Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Морально - психологічне забезпечення діяльності військ

Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
224
Мова: 
Українська
Оцінка: 

(кросу, маршкидка й ін.).

Нарощування навантаження і психологічного впливу на цих заняттях досягається проведенням тренувань у кросі і маршкидку при несприятливих метеорологічних умовах: у дощ, снігопад, при зустрічному сильному вітрі, високій і низькій температурі, спочатку без речей, а надалі повністю укомплектованими і в касках, на окремих ділянках – у протигазах і в захисному одязі.
У ході занять із тактичної підготовки
1. Проведення польових занять і навчань на незнайомій місцевості, у складних обставинах.
2. Оголошення збору в різний час, вдень і вночі, з виконанням маршкидка і рішенням бойових завдань.
3. Виконання різних тактичних завдань у скороченому складі.
4. Широке використання засобів імітації, що сприяє формуванню вірного уявлення про реальні бойові обставини.
5. Систематичне нарощування психічних навантажень на заняттях у полі.
6. Обкатка танками на складному тактичному фоні.
7. Застосовання на польових заняттях і в ході навчань бойових ручних гранат викликає у навчаємих стан, дуже близький до того, який виникає у реальному бою.
8. Організація і проведення занять із одночасним рішенням завдань із тактичної, вогневої, технічної підготовки, захисту від зброї масового ураження, топографії, зв’язку, фізичної підготовки.
Центpальною постаттю в оpганізації і здійсненні психологічної підготовки особового складу є офіцеp – командиp підpозділу. Від його пpофесійної майстеpності, пpавильного pозуміння змісту психологічної підготовки та її методів залежить pезультативність усього цього пpоцесу. Командири, штаби, органи виховної роботи частин повинні активно впроваджувати в життя обґрунтовані і перевірені практикою рекомендації з психологічного загартування особового складу, допомагати особовому складу у творчому пошуку нових методів їх реалізації, піклуватися про удосконалювання матеріальнотехнічної бази з урахуванням вимог психологічної підготовки.
 
Висновки
 
Для успішного вирішення завдань психологічної підготовки необхідно, щоб увесь офіцерський склад добре знав основи військової педагогіки і психології, виявляв цілеспрямованість, творчість у психологічній підготовці, більше уваги приділяв польовому вишколу підлеглих, створював на навчаннях і заняттях обстановку, наближену до бойової, вів рішучу боротьбу з усякого роду послабленнями і спрощеннями, сміливо вносив у практику бойового навчання елементи напруженості, раптовості, небезпеки і ризику.
 
Питання для самоконтролю
1.Сутність психологічної підготовки.
2.Назвіть основні напрямки боротьби зі страхом.
3.Що таке переконання?
4.Що належить до практичних методів психологічної підготовки?
5.Дайте визначення психологічній вправі та тренуванню.
 
Список використаної літератури
 
1.Литвиновський Є.Ю., Попович О.І., Савінцев В.І., Стасюк В.В. морально-психологічне забезпечення підготовки та ведення бойових дій: Навчальнометодичний посібник, видання ІІ, доповнене, у двох частинах: частина І. – К.: ВГІ НАОУ, 2002. – 207 с.
2.Макаревич О.П. Психологічна підготовка особистості до поведінки в складних ситуаціях: Навч.метод.      посіб. – К.: ВГІ НАОУ, 2000. – 188 с.
3.Маклаков А.Г. Военная психология. – М., 2004.
4.МалкинаПых И.Г. Экстремальные ситуации (справочник психолога). – М.: Издво Эксмо, 2005. – 960 с.
5.Норман Коумпленд. Психология и солдат. – М.: Воениздат, 1958.136с.
6.Проблемы военной психологии. Хрестоматия. – Минск, 2003.
7.Стратієнко О.Ф., Ротань М.П. морально-психологічне забезпечення бойової підготовки та служби військ: навчальнометодичний посібник. – К.: КВГІ, 1998.
8.Ягупов В.В. Військова психологія. – К.: Либідь, 2005. – 654 с.
9.Ягупов В.В. морально-психологічне забезпечення: Курс лекцій. – К.: Видавничополіграфічний центр “Київський університет”, 2002. – 448 с.
10.Военная психология и педагогика: Учебное пособие / Под ред. П.А. Корчемного, П.Г. Лаптева, В.Г. Михайловского. – М.: Издво “Совершенство”, 1998. – 384 с.
11.Войсковой вестник. Сборник учебнометодических материалов. Приложение к военнопублицистическому и литературнохудожественному журналу “На боевом посту”. – М., 2005.
12.Караяни А.Г. Прикладная военная психология, СПб.,2006. – 471с.
14.www.lisv_lp.gov.ua сайт кафедри МПЗ діяльності військ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПІСЛЯМОВА
 
Ви ознайомилися з основними питаннями організації МПЗ підготовки підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України до виконання завдань як у мирний, так і у воєнний час. Основною нашою метою було стисло подати теоретичні та методичні його основи й обґрунтувати конкретні практичні рекомендації щодо організації та реалізації основних заходів МПЗ підготовки військовослужбовців до виконання завдань. Звичайно, неможливо дати рекомендації на всі випадки життя. Але можна й необхідно озброїти майбутніх офіцерів знаннями основних закономірностей функціонування психіки військовослужбовців і психології військового колективу щодо попередження конфліктів між воїнами, психологічної підготовки особового складу до бойових дій тощо. Тоді командиру значно легше буде приймати обґрунтоване рішення в кожному конкретному випадку, а не згадувати ту рекомендацію, якою він колись користувався.
Отже, у військовопрофесійній діяльності офіцера щодо навчання та виховання підлеглих найбільшого ефекту можна досягти за умов творчого комплексного застосування й урахування вищевикладеного, тобто це використання не повинно стати самоціллю, а служити ефективному та оптимальному здійсненню виховного процесу у військових підрозділах і частинах.
Безумовно, на основі вищевикладеного щодо традиційних та новітніх форм і методів виховання слід зробити одне зауваження про те, що вибір форм, методів і методик військового виховання та їх використання повинні здійснюватися на основі чіткого визначення виховних цілей, характеру виховних проблем, рівня підготовленості особового складу, психологопедагогічної майстерності офіцера, наявності навчальноматеріальної бази, психологічної обґрунтованості та доцільності.
Військове середовище здійснює потужний виховний вплив на членів військового колективу. Відтак офіцер повинен чітко усвідомлювати виховні можливості військового середовища та вміло організовувати та скеровувати його виховний вплив. Діяльність командира не зносить шаблону. Вона потребує творчого підходу, ініціативи, допитливості й невпинних пошуків нових шляхів. Тут не можна покладатися тільки на готові рецепти та поради. Тому викладені в посібнику рекомендації стосовно МПЗ пропонується використовувати з урахуванням конкретних умов і завдань, які неповторні та наперед невідомі.
 
З М І С Т
Передмова………………………………………………..…..3
Тема 22.Організація морально-психологічного забезпе  чення служби військ у частині (підрозділі)...….……………5
Тема 23.морально-психологічне забезпечення фахової підготовки особового складу ……………………….….……25
Тема 24.морально-психологічне забезпечення виконання завдань вогневої та тактичної підготовки ……….…..….43
Тема 25. Зміст і напрямки морально-психологічного забезпечення застосування військ ……………………….…... 62
Тема 26. морально-психологічне забезпечення міжнародних миротворчих операцій ………………………………...87
Тема 27. Вплив сучасного бою на психіку військовослужбвців……………………………………………………101
Тема 28. Інформаційнопропагандистське забезпечення ведення бойових дій ………………………………………….118
Тема 29. Культурновиховна робота під час ведення бойових дій…………………………………………………………133
Тема 30.Інформаційнопсихологічна протидія негативному впливу на особовий склад Сухопутних військ ЗС України..…….145
Тема 31. Психологічне забезпечення бою ……………..….173
Тема 32. Психологічна підготовка особового складу до бойових дій………………………………………………...….198
Післямова………………………………………………..…...221
Зміст…………………………………………………………..223
 
Навчальне видання
Голик Микола Михайлович, кандидат історичних наук,   доцент;
Ляшенко Валерій Михайлович, кандидат наук з державного управління;
Романишин Андрій Миколайович;
Романовський Ярослав Ярославович, кандидат історичних наук
 
 
 
 
 
морально-психологічне забезпечення 
діяльності військ
 
Частина ІІ
 
Курс лекцій
 
 
 
 
 
Редактор Животова Т.В.
Комп’ютерний набір та верстка Лірник Л.О.
 
 
 
 
Підписано до друку 15.05.2009
Формат  60х84 1/16. Папір офсетний
Обл. вид. арк. 14
Ум. друк. арк. 11,97
Наклад 50 прим.
Замовлення 91
Безкоштовно
 
Друкарня Львівського інституту Сухопутних військ  Національного університету 
“Львівська політехніка”
79012, м. Львів, вул. Гвардійська, 32
 
Фото Капча