Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання

Предмет: 
Тип роботи: 
Курсова робота
К-сть сторінок: 
39
Мова: 
Українська
Оцінка: 

КУРСОВА РОБОТА

з загальних основ педагогіки та дидактики

на тему: Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість у процесі навчання

 

ЗМІСТ

Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади народної дидактики в теорії та практиці навчання

1.1 Психолого-педагогічний аналіз поняття «народна дидактика»

1.2 Зміст, мета та завдання української народної дидактики

РОЗДІЛ 2. Методика застосування народної дидактики в навчальному процесі сучасної школи

2.1 Педагогічні засоби, методи та прийоми застосування народної дидактики в навчальному процесі сучасної школи

2.2 Вплив на особистість молодших школярів та їх дозвілля засобами української народної дидактики

2.3 Практичне застосування народної дидактики в педагогічному процесі

Висновки

СПИСКИ ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Додатки

 

 Вступ

 

Актуальність теми дослідження. Зміни в суспільстві призводять до змін в системі освіти, зокрема в суспільному шкільному вихованні. У реалізації сучасних навчально-виховних завдань школи значну роль може і повинна відігравати народна педагогіка. Значення активного застосування засобів, методів та прийомів народної освіти в закладах освіти набуло сьогодні особливої актуальності у зв’язку з гуманізацією та демократизацією життя.

Народна педагогіка постає синтезом досягнень народу впродовж його існування від самого зародження і по сьогоднішній день. Це галузь емпіричних знань і досвіду народу, що знаходять своє відображення у морально-етичних ідеалах різних верств суспільства, поглядах на зміст, мету й принципи формування людини, у сукупності народних засобів, умінь і навичок виховання і навчання дітей та молоді. Всі корифеї педагогічної науки будували своє праці на міцному фундаменті народної педагогіки. Тому буде справедливо зауважити, що всі великі праці та педагогічні дослідження були б неможливі без такої потужної основи, як знання цілого народу, знання, які згодом були акумульовані окремими педагогами.

На сучасному етапі розвитку народної дидактики однією із найголовніших цілей є набуття молодим поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури суспільних взаємин, формування у молоді розвиненою духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової культури.

Таким чином, викладене вище, зумовлює актуальність дослідження теми курсової роботи “Народна дидактика як ефективний засіб впливу на особистість в процесі навчання ”.

Досвід українського народу використав у своїй діяльності український письменник і просвітитель І. П. Котляревський. Перебуваючи на посаді доглядача Будинку для дітей бідних дворян у Полтаві, він застосовував традиції української народної педагогіки. Також у своїх творах він передав особливість традицій культури українців. Наприклад у своєму творі «Енеїда» (засудження тих батьків, «які синів не вчили», тих, хто легковажно ставиться до батьківських обов’язків тощо).

Народно-педагогічні традиції українців сприяли формуванню мистецького генія Т. Г. Шевченка, а його літературна спадщина стала її невід’ємною частиною. У його творах описуються народні традиції, звичаї і обряди, що мають виховне значення. Також висловлені кобзарем ідеї про народне виховання, необхідність навчання грамоті, про роль сім’ї, батьків, родини, вчителів у навчанні та вихованні дітей знайшли своє відображення у педагогічній спадщині українців.

Своєрідним акумулятором, збирачем фольклору народно-педагогічного матеріалу була Л. П. Українка. Про це свідчать її твори, написані в дусі народності, у яких вона розкрила значення праці у вихованні підростаючого покоління («Дитячі ігри, пісні та казки Ковельського, Луцького, Новоград-Волинського повітів Волинської губернії.)

Питання використання засобів народної педагогіки у сучасних школах висвітлене у працях В. Бондаря, Ф. Корольова, М. Стельмаховича, С. Сіропока, Г. Ясницького. Дисертаційні дослідження Л. Батліної, Т. Боєвої, І. Газіної, О. Гордійчук, С. Дітковської, С. Попінченко, І. Улюкаєвої та інших свідчать про те, що звернення до досвіду народного виховання є найважливішим напрямком педагогічної науки на сучасному етапі.

Мета курсової роботи: визначити ступінь ефективності впливу народної дидактики на особистість молодшого школяра.

Об’єктом дослідження: народна дидактика.

Предмет дослідження: особливості народної дидактики та доцільність використання засобів народної дидактики в початковій ланці освіти.

Завдання дослідження:

Розкрити зміст поняття «народна дидактика».

Охарактеризувати зміст, мета та завдання української народної дидактики.

Шляхом аналізу теоретичних джерел та практичної роботи педагогів показати напрямки використання народної дидактики в виховному та начальному процесах.

Структура курсової роботи

Дана робота складається зі вступу, двох основних розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Загальний обсяг курсової роботи складає сторінок, з яких основного тексту сторінок.

Список використаних джерел містить до найменувань.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ НАРОДНОЇ ДИДАКТИКИ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ

 

1.1 Психолого-педагогічний аналіз поняття «народна дидактика»

 

Народна дидактика входить до складу народної педагогіки. Це та частина народної педагогіки, яка відображає здобутки трудящих у галузі освіти й навчання, що виражаються в поглядах народу на принципи, зміст і методи навчання та втілення в народній практиці форм і методів озброєння підростаючих поколінь знаннями, уміннями й навичками, розвитку їхніх пізнавальних сил і здібностей [29, с. 15].

Оскільки навчання і виховання тісно пов'язані, то народна дидактика не залишає поза увагою й виховних дій. Це насамперед стосується розумового розвитку особистості й формування світогляду. Саме в навчанні багатогранний людський досвід перетворюється в необхідні для життя знання, уміння і навички. Навчання кує розум, формує ідейність і загальну культуру особистості, ставлення до знань і

Фото Капча