Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (093) 202-63-01
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Мова як суспільне явище

Предмет: 
Тип роботи: 
Курс лекцій
К-сть сторінок: 
175
Мова: 
Українська
Оцінка: 

‘вкриється цвіллю’) замінюється словом запліснявіє, яке не має двозначності, уживається з тим же переносним значенням (‘застій’) і є дещо експресивнішим (через відсутність у ньому позитивного змісту). Неясність думки, непродуманість висловлення, малий запас слів, невміння точно визначити смисл вибраного слова – усе це призводить до численних помилок, робить нашу мову плутаною, малозрозумілою. На жаль, випадки неточного слововживання, зокрема неврахування багатозначності слова, часто зустрічаються в пресі. Особливо яскраво це виявляється в заголовках. Прагнучи по можливості зменшувати обсяг заголовків у газеті, іноді не враховують того, що при скороченні невеликої кількості слів, які б розкривали й уточнювали зміст речення, багатозначність слова стає помітнішою, виникає небезпека двозначного тлумачення написаного. Так, заголовок “Боротьба між хліборобами і механізаторами розпочалася” є ілюстрацією до того, як на перший план, виступає пряме значення слова боротьба, хоч автор має на увазі його переносне значення – ‘змагання’. Заголовок “Поліпшувати роботу телефонів” проти бажання автора закликає поліпшувати конструкцію телефонних апаратів, а не роботу телефонної станції, що, як свідчить зміст статті, малося на увазі.

Прагнучи до точності слововживання, необхідно враховувати багатозначність слова й завжди перевіряти, чи правильно його зрозуміють у даному контексті. У реченні “За останню добу геологи пройшли ще 20 важких метрів” слово пройшли, вжите в його термінологічному значенні (‘просунулись у товщі породи’), але воно може сприйматись і в його основному, нетермінологічному значенні. У таких випадках краще провести синонімічну заміну.
 
Питання для самоконтролю
 1. Дайте визначення багатозначного слова.
 2. Поясніть причини виникнення багатозначності.
 3. Як називаються значення багатозначного слова?
 4. Чи всі значення багатозначного слова є рівноцінними?
 5. Поясніть різницю між переносним вживанням і переносним значенням слова.
 6. Пригадайте про метафору та її різновиди.
 7. Що Ви знаєте про метонімію?
 8. Дайте визначення синекдохи.
 9. Пригадайте про стилістичне використання багатозначних слів.
 10. Які неточності можуть виникнути при використанні багатозначних слів? Як уникнути цих вад?
 11. Чим зумовлені особливості перекладу багатозначного слова?
 
 
Тема 5. ОМОНІМИ
 
План
 
 1. Поняття омонімії.
 2. Омонімія та полісемія.
 3. Повні й неповні омоніми.
 4. Джерела омонімії.
 5. Міжмовні омоніми.
 6. Стилістичні можливості омонімії.
 7. Неточності, що можуть виникати при використанні омонімів.
 
Література
 
 1. Коваль А. П. Практична стилістика сучасної української мови. – К., 1987. – С. 31-37.
 2. Жовтобрюх В. Ф., Муромцева О. Г. Культура мови вчителя: Курс лекцій / За ред. О. Г. Муромцевої. – Х., 1998. – С. 62-64.
 3. Пономарів О. Д. Стилістика сучасної української мови: Підручник. – К., 1992. – С. 48-52.
 4. Сучасна українська літературна мова: Підручн. / М. Я. Плющ, С. П. Бевзенко, Н. Я. Грипас та ін.; За ред. М. Я. Плющ. – К., 2000. – С. 122-124.
 5. Сучасна українська літературна мова: Стилістика / За ред. І. К. Білодіда – К.,1972. – С. 107-110.
 6. Українська мова: Енциклопедія. – К., 2000. – С. 401-403.
 
Поняття омонімії
 
Омоніми (у перекладі з грец. – ‘однойменний, однакове ім’я’) – слова або їх окремі граматичні форми, а також стійкі словосполучення, морфеми, синтаксичні конструкції, що при однаковому звучанні або написанні мають абсолютно різні значення. Найбільш повно й різноаспектно омоніми виявляються в лексиці. 
Лексичні омоніми належать до однієї частини мови, виникають унаслідок як внутрішніх закономірностей розвитку певної мови, так і її контактів з іншими мовами. Крім того, існують ще фразеологічні омоніми (зелена вулиця – ‘безперешкодний шлях для транспорту, а також у розвитку, досягненні чого-небудь’ і зелена вулиця – ‘покарання солдатів у царській Росії, коли їх проганяли крізь стрій, б’ючи шпіцрутенами’; пускати півня – ‘видавати пискливий звук, зриваючи голос’, і пускати (червоного) півня – ‘підпалювати, влаштовувати пожежу’), словотвірні, морфемні (омоморфеми), граматичні, синтаксичні (утворюються внаслідок неоднозначного розуміння синтаксичних відношень між компонентами конструкції, наприклад: пошуки художника; туристи з Англії приїхали; що породжує це явище?). 
Крім названих однорівневих, є міжрівневі типи омонімів: лексико-граматичні омоніми, синтаксично-фразеологічні, лексико-синтаксичні омоніми (назустріч і на зустріч, немає і не має, аякже і а як же?).
 
Омонімія та полісемія
 
Омоніми принципово відрізняються від багатозначних слів.
Між значеннями полісемантичного слова існують зв’язки: вони об’єднані спільним поняттям. Значення омонімів не пов’язані між собою. Існує ряд способів відрізнення омонімів від полісемічних слів:
1.Шляхом підбору синонімів: бродити – блукати, сновигати;
бродити – шумувати, отже, це омоніми,
АЛЕ:вибиратися – виїжджати, виселятися,
вибиратися – вилазити, видряпуватися,
вибиратися – вирушати, відправлятися – синоніми різні, проте це полісемічне слово.
2.Шляхом утворення похідних слів (у омонімів вони будуть різними):
термін – терміновий,
термін – термінологічний,
горн – горновий,
горн – горніст, АЛЕ полісемічне слово клас утворює: класний, класовий, класифікаційний, тому в кожному випадку слід зважати на зміст слова, його морфологічні та синтаксичні особливості.
 
Повні й неповні омоніми
 
Розрізняють омоніми повні та неповні. Повні (абсолютні) омоніми зустрічаємо в межах однієї частини мови, їх звуковий склад збігається в усіх граматичних формах: двір (‘господарська ділянка, на якій розміщені будівлі та місце біля них’) і двір (‘монарх і його оточення’); деркач (‘невеликий перелітний птах з жовтувато-бурим оперенням, що має характерний скрипучий крик’) і деркач (‘стертий віник’); сага (‘давньоскандинавське чи давньоірландське епічне сказання’) і сага (‘річкова затока’); бігун (‘той, хто може швидко й
Фото Капча