Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
30
Мова: 
Українська
Оцінка: 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
ЖИГОЦЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
 
УДК 330.37.014:378(477)
 
Моделювання, оцінка та менеджмент якості освітніх послуг
 
Спеціальність 08.03.02 – економіко-математичне моделювання
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертація є рукописом.
Робота виконана на кафедрі економіко-математичних методів Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України, м.Київ.
Науковий керівник - кандидат економічних наук, професор Наконечний Степан Ількович, Київський національний економічний університет, завідувач кафедри економіко-математичних методів.
Офіційні опоненти - доктор економічних наук, професор Олексюк Олександр Степанович, Тернопільська академія народного господарства, проректор з навчальної роботи, завідувач кафедри інтелектуальної власності, комп’ютерного та інформаційного права; кандидат економічних наук, доцент, Лук’яненко Ірина Григорівна, Національний університет “Києво-Могилянська академія” (м.Київ), заступник декана факультету економічних наук, завідувач кафедри фінансів.
Провідна установа – Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної кібернетики, м.Донецьк.
Захист відбудеться 27 січня 2003 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.006.01 Київського національного економічного університету за адресою: 030680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.317.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 030680, м.Київ, проспект Перемоги, 54/1, ауд.201.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. Система вищої освіти є важливою складовою соціально-економічного прогресу та стабільності держави, її національної безпеки тощо.
Удосконалення системи освіти в Україні передбачає демократизацію навчання і виховання особистості на національних і загальнолюдських цінностях, підтримання на належному рівні якості освітніх послуг, які надаються вищими навчальними закладами (ВНЗ). У законі України “Про вищу освіту” чітко виокремлюються такі поняття як якість вищої освіти та якість освітньої діяльності (освітніх послуг).
Наукові надбання в галузі теорії, методології та організації освітньої діяльності є значним внеском у вирішення питань удосконалення управління освітою, аналізу, оцінювання, розробки та впровадження дієвих заходів та механізмів підвищення якості освітніх послуг, фінансового забезпечення закладів освіти тощо. Елементом аналізу якісного стану ВНЗ та спроможності забезпечити державні стандарти якості навчання є така функція державного управління освітою як експертне оцінювання умов та результатів діяльності ВНЗ у процесі ліцензування та акредитації окремих спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів.
В умовах формування ринку освітніх послуг дедалі більшого поширення набувають рейтингові системи оцінювання якості освітніх послуг ВНЗ, але їх ідеологія та практика лише починають формуватися.
Освіта як комплексна послуга суспільного типу має власну специфіку оцінювання. Аналіз показує, що існуючі методики рейтингового оцінювання якості освітніх послуг ВНЗ не є прозорими, а їх результати бувають суперечливими. Спостерігається певна недосконалість методології визначення рейтингу ВНЗ та відсутність економіко-математичного інструментарію. Грунтуючись на анкетуванні респондентів, результати експертного оцінювання якості освітніх послуг ВНЗ містять значний елемент суб’єктивізму.
Зазначимо також необхідність комплексної оцінки ВНЗ як соціально-економічної системи за великою кількістю критеріїв (показників). Тому суттєвого значення тут набувають методи кількісної оцінки та застосування адекватних економіко-математичних моделей управління якістю освітніх послуг ВНЗ.
Аналіз показує, що в останні роки активно розвивається теорія рейтингового управління, її методологія та економіко-математичний інструментарій. Цей тип управління застосовується в банківській, біржовій, інвестиційній сферах тощо. З огляду на зазначене, актуальною є проблема формування концепції та відповідного комплексу економіко-математичних моделей оцінювання та управління якістю освітніх послуг на основі теорії рейтингового управління.
Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана згідно з планом наукових досліджень кафедри економіко-математичних методів Київського національного економічного університету “Теоретичні та практичні аспекти математичного моделювання економічних об’єктів і процесів” (державний реєстраційний номер 0101V009214). 
Особистий внесок здобувача: концепція та сформований на її підгрунті комплекс економіко-математичних моделей рейтингового управління якістю освітніх послуг, розробка системи показників рейтингового оцінювання якості освітніх послуг ВНЗ та подання їх у вигляді ієрархічної структури.
Мета і задачі дослідження. Метою даного наукового дослідження є розроблення концепції, побудова на її підгрунті методів кількісного оцінювання та системи економіко-математичних моделей в управлінні якістю освітніх послуг ВНЗ.
Для досягнення зазначеної мети в роботі поставлені та вирішені такі задачі:
- проаналізовано основні підходи до управління та оцінювання якості освітніх послуг;
- здійснено аналіз застосовуваних у менеджменті вищої школи економіко-математичних моделей стосовно проблем фінансування, ціноутворення, управління матеріально-технічною базою ВНЗ тощо;
- обгрунтовано концепцію та побудовано на її підгрунті систему економіко-математичних моделей рейтингового управління та оцінювання якості освітніх послуг закладів вищої освіти;
- запропоновано систему показників рейтингового оцінювання якості освітніх послуг ВНЗ, яку подано у вигляді п’ятирівневої ієрархії;
- сформульовано концепцію та запропоновано алгоритм визначення вагових коефіцієнтів деталізованих показників рейтингового оцінювання;
- запропоновано способи врахування, оцінювання та зниження ступеня ризику в процесі прийняття рішення стосовно ліцензування та акредитації ВНЗ;
- створено програмно-методичний комплекс визначення рейтингової оцінки та рейтингу ВНЗ за якістю освітніх послуг.
Обєктом дослідження є система вимірювання та управління якістю освітніх послуг ВНЗ.
Предметом дослідження є методологія, методика та економіко-математичне моделювання оцінювання й управління якістю освітніх послуг.
Методи дослідження – економічна теорія, системний аналіз, методологія та інструментарій економіко-математичного моделювання, теорія рейтингового управління.
Наукова
Фото Капча