Портал освітньо-інформаційних послуг «Студентська консультація»

  
Телефон +3 8(066) 185-39-18
Телефон +3 8(093) 202-63-01
 (066) 185-39-18
Вконтакте Студентська консультація
 studscon@gmail.com
 facebook.com/studcons

<script>

  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){

  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),

  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)

  })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 

  ga('create', 'UA-53007750-1', 'auto');

  ga('send', 'pageview');

 

</script>

Наукове обгрунтування системи медико-організаційних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності льотного складу військово-повітряних сил України

Предмет: 
Тип роботи: 
Автореферат
К-сть сторінок: 
26
Мова: 
Українська
Оцінка: 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
 
КОТУЗА Андрій Степанович
 
УДК 613. 693: 355 (61: 355)
 
Наукове обгрунтування системи медико-організаційних заходів, спрямованих на зниження рівня захворюваності льотного складу військово-повітряних сил України
 
14. 02. 03 – соціальна медицина
 
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
 
Київ – 2002
 
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українській військово-медичній академії.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Пасько Володимир Васильович, Українська військово-медична академія, начальник Української військово-медичної академії.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Нагорна Антоніна Максимівна, Інститут медицини праці АМН України, завідувач відділом епідеміологічних досліджень; доктор медичних наук, професор Шелюженко Анатолій Олексійович, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця МОЗ України, професор-консультант кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я №2.
Провідна установа: Український інститут громадського здоров’я, відділ медико-санітарної допомоги населенню та управління охороною здоров’я, МОЗ України.
Захист відбудеться “ 31 ” жовтня 2002 р. о 13. 30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26. 003. 01 при Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця за адресою: м. Київ, пр. Перемоги 34, медико-профілактичний корпус НМУ, аудиторія №2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за адресою 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 3.
Автореферат розісланий “ 16 ” вересня 2002 р.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
 
Актуальність теми. В програмі розвитку Військово-Повітряних Сил України (ВПС) значне місце належить структурно-функціональним перетворенням медичної служби як одній з важливих складових частин у забезпеченні високої надійності льотної професійної діяльності. ВПС володіють сучасними літаками 4-го покоління, в яких захищеність пілота від дії несприятливих факторів польоту складає від 20 до 82% [Г. П. Ступаков, О. А., В. А. Бодров, 1994].
Наявні в літературі дані свідчать, що зростання комплексного впливу екстремальних, фізико-хімічних та психічних факторів польоту, які перевищують гігієнічні нормативи в 5 і більше разів та обумовлюють передчасне виникнення хронічних неінфекційних захворювань і призводять до скорочення професійного довголіття льотного складу (ЛС) [Г. П. Ступаков, 1997; В. В. Лапа, 1999; І. Б. Ушаков та ін., 1999].
Із всієї кількості військових льотчиків 33% мають хронічні неінфекційні захворювання, а у віковій групі 35-45 років тільки – 10% льотчиків зберігають належний стан здоров'я [А. Ворона, 1995; Б. С. Калініченко, 1996; Н. А. Рассолов, 1997]. Середній вік закінчення професійної діяльності для ЛС становить 32-34 роки, тобто льотчик після закінчення навчального закладу працює за фахом лише протягом 10-12 років.
На теперішній час у ВПС України функціонує система медичного забезпечення ЛС, проте вона недостатньо ефективна щодо якісного лікувально-профілактичного забезпечення, яке є надто дороге та недосконале, що певною мірою сприяє зростанню захворюваності та дискваліфікації ЛС. Тому пріоритетний напрямок діяльності медичної служби ВПС – збереження та зміцнення здоров’я ЛС, який полягає в удосконаленні існуючої системи медичного забезпечення ЛС на основі контролю за рівнем фізіологічних та психофізіологічних резервів організму та пошук можливостей компенсації негативного впливу на організм факторів професійної діяльності.
Вищенаведене свідчить про наявність проблеми щодо ефективного функціонування системи надання медичної допомоги ЛС ВПС, що і визначило актуальність теми та необхідність проведення дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційну роботу виконано за програмою наукових досліджень Української військово-медичної академії відповідно до плану науково-дослідної роботи “Розробка та наукове обґрунтування комплексу лікувально-профілактичних заходів, спрямованих на зниження захворюваності льотного складу Військово-Повітряних Сил України”, шифр “Літовище”, № держреєстрації 0101U003886.
Мета роботи – наукове обґрунтування системи медико-організаційних заходів, спрямованих на зменшення захворюваності льотного складу Військово-Повітряних Сил України.
Задачі дослідження:
1. Вивчення особливостей стану здоров’я ЛС за показниками захворюваності, працевтрат з приводу захворюваності, придатності до льотної роботи та професійної дискваліфікації за медичними показаннями.
2. Соціально-гігієнічна характеристика комплексу факторів, що формують спосіб життя та особливості професійної діяльності, з оцінкою їх впливу на стан здоров’я ЛС.
3. Аналіз стану медичного забезпечення ЛС у взаємозв’язку з особливостями способу життя та професійної діяльності.
4. Обґрунтування та впровадження в практичну діяльність удосконаленої системи медичного забезпечення ЛС та комплексу лікувально-профілактичних і відновлювальних заходів, спрямованих на зменшення захворювань, які є найбільш частою причиною дискваліфікації ЛС.
5. Оцінка ефективності запропонованої системи медичного забезпечення ЛС і комплексу лікувально-профілактичних та відновлювальних заходів.
Об’єкт дослідження – стан здоров’я льотного складу та організація надання їм медичної допомоги.
Предмет дослідження – формування стану здоров’я ЛС під впливом комплексу медико-соціальних факторів в умовах професійної діяльності.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в Україні: виявлені закономірності формування стану здоров’я ЛС в динаміці з 1992 по 2000 рр. у взаємозв’язку з особливостями способу життя; встановлено особливості формування рівня та структури захворювань, які спричиняють дискваліфікацію ЛС; визначено перелік професійних та соціально-побутових факторів, що суттєво впливають на захворюваність та дискваліфікацію ЛС; створено комплекс заходів для удосконалення системи медичного забезпечення ЛС; науково обґрунтовані технології лікувально-профілактичного та
Фото Капча