Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Національна політика РФ у світлі Конституції 1993 року

Тип роботи: 
Реферат
К-сть сторінок: 
15
Мова: 
Українська
Оцінка: 
Зміст
 
Вступ
1. Національна політика РФ в світлі Конституції РФ 1993 року
Висновки
Список використаних джерел та літератури
 
Вступ
 
Національна політика належить до теоретичних і актуальних практичних проблем сучасності. Це складне явище, що охоплює всі сфери життя суспільства. Вона має і відносну самостійність як система заходів, здійснюваних державою, спрямованих на облік і реалізацію національних інтересів. Державна національна політика включає стратегічні завдання життєдіяльності держави, це політика здійснення інтересів усієї нації.
У 1993 році було започатковано новий етап становлення державного устрою Російської Федерації. Введена нова Конституція, підписаний Договір між органами державної влади Російської Федерації і Республіки Татарстан. ряд керівників республік виразили готовність переглянути республіканські конституції з метою узгодження їх з Конституцією Російської Федерації, а в Калмикії, більше того, відмінити республіканську конституцію. Після підписання Федерального договору у березні 1992 року нинішній період багатьом бачився найбільш спокійним з точки зору збереження територіальної єдності.
Характерною рисою Конституції РФ 1993 р. є її адекватний характер суспільним відносинам, що склалися на той момент. Вона відбиває перехідний характер російського суспільства, суперечливий спосіб його існування. У ній знайшло втілення, те, що досягнуто і відстоюється багатонаціональним народом РФ: різноманіття форм власності, конкуренція, свобода економічної діяльності, політичний і ідеологічний плюралізм, визнання прав і свобод людини і громадянина, федеративний устрій, заснований на самовизначення і рівноправність народів, самостійний статус з місцевої самоврядування тощо.
Предметом роботи є діяльність органів державної влади в сфері національної політики у 90-х роках.
Об’єктом роботи є процес формування національної політики РФ в світлі Конституції 1993 року.
Актуальність теми реферату визначається тим, вивчення історичних передумов та проблем впровадження в життя національної політики Російської Федерації з прийняттям Конституції 1993 року є дуже важливим для розуміння історичних державотворчих процесів у сучасній Росії, як країни з унікальним полі етнічним складом.
Метою реферату є висвітлення основних аспектів національної політики РФ з прийняттям Конституції 1993 року.
Визначена мета передбачила вирішення наступних завдань:
проаналізувати передумови прийняття та основні положення Конституції РФ 1993 року;
висвітлити основні аспекти національної політики РФ в світлі Конституції 1993 року.
Джерельною базою нашої роботи виступають законодавчі та нормативні акті РФ.
Історіографічною базою реферату виступають ґрунтовні праці вчених присвячені вивченню конституційного права та «національного питання» РФ. В роботі нами використано публікації та дослідження російських вчених, таких як Кокшаров Н. В., Баглай М. В., Катков Д. Б., Топорін Б. Н., Кутафин О. Е. та інші.
Хронологічні рамки даного реферату обумовлені його тематичною спрямованістю 90-х років ХХ століття.
Географічні рамки реферативної роботи визначається історичними кордонами Російської Федерації.
 
1. Національна політика РФ в світлі Конституції РФ 1993 року
 
Росія являє собою складне поліетнічне утворення, об'єднує народи різних мовних груп, культур і конфесій. Етнічним ядром країни є росіяни, які складають більше 80% її народонаселення. Проте це не дозволяє віднести країну до типу моноетнічних держав з ряду причин: по-перше, територія Росії є історичною батьківщиною багатьох народів, що зберегли свою культурну самобутність і не асимілювалися з російською більшістю, по-друге, за радянський період історії Росії багато її народів сформували основи своєї державності, яка усвідомлюється в даний час як найбільша цінність та історичне досягнення, по-третє, внаслідок суперечливості національної політики радянського періоду (спрямованої одночасно і на уніфікацію народів, і на організацію їхньої державності) повсюдно в СРСР, і в Росії в тому числі, склалася етнічна стратифікація, в основі якої лежать розбіжності в економічному, демографічному та політичному статусах народів.  
Етнополітичний процес в РФ протікає по-різному в залежності від специфіки сформованих соціокультурних та соціально-економічних регіонів країни. Можна виділити чотири регіони активного прояву етнополітичного процесу: російська північ (територія розселення угро-фінських народів), південно-сибірський район (зона політичної активності якутів, тувинців, бурят), татаро-башкирський район, північнокавказький.
Період з 1991-1994 характеризувався тенденцією до боротьби всередині республік між офіційною владою і національно-політичними рухами з приводу державного устрою республік, їх політичного статусу.   Не менш гострою була й політична боротьба керівництва республік та федерального центру з приводу перерозподілу владних повноважень. Особливої гостроти перша тенденція сягає в Північнокавказькому регіоні, де протистояння завершується поваленням офіційної влади Чечено-Інгушської Республіки, розв'язуванням збройного екстериторіального конфлікту між осетинами і інгушами, масовим витісненням російського населення і конституюванням двох нових республік – Чеченської Республіки і Республіки Інгушетія. Друга тенденція максимальної гостроти досягла у стосунках республіканської влади Татарстану і федерального центру. Вона завершується підписанням двостороннього Договору між Татарстаном і федеральним центром про розмежування повноважень і предметів ведення, який відкрив дорогу підписання двосторонніх договорів між суб'єктами Федерації і федеральним центром.
Важливими віхами цього періоду, що вплинули на врегулювання етнополітичних проблем, з'явилися підписання Федеративного договору (1993) та затвердження Конституції Російської федерації (1993).  
Конституція РФ 1993 року визначає і закріплює найважливіші начала громадського і державного життя Росії; основні права і свободи людини і громадянина; форму правління і форму державного устрою, структуру державного механізму; виборчу систему; порядок формування представницьких і інших державних органів, а також принципи їх освіти і діяльності.  
Діюча Конституція Росії була прийнята 12
Фото Капча