Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мотиваційне управління малими підприємствами АПК

Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
32
Мова: 
Українська
Оцінка: 
ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
 
ГАЦУРА Володимир Ярославович
УДК 631. 115 (1. 6)
 
МОТИВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ МАЛИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ АПК
Спеціальність 08. 06. 01 – економіка підприємства і організація виробництва
 
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук
 
КИЇВ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті аграрної економіки Української академії аграрних наук. 
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент Парсяк Володимир Никифорович Інститут аграрної економіки УААН, старший науковий співробітник. Офіційні опоненти: доктор економічних наук Малес Володимир Микитович, Житомирський агроекологічний університет Міністерства освіти і науки України, професор кафедри маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності кандидат економічних наук Федієнко Павло Миколайович, Українська академія аграрних наук, заступник начальника Відділення аграрної економіки і земельних відносин.
Провідна установа: Одеський державний економічний університет Міністерства освіти і наук України, м. Одеса.
Захист відбудеться 27 березня 2002 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 350. 02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в Інституті аграрної економіки УААН за адресою: 03680, м. Київ, МСП, вул. Героїв оборони, 10, 3-й поверх, конференц-зал. 
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми дослідження. Формування ринкової економічної системи є одним з головних завдань розбудови Української держави, що визначає зміст і вектори економічного розвитку суспільства. За своїми масштабом і складністю ця робота є виключно відповідальною, адже йдеться не тільки про докорінні зміни виробничих відносин, менталітету їх носіїв, кардинальні структурні перетворення, а й про принципово нові спонукальні чинники, які забезпечуватимуть високу результативність й ефективність функціонування нової системи, що в свою чергу є базисом підвищення життєвого рівня населення, повнішого задоволення його зростаючих матеріальних і духовних потреб, забезпечення прогресу суспільства. 
Особливо гостро ця проблема постала для агропромислового сектора національної економіки. Складність ситуації зумовлена тим, що глибокі соціально-економічні перетворення виявилися занадто болючими і надмірно тривалими для сільського господарства. Практично ця галузь опинилася заручником надзвичайно великої політико-економічної помилки радянського періоду, внаслідок якої найродючіша у світі земля втратила господаря, селянам насильницьким чином були нав’язані штучні організаційні форми відбування трудової повинності, природні мотиваційні основи їх господарської діяльності були втрачені для суспільства. Тому, незважаючи на енергійні, принципово вірні і виважені кроки у реформуванні сільського господарства, результати цього процесу є не адекватними очікуваним. 
Для розв'язання даної проблеми уявляється доцільним концентрація зусиль у двох напрямках. По-перше, агропромисловому сектору, як і всьому народногосподарському комплексу, вкрай необхідні структурні перетворення, які на основі докорінного реформування відносин власності і посилення підприємницької мотивації забезпечать ефективне становлення ринкової економічної системи. Господарська практика розвинутих країн світу доводить, що на це спроможні насамперед малі та середні підприємства. Отже, становлення і розбудова малого бізнесу є актуальним і невідкладним завданням реструктуризації агропромислового комплексу. По-друге, користуючись нагодою зміни організаційно-правових форм господарювання, варто порушити питання про застосування нової методології управління, побудованої на концепції мотиваційного менеджменту, тобто вивчення і використання індивідуальних потреб працівників, їх очікування отримати винагороду за свою працю, усвідомлення умов і обставин трудової діяльності для досягнення цілей певної організації. Перевірка цих попередніх робочих гіпотез вимагала проведення окремого дослідження, яке на відміну від попередніх передбачало б аналіз становлення мотиваційного менеджменту в АПК у контексті зростання значення малих та середніх підприємств. 
Вітчизняні дослідники все більше зосереджують увагу на вивченні проблем мотивації як функції менеджменту. Особливо це стосується проблем мотивації трудової діяльності. Вагомий внесок у розвиток теорії і методології мотивації праці та мотиваційного менеджменту в агропромисловому комплексі зробили відомі українські вчені економісти-аграрники: О. Бугуцький, В. Дієсперов, Й. Завадський, В. Нелеп, В. Малес, М. Малік, М. Нижній, М. Поліщук, Л. Романова, П. Саблук, Є. Ходаківський. Між тим, низка питань і насамперед тих, що сконцентровані на мікроекономічних аспектах формування системи мотиваційного менеджменту та забезпечення ефективності її застосування, ще не знайшли свого вирішення, особливо коли йдеться про малі підприємства, що сформувалися як організаційно-правова реалія на селі у координатах останнього часу. 
 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до реалізації положень Закону України “Про державну підтримку малого підприємництва” (2000 р.), Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення підтримки та подальшого розвитку підприємницької діяльності” (1999 р.), Цільової регіональної програми підтримки підприємництва у Миколаївській області та програми науково-дослідних робіт Інституту аграрної економіки Української академії аграрних наук “Наукові основи аграрної політики трансформації економічних відносин агропромислового виробництва в ринкові умови” та завдання “Розробити науково-методологічні та організаційні засади розвитку і функціонування підприємницьких структур АПК” (номер державної реєстрації 0196U016303). 
 Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є вивчення теоретико-методологічних і прикладних аспектів формування та функціонування системи мотиваційного менеджменту в малих підприємствах агропромислового комплексу України. Відповідно до поставленої мети в роботі вирішувалися такі завдання: 
• уточнити суть поняття і механізм дії мотиваційного менеджменту, його еволюцію та місце у системі управління підприємством в умовах ринкової трансформації; 
• визначити методологічні аспекти формування системи мотиваційного управління в агропромислових підприємствах в контексті здійснення аграрної реформи; 
• проаналізувати й узагальнити можливості та особливості матеріальної і нематеріальної мотивації
Фото Капча