/show/995_386
 31. Рубина И. Е. Международная защита прав женщин: [Електронний ресурс] : Режим доступу: http: //www. dissercat. com/content/mezhdunarodnaya-zashchita-prav-zhenshchin-0
 32. Сергєєва С. М. Міжнародно-правовий захист прав жінок: історія і сучасність: [Електронний ресурс]: Режим доступу: http: //kul. kiev. ua/images/chasop/2011_3/284. pdf
 
 
 
Фото Капча