Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Змістовний модуль 3 з дисципліни "Фінанси". Підсумковий контроль

Предмет: 
Тип роботи: 
Контрольна робота
К-сть сторінок: 
33
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МОДУЛЬ 3. ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ
 
Картка оцінки навчальної діяльності
 
Дисципліна „Фінанси ”
 
Прізвище та ініціали студента
Факультет________________________________________________
Спеціальність______________________Курс__________
група__________________________
Дата тестування _________________________________
№ варіанта______________________________________
Набрано балів
Загальна оцінка
 
 
Шкала оцінювання в ЄКТС
90-100 балів – „відмінно” (А);
82-89 балів – „ добре” (В);
74-81 балів – „добре” (С);
64-73 балів – „задовільно” (D);
60-63 балів –„задовільно”(Е);
35-59 балів – „незадовільно” з можливістю повторного складання (FХ);
0-34 балів – „незадовільно” з обов'язковим повторним курсом (F).
 
Питання  для  контролю знань студентів
1.Сутність фінансів.
2.Функції фінансів.
3.Фінансово-кредитний механізм.
4.Моделі фінансових відносин
5.Поняття фінансової системи та її структура.
6.Державні фінанси.
7.Децентралізовані фінанси.
8.Сутність фінансової політики.
9.Історичні типи фінансової політики.
10.Напрями фінансової політики.
11.Структура бюджетної системи..
12.Бюджетний процес.
13.Бюджетне регулювання.
14.Бюджетний дефіцит.
15.Класифікація доходів бюджету.
16.Класифікація видатків бюджету.
17.Сутність державного кредиту.
18.Форми державного кредиту.
19.Сутність та види державного боргу.
20.Методи управління державним боргом.
21.Суб”єкти управління фінансами.
22.Доходи місцевих бюджетів. 
23.Видатки місцевих бюджетів.
24.Фінансові ресурси підприємства.
25.Формування та використання прибутку підприємства.
26.Економічна сутність податків.
27.Класифікація податків.
28.Принципи побудови податкової системи
29.Податкова служба в Україні.
30.Сутність та принципи страхування.
31.Види страхування.
32.Галузі страхування.
33.Сутність страхового ринку.
34.Структура фінансового ринку.
35.Класифікація фінансових ринків.
36.Фондова біржа.
37.Учасники фондового ринку.
38.Види цінних паперів
39.Оцінка цінних паперів.
40.Види акцій.
41.Види облігацій.
42.Сутність міжнародної фінансової політики.
43. Валютний ринок.
44.Діяльність МВФ.
45.Діяльність Світового банку.
 
Тестові питання для підсумкового контролю
 
1. Фінанси – це:
+ економічні відносини;
- товарно – грошові відносини;
- вірної відповіді немає;
- товарні відносини;
 
2. Фінансова система — це:
+ сукупність відносно обособлених, але взаємопов'язаних між собою ланок фінансових відносин;
- особлива, специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу та перерозподілу частки ВВП;
- особливий, опосередкований системою грошових відносин тип економічних відносин;
- все вірно;
 
3. Валовий внутрішній продукт країни — це:
+ сума валових продуктів всіх галузей економіки;
- загальна кількість вироблених товарів та послуг;
- загальна вартість всіх доходів;
- вірної відповіді немає;
 
4. Фінансові ресурси держави — це:
- грошові кошти, які створюються у процесі розподілу та перерозподілу частки ВВП;
+ система грошових фондів, які сконцентровані в руках держави;
- грошові кошти, які сконцентровані у Державному бюджеті;
- вірної відповіді немає;
 
5. Децентралізовані фінансові ресурси — це:
- фінансові ресурси, які знаходяться у Державному бюджеті;
- фінансові ресурси, які знаходяться в місцевих бюджетах;
+ фінансові ресурси, які знаходяться у суб'єктів економічної діяльності та у населення;
- вірної відповіді немає;
 
6. Централізовані фінансові ресурси — це:
- фінансові ресурси, які знаходяться у Державному бюджеті;
- фінансові ресурси, які знаходяться в місцевих бюджетах;
- фінансові ресурси, які знаходяться у суб'єктів економічної діяльності та у населення;
+ фінансові ресурси, які знаходяться в бюджетах всіх рівнів та цільових фондах;
 
7. До складу загальнодержавних фінансів входять:
+ Державний бюджет, Пенсійний фонд, фонд зайнятості;
- фінанси, які сконцентровані у населення;
- фінанси підприємств недержавної форми власності;
- фінанси підприємств державної форми власності;
 
8. Джерелами формування децентралізованих фінансових ресурсів є:
+ доходи суб'єктів економічної діяльності всіх форм власності;
- Державний бюджет;
- місцеві бюджети;
- вірної відповіді немає;
 
9. Фінанси виконують наступні функції:
+ розподільча та контрольна;
- контрольна;
- фіскальна;
- регулююча;
 
10. Фінансовий механізм — це:
- інструмент формування та використання централізованих та децентралізованих фондів фінансових ресурсів;
- сукупність юридичних норм, які регламентують фінансові відносини;
+ сукупність економіко – організаційних та правових норм, методів та важелів управління фінансовою діяльністю держави;
- фінансовий контроль, фінансове право;
 
11. Фінансові важелі — це:
+ ставка податку на прибуток, норма амортизаційних відрахувань, процентна ставка;
- фінансові показники;
- фінансовий контроль;
- дотації, виплати по безробіттю, пенсії, стипендії;
 
12. Бюджетний устрій — це:
- сукупність бюджетів різних рівнів;
+ організація і принципи побудови бюджетної системи, її структура, взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;
- взаємопов'язана система фінансових інститутів, визначена адміністративно-територіальним устроєм;
- взаємозв'язок між окремими ланками бюджетної системи;
 
13. Бюджетне регулювання — це:
- регулювання доходів та видатків Державного бюджету;
+ перерозподіл грошових коштів між різними
Фото Капча